Bruksanvisning - öroninsatser för Widex BTE

Bruksanvisning
Öroninsatser för Widex
BTE-hörapparater
Innehållsförteckning
Allmän information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VARNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Underhåll och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Höger/vänster-identifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Standard ear-tips för RIC-modeller . . . . . . . . . 10
……
RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Widex vaxskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Byta ear-tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ankare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2
Individuella ear-tips och gjutna insatser för
……
RIC/RITE-modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Widex vaxskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Byta ut öroninsatsens delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3
STANDARD OCH INDIVIDUELLA EAR-TIPS för BTE……
modeller med tunn slang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Byta ut öroninsatsens delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ankare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4
Gjutna insatser FÖR BTE-MODELLER MED VANLIG
……
LJUDSLANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Byta ut öroninsatsens delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Lista med symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Din audionom markerar rätt typ
5
Allmän information
VARNINGAR
VARNING
• Den här broschyren innehåller viktig information och anvisningar om
din öroninsats och utgör ett komplement till bruksanvisningen till din
hörapparat. Läs särskilt kapitlet ”Allmän information” och kapitlet som
handlar om just din typ av öroninsatser innan du börjar använda hörapparaten.
• Håll hörapparaten och dess delar, tillbehör och batterier utom räckhåll
för barn och andra som kan svälja sådana föremål eller på annat sätt
skada sig själva.
6
VARNING
• Rengör och inspektera din hörapparat efter användning för att kontrollera att den är intakt. Om hörapparaten eller öroninsatsen går sönder när den sitter i hörselgången, kontakta din audionom direkt. Försök inte avlägsna delarna själv.
• Vissa hörapparater kan skapa ett ljudtryck som överstiger en ljudtrycksnivå på 132 dB. Det kan finnas risk för att det som återstår av din hörsel skadas. Följ din audionoms rekommendationer.
7
E
lektrisk och elektronisk utrustning (EEE)
innehåller material, komponenter och ämnen som
kan vara farliga och utgöra en risk för människors hälsa och för miljön om riktlinjer för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) inte följs korrekt.
Släng inte hörapparater, hörapparatstillbehör och batterier i det
vanliga hushållsavfallet.
Hörapparater, batterier och hörapparatstillbehör ska slängas på
stationer som är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall,
eller lämnas till din audionom för säker avfallshantering. Korrekt
avfallshantering hjälper till att skydda människors hälsa och miljön.
8
Underhåll och skötsel
• När hörapparaten och öroninsatsen inte används, ska de förvaras i etuiet på en torr plats utom räckhåll för barn och sällskapsdjur.
• Utsätt inte hörapparaten för extrema temperaturer eller hög
fuktighet. Du måste torka hörapparaten och öroninsatsen
noga om du har svettats kraftigt, t.ex. när du har tränat eller
idrottat.
• Ha inte hörapparaten på dig när du duschar, simmar eller
använder hårtork. Hörapparaten får heller inte komma i kontakt med klibbiga eller oljiga ämnen, t.ex. hårspray eller solskyddsmedel.
Höger/vänster-identifiering
När en öroninsats levereras har den en märkning som visar om
den är avsedd för höger öra (röd) eller vänster öra (blå).
9
Standard ear-tips för RICmodeller
10
I det här kapitlet beskrivs hur man rengör och hanterar olika standard ear-tips för Widex RIC-modeller. På bilderna i det här kapitlet visas en hörapparat med en öppen ear-tip, men proceduren är
densamma för alla standard ear-tips.
OBSERVERA
Det är inte säkert att din öroninsats ser ut exakt som på bilderna i denna
broschyr. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som anses
nödvändiga.
11
RENGÖRING
Rengöringstillbehör
1.Duk
2.Borste
3.Verktyg för vaxborttagning
3
1
2
Kontakta din audionom om du behöver ytterligare rengöringstillbehör.
