3 2015 - Landstinget Västmanland

Läkemedelsbulletinen
UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND
www.ltv.se/lk
Sommartider
Vad passar väl bättre när sommaren
står för dörren än en färsk Läkemedelsbulletin, där det virtuella bläcket
inte hunnit torka. Tiden står ingalunda
still inom läkemedelsområdet. Mycket
nytt är på gång och bland det gamla
sker positiva förändringar för landsting och patienter.
TLV dammsuger marknaden på
äldre preparat och tack vare 15-årsregeln genomförs prissänkningar 2
gånger per år – inte så stora men tillsammans blir det en hel del.
TLV har också bytt ut en del gamla
sanningar mot nya i sin handläggning.
Det har bland annat ökat sortimentet
av preventivmedel inom förmånen –
både Cerazette och Jaydess har nu fått
förmån och därmed ett enhetligt pris.
Kanske vi framöver får se en möjlighet
att byta mellan förmån och icke förmån också, det skulle underlätta för
både läkare och patienter.
TLV:s samarbete med landstingen
växer sig starkare, ännu ett tecken på
en lyhörd och utåtriktad myndighet.
Efter intensiva trepartssamtal mellan
TLV, landstingen och de företag som
marknadsför läkemedel mot hepatit
C har i dagarna överenskommelser
tecknats med tre av företagen. Dessa
ger goda möjligheter att hålla ett gott
ÅRGÅNG 15
tempo i behandlingen de närmaste
åren, trots att läkemedlen är dyra (och
samtidigt mycket effektiva).
En myndighet som inte är lika flexibel
eller framsynt är Läkemedelsverket, som
återigen sagt nej till generisk förskrivning. Detta trots att i stort sett alla
remiss­instanser sågade myndighetens
utredning. Verkets argument var sammanfattat att det saknas bevis för att
generisk förskrivning skulle förbättra
patientsäkerheten. Däremot tyckte man
sig inte behöva några bevis för fördelarna med att inte ha generisk förskrivning, med det trassel det innebär
för förskrivare, journalleverantörer,
apotek och inte minst patienter. Suck!
Nu står hoppet till regeringen, dit
flera tunga instanser vänder sig för att
förmå departementet att köra över en
trilskande myndighet – för patienternas bästa.
Läkemedelsenheten växer. En känd
profil i Västerås välkomnas tillbaka –
Britt Zanton, som tidigare varit chef
på sjukhusapoteket. Ytterligare två
apotekare är under rekrytering, se s 6.
Klinisk farmaci har varit ett lyckat
projekt på kirurgkliniken och kommer framöver att erbjudas fler kliniker
som finner det värdefullt med tillskott
av apotekarkompetens.
NUMMER 3
JUNI 2015
Våra populära lunchföreläsningar
fortsätter under hösten. Tipsa gärna
om ämnen och föreläsare – detta är en
bra möjlighet att förmedla medicinsk
kunskap till en bred publik av läkare.
I september arrangerar vi ett seminarium om depression och konfusion
hos äldre – se vidare på s 5. Och glöm
inte Mellansvenskt läkemedelsforum,
som nästa gång äger rum i Västerås
den 3 – 4 februari 2016. Markera datumen i kalendern redan nu.
Glöm inte årets satsningar: Skriv
mindre sömnmedel och välj helst
zopiklon! Ta vara på Lena Bixos och
hennes medarbetares klokskap inom
diabetesområdet! Behandla osteoporospatienterna – lagom länge!
Skön sommar tillönskas alla Bulleläsare!
INGE ERIKSSON
Ordförande,
Läkemedelskommittén
i Västmanland
[email protected]
L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / J U N I 2 0 1 5
På TNF-fronten mycket nytt
Det har väl inte undgått någon att patentet för infliximab (Remicade)
gick ut i februari i år.
När de första TNF-hämmarna introducerades 1999 innebar det ett viktigt genombrott i behandlingen av reumatiska sjukdomar. Med tiden vidgades indikationsområdet
för dessa immunmodulerande läkemedel till att omfatta
även gastrointestinala och dermatologiska sjukdomar
med inflammatorisk genes. Avsevärda hälsovinster uppväger de höga kostnaderna – 2014 såldes i Sverige TNF-hämmare för 2,7 mdr kr och globalt har preparaten inbringat
tusentals miljarder kronor till företagen. På senare tid har
även andra typer av biologiska läkemedel tillkommit men
fortfarande är TNF-hämmarna grund­pelare vid flera typer
av inflammatoriska sjukdomar.
