Utveckling av snabbfäste och verktyg för byte av sågklinga

ISRN UTH-INGUTB-EX-M 2015/16-SE
Examensarbete 15 hp
Juni 2015
Utveckling av snabbfäste och
verktyg för byte av sågklinga
Fredrik Höök
Albin Odevik
Abstract
Development of quick coupler and tool for change of
saw blade
Albin Odevik, Fredrik Höök
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
UTH-enheten
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Hus 4, Plan 0
Postadress:
Box 536
751 21 Uppsala
Telefon:
018 – 471 30 03
Telefax:
018 – 471 30 00
Hemsida:
http://www.teknat.uu.se/student
This thesis is based upon the work done at Westinghouse electric company (WEC)in
Västerås during the spring semester of 2015 and describes the development of a quick
coupler with associated blade changing tool. These are meant to be used together
with a sawing tool that the company uses for the dismantling of nuclear reactors,
which is performed under water.
The aim of the thesis was to develop a complete manufacturing documentation with
drawings and related CAD models which Westinghouse later can use to manufacture
the tool and the quick coupler. It was also included in the assignment to, if necessary,
modify parts of the saw tool to adapt these to the intended blade changing tool.
A number of visits to the company's workshop was made during the time to study the
saw that the thesis is based upon. The purpose of these visits was to get a better idea
of the dimensions, construction and the field of use of the saw. On three of those
occasions various engineers and consultants accompanied us to discuss possible
problems with different ideas.
This was interspersed with information in the form of literature studies on quick
couplers to create a clearer picture of the nature of the task.
When enough information had been gathered a functional analysis was made to divide
the main problem into sub-problems to more easily identify possible solutions. After
this phase the idea and concept generating process took place.
The methods used for this was mainly brain writing and brainstorming. When enough
ideas and concepts had been generated the most promising ideas was selected by
using an evaluation matrix, in which the various suggestions were weighted against the
parameters that our supervisor thought mattered the most.
The next step was to create a computer model of the best concept and finding
suitable components in worm gear, electric motor, planetary gears, screws, etc.
During the modeling phase further developed of the concept was made until the tool
and quick coupler received its final shape whereupon the manufacturing
documentation was created.
Handledare: Per Lundén
Ämnesgranskare: Henrik Hermansson
Examinator: Lars Degerman
ISRN UTH-INGUTB-EX-M2015/16-SE
Sammanfattning
Detta examensarbete utfördes på Westinghouse Electric Company (WEC) i Västerås under
vårterminen 2015 och beskriver utvecklingen av ett snabbfäste med tillhörande klingbytesverktyg.
Dessa är tänkta för att användas tillsammans med de sågverktyg som företaget använder sig av vid
rivning av kärnkraftsreaktorer, vilket sker under vatten.
Målet med examensarbetet var att ta fram ett komplett tillverkningsunderlag med ritningar och
tillhörande CAD-modeller som Westinghouse senare kan använda sig av för att tillverka
klingbytesverktyget och snabbfästet. Till uppgiften hörde även att om nödvändigt modifiera delar
av sågverktyget för att anpassa dessa till det tänkta klingbytesverktyget. Även dessa skulle
modelleras upp med tillhörande ritningar.
Ett antal besök hos företagets verkstad gjordes under arbetstiden för att titta på sågen som
uppgiften är ämnad för. Meningen med dessa besök var att få en bättre uppfattning av sågens
dimensioner, uppbyggnad och användningsområden. Vid tre av dessa besök följde olika ingenjörer
och konsulter med oss för att diskutera möjliga problem med olika ideér.
Detta varvades med informationssökning i form av litteraturstudier om snabbfästen för att skapa
en tydligare bild av uppgiftens karaktär.
När tillräckligt med information hade samlats in utfördes en funktionsanalys där huvudproblemet
delades upp i delproblem för att enklare kunna identifiera tänkbara lösningar. Därefter inleddes
idé- och konceptgenereringen.
De metoder som användes för detta var främst brainwriting och brainstorming. När tillräckligt med
ideér och koncept hade genererats valdes de mest lovande ut med hjälp av en utvärderingsmatris
där de olika förslagen viktades mot de parametrar som vår handledare ansåg vägde tyngst.
Nästa steg var att modellera upp det bästa förslaget och hitta passande komponenter i form av
snäckväxel, elmotor, planetväxel, skruvar mm. Under modelleringen vidareutvecklades konceptet
och verktyget fick sin slutgiltiga form varpå tillverkningsunderlag togs fram.
Nyckelord: CAD, Snabbfäste, Sågklinga, Konstruktion, Koncept, Klingbytesverktyg
Förord
I denna rapport beskrivs det arbete som utfördes på företaget Westinghouse Electric Company i
Västerås under vårterminen 2015.
Uppgiften som utfördes gick ut på konstruera ett snabbfäste till ett befintligt sågverktyg samt att
konstruera ett tillhörande klingbytesverktyg som ska kunna utföra ett byte av sågklinga på 10 m
djup i en reaktorpool.
Vi skulle vilja tacka vår handledare Per Lundén som varit till stor hjälp under den tid vi
tillbringade på företaget samt gett oss den handledning som uppgiften krävt. Vi vill även rikta ett
stort tack till Stefan Fallström, Erik Håkansson, Daniel Harrysson och Sven Höök som kommit
med förslag och råd samt visat oss hur man gått till väga vid tidigare konstruktionsuppgifter av
liknande slag.
Albin Odevik, Fredrik Höök
Uppsala, Juni 2015
Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 1
1.1.1 Bakgrund om företaget .......................................................................................... 1
1.1.2 Bakgrund till examensarbetet ................................................................................ 1
1.2 Problembeskrivning .......................................................................................................... 2
Låsning av sågklinga ........................................................................................................... 3
1.3 Mål ...................................................................................................................................... 5
1.3.1 Huvudmål .............................................................................................................. 5
1.3.2 Delmål ................................................................................................................... 5
1.3.3 Avgränsningar ....................................................................................................... 6
2 Metod ............................................................................................................ 7
3 Idégenerering ............................................................................................... 8
3.1 Magasin på botten ............................................................................................................. 9
3.2 Rotera sågklingan baklänges ............................................................................................ 9
4 Koncept ....................................................................................................... 10
4.1 Koncept för huvudfunktion ............................................................................................ 11
4.2 Koncept för delfunktioner .............................................................................................. 12
4.2.1 Olika konceptförslag för snabbfästen .................................................................. 12
4.2.2 Olika konceptförslag för dockning ...................................................................... 16
4.2.3 Olika konceptförslag för klingbytesverktyg ........................................................ 19
4.3.1 Val av snabbfäste................................................................................................. 24
4.3.2 Val av dockning................................................................................................... 25
4.3.3 Val av klingbytesverktyg ..................................................................................... 26
5 Utveckling av valt koncept ........................................................................ 28
5.1 BRAUN:s såg ................................................................................................................... 28
5.2 Snabbfästet ...................................................................................................................... 29
5.2.1 Splines ................................................................................................................. 30
5.2.2 Infästning ............................................................................................................. 31
5.3 Klingbytesverktyget ........................................................................................................ 32
5.3.1 Skruvdragare........................................................................................................ 33
5.3.2 Dockning ............................................................................................................. 35
5.3.3 Fästeshållare ........................................................................................................ 36
5.3.4 Lyftkoppling ........................................................................................................ 38
6 Resultat ........................................................................................... 39
7 Diskussion och slutsats ................................................................... 42
8 Referenser ...................................................................................... 43
Figurförteckning
Figur 1 BRAUN BKS12 - HS ........................................................................................................... 2
Figur 2 Översikt av sågverktyget ....................................................................................................... 3
Figur 3 Visar två olika sätt att låsa sågklingan .................................................................................. 3
Figur 4 Visar hur sågen är fastsatt på ett stativ som skall fästas på en reaktor................................. 4
Figur 5 Fotografier på fästet som det ser ut idag............................................................................. 5
Figur 6 Uppdelning av produktens funktioner och lösningar ........................................................... 8
Figur 7 Koncept 1 Rotera verktyg ................................................................................................... 11
Figur 8 Koncept 1 Knapplösning 1 ............................................................................................... 12
Figur 9 Koncept 2 Knapplösning 2 ............................................................................................... 13
Figur 10 Koncept 3 Skruvlösning 1 .............................................................................................. 14
Figur 11 Koncept 4 Skruvlösning 2 .............................................................................................. 15
Figur 12 Koncept 1 Gaffeldockning 1 ........................................................................................... 16
Figur 13 Koncept 2 Gaffeldockning 2 ........................................................................................... 18
Figur 14 Koncept 1 Klingbytesverktyg för knapplösning ............................................................. 19
Figur 15 Koncept 2 Klingbytesverktyg för skruvlösning .............................................................. 21
Figur 16 Koncept 3 Klingbytesverktyg för BRAUN:s snabbfäste ................................................. 22
Figur 17 Sågverktyget BKS-12 av BRAUN med skenor................................................................ 28
Figur 18 Snabbfästet ........................................................................................................................ 29
Figur 19 Splines ............................................................................................................................ 30
Figur 20 Snittvy på infästning i sågarmen....................................................................................... 31
Figur 21 Klingbytesverktyget .......................................................................................................... 32
Figur 22 Skruvdragare ..................................................................................................................... 33
Figur 23 Till vänster: Obelastad fjäder, till höger: Belastad fjäder................................................. 34
Figur 24 Till vänster: Sidovy av gafflar Till höger: Isometrisk vy på gafflar: ............................... 35
Figur 25 Till vänster: Fästehållare bakifrån Till höger: Fästeshållare framifrån ............................ 36
Figur 26 Visar fästeshållarens spår ............................................................................................... 37
Figur 27 Till vänster: Fästeshållaren nedsänkt läge Till höger: Fästeshållare greppat läge ........ 37
Figur 28 Till vänster: Sidovy av lyftkopplingen Till höger: Isometrisk vy av lyftkopplingen ...... 38
Figur 29 Lyftanordningen ................................................................................................................ 38
Figur 30 Bilderserie som illustrerar hur verktyget lossar snabbfästet ............................................ 39
Figur 31 Rotation av klingbytesverktyget ....................................................................................... 40
Figur 32 Bilderserie som illustrerar hur klingbytesverktyget sätter dit ett snabbfäste ................... 40
Tabellforteckning
Tabell 1 Viktning och poilngsiittning av snabbfasten ......................................................................... 24
Tabell 2 Viktning och poilngsiittning av dockningsfiirslag ................................................................ 25
Tabell 3 Viktning och poilngsiittning av verktyg ...............................................................................26
1
Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.1
Bakgrund om företaget
Westinghouse electric company grundades år 1886 i Pennsylvania av den amerikanska
uppfinnaren George Westinghouse. Företaget arbetar främst med att tillhandahålla
kraftgenereringsutrustning till kärnkraftverk, nukleär automation, kärnbränsle och annan
utrustning till kärnkraftverk och reaktorer.