12
Se till att öroninsatsen alltid är ren och fri från öronvax, fukt och
liknande. Rengör ljudslangen med trasan efter användning.
Rengör din ear-tip dagligen med den lilla borsten för att hålla
den fri från öronvax. Det är bra att göra detta varje morgon, när
hörapparaten har fått torka över natten.
13
Vid behov kan en standard eartip tvättas med ljummet vatten
efter att den avlägsnats från
resten av öroninsatsen. Låt
torka över natten.
Varning
• Använd aldrig alkohol eller andra rengöringsmedel för att rengöra
öroninsatsen eftersom den kan missfärgas.
• Använd aldrig vatten eller rengöringslösningar för att rengöra ljudslangen. Hörtelefonen får aldrig komma i kontakt med vatten eftersom den kan skadas.
14
Widex vaxskydd
Vaxskyddet hjälper till att skydda hörapparaten mot öronvax.
Använd alltid ett Widex vaxskydd tillsammans med hörapparaten, annars blir hörapparatens garanti ogiltig.
Vaxskyddssystemet består av följande delar:
1. Hållare
2. Borttagningskrok
3. Vaxskydd
2
3
1
15
Kontrollera regelbundet att vaxskyddet inte har blockerats av
öronvax. Gör så här:
Börja med att ta bort ear-tip från ljudslangen. Om vax har ansamlats i vaxskyddet ska det bytas. Försök aldrig rengöra det.
Byta ut vaxskyddet
1. Lossa ear-tip från ljudslangen.
2. För in borttagningshaken i det använda vaxskyddet.
16
3. Dra vaxskyddet rakt utåt.
4.Vänd på hållaren så att det nya vaxskyddet är i rätt position
för att föras in.
Gammalt
Nytt
17
5.Sätt i det nya vaxskyddet i öppningen på ljudutgången.
18
6. Dra styrpinnen rakt ut. Det nya vaxskyddet lossnar
automatiskt från hållaren. Tryck hörtelefonen försiktigt mot
en plan yta för att försäkra dig om att vaxskyddet sitter kvar.
7.Sätt tillbaka ear-tip på hörtelefonen.
Kontakta din audionom om du har frågor beträffande ditt vaxskydd.
19
VARNING
• Om vaxskyddet sitter löst, ska du kassera det och sätta dit ett annat.
Om vaxskyddet fastnar medan ear-tip är placerad i öronkanalen ska
du kontakta din läkare. Försök inte själv ta bort vaxskyddet från hörselgången.
• Vaxskyddet är för engångsbruk. Du ska aldrig rengöra vaxskyddet
eller föra in ett använt vaxskydd igen i ljudutgången. Det kan göra
att vaxskyddet lossnar i örat.
• Använd bara borttagningsverktyget som beskrivs ovan. Om du
använder något annat föremål kan det göra att vaxskyddet trycks
längre in i ljudutgången och skadar hörapparaten.
20
Byta ear-tip
Ear-tip ska bytas vid behov. Kontakta din audionom om du behöver fler ear-tips eller om storleken på din ear-tip inte längre passar ditt öra.
VARNING
Försök aldrig lossa ljudslangen från hörapparaten.
21
När du har tagit bort din gamla ear-tip ska du föra över din nya
ear-tip på hörtelefonen tills den når punkten som anges av den
streckade linjen. Det är mycket viktigt att se till att ear-tip sitter
fast ordentligt.
När du för in hörtelefonen i ear-tip ska du känna att den klickar
på plats.
22
Ankare
Om din audionom har gett dig ett ankare, ska du dra ankarets
spetsiga ände genom hålet i hörtelefonen tills ankaret stoppas
av greppet vid änden. Det vinklade greppet ska peka mot hörapparaten.
Placera ankaret som på bilden.