Patentutgång innebär för dessa biologiska läkemedel
inte automatiskt att generika dyker upp på marknaden.
Molekylerna är komplicerade. Jämför man den kemiska
summa­formeln för paracetamol – C8H9NO2 – med infliximab – C6428H9912N1694O1987S46 – inser man problemet.
Det går inte att göra exakta generika utan de alternativa
produkterna klassas som biosimilarer, alltså molekyler
med likartad uppbyggnad och effekt.
Etanercept (Enbrel)
Infliximab (Remicade)
Adalimumab (Humira)
Golimumab (Simponi)
Certolizumabpegol (Cimzia)
Godkännande av biologiska läkemedel sker alltid centralt i
EU, via den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. För
godkännande krävs såväl prekliniska som kliniska studier
samt jämförande studier för att styrka biosimilarens likhet med originalet. Det finns hela tiden en variabilitet vid
produktion av biologiska substanser och man har under
Remicades livscykel kunnat konstatera flera tiotals strukturförändringar. Med reservation för att inte känna till
dessa strukturförändringar i detalj skulle man kunna konstatera, att dagens Remicade egentligen borde kunna ses
som en biosimilar av det ursprungliga Remicade.
De tre ”stora” – etanercept, infliximab och adalimumab
står alltså inför omvälvande förändringar. Infliximab förlorade patentet i februari, etanercept i april medan adalimumab har skyddande patent till 2018.
Inflectra och Remsima, som egentligen är samma preparat men marknadsförs av två olika företag, har i sin
registreringsansökan presenterat jämförande studier på
reumatoid artrit och ankyloserande spondylit. Preklinisk
dokumentation samt kliniska studier inom dessa två indikationer innebär att preparatet godkänns på samtliga
I SVERIGE FINNS FÖLJANDE TNF-HÄMMARE:
Infliximab administreras som intravenös infusion och är
därför framför allt ett rekvisitionsläkemedel medan övriga ges subkutant av patienten själv och förskrivs därmed
oftast på recept. På rekvisitionsmarknaden dominerar
infliximab helt medan etanercept och adalimumab står för
>80 % av receptförskrivningen.
2
För infliximab (Remicade) har två biosimilarer (Inflectra och
Remsima) registrerats medan etanercepts biosimilar befinner
sig i godkännandeprocess hos EMA och inte förväntas
finnas på marknaden förrän vid kommande årsskifte.
L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / J U N I 2 0 1 5
Remicades indikationer – man extrapolerar alltså från
påvisad effekt inom ett område. Detta anses av EMA vara
säkert, medan man t ex i Kanada väljer att inte extrapolera
indikationerna. Även i USA är man mer försiktig i sin godkännandeprocess.
Det finns farhågor att byte från original till biosimilar
skulle medföra antikroppsbildning som försämrar effekten. I brist på evidens råder därför svensk reumatologisk
förening klinikerna att avvakta pågående studier innan
man byter fungerande behandling till en biosimilar. Vid
nyinsättning finns däremot ingenting som talar för att det
skulle föreligga större risker eller sämre effekt av en biosimilar än av ett original.
Studier på byte från original till biosimilar pågår. Den
största genomförs i Norge, är randomiserad dubbelblind
och omfattar 500 patienter med reumatologiska indikationer. De sista patienterna inkluderas innan sommaren
och slutresultatet väntas om ytterligare ett år. Prisutvecklingen gör att det kliar i fingrarna på den kostnadsmedvetne reumatologen, medan måhända gastroenterologen
och dermatologen känner en något större tveksamhet
utifrån att biosimilarernas dokumentation på ”deras”
indikationer är sämre.