1957 konstruerade och byggde företaget världens första kommersiella kärnkraftanläggning och
har sedan dess varit drivande vid utvecklingen av dagens moderna kärnkraftverk. Idag innehåller
drygt hälften av världens totalt 435 reaktorer som är i drift huvudkomponenter från
Westinghouse1. Företaget har även levererat tre av Ringhalsverkets reaktorer. Westinghouse skall
också leverera stora mängder komponenter till Kina som är det land som just nu har störst antal
pågående byggen av kärnkraftverk.
I Sverige har Westinghouse etablerat sig genom att köpa upp gamla ABB Atom för att på så sätt
ta sig in på den Europeiska marknaden. I Västerås arbetar idag ca 1000 anställda på företaget,
som är uppdelade på två enheter- Nuclear Fuel och Nuclear Services.
1.1.2
Bakgrund till examensarbetet
Examensarbetet har utförts på avdelning DD & R (Tooling & Segmentation, Decontamination,
Decomissioning & Remediation) som arbetar främst med rivning av reaktorer. Deras
huvuduppgifter är att konstruera verktyg som skall användas till rivning av uttjänt utrustning och
äldre reaktorer. När en reaktor skall rivas behöver den delas upp i mindre delar för att sedan
förpackas i strålsäkra lådor. För reaktorns interna delar (t.ex. bränslestavar och bränsleskelett)
används sågklingor. För reaktorns större delar används sågband. Avdelningen använder en
BRAUN BKS12 - HS- såg som är ämnad för att såga igenom metall som har utvecklats av
företaget BRAUN Machinenfabrik, se figur 1. Många delar av en reaktor består av rostfritt stål.
Av denna anledning har sågklingorna en kort livslängd och behöver därför bytas ofta. Ett sådant
byte är väldigt tidskrävande. I och med detta har avdelningen kommit fram till man vill underlätta
bytet av sågklinga och har därför givit oss i uppdrag att utveckla ett snabbfäste samt ett
klingbytesverktyg som skall effektivisera processen.
1
Westinghousenuclear (2015)
1
Figur 1 BRAUN BKS12 - HS
1.2 Problembeskrivning
I reaktorhallen finns traverser som används för att sänka ner och lyfta upp de verktyg som skall
användas. Verktygen fästs på speciella lyftstänger. Man behöver koppla ihop ett flertal
lyftstänger för att verktygen skall användas på 10-15 meters djup. Detta bidrar till att verktygen
ofta blir svårmanövrerade. För att underlätta styrningen finns kameror placerade i
reaktorpoolen.
Sågverktyget som används är monterat på en kuggstång som fungerar som räls för sågens
linjära rörelser, se figur 2. En elmotor används för att styra denna rörelse. Även sågarmens
rotation styrs via en elmotor som kan rotera 360 grader. För sågklingans rotationsrörelse
används en hydraulmotor. Båda elmotorerna samt hydraulmotorn styrs via en fjärrkontroll.
2
Figur 2 Översikt av sågverktyget
Låsning av sågklinga
Det finns två sätt att montera fast sågklingan beroende på vilket sågmoment man skall utföra.
Det vanliga klingfästet använder en M16 skruv för att fixera och låsa sågklingan mot armen. När
det är ont om plats används den andra typen av låsning där man använder sig av 6 st. försänkta
M8 skruvar.
Platt fäste med 6
försänkta M8 skruvar
Klingfäste med M16
skruv
Figur 3 Visar två olika sätt att låsa sågklingan
3
Problemet med sågen idag är att byte av sågklinga är både resurs- och tidskrävande. En normal
arbetsdag kan sågen användas cirka 2 timmar, resterande tid går åt till byten, planering och
placering av verktyg i reaktorpoolen. Ett byte av sågklinga tar cirka 40 minuter och man behöver
lyfta upp hela stativet med sågen monterad på, se figur 4. Efter ett byte är det mycket svårt att
komma in i samma spår som man höll på att såga i tidigare. Detta för att man åter igen måste
sänka ner stativet som sågen sitter på och placera den på samma ställe som förut. Om man inte
lyckas komma in i samma spår efter bytet så kan man behöva göra ett delvis nytt eller helt nytt
snitt i den del man tidigare sågade i. Detta gör att många sågklingor går åt i onödan och mycket
tid försvinner vid bytena.
Figur 4 Visar hur sågen är fastsatt på ett stativ som skall fästas på en reaktor
Problemet är tänkt att lösas genom att konstruera ett snabbfäste samt ett klingbytesverktyg som
skall möjliggöra byten av sågklingor under vatten. Tanken med klingbytesverktyg är att det
endast ska behöva föras ner och tas upp ur vattnet en gång vid varje byte. Detta för att man vill
undvika att plocka av den gamla klingan och lyfta upp den ur reaktorpoolen för att sedan gå ner
med en ny klinga då det ödslar tid.
Eftersom klingbytesverktyget skall användas i vatten skall så många delar som möjligt bestå av
rostfritt stål. Klingbytesverktyget skall även anpassas till de lyftstänger som finns samt vara lätt
att rengöra. Den yttre delen av snabbfästet skall helst inte göras tjockare. Idag är denna detalj 17
mm, se figur 5.
4
Figur 5 Fotografier på fästet som det ser ut idag
1.3 Mål
1.3.1
Huvudmål
Konstruera och ta fram tillverkningsunderlag för ett snabbfäste samt ett klingbytesverktyg som
skall möjliggöra byte av sågklinga under vatten.
1.3.2
Delmål
● Ta fram olika koncept och utvärdera dessa
● Ta fram färdig CAD-modell
● Ta fram fullständigt tillverkningsunderlag med ritningar och datablad
Parametrar från Westinghouse på klingbytesverktyg och snabbfäste
●
●
●
●
Ska vara lätt att rengöra
Rostfritt stål bör användas i så stor utsträckning som möjligt
Bytet av sågklinga ska kunna ske under vatten
Klingbytesverktyget skall anpassas för att kunna användas med de befintliga lyftstänger
som redan finns på företaget
● Den yttre delen av klingfästet ska hållas så tunn som möjligt (se figur 5)
● Klingbytesverktyget ska bara behöva föras ner och tas upp ur vattnet en gång vid varje
byte
5
1.3.3




Avgränsningar
Inga ekonomiska beräkningar skall tas med
Inga hållfasthetstester skall göras
Specifikationer ingår inte i arbetet
Arbetet pågår tills komplett tillverkningsunderlag har tagits fram
6
2
Metod
Arbetet började med att vi tillsammans med vår handledare besökte deras verkstad samt
inspekterade deras befintliga sågverktyg som var av typen BKS-12 av fabrikatet BRAUN
maschinenfabrik. Efter besöket gjordes litteraturstudier på snabbfästen för att undersöka om
någon befintlig produkts snabbfäste skulle kunna användas eller modifieras. BRAUN:s
produktkataloger var till nytta och gav oss idéer angående hur snabbfästet skulle kunna se ut.
Internetsökningar gav dessvärre inga resultat.
Genom att använda oss av en funktionsanalys delades huvudproblemen upp i mindre delproblem
för lättare kunna överskåda utmaningarna med uppgiften.
Med hjälp av funktionsanalysen inleddes sedan processen med att ta fram idéer och koncept. Till
detta användes främst metoderna brainwriting och brainstorming. Vi fann dessa metoder
lämpliga då vi endast är två personer vilket gör att man inte lika lätt hamnar i de fallgropar som
annars ofta uppstår då man t.ex. använder sig av brainstorming och är en större grupp.
Under detta skede togs många koncept och idéer fram. De koncept som verkade mest lovande
ritades upp lite noggrannare för att enklare kunna förklaras vid mötena med vår handledare samt
vid rådfrågning. Förslagen utvärderades sedan med hjälp av en utvärderingsmatris. I denna
viktades de olika koncepten mot de egenskaper som vår handledare tyckte var viktigast för
klingbytesverktygets och snabbfästets funktion.
Efter slutgiltigt val av koncept modellerades detta upp i CAD-programmet SolidWorks. Under
denna process förändrades verktygets utformning en hel del då smärre problem och
förbättringsmöjligheter identifierades. Det sista steget i arbetsprocessen var att ritningar togs fram.
7
3
Idégenerering
För att påbörja idégenereringen behövdes information angående produkten. Efter besöket i
verkstaden och inspektion av det befintliga sågverktyget fick vi en bättre uppfattning om vilka
dimensioner det rörde sig om. Genom att titta på bilder av sågverktyget och sprängskisser från
BRAUN:s produktkatalog fick vi bättre inblick över hur klingbytesverktyg och snabbfäste
skulle kunna utformas. Internetsökningar på snabbfästen bidrog inte med någon relevant
information.
Efter informationssökningen började idégenereringen. Det startade med att bryta ner
huvudfunktionen med hjälp av en funktionsanalys2 för att enklare förstå vad idéerna skall lösa för
problem. Genom att definiera huvudfunktionen och ställa sig frågan ”hur” tar man sig ner i trädet.
De funktioner och lösningar som identifierades illustreras i figur 6 nedan.
Figur 6 Uppdelning av produktens funktioner och lösningar
Under denna fas genererades ett antal idéer genom att använda sig av brainwriting. Metoden går ut
på att individuellt skriva ner så många idéer som möjligt på varsitt papper utan att tala med
varandra. Sedan presentera dessa för att kombinera och välja ut de idéerna man vill vidareutveckla.
Även denna metod beskrivs i Baxter som nämns i sidans tidigare referens.