23
FELSÖKNING
På följande sidor finns råd om vad du ska göra om din hörapparat
inte fungerar som den ska. Kontakta din audionom för hjälp om
problemet kvarstår. Råden avser endast öroninsatsen. Använd
även bruksanvisningen till din hörapparat.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hörapparaten är
helt tyst
Vaxskydd eller ear-tip är
blockerade
Byt vaxskydd eller
ear-tip
Ljudslangen är trasig
Kontakta din audionom
Volymen i hörap- Vaxskydd eller ear-tip är
paraten är för
blockerade
svag
24
Byt vaxskydd eller
ear-tip
Hörapparaten
tjuter oavbrutet
Ear-tip är inte rätt place- Ta ut ear-tip och sätt in
rad i hörselgången
den på nytt. Kontakta
din audionom för hjälp
om problemet kvarstår.
Ear-tip sitter för löst
Kontakta din audionom
Hörtelefonen sitter inte
ordentligt fast i ear-tip
Byt ut ear-tip. Kontakta
din audionom för hjälp
om problemet kvarstår.
25
Individuella ear-tips och
gjutna insatser för RIC/RITEmodeller
I det här kapitlet beskrivs hur man rengör och hanterar olika individuella ear-tips och gjutna insatser för Widex RIC/RITE-modeller. På bilderna i det här kapitlet visas en hörapparat med en eartip, om inget annat anges.
Individuell ear-tip
Individuell gjuten insats
26
OBSERVERA
Det är inte säkert att din öroninsats ser ut exakt som på bilderna i denna
broschyr. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som anses
nödvändiga.
Placering av hörapparaten
För in ear-tip eller den gjutna insatsen medan du håller i den med
tumme och pekfinger. Ear-tip eller den gjutna insatsen ska vila
bekvämt i örat. Placera hörapparaten bakom örat så att ljudslangen vilar bekvämt på örat, tätt invid huvudet.
27
VARNING
• Försök ALDRIG lossa ljudslangen från en individuell ear-tip/gjuten
insats eller en hörapparat, eftersom det kan skada ljudslangen. Dra
inte i ljudslangen för att ta ut hörapparaten.
28
RENGÖRING
Rengöringstillbehör
1.Duk
2.Borste
3.Verktyg för vaxborttagning
3
1
2
Kontakta din audionom om du behöver ytterligare rengöringstillbehör.
29
Se till att öroninsatsen alltid är ren och fri från öronvax, fukt och
liknande. Rengör ljudslangen och ear-tip eller den gjutna insatsen
med duken efter användning.
30
Om vax eller smuts har samlats på din ear-tip tar du bort allt synligt öronvax från ljudutgången med den lilla borsten eller en duk.
Försök INTE rengöra vaxskyddet.
31
Om ljudutgången är blockerad ska du byta ut vaxskyddet.
in ear-tip eller gjutna insats kan vara försedd med en ventilaD
tionskanal. På bilderna nedan visas exempel på hur man rengör
ventilationskanalen, om det finns en sådan, i olika typer av eartip/gjuten insats
32
Varning
Öroninsatsen får aldrig komma i kontakt med vätskor som vatten eller
rengöringslösningar, eftersom den kan skadas.
33
Widex vaxskydd
Vaxskyddet hjälper till att skydda hörapparaten mot öronvax.
Använd alltid ett Widex vaxskydd tillsammans med hörapparaten, annars blir hörapparatens garanti ogiltig.
Vaxskyddssystemet består av följande delar:
1. Hållare
2. Borttagningskrok
3. Vaxskydd
2
3
1
34
Kontrollera regelbundet att vaxskyddet inte har blockerats av
öronvax. Om vax har ansamlats i vaxskyddet ska det bytas. Försök aldrig rengöra det.
Varning
Ta INTE bort en individuell ear-tip/gjuten insats från ljudslangen.
35
Byta ut vaxskyddet
1. För in borttagningshaken i det använda vaxskyddet.
2. Dra vaxskyddet rakt utåt.
36
3.Vänd på hållaren så att det nya vaxskyddet är i rätt position
för att föras in.
