Ärende 10 - Karlskoga kommun

Ärende 10
Svar till Kultur- och föreningsnämnden avseende ansökan om
tilläggsanslag ur KS oförutsett
Tjänsteskrivelse
2015-10-28
1 (1)
KS 2015.0016
Handläggare
Christian Westas
Kommunstyrelsen
Svar till Kultur- och föreningsnämnden avseende
ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett
Sammanfattning
Kultur- och föreningsnämnden har 24 oktober 2015 inkommit med en
ansökan om 250 tkr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda
kostnader till att byta ut underlaget i ridhuset Botorp.
Under våren 2015 fick klubben en ny styrelse och sedan i våras har
förvaltningen haft kontakt med klubben angående utbyte av ridhusbotten,
som senast byttes ut hösten 2006. För närvarande är underlaget så pass
dåligt att hopptävlingar inte kan bedrivas och hästarna kan riskera att få
skador. Medlemmarna i klubben är till största delen flickor. Kultur- och
föreningsförvaltningen har inte medel i sin budget för detta utan äskar
dessa från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse daterad 28 oktober
2015
Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden daterad 21 oktober 2015
KFN § 109
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen beslutar
om att godkänna Kultur- och föreningsnämndens ansökan om 250 tkr
från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader till att byta ut
underlaget i ridhuset Botorp.
Christian Westas
Ekonomichef
Expedieras till
Kommunstyrelsens förvaltningsekonom
Kultur- och föreningsnämnden
Protokollsutdrag
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kultur- och föreningsnämnden
KFN § 109
2015-10-21
KFN 2015.0111
Utbyte av ridhusbotten Botorp
Sammanfattning
Karlskoga Ridklubb bedriver sin verksamhet i kommunens ridhus, Botorp.
Under våren 2015 fick klubben en ny styrelse och sedan i våras har
förvaltningen haft kontakt med klubben angående utbyte av ridhusbotten, som
senast byttes ut hösten 2006. För närvarande är underlaget så pass dåligt att
hopptävlingar inte kan bedrivas och hästarna kan riskera att få skador.
Medlemmarna i klubben är till största delen flickor. Kultur- och
föreningsförvaltningen har inte medel i sin budget för detta utan äskar dessa
från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2015.
Kultur-och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Äskar 250 tkr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader till att
byta ut underlaget i ridhuset Botorp.
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Äskar 250 tkr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader till att
byta ut underlaget i ridhuset Botorp.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Karlskoga Ridklubb
Justerande
Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse
2015-10-13
1 (2)
KFN 2015.0111
Handläggare
Maria Motin
Kultur- och föreningsnämnden
Äskande om medel för utbyte av ridhusbotten,
Botorp
Sammanfattning
Karlskoga Ridklubb bedriver sin verksamhet i kommunens ridhus,
Botorp. Under våren 2015 fick klubben en ny styrelse och sedan i våras
har förvaltningen haft kontakt med klubben angående utbyte av
ridhusbotten, som senast byttes ut hösten 2006. För närvarande är
underlaget så pass dåligt att hopptävlingar inte kan bedrivas och hästarna
kan riskera att få skador. Medlemmarna i klubben är till största delen
flickor. Kultur- och föreningsförvaltningen har inte medel i sin budget för
detta utan äskar dessa från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober
2015.
Bakgrund
Underlag i ridhus innebär en stor investering, med dock en viktig del för
att ridverksamhet ska kunna bedrivas. Idag ska underlaget helst främja
både hästens hållbarhet generellt och prestation på tävling. Det finns en
mängd olika sätt att bygga upp ett underlag på. Förvaltningen har haft
kontakt med ridklubben i Kristinehamn som bytte ut sitt underlag för
några år sedan och har fått synpunkter och tips på vad man ska tänka på.
och ryggproblem är den
Överväganden
Verksamheten består till största del av flickor, ca 130 stycken under 25
år. Föreningen bedriver också bland annat ridning för personer med olika
funktionsnedsättningar och är också certifierad som säker och trygg
förening.
Ekonomiska konsekvenser
Ett kostnadsförslag för att byta ut ridhusbotten har inte varit lätt att ta
fram eftersom man kan göra det på så många olika sätt. Det som nu har
tagits fram i samarbete med ridklubben, är att kostnaden för att byta ut
Tjänsteskrivelse
2015-10-13
2 (2)
KFN 2015.0111
hela underlaget samt att se till att det också blir en lättare skötsel av
ridhusbotten, hamnar någonstans runt 250 tkr. Dock vet man i nuläget
inte hur sargen ser ut när man väl har grävt ut nuvarande underlag.
Kultur-och föreningsförvaltningens förslag till beslut
Äskar 250 tkr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader till
att byta ut underlaget i ridhuset Botorp.
Maria Motin
Fritidschef
Expedieras till
Kommunstyrelsen