Idéerna som visas på nästa sida övergick aldrig till konceptfasen då brister identifierats
redan under denna fas.
2
Baxter, (1995)
8
3.1 Magasin på botten
Denna idé gick ut på att placera ett magasin med sågklingor på botten av reaktorpoolen eller
alternativt haka fast magasinet någonstans i poolen. Magasinet var tänkt att ha platser för både
nya och gamla klingor vilket skulle göra att klingbytesverktyget inte behövs tas upp på land
under arbetets gång. Detta skulle även bidra till att klingbytesverktyget skulle kunna få en
enklare och mer robust konstruktion.
För att få denna idé att fungera skulle man behöva docka mot både sågverktyget och mot
magasinet.
Tyvärr visade det sig att klingorna inte kan vistas i reaktorpoolen någon längre tid då de snabbt
rostar och förlorar sin skärpa. Dessutom ville man heller inte ha gamla klingor kvar i poolen som
rostar då det ser dåligt ut ifrån kundens perspektiv.
3.2 Rotera sågklingan baklänges
Med denna idé var det tänkt att fästa och lossa snabbfästet från sågarmen genom att rotera
sågklingan baklänges. Detta skulle ske med hjälp av att en hylsa fästs på en axel som inte kan
rotera. Axeln med hylsan på kan åka fram och tillbaka beroende på om man vill skruva in eller
ut skruven. När man sedan roterar sågklingan var tanken att skruven står still i radialled och
endast förs längre in i hylsan.
För sågklingans rotation används en hydraulmotor. Denna motor var för svag för att kunna
övervinna det moment som krävs för att skruva ut skruven3. Därför vidareutvecklades inte denna
idé.
3
Stefan Fallström (2015)
9
4
Koncept
De bästa idéerna från idégenereringen vidareutvecklades och koncept togs fram för dessa. När
produktens delfunktioner identifierats delades de olika konceptförslagen in i två grupper:
● Koncept för huvudfunktion
● Koncept för delfunktion
Koncept för delfunktioner bröts ned i tre huvudkategorier
● Snabbfäste
● Dockning
● Klingbytesverktyg
Alla koncept skissades upp och olika lösningsförslag togs fram. Förslagen utvärderades löpande
under konceptstadiet och utvärderingsmatriser gjordes för varje koncept.
10
4.1 Koncept för huvudfunktion
Figur 7 Koncept 1 Rotera klingbytesverktyg
Tanken med detta koncept var att man använder sig av två klingbytesverktyg. Det ena skall lossa
sågklingan och det andra ska sätta dit en ny. Genom att använda ett styrkors kan man rotera de
lyftstänger som är kopplade till en travers. Klingbytesverktygen är identiska men ska utföra
olika operationer. Det ena har redan en sågklinga med sig ner i reaktorpoolen och det andra skall
ta med sig den gamla klingan upp.
Efter ett besök på Westinghouses testanläggning diskuterades hurvida detta koncept skulle
kunna användas eller ej. Vi fick tidigt klartecken för att denna idé var realiserbar.
11
4.2 Koncept för delfunktioner
Nedanstående koncept för delfunktioner fokuserar endast på att låsa sågklingan, fästa och lossa
snabbfästet samt docka klingbytesverktyget. Att byta sågklinga beskrivs i kapitlet ovan.
4.2.1
Olika konceptförslag för snabbfästen
Under denna del beskrivs de koncept som togs fram för olika typer av snabbfästen där
huvudidéerna är att man antingen ska använda en knapp för att lossa snabbfästet eller en skruv.
4.2.1.1 Koncept: Knapplösningar
Figur 8 Koncept 1 Knapplösning 1
Tanken med detta koncept var att låsningen av fästet sker med hjälp av låspinnar. En axel som
agerar som knapp trycks ned och låspinnarna pressas ut i hål som finns i sågarmen. Pinnarna
låser fästets rörelse i både axial- och radialled. För att sedan lossa sågklingan från sågarmen
trycks knappen in och fästet dras ut horisontellt. Med hjälp av fjädrar skulle man hålla knappen i
ett upptryckt läge när inga andra krafter verkar på den. Ett av alternativen var att låspinnarna
skulle ha ett kilspår för att de inte skall kunna rotera och börja slira.
12
Fördelar:
● Klingbytesverktyget kan konstrueras enkelt då man kan undvika många elektriska
komponenter och därmed hålla nere på storleken
Nackdelar:
● Många modifierade delar
● Komplicerat fäste med små delar
● Inte en robust lösning
Figur 9 Koncept 2 Knapplösning 2
Denna lösning bygger vidare på Knapplösning 1 där två låspinnar används för att hålla fästet på
plats. Detta sker genom att två tryckfjädrar håller dessa i ut-skjutet läge tills dess att man trycker
på knappen. Knappen innefattar två kilar som trycks ner i de kilspår som finns på låspinnarna när
man trycker på den. Detta gör att låspinnarna vill röra sig in i fästet och på så sätt släpper
sågarmen. Släpper man knappen skjuts låspinnarna ut igen och även knappen rör sig upp i sitt
grundläge med hjälp av en tryckfjäder.
På underdelen av fästet finns även splines med en slags avfasning som ska göra att de enkelt ska
kunna passas in i ett tänkt hål med invändiga splines.
Fördelar:
● Klingbytesverktyget kan konstrueras enkelt då man kan undvika många elelektriska
komponenter och därmed hålla nere på storleken
Nackdelar:
● Många modifierade delar
13
● Komplicerat fäste med små delar
● Inte en robust lösning
4.2.1.2 Koncept: Skruvlösningar
Figur 10 Koncept 3 Skruvlösning 1
I detta koncept är många delar omodifierade. Att behålla M16 skruven ansågs vara lämpligt då
hållfasthetstester redan hade gjorts. De delar som har blivit förändrade var inre delen av fästet
samt yttre delen av armen. Dessa delar var försedda med splines för att enkelt kunna styra in
fästet i armen men även för att splines klarar av höga moment.
Fördelar:
● Få modifierade delar
● Robust konstruktion
● Kännedom rörande hållfasthet redan finns
Nackdelar:
● Klingbytesverktyget blir stort och komplicerat
14
Figur 11 Koncept 4 Skruvlösning 2
Detta koncept är snarlikt föregående koncept. Istället för att använda splines är tippen av den
undre delen av snabbfästet pyramidformat. Formen gör att snabbfästet sjävcentreras när den
trycks in mot sågarmen.
Fördelar:
● Få modifierade delar
● Kännedom rörande hållfasthet redan finns
● Enkel konstruktion
Nackdelar:
● Klingbytesverktyget blir stort och komplicerat
15
4.2.2
Olika konceptförslag för dockning
Vi insåg tidigt att man skulle behöva använda sig av någon slags dockning för att hålla
klingbytesverktyget på plats vid ett byte. Det mest logiska var då att försöka docka mot sågarmen
på något sätt.
Att kunna docka mot sågarmen i alla möjliga lägen var alldeles för komplicerat. Sågarmen kan
nästan alltid att rotera till ett upprättat läge när man sågar i den detalj, alltså när
klingbytesverktyget dockas vertikalt ovanifrån. Därför har koncepten endast fokuserat på att
kunna docka mot sågarmen när den befinner sig i detta läge.
4.2.2.1 Koncept: Gaffeldockning
Figur 12 Koncept 1 Gaffeldockning 1
Eftersom sågarmen var den enklaste delen att docka mot utvecklades konceptet ovan. Tanken är
att man skruvar dit en skena på vardera sida av sågarmen som är tänkt att sitta där permanent.
16
Klingbytesverktygets dockningsdel är formad likt en gaffel med böjda ändar för att lätt kunna
styra in klingbytesverktyget mot skenan. När klingbytesverktyget är dockat skall den vila mot
armens ovandel och skenan låser dess rörelser i sidled.
Fördelar:
● Lätt att rengöra
● Skenan tar lite plats på sågarmen
● Få skruvar
● Ger stabilitet
Nackdelar:
● Komplicerad utformning av gafflarna
17
Figur 13 Koncept 2 Gaffeldockning 2
Detta koncept är en påbyggnad av det föregående men här är det utformat tvärtom. Istället för
att klingbytesverktyget är format som en gaffel används två fästen som har en gaffelform.
Även denna lösning gör det enkelt att docka klingbytesverktyget mot sågarmen
Fördelar:
● Ger stabilitet
Nackdelar:
● Kan fastna smuts i spåret
● Många skruvar
● Gaffelfästena tar stor plats
18
4.2.3
Olika konceptförslag för klingbytesverktyg
Här beskrivs olika konceptförslag på hur klingbytesverktyget skulle kunna se ut. De olika
förslagen är utformade för att passa till de olika koncepten för snabbfästen som togs fram.
Förslagen är därför anpassade för att antingen kunna lossa snabbfästen med knapplösning eller
med skruvlösning.
4.2.3.1 Koncept: Klingbytesverktyg för knapplösningar
Figur 14 Koncept 1 Klingbytesverktyg för knapplösning
Det här konceptet togs fram som ett alternativ till de knapplösningar för snabbfästen som vi hade
19
som tidigare förslag. Tanken med klingbytesverktyget är att det med hjälp av en linjärmotor ska
trycka in knappen på snabbfästet (se kap 4.1) och på så sätt lossa det från sågarmen. För att
greppa snabbfästet är det tänkt att en gripklo ska konstrueras. För att undvika ytterligare motor
var det tänkt att det på gripklons armar skulle finnas dragfjädrar fästa som skulle vara starka nog
att hålla fästet på plats. För att öppna dessa ska gripklornas geometri användas samt
hydraulmotorn. Eftersom snabbfästes främre del sluttar skulle det göra att gripklorna glider på
dessa ytor och därför tvingas öppna sig. När de sedan nått till det utsvarvade spåret i snabbfästet
skulle de greppa tag i detta och på så sätt skulle man kunna få med sig fästet tillsammans med
klingan när man sedan kör hydraulmotorn åt andra hållet.
Fördelar
● Relativt enkel konstruktion med få motorer
Nackdelar
● Osäkert om gripklon orkar hålla fast snabbfästet med klingan i alla lägen
● Montering av ny klinga kräver annorlunda utformning av gripklon jämfört med gripklon
för avtagning.