Gammalt
Nytt
37
4.Sätt i det nya vaxskyddet i öppningen på ljudutgången.
38
5. Dra styrpinnen rakt ut. Det nya vaxskyddet lossnar
automatiskt från hållaren. Tryck ear-tip försiktigt mot en plan
yta för att se till att vaxskyddet hålls på plats. Om du har en
individuell gjuten insats ska du se till att vaxskyddet sitter
fast ordentligt i ljudslangen.
Kontakta din audionom om du har frågor beträffande ditt vaxskydd.
39
Varning
• Om vaxskyddet sitter löst, ska du kassera det och sätta dit ett annat.
Om vaxskyddet fastnar medan din ear-tip/earmould är placerad i
öronkanalen ska du kontakta din läkare. Försök inte själv ta bort
vaxskyddet från hörselgången.
• Vaxskyddet är för engångsbruk. Du ska aldrig rengöra vaxskyddet
eller föra in ett använt vaxskydd igen i ljudutgången. Det kan göra
att vaxskyddet lossnar i örat.
• Använd bara borttagningsverktyget som beskrivs ovan. Om du
använder något annat föremål kan det göra att vaxskyddet trycks
längre in i ljudutgången och skadar hörapparaten.
40
Byta ut öroninsatsens delar
Kontakta din audionom om några av delarna i öroninsatsen behöver bytas, eller om storleken på din ear-tip eller gjutna insats inte
längre passar ditt öra.
41
FELSÖKNING
På följande sidor finns råd om vad du ska göra om din hörapparat
inte fungerar som den ska. Kontakta din audionom för hjälp om
problemet kvarstår. Råden avser endast öroninsatsen. Använd
även bruksanvisningen till din hörapparat.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hörapparaten är
helt tyst
Vaxskyddet är blockerat
Byt ut vaxskyddet
Ljudslangen är trasig
Kontakta din audionom
Volymen i
hörapparaten är
för svag
Vaxskyddet är blockerat
Byt ut vaxskyddet
42
Hörapparaten
tjuter oavbrutet
Ear-tip/gjuten
insats är obekväm att bära
Ear-tip/gjuten insats är
inte rätt placerad i hörselgången
Ta ut din ear‑tip/gjutna
insats och sätt in den
på nytt. Kontakta din
audionom för hjälp om
problemet kvarstår.
Ear-tip/gjuten insats sitter för löst
Kontakta din audionom
Ditt ytteröra eller din
hörselgång är öm
Kontakta din audionom
43
STANDARD OCH INDIVIDUELLA
EAR-TIPS för BTE-modeller
med tunn slang
I det här kapitlet beskrivs hur man rengör och hanterar olika eartips för Widex BTE-modeller med tunn slang.
Typ 1
Typ 2
Individuell
Standard
OBSERVERA
Det är inte säkert att din öroninsats ser ut exakt som på bilderna i denna
broschyr. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som anses
nödvändiga.
44
RENGÖRING
Rengöringstillbehör
1.Duk
2.Borste
3.Verktyg för vaxborttagning
4.Rengöringstråd
3
1
4
2
Se till att din öroninsats alltid är ren och fri från öronvax, fukt och
liknande.
45
Om du har en slang av typ 1 , ta tag i hörapparaten med tummen
och pekfingret. Med din andra hand tar du tag i slangen och drar
rakt ut i pilarnas riktning. Kontakta din audionom om du vill ha
mer information.
46
Om du har en slang av typ 2, lyft bort
öroninsatsen från hörapparaten i en
bakåtlutande rörelse, så som visas på
bilden.
47
Typ 1 och typ 2
Dra försiktigt bort ear-tip från
slangen.
Om du har en individuell ear-tip
behöver du inte ta bort den för
att rengöra slangen.
För in rengöringstråden i
slangen. Dra ut tråden i den
andra änden.
48
Vid behov kan ear-tip tvättas
med ljummet vatten efter att
den avlägsnats från resten av
öroninsatsen. Låt torka över
natten.