Med tanke på den komplicerade processen för att ta fram
biosimilarer brukar prisfallet inte bli lika stort som för
generika – ofta omkring 30 % jämfört med generika som
sänker priserna med 90 %. Infliximabgenerika har ändrat
på detta. Det av TLV godkända priset för Remsima ligger
35 % under Remicades pris och i en nationell upphandling
i Norge hamnade Remsima mer än 70 % under originalets
pris. Region Skåne fick nästan lika stor rabatt (jämfört med
originalets pris) i sin nyligen avslutade upphandling.
Ytterligare en nyhet som påverkar TNF-marknaden är, att
TLV beslutat sig för att under året göra en omprövning
av förmånen för samtliga TNF-hämmare. Detta eftersom
marknaden ändras med biosimilarerna och då Sverige i
nuläget har internationellt höga priser på TNF-hämmarna.
TLV:s utgångspunkt är att TNF-hämmarna är likvärdiga
på gruppnivå (inom respektive indikationsområde). Det
skulle förvåna om inte TLV:s genomgång leder till sänkta
priser även på originalpreparaten, när det nu finns biosimilar långt under gängse nivå för preparatgruppen. I denna
föränderliga värld har vi just tecknat ett avtal med MSD
som ger bättre rabatt på Remicade än vad vi haft tidigare.
Sammanfattningsvis ger de nya TNF-biosimilarerna en möj­
lighet att på några års sikt sänka kostnaderna väsentligt
för vår idag dyraste preparatgrupp (för Västmanlands del
totalt 80 mkr under 2014). Detta skulle ge mer resurser
för annan angelägen vård. Men det kan vara klokt att
skynda långsamt. Vid nyinsättning kan biosimilarer betraktas
som likvärdiga med originalet. För byte från original till
biosimilar hos redan behandlad patient vore det en fördel
med mer stabil evidens. Men sådan evidens finns inom räck­
håll – då men först då kan de stora vinsterna för vården komma.
3
Inge Eriksson
Ordförande Läkemedelskommittén Västmanland
[email protected]
Länkar: TLV:s omprövning
L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / J U N I 2 0 1 5
Guldpillerpriset
OMSATTES TILL EN WORKSHOP
Regionala läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen, som står som ansvarig för Läkemedelsrekommendationer för de mest sjuka äldre, tilldelades Dagens Medicins Guldpiller 2014. Förutom äran innebär det också en
summa pengar, närmare bestämt 50 000 kronor. Det är sagt att priset bör användas till fortbildningsinsatser.
Vi i arbetsgruppen för rekommendationerna beslutade att anordna en workshop med föreläsare och samtidigt
påbörja revisionen av vårt häfte. Denna workshop gick av stapeln torsdagen 21 maj i Västerås. Deltagare,
förutom arbetsgruppen, var inbjudna gäster från regionen som visat intresse för läkemedelsbehandling av de
mest sjuka äldre samt tre föreläsare.
VI STARTADE FÖRMIDDAGEN MED TRE INTRESSANTA
OCH INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR.
Sigurd Vitols SBU – presenterade SBU:s nya rapport som
visar att personer i hög ålder har nytta av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärt­
infarkt. Nyttan av läkemedlen är minst lika stor hos äldre
som hos yngre. Men den ansvarige läkaren måste alltid
bedöma den enskilda individens risk för blödning och ta
hänsyn till eventuella andra läkemedel.
Johan Fastbom Socialstyrelsen – presenterade rapporten
Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – möjligheter att
upptäcka och förebygga. Diskussion angående checklista
på symtom och möjliga läkemedel som kan ge dessa symtom. Aktuell checklista kommer sannolikt tas med i våra
reviderade rekommendationer.
Maj Rom SKL – Föredrog erfarenheter från statens äldresatsning som avslutades vid senaste årsskiftet. Titeln på
föredragen var ”Att kunna leva livet hela livet. Framtid,
behov och önskemål mot bakgrund av erfarenheter från
arbete med bättre liv för sjuka äldre”
4
Eftermiddagen ägnades åt gruppvisa diskussioner av aktu­
ella rekommendationer samt nya förslag på områden som
arbetsgruppen bedömt bör tas med i den reviderade version som förväntas bli klar till nyåret 2016. Många goda
och värdefulla synpunkter framkom.
Dagen avslutades i fint väder och gemensam middag på
restaurant Agrill nere i hamnen.