20
4.2.3.2 Koncept: Klingbytesverktyg för skruvlösningar
Figur 15 Koncept 2 Klingbytesverktyg för skruvlösning
När detta koncept utformades var målet att istället ta fram ett klingbytesverktyg som var inriktat
på att lossa ett snabbfäste med skruvlösning. Vid denna tidpunkt hade vi tagit reda på mer
information om hur man kan göra för att växla upp en elmotor samt hur man kan spara plats i
horisontalled med hjälp av en snäckväxel. Av denna anledning fick detta koncept en mer
realistisk utformning än de flesta andra koncept.
Klingbytesverktyget är mer eller mindre tänkt att fungera som en skruvdragare på en
hydraulcylinder som ska göra att den kan röra sig i linjärled. Utöver detta ska någon form av
21
gripklor kunna greppa tag i sågklingan för att plocka loss snabbfästet samt sätta dit det på
sågarmen. Gripklorna är placerade på vardera sida om klingan. Denna placering skulle göra så
att gripklorna kunde greppa klingan i samma läge som centrum av sågklingan och på så sätt
göra risken mindre för en byrålådseffekt vid ditsättning/ avtagning av snabbfästet.
Fördelar
● Kan utgå från orginalsågfästet vilket gör att man slipper modifiera detta
Nackdelar
● Kräver fler motorer jämfört mot koncept 1
● Kräver uppväxling av elmotorn
4.2.3.3 Koncept: Klingbytesverktyg för BRAUN:s snabbfäste
Figur 16 Koncept 3 Klingbytesverktyg för BRAUN:s snabbfäste
22
Konceptet i figur 16 togs fram i väntan på att få undersöka om BRAUN:s egna snabbfäste skulle
kunna användas. Konceptet innehåller endast en konstruktion av klingbytesverktyget som skall
byta sågklinga eftersom BRAUN redan hade tagit fram ett snabbfäste under tiden. Att utnyttja
deras nya snabbfäste kunde ses som positivt både från Westinghouse och oss.
Med deras snabbfäste låter man en fläns med sågklingan på, glida ner i två kilspår vertikalt
ovanifrån. Sedan låser man sågklingan med en M16 skruv bakifrån. Skruven hade en svarvad
midja som gled inuti en hylsa vilket förhindrade att skruven kunde åka ut från sågarmen. Detta
innebar att man inte behövde byta skruv vid ett byte av sågklinga. Med denna lösning kunde
klingbytesverktyget konstrueras relativt enkelt.
Efter närmare efterforskning visade det sig att det fanns för lite utrymme för att byta sågklinga
då en elmotor är placerad för nära sågarmen. Detta gör att skruvdragaren inte får plats.
Fördelar:
● Enkel konstruktion
● Konstruktionen består av få delar
● Relativt litet klingbytesverktyg
● Endast konstruktion av ett klingbytesverktyg
Nackdelar:
● Fungerar inte för detta ändamål
23
4.3 Val av koncept
För att underlätta val av koncept har utvärderingsmatriser4 gjorts för varje lösning på de olika
delfunktionerna. I matriserna är egenskaperna hos vardera huvudgrupp viktade utifrån de
egenskaper vår handledare ansåg vägde tyngst. De viktade värdena är angivna i nedanstående
tabeller med max-poäng.
4.3.1
Val av snabbfäste
Tabell 1 Viktning och poängsättning av snabbfästen
Koncept
Knapplösning 1
Knapplösning 2
Skruvlösning 1
Enkelhet
Robusthet
Modifierade
delar
Klingbytesverkty
gets utformning
Total
summa
Max 7p
Max 10p
Max 5p
Max 7p
Max 29p
3p
Många små
delar.
Komplicerad
konstruktion.
5p
Ställer
mycket hårda
krav på
låspinnarnas
precision och
toleranser
3p
5p
Mindre
klingbytesverktyg,
färre
16p
4p
Många små
delar.
Komplicerad
konstruktion.
5p
Ställer
mycket hårda
krav på
låspinnarnas
precision och
toleranser
2p
5p
Många
modifierade
delar
Mindre
klingbytesverktyg,
färre
elkomponenter
6p
10p
Splines klarar
höga moment
och hög
precision
5p
4p
Stort och
komplicerat
klingbytesverktyg
25p
10p
Hög precision
med
pyramidform
5p
3p
Stort och
komplicerat
klingbytesverktyg
23p
Enkel
konstruktion
Skruvlösning 2
kruvlösning 2
4
5p
Enkel
konstruktion
Baxter, (1995)
24
Många
modifierade
delar
elkomponenter
Få
modifierade
delar
Få
modifierade
delar
16p
Efter att ha vägt för- och nackdelar med de olika koncepten samt presenterat dessa för andra
konstruktörer på avdelningen valdes till slut konceptet skruvlösning 1. Detta koncept fick även
mest poäng utifrån värdena i tabell 1. Det som var mest efterfrågat var en stark och robust
konstruktion. Att använda en M16 skruv för att låsa sågklingan var dessutom redan
hållfasthetstestat.
4.3.2
Val av dockning
Tabell 2 Viktning och poängsättning av dockningsförslag
Koncept
Precision och
styvhet
10p
Lätt att
rengöra
Max 6p
Utrymme på
sågarmen
5p
Total summa
Gaffeldockning 1 9p
Lätt att styra in
med hjälp av
en skena
6p
Spån och
smuts kan ej
fastna
5p
Skenan tar
väldigt lite plats
på sågarmen
20p
Gaffeldockning 2 9p
Lätt att styra in
med hjälp av
gaffelfästen
3p
Fastnar lätt
smuts och
spån i spåret
2p
Gaffelfästena ta
stor plats på
sågarmen
14p
21p
Efter noggrann granskning av sågarmen upptäcktes det att armens sidoytor inte var släta vilket
gör det svårare att fästa någonting. Det finns inte heller mycket utrymme inuti sågarmen så man
vill helst undvika att använda många skruvar.
Denna information var endast till fördel för konceptet gaffeldockning 1, se figur 9. Att använda
en skena med få skruvar ansågs därför vara ett lämpligare alternativ. Utifrån ovanstående matris
kunde det även fastställas att konceptet gaffeldockning 1 var det bästa.
25
4.3.3
Val av klingbytesverktyg
Tabell 3 Viktning och poängsättning av klingbyteserktyg
Koncept
Enkelhet
Robusthet
Storlek
Snabbfästets
utformning
Total
summa
Max 7p
Max 10p
Max 4p
Max 10p
Max 31p
Klingbytesverktyg
för knapplösning
6p
3p
Klingbytesver
ktyget blir
stort och
otympligt
5p
Komplicerat
snabbfäste
22p
Färre elkomponenter
8p
Ställer höga
krav på
gripklorna
Klingbytesverktyg
för skruvlösning
5p
Mer
komplicerat
klingbytesverktyg
9p
2p
Robust med Klingbytesskruvdragare verktyget blir
stort och
otympligt
9p
25p
Klingbytesverktyg
för BRAUN:s
snabbfäste
7p
Enkelt, lätt
klingbytesverktyg
9p
4p
Robust med Klingbytesskruvdragare verktyget blir
litet och
kompakt
10p
Snabbfästet
är redan
utvecklat
Robust
snabbfäste
Enligt utvärderingsmatrisen ovan är verktygskonceptet för BRAUN:s snabbfäste det bästa
konceptet. Men lösningen fungerade ej för detta ändamål.
26
30p
Valet av klingbytesverktyg påverkades av två faktorer. Det ena var vilka slags snabbfästen som
ansågs vara bäst och det andra var poängsättningen i tabellen ovan. Eftersom koncepten för
snabbfästen med skruvlösningar var bättre valdes det tillhörande konceptet för
klingbytesverktyg. Det fick även mer poäng i utvärderingsmatrisen.
Från en början kändes det som att klingbytesverktyget skulle bli tungt och otympligt och att mer
elkomponenter skulle försvåra konstruktionen. Det visade sig att vikten var av mindre betydelse
och att elmotorer skulle kunna användas utan problem.
27
5
Utveckling av valt koncept
5.1 BRAUN:s såg
Efter slutgiltigt val av koncept påbörjades CAD-modelleringen. Det första som gjordes var att
hämta in en färdig modell av BRAUN:s sågverktyg eftersom konstruktionen skall utgå ifrån
denna, se figur 17.
Figur 17: Sågverktyget BKS-12 av BRAUN med skenor
Sågarmen är försedd med två skenor på vardera sida likt det koncept som valdes. Dessa är
gröna i figuren ovan. De monteras med försänkta skruvar för att inte ta upp onödigt stort
utrymme.
28
5.2 Snabbfästet
Snabbfästet var den första delen som modellerades upp eftersom det gick att utgå ifrån de mått
på fästet som används idag. Det som illustreras i figur 18 är en slutgiltig konstruktion av
snabbfästet. Modellen är lik det koncept som valdes, se figur 10.
Figur 18: Snabbfästet tillsammans med sågklinga och skruv
I figuren ovan ser man att snabbfästets yttre del har modifierats. Detaljen har ett svarvat spår
vilket ska underlätta på- och borttagningen av snabbfästet. Det är tänkt att en hållare skall skjutas
in underifrån för att ta bort fästet från sågarmen när skruven är lossad, se kapitel 5.3.3
29
5.2.1
Splines
Den inre delen av snabbfästet är försedd med splines, se figur19. Detta för enkelt kunna styra in
snabbfästet i sågarmen när en ny sågklinga skall fästas. Splines har fördelen av att de klarar av
höga rotationsmoment och har god precision. Tidigare var det tre hål för medbringare i denna
detalj för att klara av momentöverföringen. Dessa har tagits bort eftersom inte behövs när det
finns splines, och för att de förhindrade snabbfästet från att passas in i sågarmen eftersom det
endast var tre medbringare och tolv olika splineskuggar. I figuren ser man även att det finns sex
st försänkta skruvar. Detta för att man vill att snabbfästet skall sitta ihop som ett paket när det
skall fästas och lossas.
Figur 19 Splines
30
5.2.2
Infästning
I figuren nedan illustreras infästningen av snabbfästet i sågarmen. Den grå detaljen i figuren är
den del av sågarmen som snabbfästet skall anpassas till. Denna del var redan försedd med splines
vilket underlättade konstruktionsarbetet. Den behövde därför inte modifieras för att användas.