Varning
Använd aldrig alkohol eller andra rengöringsmedel för att rengöra öroninsatsen eftersom den kan missfärgas.
49
Sätta en standard ear-tip på slangen
För försiktigt in slangen i ear-tip tills det tar stopp. Det är mycket
viktigt att se till att ear-tip sitter fast ordentligt.
50
Sätta en individuell ear-tip på slangen
Håll den individuella ear-tip som på bilden och tryck försiktigt
slangen på plats i ear-tip. Använd nageln för att trycka in slangen
så långt det går så att den sitter fast ordentligt.
51
Klicka fast öroninsatsen ovanpå
hörapparaten som på bilden.
52
Byta ut öroninsatsens delar
Slang
Slangen ska bytas vid behov. Kontakta din audionom om du
behöver fler slangar.
Standard ear-tip
En standard ear-tip ska bytas vid behov. Kontakta din audionom
om du behöver fler ear-tips eller om storleken på din ear-tip inte
längre passar ditt öra.
53
Ankare
Typ 1 med en standard ear-tip
Observera
Ankaret kan med fördel användas om du har en ear-tip av typen öppen
eller tulip då den sitter bättre på plats i örat. Det lösa ankaret behöver inte
användas med ear-tip av typen dubbel.
Löst ankare
54
Först visar vi hur ankaret kan
användas utan att först ha
klippts till:
Dra den spetsiga änden av ankaret genom det övre hålet på
sidan av slangen.
Det vinklade greppet ska peka
mot hörapparaten.
Fortsätt dra tills ankaret stoppas
av greppet vid änden.
55
Din öroninsats är nu redo för
användning. Placera den så att
den vilar bekvämt i örat.
56
Ankaret kan även klippas till för
att anpassas till ditt öra:
Dra den spetsiga änden av ankaret genom det övre hålet på sidan
av slangen.
et vinklade greppet ska peka
D
mot hörapparaten.
F ortsätt dra tills ankaret stoppas
av greppet vid änden. Nu vänder
du på öroninsatsen.
F ör sedan in den spetsiga änden
av ankaret genom det nedre hålet
så att en ögla bildas.
57
När öglan har lämplig storlek klipper du bort överskottet så att bara öglan
blir kvar.
Ankaröglan har rätt storlek när
den stöder placeringen av eartip i hörselgången och öroninsatsen sitter ordentligt på plats
i och på örat.
58
Var noga med att klippa bort
allt överskott så att änden av
ankaröglan är i jämnhöjd med
det lilla hålet och inte har några
vassa kanter. Använd fingertoppen för att känna efter om några
vassa kanter kvarstår. Om delar
av ankaret sticker ut från hålet
och skapar en ojämn yta kan det
orsaka irritation i örat.
59
Typ 2 med en standard ear-tip
Det integrerade ankaret används
inte för standard ear-tips av typen
dubbel och bör klippas av helt och
hållet.
Integrerat ankare
För ear-tip av typen öppen eller tulip, kan ankaret klippas till så
att det bildar en ögla i lämplig storlek så att ear-tip sitter bekvämt
på plats i öronkanalen. Detta kan göras på olika sätt. Se nedanstående exempel. Vänd dig till din audionom om du vill ha mer
information.
60
Exempel 1
Dra den spetsiga änden av ankaret genom det lilla hålet på sidan
av ljudslangen.
När öglan har lämplig storlek
klipper du bort överskottet med
sax eller liknande.
61
Ankaröglan har rätt storlek när den
stöder placeringen av ear-tip i hörselgången och öroninsatsen sitter ordentligt på plats i och på örat.
62
Exempel 2
Skapa en ögla av ankaret i den riktning som den streckade linjen och
pilarna visar.
För den spetsiga änden av ankaret
genom det lilla hålet på sidan av ljudslangen, såsom bilden visar, så att en
hjärtformad ögla bildas.