Gunnar Dahlberg
Informationsläkare
Expertgrupp äldre och läkemedel
[email protected]
Länkar: Läkemedelsrekommendationer för de mest
sjuka äldre
L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / J U N I 2 0 1 5
LÄKEMEDELSKOMMITTÉN HAR NÖJET ATT INBJUDA TILL ETT SEMINARIUM OM ÄLDREPSYKIATRI
Depressioner och
konfusoriska tillstånd hos den
åldrande människan.
Tillstånd som ofta leder till kontakt på flera
vårdnivåer och instanser.
Vi blir allt fler äldre i samhället. Även om vi är allt friskare upp i åren så är hög ålder en riskfaktor såväl för somatiska som psykiatriska sjukdomar inklusive demenssjukdomar. Det finns
en stor samvariation mellan de olika sjukdomstillstånden. Somatiska sjukdomstillstånd leder
ofta till depressioner som fel- och/eller underdiagnostiserats då de inte har samma symtom
som hos yngre människor och kan leda till onödiga kroppsliga utredningar. Den äldre och sköra
människan som hamnar på sjukhus råkar ofta ut för en konfusion vilket är ett tillstånd som
vållar stora problem. Hur hanterar vi detta?
Eftermiddagen avslutas med falldiskussioner då det är önskvärt att auditoriet tar med sig
problemfall för diskussion.
MÅLGRUPP: Familjeläkare, sjukhusspecia-
FÖRTÄRING: Kaffe serveras under eftermid-
TID: Torsdag 10 och 24 september,
utbildning, Lärcentrum samt kompetensplatsen. Som privat/kommunanställd anmäler du
dig via www.ltv.se/larcentrum.
lister, AT- och ST-läkare. Även sjuksköterskor
inom såväl sjukhusvård, landstingsansluten
som kommunal primärvård som kommer i
kontakt med äldre människor.
kl: 13:30 16:30
PLATS: Gamla Vårdskolans aula ing 21,
Västmanlands sjukhus, Västerås
PROGRAM/ FÖRELÄSARE
Inledning.Moderator, Gunnar Dahlberg
informationsläkare Läkemedelskommittén
Depressioner Kjell Finnerman chefsöverhos äldre,läkare/Äldrepsykiatriker,
Psykiatrin, Västerås
Konfusion,Athir Tarish Överläkare
geriatriska kliniken, Västerås
Patientfall
5
Alla
dagen
ANMÄLAN: Via landstingets intranet Puls,
Vi önskar ha din anmälan snarast!
Senast 4 respektive18 september, 2015.
L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / J U N I 2 0 1 5
Nya medarbetare
på läkemedelsenheten
Från 1 maj har vi en ny apotekare på Läkemedelsenheten. Det är Britt Zanton som
initialt kommer att fokusera arbetet mot slutenvården med läkemedelsförsörjning, ett
område som hon är väl insatt i då hon till 2011 arbetade som chef på sjukhusapoteket
i Västerås när det drevs av Apoteket AB. Det senaste året har hon varit chef på sjukhusapoteket i Örebro.
Britt kommer även att ingå i några av Läkemedelskommitténs expertgrupper, samt
arbeta med uppföljning och läkemedels­statistik.
I dagarna pågår också en rekrytering av ytterligare två farmaceuter till Läkemedels­
enheten. Deras arbetsuppgifter berör dosupphandling inklusive uppföljning av dos­avtal,
uppdatering av mallar i Cosmic inför nya läkemedelsmodulen samt klinisk farmaci.
6
L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / J U N I 2 0 1 5
LÄKEMEDELSAUTOMATER
OCH PIL
Projekt SLAD (Säker Läkemedels ADministrering) startade hösten 2014 som ett samarbetsprojekt mellan Läkemedelsenheten, Landstinget Västmanland och sjukhusapoteket Apotek Hjärtat
Vård och Omsorg.
Syftet med projektet är att analysera, planera och in­
stallera läkemedesautomater i pilotdrift. En effektanalys
och konsekvensrapport ska därefter sammanställa och
förslag ges till en utrullningsplan för de enheter som har
behov av en sådan lösning.
Målet är en effektivare och säkrare läkemedelshantering,
minskad stöldrisk samt förbättrad arbetsmiljö för sjuk­
sköterskor.