Figur 20 Snittvy på infästning i sågarmen
31
5.3 Klingbytesverktyget
Denna modell är den slutgiltiga konstruktionen av klingbytesverktyget, se figur 21.
Konstruktionen skiljer sig en del från konceptet. Huvudfunktionen har lösts genom att förbinda
de två delverktygen med en tvärgående balk. I mitten av balken är en lyftkoppling placerad.
Det ger en stadigare rotation än att använda en lyftstång till vardera delverktyg.
Gripklorna har blivit ersatta av en fästeshållare, se kapitel 5.3.3. Denna styrs med hjälp av en
pneumatisk cylinder. Att använda gripklor för att ta bort snabbfästet fungerade ej då inga
tillräckligt starka hittades för att klara av snabbfästets vikt.
En elmotor används för att få hylsan att rotera. Hylsan skall skruva ut eller in en skruv som låser
snabbfästet. Elmotorn är kopplad till en planetväxel för att få ner varvtalet och öka
vridmomentet. Planetväxeln är i sin tur kopplad till en skruvdragarenhet. Denna beskrivs i
kapitlet på nästa sida.
Figur 21 Klingbytesverktyget
32
5.3.1
Skruvdragare
Denna modell är en del av verktyget och har en funktion likt en skruvdragare. Syftet med denna
är att kunna fästa och lossa snabbfästet från sågarmen genom att skruva in eller ut en M16
skruv. Skruvdragaren består utav snäckväxel, hylsa, tryckfjäder, stoppbricka (syns ej i bild) och
två fjädersäten, se figur 22. Snäckväxeln används för att öka vridmomentet men främst för att
överföra vridmomentet från elmotorn i en vinkelrät riktning.
Det största problemet med denna konstruktion var att hitta en lämplig snäckväxel. Den ska vara
tillverkad av rostfritt stål och det ska finnas ett genomgående hål för den utgående axeln. Axeln
skall även vara tillräckligt stor för att övervinna det vridmoment som krävs för att skruva in och
ut skruven som låser snabbfästet.
Flera företag kontaktades för att hitta en snäckväxel som uppfyller dessa krav. Efter en tids
sökande hittades en snäckväxel som kan användas för detta ändamål. Den utgående axeln
har en diameter på 25 mm. Med den elmotor och planetväxel som används är diametern
tillräckligt stor för att klara av att låsa snabbfästet5.
Figur 22 Skruvdragare
5
Sven Höök (2015)
33
När man skall lossa på snabbfästet är det inte säkert att skruven passar in i hylsan direkt. Därför
är skruvdragaren designad enligt följande figur:
Snäckväxelns genomgående hål är försedd med splines istället för ett kilspår. Detta för att
axeln skall klara av ett högre rotationsmoment. En tryckfjäder är placerad mellan snäckväxeln
och hylsan för att axeln skall kunna fjädra tillbaka när hylsan inte passar in. För att hålla
fjädern på plats används två fjädersäten. En stoppbricka är fastskruvad i axelns bakre del för
att hindra axeln att åka ut, se längst till vänster i figur 23.
Figur 23 Till vänster: Obelastad fjäder. Till höger: Belastad fjäder
34
5.3.2
Dockning
Utformningen av verktygets gafflar visas i figuren nedan. Även denna konstruktion blev
lik det koncept som valdes, se figur 12. Vid sidan av gafflarna finns pneumatiska cylindrar
monterade. Dessa skall endast underlätta borttagningen av snabbfästet om
omständigheterna kräver mer kraft för att få ut snabbfästet
Figur 24 Till vänster: Sidovy av gafflar. Till höger: Isometrisk vy på gafflar.
Till höger i figuren ser man att gafflarna är böjda utåt. Denna utformning skall underlätta
dockningen då det blir enklare att styra in klingbytesverktyget mot sågarmen.
35
5.3.3
Fästeshållare
Denna del av verktyget är tänkt att greppa runt snabbfästet för att sedan dra ut det från
sågarmen när skruven är lossad. Den skall även kunna bära med sig snabbfästet ner och
upp ur reaktorpoolen genom att låta den vila i fästeshållarens u-formade spår, se figuren
nedan.
Figur 25 Till vänster: Fästehållare bakifrån Till höger: Fästeshållare isometrisk vy
36
Fästeshållaren har spår på sidorna. Dessa är till för att låta den glida mot två skruvar som finns
placerade på insidan av balken, se figur 26. De ska även förbättra precisionen när
fästeshållaren rör sig vertikalled.
Figur 26 Visar fästeshållarens spår
Figuren nedan visar fästehållarens funktion och rörelser. Den pneumatiska cylindern drar upp
fästeshållaren som greppar tag runt snabbfästet. Sedan låter man skruvdragaren skruva ut
skruven (som inte syns i dessa bilder). När skruven är lossad trycker den övre cylinder ut hela
balken och snabbfästet följer med fästeshållaren ut från sågarmen.
Figur 27 Till vänster: Fästeshållaren nedsänkt läge Till höger: Fästeshållare greppat läge
37
5.3.4
Lyftkoppling
Ett krav från Westinghouse var att konstruktionen skulle anpassas för användas till de
lyftstänger som finns. Figuren nedan visar hur lyftkoppling är utformad. Denna lyftkoppling
har ett T-format spår där man kopplar på lyftstängerna.
Figur 28 Till vänster: Sidovy av lyftkopplingen Till höger: Isometrisk vy av lyftkopplingen
Plattan är monterad längst upp på klingbytesverktyget. Den monteras i mitten av balken som
förbinder delverktygen med fyra skruvar på vardera sida, se figur 29.
Figur 29 Lyftanordningen
38
6
Resultat
Figurerna nedan visar resultat av hela konstruktionen. Bildserierna illustrerar hur det går till när
man byter sågklinga. Pilarna i figurerna visar vad som sker vid varje steg.
I figur 30 visas hur klingbytesverktyget dockas och lossar det gamla snabbfästet. Sedan roteras
klingbytesverktyget och ett nytt snabbfäste fästs i sågarmen, se figur 32. När det nya
snabbfästet sitter på plats lyfts hela klingbytesverktyget tillsammans med det gamla snabbfästet
upp ur reaktorpoolen.
Figur 30 Är en bildserie som visar hur klingbytesverktyget lossar en klinga
39
Figur 31: Rotation av klingbytesverktyget
Figur 32 Är en bildserie som illustrerar hur klingbytesverktyget fäster en ny klinga på sågverktyget
40
Konstruktionen av klingbytesverktyget uppfyller de givna kraven från Westinghouse.
Klingbytesverktyget kan byta sågklinga utan att behöva föras upp ur reaktorpoolen och har
anpassats till de lyftstänger som finns på företaget. Nästan alla delar av konstruktionen är
gjorda av rostfritt stål, samt de flesta inköpta komponenter. De få delar som inte är i
rostfritt stål är delar av de pneumatiska cylindrarna som istället är tillverkade av
aluminium. Dock går dessa ändå att använda under vatten enligt tidigare erfarenheter6.
Verktyget är även enkelt att rengöra och har få håligheter där kontaminerat vatten och smuts
kan fastna. Få delar av det ordinarie snabbfästet är modifierade. Tjockleken på den yttre
delen av snabbfästet har inte blivit större utan är densamma som på tidigare fäste.
Anledningen till att fästet inte gjorts tunnare är att tjockleken gör att skruvhuvudet för M16skruven kan skyddas genom att man låter den sitta försänkt i materialet. Utan denna
försänkning riskerar huvudet att skadas när man använder sågen vilket skulle kunna ställa
till med problem när man vill skruva ur den. Detta för att skruvhuvudet då kan bli såpass
deformerat att det inte längre passar in i hylsan.
De flesta av de ingående delarna skruvas samman med hjälp av skruvar och muttrar. Detta
för att det ska vara så enkelt som möjligt att demontera och serva klingbytesverktyget.
När det gäller dimensioner och material har dessa anpassats efter de standarder på balkar och
stål som leverantörerna till företaget vanligvis använder sig av. Anledningen till detta är för
att göra det enklare för både inköparna av materialen och för oss då man kan använda sig av
få beprövade leverantörer. Valet att använda sexkansskruv i så stor utsträckning som möjligt
beror på att dessa är robusta och till skillnad från andra skruvtyper inte har några spår som lätt
kan deformeras.
Konstruktionens bärande delar har överdimensionerats för att ge en god säkerhetsmarginal
eftersom inga hållfastighetsanalyser har gjorts på inrådan av vår handledare. Inga praktiska
tester har heller gjorts för att försäkra sig om konstruktionens duglighet då ingen prototyp
ännu har tillverkats.
När klingbytesverktyget skall dockas förlitar man sig på att sågarmen kan roteras till ett
upprätt läge. Om sågverktyget är monterat på ett komplicerat stativ finns det risk för att
klingbytesverktyget inte kan dockas om denna position för sågarmen inte kan uppnås.
Detaljritningar för konstruktionen har inte tagits med i rapporten på grund av sektretesskäl.
6
Stefan Fallström (2015)
41
7
Diskussion och slutsats
Att konstruera klingbytesverktyget och snabbfästet har varit ett mycket intressant och
lärorikt examensarbete. Till en början var uppgiften lite otydligt definierad och det var svårt
att få en uppfattning gällande arbetets omfattning. Detta gjorde att vi underskattade
uppgiften. Men efter ett långt konceptstadie blev det tydligt att svårighetsgraden låg en bra
bit över vad vi till en början hade förväntat oss.
Efter att konceptstadiet dragit ut på tiden hoppades vi att själva konstruktionsarbetet däremot
skulle kunna klaras av relativt snabbt. Det visade sig att även detta var mer tidskrävande än
det till en början verkade som. En anledning till detta var utmaningen att hitta lämpliga
komponenter i och med att dessa måste kunna användas under vatten. Att kontakta företag
och gå igenom olika produktkataloger var en stor del av konstruktionsarbetet då verktygets
övriga utformning behövde anpassas efter dessa. När vi väl beslutat oss om komponenterna
så gick modelleringen ganska snabbt även om konstruktionen ändrades ett antal gånger efter
samspråk med vår handledare och övriga inblandade på avdelningen.