63
När öglan har lämplig storlek vänder
du på öroninsatsen och klipper bort
överskottet med sax eller liknande.
Ankaröglan har rätt storlek när den stöder placeringen av ear-tip
i hörselgången och öroninsatsen sitter ordentligt på plats i och
på örat.
64
Exempel 1 och exempel 2:
Se till så att änden av ankaröglan är i jämnhöjd med det lilla hålet
och inte har några vassa kanter. Använd fingertoppen för att
känna efter om några vassa kanter kvarstår.
Om delar av ankaret sticker ut från
hålet och skapar en ojämn yta kan det
orsaka irritation i örat.
Typ 2 med en individuell
ear-tip
Det integrerade ankaret används
inte för individuella öroninsatser
och bör klippas av helt och hållet.
65
FELSÖKNING
På följande sidor finns råd om vad du ska göra om din hörapparat
inte fungerar som den ska. Kontakta din audionom för hjälp om
problemet kvarstår. Råden avser endast öroninsatsen. Använd
även bruksanvisningen till din hörapparat.
Problem
Möjlig orsak
Standard
Individuell
Hörapparaten är
helt tyst
Ljudutgången är
blockerad
Rengör eller byt
ut ear-tip
Rengör
ear-tip
Slangen är
blockerad
Rengör eller byt ut slangen
Ljudutgången är
blockerad
Rengör eller byt
ut ear-tip
Slangen är
blockerad
Rengör eller byt ut slangen
Volymen i
hörapparaten är
för svag
Lösning
66
Rengör
ear-tip
Hörapparaten
tjuter oavbrutet
Ear-tip är obekväm att bära
Ear-tip är inte
rätt placerad i
hörselgången
Ta ut ear-tip och sätt in den på
nytt. Kontakta din audionom
för hjälp om problemet kvarstår.
Slangen är trasig
Byt ut slangen
Ear-tip sitter för
löst
Kontakta din audionom
Ditt ytteröra eller
din hörselgång är
öm
Kontakta din audionom
67
Gjutna insatser FÖR BTEMODELLER MED VANLIG
LJUDSLANG
I det här kapitlet beskrivs hur man rengör och hanterar gjutna
individuella öroninsatser för Widex BTE-modeller.
1.Gjuten individuell öroninsats
2.Vanlig ljudslang
3.Slangfäste
3
2
1
68
OBSERVERA
Det är inte säkert att din öroninsats ser ut exakt som på bilderna i denna
broschyr. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som anses
nödvändiga.
Placering av hörapparaten
För in den gjutna insatsen samtidigt som du håller i den nedre
delen av slangen. Den gjutna insatsen ska vila bekvämt i örat. Placera hörapparaten bakom örat så att slangen vilar bekvämt på
örat, tätt invid huvudet.
69
RENGÖRING
Rengöringstillbehör
1. Mjuk trasa
2. Borste
3. Verktyg för vaxborttagning
2
1
3
Kontakta din audionom om du behöver ytterligare rengöringstillbehör.
Se till att din öroninsats alltid är ren och fri från öronvax och fukt.
70
Varning
Använd aldrig alkohol eller andra rengöringsmedel för att rengöra
öroninsatsen eftersom den kan missfärgas.
Torka av den gjutna insatsen med
en trasa efter användning.
Om den gjutna insatsen är utrustad med en ventilationskanal rengör du ventilationskanalen med
hjälp av verktyget för vaxborttagning.
71
Du ska regelbundet lossa slangen med den gjutna insatsen från
slanfästet på hörapparaten och noggrant skölja av slangen och
insatsen med ljummet vatten.
Låt torka över natten.
72
m det fortfarande finns fukt
O
i den gjutna insatsen eller
slangen använder du en hårtork
eller liknande för att blåsa dem
torra innan du fäster slangen
vid slangfästet.
Byta ut öroninsatsens delar
Om slangen till din öroninsats går sönder ska den bytas ut.