Bakgrunden är att ett flertal vårdavdelningar har haft och
har problem med svinn av narkotiska läkemedel vilket
skapar oro och misstänksamhet mellan personalen på
avdelningen.
PIL kommer förhoppningsvis innebära en ökad patient­
säkerhet genom att minimera risken för felaktig delning av
läkemedel. Bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor skapas
vilket ger minskad stress. PIL kan eventuellt ge minskade
läkemedelskostnader tack vare minskat lagerbehov på
avdelningen.
Denna del av projektet kommer att startas i en liten skala
under hösten 2015 på Kvinnokliniken.
Elma Tajic
Sjukhusapotekare
[email protected]
LÄKEMEDELSAUTOMATER INSTALLERADE
På den ortopediska vårdavdelningen installerades två
läkemedelsautomater under december 2014. De fylldes
på med endossortiment så långt möjligt. Detta innebär att
den som tar ut ett läkemedel till patient kommer åt endast
det antalet tabletter/kapslar/ampuller man önskar hämta ut.
På kirurgavdelning 8 installerades en läkemedelsautomat
i mars 2015, där finns läkemedlen i blisterkartor eller som
ampuller i tråg.
Detta ger två säkra sätt att hantera narkotika med läkemedelsautomat, båda kommer att utvärderas i projektet.
Spårbarhet och säkerhet erhålls med båda alternativen.
Förutom kvalitéts- och effektivitetsvinster bedöms också
att en betydande förbättring bör kunna ske i arbetsmiljön
för personal på avdelningen.
PIL
Del två i SLAD projektet kommer att titta på Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL). Detta innebär att man
efter ordination beställer patientens läkemedel som individuellt förpackade t.ex. tabletter, kapslar, ögondroppar
från det lokala sjukhusapoteket. Sjukhusapoteket levererar patientförpackade läkemedel för en eller flera dagar
och vårdpersonal administrerar färdiga patientförpackningar till patient.
7
Invigning av automaten på kirurgavdelningen.
L Ä K E M E D E L S B U L L E T I N E N / J U N I 2 0 1 5
Vi från redaktionen
önskar alla läsare en
skön sommar.
– hänt sen sist
Läkemedelsverket: Ny behandlingsrekommendation
för astma. Cirka 10 % av befolkningen har astma
vilket gör sjukdomen till en av våra folksjukdomar.
Hos ungefär hälften är sjukdomen lindrig, men den
kan även ge svåra och ibland livshotande andningssymtom. Det är viktigt att astma diagnosticeras och
behandlas korrekt.
Ny EU-gemensam symbol för internethandel med
läkemedel. Den 1 juli införs en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben. Syftet
är att konsumenten enkelt ska kunna avgöra om
handeln är laglig.
LÄKEMEDELSFORUM 2016
3–4 FEBRUARI I VÄSTERÅS
Du glömmer väl inte att boka in datumen för
nästa års Mellansvenskt Läkemedelsforum!
2016 är vi återigen i Västerås, ta chansen att
vara med på två
dagar fyllda med
intressanta föreläsningar, och att
umgås med kollegor
från hela UppsalaÖrebroregionen.
Höstens
Lunchföreläsningar
Den nya EU-symbolen för webbhandel med läkemedel
Receptfria läkemedel används ändamålsenligt. Läke­
medelsverket har sammanfattat sex studier om recept­
fria läkemedel som genomförts åren 2008-2013.
Studierna initierades av Läkemedelsverket i samband
med omregleringen av apoteksmarknaden 2009.
TLV: Fler subventionerade preventivmedel. Nu ingår
även Jaydess, den mindre hormonspiralen i högkostnadsskyddet.
Följ TLV på twitter
REDAKTIONSKOMMITTE: Carina Westberg, Inge Eriksson, Ingela Gerdland
REDAKTÖR: Carina Westberg, Västmanlands sjukhus, Västerås
TELEFON: 021-17 56 97
E-POST: [email protected]
2015
• 15 september
• 13 oktober
TID 12.00
• 19 november
Samlingssalen Ing 29.
Läkemedelskommittén bjuder på
lätt lunch med dryck och kaffe