Någonting vi kom och tänka på gällande dockningsgaffeln var att man kanske skulle kunnat
konstruera den för att möjliggöra dockning mot sågarmen i alla lägen. D.v.s. inte bara då
armen står i upprätt läge. Tyvärr fanns det inte tillräckligt med tid för att utveckla idén då
den uppkom under arbetets senare skede. Idén skulle även kräva att man modifierade
ytterligare delar av sågarmen vilket det inte fanns utrymme för vid tidpunkten. Vi har
berättat om idén för vår handledare om man skulle vilja vidareutveckla klingbytesverktyget.
Om det funnits mer tid skulle det också varit lämpligt att tillverka en prototyp av verktyget
för att kunna testa det vid deras provanläggning. Endast då kan man försäkra sig om att det
fungerar som det ska. En sådan prototyp skulle till en början bara behöva bestå av halva
verktyget då andra hälften är identiskt med den första. Detta skulle göra prototypen billigare
och enklare att tillverka. Vid ett sådant test skulle vi vilja försäkra oss om att skruven som
fäster klingan i armen inte kan hamna snett vid monteringen då detta skulle kunna leda till att
gängorna i sågarmen förstörs. Det skulle även vara bra att ta reda på om de översta
pneumatiska cylindrarna utan problem klarar av att dra ut fästet ur armen. Om så skulle vara
fallet fyller inte de små cylindrarna vid gaffelfästet någon funktion och skulle därför kunna
tas bort. Med en prototyp skulle man även kunna uppskatta hur stora tidsbesparingar som
skulle kunna åstadkommas.
Eftersom kostnaden för verktyget var av mindre betydelse för företaget kunde vi fokusera på
att välja ut de mest passande komponenterna för konstruktionen. Hade vi varit tvungna att
följa en budget hade uppgiften blivit betydligt svårare och mer tidskrävande. Detta var
någonting som vi uppskattade och förmodligen inte kommer vara med om igen på framtida
projekt.
42
8
Referenser
Muntliga:
Fallström Stefan 2015, Westinghouse, Västerås
Höök Sven 2015, Westinghouse, Västerås
Litteratur:
Baxter Mike, Product Design, tredje upplagan, CRC Press, 2002
Internet:
Westinghousenuclear (2015) www.westinghousenuclear.com 2015-03-30
43
Bilagor
Bilaga 1: Sammanställningsritningar
Bilaga 2: Produktblad
Bilaga 1
Sammanställningsritningar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Weight: 75.24 kg
A
A
B
B
C
C
4
D
D
Westinghouse Proprietary Class 2
1
E
E
2
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
F
F
3
G
8
Skruv
ISO 4017
A4
M6S M8 L=28
3
8
Låsmutter
ISO 7040
A4
LM6M M8
2
2
Delverktyg
120-000
1
1
Lyftbalk
110-000
Reference
Customer Reference
WT
Date
Scale
2015-06-10 1:5
Inspection class
Tolerance class SS-ISO 2768
Prep´d
2
Ch´d
Ch´d
Ch´d
Appr´d
3
A1
Date
4
5
6
7
8
9
10
Tolerance SS-EN-ISO 13920
Verktyg för klingbyte
Format
Revision
1
Dimension
Ra
System
New drawing
No.
Material / Supplier
11
Drawing no
Sheet
100-000
Total
12
1
1
Rev Ind
100-000.SLDDRW
Quality class
Issued by Dept
0
Type
Inspection plan
File Name
Item Qty. Name
State
4
1
2
3
4
C
4
5
E
5
6
Item Qty. Name
Inspection plan
Quality class
Reference
Customer Reference
4
4
Skruv
ISO 4017
A4
M6S M12 L=35
3
4
Mutter
ISO 7040
A4
LM6M M12
2
1
Lifting point
AA 330484
1
1
U-profil
110-001
UAP
140x70x6x6 L=500
Type
Material / Supplier
Dimension
Ra
Tolerance class SS-ISO 2768
Issued by Dept
WT
6
2015-06-08 1:2
Date
Scale
State
181
3
7
Inspection class
Format
7
Tolerance SS-EN-ISO 13920
System
Lyftbalk
A2 110-000
Drawing no
Sheet
Total
8
1
1
Rev Ind
110-000.SLDDRW
Westinghouse Proprietary Class 2
B
2
File Name
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
1
8
Weight: kg
A
A
4
2
B
500
C
140
D
1
D
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Weight: 32.89 kg
268,50
8
A
A
1
14
4
B
B
3
6
C
656
C
D
D
Westinghouse Proprietary Class 2
2
12
E
E
7
11
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
F
10
F
5
123-000
13
1
Skruvdragarpaket
122-000
12
4
Skruv
ISO 4762
A4
MC6S M6 L=12
11
4
Skruv
ISO 4762
A4
MC6S M8 L=22
10
4
Låsmutter
ISO 7040
A4
LM6M M8
9
4
Skruv
ISO 4017
A4
M6S M5 L=16
8
4
Skruv
ISO 4017
A4
M6S M6 L=20
7
14 Skruv
ISO 4017
A4
M6S M5 L=14
6
6
A4
ISO 4017
Skruv
M6S M6 L=16
5
1
Fästeshållare
121-000
4
1
U-profil
120-001
UAP
80x40x6x6 L=600
3
2
FESTO
2
1
1
1
Festo 536266 ADN-2550-I-P-A---(asm_0)
Festo 170846 DFM-20100-P-A-GF---(asm_0)
Festo 170860 DFM-32100-P-A-GF---(asm_0)
Type
Item Qty. Name
VIEW
SCALE 1 : 5
9
Inspection plan
Quality class
Reference
Customer Reference
Issued by Dept
WT
Date
Scale
2015-06-09 1:2
Inspection class
State
Dockningsenhet
FESTO
FESTO
Material / Supplier
Dimension
Ra
Tolerance class SS-ISO 2768
Tolerance SS-EN-ISO 13920
System
Delverktyg
Format
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Drawing no
Sheet
120-000
Total
12
1
1
Rev Ind
120-000.SLDDRW
G
1
File Name
13
14
1
2
3
4
4
5
E
5
6
WT
6
7
5
9
Låsmutter
ISO 7040
A4
LM6M M4
4
9
Skruv
ISO 10642
A4
MF6S M4 L=14
3
1
Överdel
121-003
t=4 152x98
2
1
Framdel
121-002
t=4 284x192
1
1
Bakdel
121-001
t=4 260x360
Item Qty. Name
Inspection plan
Quality class
Issued by Dept
2015-06-08 1:2
Date
Type
Reference
Customer Reference
Scale
Inspection class
Material / Supplier
Ra
7
3,2
Format
Tolerance SS-EN-ISO 13920
A
A2 121-000
Drawing no
Sheet
Total
8
State
3
System
Fästeshållare
1
2
Rev Ind
121-000.SLDDRW
Westinghouse Proprietary Class 2
2
File Name
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
1
8
Weight: 3.7 kg
3
A
A
5
2
B
B
4
C
C
D
D
1
Tolerance class SS-ISO 2768
Dimension
0
No.
1
Revision
Prep´d
2
State
3
Ch´d
Ch´d
Ch´d
Appr´d
3
4
14 1-C
E
4
5
5
6
Issued by Dept
WT
6
7
Inspection plan
Quality class
Reference
Customer Reference
2015-06-08 1:2
Date
Scale
Inspection class
Ra
New drawing
Date
7
3,2
Format
Tolerance SS-EN-ISO 13920
A
System
Fästeshållare
A2 121-000
Drawing no
Sheet
Total
8
2
2
Rev Ind
121-000.SLDDRW
Westinghouse Proprietary Class 2
2
File Name
284
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
1
8
Weight: 3.7 kg
A
A
B
B
a1
1
101,6
C
C
D
D
192
Tolerance class SS-ISO 2768
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Weight: 19.19 kg
15
A
A
B
B
13
14
11
C
C
16
12
D
D
9
8
Westinghouse Proprietary Class 2
1
10
2
E
E
6
7
3
5
4
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
F
F
8
Skruv
ISO 4017
A4
M6S M8 L=16
15
4
Skruv
ISO 4762
A4
MC6S M5 L=25
14
4
Skruv
ISO 4762
A4
MC6S M6 L=18
13
1
Motor och planetväxel
BRAUN
i=63,27
12
1
Adapterplatta
122-008
D=80 L=15
11
1
Förstärkningsplåt 2
122-007
t=4 128x157
10
1
Förstärkningsplåt 1
122-006
t=4 128x136
9
1
Skruv
ISO 10642
8
1
Stoppbricka
122-005
7
1
Tryckfjäder
6
1
Fjädersäte Splines
122-004
D=50 L=10
5
1
Fjädersäte
122-003
D=50 L=10
4
1
Stoppskruv
ISO 4026
A4
P6SS M6 L=20
3
1
Hylsa
122-002
Momento
M16
2
1
Splinesaxel
122-001
Mekanex
D=32 L=500
1
1
Snäckväxel
Hydromec
I50 i=36
Reference
Customer Reference
Scale
2015-06-08 1:2
Inspection class
State
Dm=40 L=50,5
Material / Supplier
Dimension
Ra
Tolerance class SS-ISO 2768
Tolerance SS-EN-ISO 13920
System
Skruvdragarpaket
Format
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Drawing no
Sheet
122-000
Total
12
1
1
Rev Ind
122-000.SLDDRW
Quality class
WT
D=45 L=5
Type
Inspection plan
Date
MF6S M6 L=18
Lesjöfors
Item Qty. Name
Issued by Dept
A4
File Name
G
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Weight: 5.41 kg
40
A
A
A
1
14 1-C
7
14 1-C
a1
B
B
2
C
C
14 1-C
647,40
94
a1
a1
14 1-C
10
36
D
D
Westinghouse Proprietary Class 2
1
3
E
E
4
5
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
F
6
A
SECTION A-A
110
F
123-005
6
8
Skruv
ISO 7040
A4
LM6M M5
5
8
Skruv
ISO 10642
A4
MF6S M5 L=25
4
2
Vinkelplåt
123-004
t=4 122x40
3
4
Distansplåt
123-003
t=4 40x12
2
1
U-profil
123-002
1
1
Gaffel
123-001
Item Qty. Name
VIEW
SCALE 1 : 5
Quality class
Reference
Customer Reference
WT
Date
UAP
Scale
2015-06-02 1:2
80x40x6x6 L=440
t=8 528x60
Type
Inspection plan
Issued by Dept
t=8 80x80
State
Lyftplåt
Inspection class
Material / Supplier
Dimension
Ra
Tolerance class SS-ISO 2768
Tolerance SS-EN-ISO 13920
A
System
Dockningsenhet
Format
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Drawing no
Sheet
123-000
Total
12
1
1
Rev Ind
123-000.SLDDRW
268
1
File Name
G
7
1
2
3
4
5
7
6
8
Weight: kg
A
A
A
4
3
B
B
2
Westinghouse Proprietary Class 2
B
1
C
C
A
5
SECTION A-A
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
D
D
Skruv
ISO 10642
A4
MF6S M6 L=18
4
1
Skruv
ISO 4014
A4
M16 L=70
3
1
Ytterdel
200-002
2
1
1
1
Innerdel
200-001
Quality class
Reference
Customer Reference
Date
D=150 L=50
Type
Inspection plan
WT
State
Klinga 600mm
Item Qty. Name
Issued by Dept
D=150 L=20
Scale
2015-06-02 1:5
Inspection class
Material / Supplier
Dimension
Ra
Tolerance class SS-ISO 2768
Tolerance SS-EN-ISO 13920
System
Snabbfäste
Format
Drawing no
Sheet
A2 200-000
1
2
3
4
5
6
7
Total
8
1
1
Rev Ind
200-000.SLDDRW
DETAIL B
SCALE 1 : 1
6
File Name
E
5
1
2
3
4
4
5
E
5
6
WT
6
7
3
1
2
4
Skruv
ISO 10642
1
2
Skena
300-001
Item Qty. Name
Inspection plan
Quality class
Reference
Customer Reference
Issued by Dept
2015-06-09 1:5
Date
Scale
A4
Type
Inspection class
Format
7
MF6S M6 L=18
Material / Supplier
Dimension
Ra
Tolerance class SS-ISO 2768
Tolerance SS-EN-ISO 13920
A2 300-000
Drawing no
Sheet
Total
8
State
3
System
1
1
Rev Ind
300-000.SLDDRW
Westinghouse Proprietary Class 2
2
File Name
This document is the property of and contains Proprietary Information owned by
Westinghouse Electric Sweden AB and/or its subcontractors and suppliers. It is transmitted
to you in confidence and trust, and you agree to treat this document in strict accordance
with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you.