Om du behöver en ny slang eller om den gjutna insatsen inte
längre passar ditt öra, kontakta din audionom.
73
FELSÖKNING
På följande sidor finns råd om vad du ska göra om din hörapparat
inte fungerar som den ska. Kontakta din audionom för hjälp om
problemet kvarstår. Råden avser endast öroninsatsen. Använd
även bruksanvisningen till din hörapparat.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hörapparaten är
helt tyst
Ljudutgången är
blockerad
Rengör den blockerade
ljudslangen
Volymen i
hörapparaten är
för svag
Ljudutgången är
blockerad
Rengör den blockerade
ljudslangen
74
Hörapparaten
tjuter oavbrutet
Den gjutna
insatsen är
obekväm att
bära
Slangen är trasig
Byt ut slangen
Slangen är för kort
Byt ut slangen
Den gjutna insatsen är
inte rätt placerad i örat
Ta ut den och sätt in den
på nytt. Kontakta din
audionom för hjälp om
problemet kvarstår.
Den gjutna insatsens
passform är för lös
Kontakta din audionom
Slangen lossnar ofta
från den gjutna insatsen
eller slangfästet
Byt ut slangen
Slangfästet är sprucket
Kontakta din audionom
Ditt ytteröra eller din
hörselgång är öm
Kontakta din audionom
75
Lista med symboler
symboler som Widex A/s ofta använder vid märkning av medicinska
enheter (etiketter/ifU/osv .)
symbol
rubrik/beskrivning
tillverkare
Produkten produceras av den tillverkare vars namn och
adress anges intill symbolen . Om tillämpligt anges även
tillverkningsdatumet .
tillverkningsdatum
Det datum då produkten tillverkades .
bäst-före-datum
Det datum efter vilket produkten inte bör användas .
satskod
Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation)
76
symbol
rubrik/beskrivning
Katalognummer
Produktens katalognummer (artikelnummer) .
serienummer
Produktens serienummer .*
Håll borta från solljus
Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Produkten måste hållas borta från värme
Hålls torr
Produkten måste skyddas från fukt och/eller Produkten
måste hållas borta från regn
nedre temperaturgräns
Den lägsta temperaturen för vilken produkten kan exponeras säkert .
77
symbol
rubrik/beskrivning
Övre temperaturgräns
Den högsta temperaturen för vilken produkten kan exponeras säkert .
temperaturgränser
De högsta och lägsta temperaturerna för vilka produkten
kan exponeras säkert .
se bruksanvisningen
Bruksanvisningen kan innehålla viktig försiktighetsinformation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas
innan produkten används .
försiktighet/varning
Text som har markerats med symbolen för försiktighet/
varning måste läsas innan produkten används .
78
symbol
rubrik/beskrivning
Weee-märkning
”får inte kastas i vanligt avfall”
när produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd
insamlingsstation för återvinning och återanvändning .
Ce-märkning
Produkten överensstämmer med de krav som anges i de
europeiska direktiven för CE-märkning .
larm
Produkten identifieras av r&TTE-direktivet 1999/5/Eg
som utrustning i klass 2 med vissa restriktioner angående
användning i vissa CE-medlemsstater .
C-tick-märkning
Produkten uppfyller EMC:s och radiospektrumreglerande
krav för produkter som levereras till australien eller nya
Zeeland .
79
symbol
rubrik/beskrivning
störning
Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av
produkten .
*Det sex- eller sjusiffriga numret på produkten är serienumret . serienummer föregås inte alltid av
80
81
82
83
AB Widex
Box 160 15
200 25 Malmö
Tel 040 - 680 14 00
Fax 040 - 680 14 01
Hemsida: www.widex.se
Webbutik: www.horselbutiken.se
WIDEX A/S
Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark
www.widex.com
Handbok nr:
9 514 0278 012 #02
Utgåva:
2015-05
É[5qr0w7|k;as;a]