Copyright 2015 Westinghouse Electric Sweden AB. All rights reserved.
1
8
Weight: kg
A
A
3
B
B
1
2
C
C
D
D
BRAUN BKS-12^BRAUN
bks12hs_asm
20x10 L=150
Bilaga 2
Produktblad
09122 5 25
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M5x25
Artikelnummer
09122 5 25
Benämning
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M5x25
d
l
b
s
k
dk
M5
25
4
5
8,5
Created: 2015-06-09 10:52:58
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09122 6 12
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M6x12
Artikelnummer
09122 6 12
Benämning
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M6x12
d
l
b
s
k
dk
M6
12
5
6
10
Created: 2015-05-20 12:50:15
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09122 6 18
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M6x18
Artikelnummer
09122 6 18
Benämning
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M6x18
d
l
b
s
k
dk
M6
18
5
6
10
Created: 2015-05-20 12:30:41
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09122 8 22
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M8x22
Artikelnummer
09122 8 22
Benämning
Hex socket cap screw stainless steel, A2-70, ISO 4762 M8x22
d
l
b
s
k
dk
M8
22
6
8
13
Created: 2015-05-20 11:13:09
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09132 6 20
Set screw stainless steel A2 M6x20
Artikelnummer
09132 6 20
Benämning
Set screw stainless steel A2 M6x20
d
l
s
M6
20
3
Created: 2015-06-09 10:47:07
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09312 5 14
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M5x14
Artikelnummer
09312 5 14
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M5x14
d
l
b
s
k
Stigning
5
14
8
3,5
0,8
Created: 2015-06-09 11:11:00
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09312 5 16
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M5x16
Artikelnummer
09312 5 16
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M5x16
d
l
b
s
k
Stigning
5
16
8
3,5
0,8
Created: 2015-05-20 16:06:00
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09312 6 16
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M6x16
Artikelnummer
09312 6 16
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M6x16
d
l
b
s
k
Stigning
6
16
10
4
1
Created: 2015-06-09 11:10:17
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09312 6 20
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M6x20
Artikelnummer
09312 6 20
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M6x20
d
l
b
s
k
Stigning
6
20
10
4
1
Created: 2015-05-19 15:23:30
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09312 8 16
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M8x16
Artikelnummer
09312 8 16
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M8x16
d
l
b
s
k
Stigning
8
16
13
5,3
1,25
Created: 2015-05-19 15:28:08
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09312 8 28
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M8x28
Artikelnummer
09312 8 28
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M8x28
d
l
b
s
k
Stigning
8
28
13
5,3
1,25
Created: 2015-06-01 13:48:06
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09332 I12 35
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M12x35
Artikelnummer
09332 I12 35
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4017 M12x35
d
l
s
k
Stigning
12
35
18
7,5
1,75
Created: 2015-05-25 14:44:16
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09824 8
Locking nut stainless steel, A4, ISO 7040 M8
Artikelnummer
09824 8
Benämning
Locking nut stainless steel, A4, ISO 7040 M8
d
s
m
e
M8
13
9,5
14,38
Created: 2015-05-20 11:06:59
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09852 V4
Locking nut stainless steel, A2, DIN 985 M4
Artikelnummer
09852 V4
Benämning
Locking nut stainless steel, A2, DIN 985 M4
d
s
m
e
M4
7
5
7,66
Created: 2015-06-09 10:57:33
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09854 5
Locking nut stainless steel, A4, DIN 985 M5
Artikelnummer
09854 5
Benämning
Locking nut stainless steel, A4, DIN 985 M5
d
s
m
e
M5
8
5
8,79
Created: 2015-05-25 12:50:27
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09854 12
Locking nut stainless steel, A4, DIN 985 M12
Artikelnummer
09854 12
Benämning
Locking nut stainless steel, A4, DIN 985 M12
d
s
m
e
M12
19(18)
12
21,1
Created: 2015-05-25 14:49:14
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
79914 4 14
Hex socket cap screw stainless steel, A4-70, DIN 7991 M4x14
Artikelnummer
79914 4 14
Benämning
Hex socket cap screw stainless steel, A4-70, DIN 7991 M4x14
d
l
b
s
k
dk
M4
14
2,5
2,3
8
Created: 2015-05-21 10:15:27
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
79914 5 25
Hex socket cap screw stainless steel, A4-70, DIN 7991 M5x25
Artikelnummer
79914 5 25
Benämning
Hex socket cap screw stainless steel, A4-70, DIN 7991 M5x25
d
l
b
s
k
dk
M5
25
3
2,8
10
Created: 2015-05-25 12:08:04
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
79914 6 18
Hex socket cap screw stainless steel, A4-70, DIN 7991 M6x18
Artikelnummer
79914 6 18
Benämning
Hex socket cap screw stainless steel, A4-70, DIN 7991 M6x18
d
l
b
s
k
dk
M6
18
4
3,3
12
Created: 2015-06-09 10:44:18
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
09312 16 70
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M16x70
Artikelnummer
09312 16 70
Benämning
Hex screw stainless steel, A2-70, ISO 4014 M16x70
d
l
b
s
k
Stigning
16
70
38
24
10
2
Created: 2015-06-10 13:49:54
Address:
Mattssons i Anderstorp
Box 134
Depåg. 1
334 23 Anderstorp
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
46 (0)371-890 00
46 (0)371-171 77
www.mattssons.com
Generell konfigurator för Tryckfjädrar
Lesjöfors konfigurator för tryckfjädrar ger dig möjligheten att designa en fjäder efter dina önskemål. Kontakta gärna
oss för kraftberäkning, livslängdsberäkning, leveranstider, priser eller om du har andra frågor om fjädrar.
Artikelnummer
LSF COS 4.00x36.00x50.50x4.00 EN10270-3-1.4310 08746
Produkt type
Compression Spring SF-TF
d = Diameter of wire
Di = Inside diameter
D = Mean diameter
De = Outside diameter
L0 = Free length
L1 = Spring length at F1
nt = Total number of coils, 1,5 coils closed / spring
n = Number of active coils
m = Pitch, mean distance between coils
Important information: This is a CAD support program and in most cases we might need additional information to be
able to create calculations and/or quotations.
Tolerances according to DIN2095 Gütegrad 2.
We recommend that you read our general information.
Available spring material:
Spring steel
EN 10270-1
0,1 - 15,0mm
Oiltempered spring steel
EN 10270-2
1,0 - 10,0mm
Stainless spring steel
EN 10270-3-1.4310
0,1 - 10,0mm
Created: 2015-06-09 10:33:23
Address:
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB
Jämtlandsgatan 62
162 60 Vällingby
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
Email:
46 (0)8 - 87 02 50
46 (0)8 - 87 63 50
www.lesjoforsab.com
[email protected]
Ändutförande
Material
Tråddiameter d (mm)
Innerdiameter Di (mm)
Medeldiameter D (mm)
Ytterdiameter De (mm)
Obelastad längd L0 (mm)
Totalt antal varv nt
Stigning m (mm)
Belastad längd L1 (mm)
Closed and ground
EN10270-3-1.4310
4
36.00
40
44.00
50.5
4
17.80
30.5
Created: 2015-06-09 10:33:23
Address:
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB
Jämtlandsgatan 62
162 60 Vällingby
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
Email:
46 (0)8 - 87 02 50
46 (0)8 - 87 63 50
www.lesjoforsab.com
[email protected]
Created: 2015-06-09 10:33:23
Address:
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB
Jämtlandsgatan 62
162 60 Vällingby
Sweden
Phone:
Fax:
Web:
Email:
46 (0)8 - 87 02 50
46 (0)8 - 87 63 50
www.lesjoforsab.com
[email protected]
Guide cylinder
DFM-20-100-P-A-GF
Part number: 170846
Core product range
The proximity switch, type SMTSO-8E, can be used with this product
with stroke lengths equal to or greater than 50 mm. The
corresponding mounting kit, type SMB-8E, is mounted inwardly or
outwardly.
With integrated guide.
Data sheet
Feature
values
Centre of gravity distance from working load to yoke plate
Stroke
Piston diameter
Operating mode of drive unit
Cushioning
Assembly position
Guide
Design structure
Position detection
Operating pressure
Max. speed
Mode of operation
Operating medium
Note on operating and pilot medium
50 mm
100 mm
20 mm
Yoke
P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Any
Plain-bearing guide
Guide
For proximity sensor
2 ... 10 bar
0,8 m/s
double-acting
Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Lubricated operation possible (subsequently required for further
operation)
2
-20 ... 80 °C
0,2 Nm
2,1 Nm
77 N
141 N
188 N
736 g
1.595 g
See product drawing
M5
Conforms to RoHS
Wrought Aluminium alloy
NBR
Wrought Aluminium alloy
High alloy steel, non-corrosive
Corrosion resistance classification CRC
Ambient temperature
Impact energy in end positions
Max. torque Mx
Max. useful load as a function of the stroke at defined distance xs
Theoretical force at 6 bar, return stroke
Theoretical force at 6 bar, advance stroke
Moving mass
Product weight
alternative connections
Pneumatic connection
Materials note
Materials information for cover
Materials information for seals
Materials information, housing
Materials information for piston rod
2015-06-09 – Subject to change – Festo AG & Co. KG
1/1
Compact cylinder
ADN-25-50-I-P-A
Part number: 536266
Core product range
Per ISO 21287, with position sensing and internal piston rod thread
Data sheet
Feature
values
Stroke
Piston diameter
Piston rod thread
Cushioning
Assembly position
Conforms to standard
Piston-rod end
Position detection
Variants
Operating pressure
Mode of operation
Operating medium
Note on operating and pilot medium
50 mm
25 mm
M6
P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Any
ISO 21287
Female thread
For proximity sensor
Single-ended piston rod
0,6 ... 10 bar
double-acting
Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Lubricated operation possible (subsequently required for further
operation)
-20 ... 80 °C
0,3 J
247 N
295 N
with through hole
Optional
with accessories
with internal (female) thread
M5
Conforms to RoHS
Aluminium
Anodised
TPE-U(PUR)
High alloy steel
Wrought Aluminium alloy
Smooth anodised
Ambient temperature
Impact energy in end positions
Theoretical force at 6 bar, return stroke
Theoretical force at 6 bar, advance stroke
Mounting type
Pneumatic connection
Materials note
Materials information for cover
Materials information for seals
Materials information for piston rod
Materials information for cylinder barrel
2015-05-22 – Subject to change – Festo AG & Co. KG
1/1
Guide cylinder
DFM-32-100-P-A-GF
Part number: 170860
Core product range
The proximity switch, type SMTSO-8E, can be used with this product
with stroke lengths equal to or greater than 50 mm. The
corresponding mounting kit, type SMB-8E, is mounted inwardly or
outwardly.
With integrated guide.
Data sheet
Feature
values
Centre of gravity distance from working load to yoke plate
Stroke
Piston diameter
Operating mode of drive unit
Cushioning
Assembly position
Guide
Design structure
Position detection
Operating pressure
Max. speed
Mode of operation
Operating medium
Note on operating and pilot medium
50 mm
100 mm
32 mm
Yoke
P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Any
Plain-bearing guide
Guide
For proximity sensor
1,5 ... 10 bar
0,8 m/s
double-acting
Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Lubricated operation possible (subsequently required for further
operation)
2
-20 ... 80 °C
0,4 Nm
5,8 Nm
150 N
415 N
482 N
1.593 g
3.092 g
See product drawing
G1/8
Conforms to RoHS
Wrought Aluminium alloy
NBR
Wrought Aluminium alloy
High alloy steel, non-corrosive
Corrosion resistance classification CRC
Ambient temperature
Impact energy in end positions
Max. torque Mx
Max. useful load as a function of the stroke at defined distance xs
Theoretical force at 6 bar, return stroke
Theoretical force at 6 bar, advance stroke
Moving mass
Product weight
alternative connections
Pneumatic connection
Materials note
Materials information for cover
Materials information for seals
Materials information, housing
Materials information for piston rod
2015-06-09 – Subject to change – Festo AG & Co. KG
1/1
Stainlessteel - Gear
I50 72Nm
Rating - Stainlessteel WORM
GEARBOXES
input speed (n1) = 1400 min-1
QUICK SELECTION / Selezione veloce
Output
Speed
Ratio
n2
[min-1]
i
200
140
100
78
54
47
39
33
23
21
17.5
14
7
10
14
18
26
30
36
43
60
68
80
100
Motor Output Service Nominal Nominal
power torque factor power torque
P1M
[kW]
M2M
[Nm]
f.s.
0.75
0.75
0.75
0.55
0.55
0.55
0.37
0.37
0.25
0.25
0.18
0.12
29
41
57
51
67
79
63
72
59
66
53
41
1.9
1.5
1.2
1.2
1.0
0.9
1.2
1.0
1.0
0.9
1.1
1.3
P1R
[kW]
M2R
[Nm]
1.5
1.1
0.90
0.67
0.54
0.50
0.43
0.35
0.26
0.22
0.19
0.15
57
62
68
62
66
72
72
68
62
58
57
51
B5 motor flanges
not available
Available
B14 motor flanges
-
-
-P
-Q
-R
-
-
63
71
80
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B-C
B
B
B
B
B
B
Dynamic
efficiency
Tooth
Module
RD
[mm]
Ratios
code
82
80
79
75
69
70
69
66
58
57
54
50
2.5
2.4
2.6
2.0
2.7
2.5
2.1
1.8
1.3
1.2
1.0
0.8
01
02
03
04
05
12
06
07
08
09
10
11
* The nominal power should be reduced if the ambient temperature is ≥ 30°C, or when a cooler gearbox is required.
* Diminuire la potenza nominale in caso di temperatura ambiente ≥ 30°C o se è richiesta una bassa temperatura di utilizzo del riduttore.
Motor Flanges Available
Flange Motore Disponibili
with Reduction Bushing B) Available on Request without reduction bushing
B) Supplied
Fornito con Bussola di Riduzione
Disponibile a Richiesta senza Bussola di Riduzione
I50 is supplied with synthetic oil, providing
EN Unit
“long life” lubrication.
See table 1 for lubrication and recommended quantity.
In table 2 please see possible radial loads and axial
loads on the gearbox.
I
D
8
F
E
Il riduttore tipo I50 viene fornito lubrificato a vita
con olio sintetico.
Vedi tab.1 per oli e quantità consigliati.
In tab.2 sono presenti i carichi radiali e assiali
applicabili al riduttore.
Für die Lebensdauerschmierung ist das Getriebe der
Größe I50 mit synthetischem Öl befüllt.
In Tabelle 1 ist die Schmiermenge und das empfohlene
Schmiermittel angegeben.
In Tabelle 2 sind die zulässigen Radial - und
Axialbelastungen des Getriebes aufgeführt.
Le réducteur de type I50 est fourni lubrifié à vie avec de
l'huile synthétique.
Voir tableau 1 concernant les huiles et les quantités conseillées.
Les charges radiales et axiales applicables au réducteur
sont précisées dans le tableau 2.
El reductor tamaño I50 se suministra, lubricado de
por vida con aceite sintético.
Ver tabla 1, para cantidades y aceites recomendados.
En la tabla 2, se encuentran las cargas radiales y axiales
admitidas por el reductor.
Standard
B3
0.22 LT
Flange Holes Position
C) Motor
Posizione Fori Flangia Motore
On request
B6
0.22 LT
B7
0.28 LT
B8 V5
0.22 LT
0.22 LT
V6
0.22 LT
SHELL Omala S4 WE 320
tab. 1
AGIP Telium VSF 320
For all details on lubrication and plugs check our website
Per maggiori dettagli su lubrificazione e tappi olio vedi il nostro sito web
RADIAL AND AXIAL LOADS
Output shaft
n2
[min-1 ]
Albero di uscita
FR
FA
200
150
100
75
50
25
15
FA
[N]
240
280
300
340
380
480
560
FR
[N]
1200
1400
1500
1700
1900
2500
2800
n1
[min-1 ]
1400
FA
[N]
76
FR
[N]
380
Input shaft
albero in entrata
FR
FA
SX
DX ( )
*
*Strong axial loads in the DX direction are not allowed.
Non sono consentiti forti carichi assiali con direzione DX
tab. 2
8-9
Stainlessteel - Gear
Gearbox
weight
Basic wormbox
Riduttore base
81
øF
90
105
120
68
A
78
78
76
A
Standard
Hollow shaft
øF
81
6 holes
M6X9 - 60°
8
60
63B14
71B14
80B14
Kit code
KI50.4.047
KI50.4.045
KI50.4.046
141
81
50
M. flanges
7.3 kg
peso riduttore
28.3
PI50UN...
I50
72Nm
3D dimensions on the Web
56
75
134
Posizione fori
di montaggio
8
27.3
(A)
25H8
Mounting holes
position
(A)
M8x11
30
60
46
24H8
Side ( A ) Mounting Holes
Fori di montaggio ( lato A )
102
On request
A richiesta
BI50UN...
Modular base
PI50FL...
Input bore
Base modulare
Foro entrata
Output flange
Flangia uscita
68
M6x10
59
21.8
6
72.3
60
58
6
kit cod. KI50.9.011
+0.07
+0.20
From 1/7 to 1/30
ø70 +0.15
ø123
141
50
19+0.04
Dal 1/7 al 1/30
16.4
5
10
98.5
10.5
90
+0.07
14+0.04
From 1/36 to 1/100
Dal 1/36 al 1/100
Input shaft
PI50BR...
Albero in entrata
30
PI50.....S...
Braccio di reazione
Single Shaft
Albero lento semplice
8
5
6
40
-0.005
25 -0.020
110
140
ø16 h6
52
kit cod. KI050.5.028
100
7.5
49
30
20
kit cod. KI50.9.027LM
67
28
8
11
74.5
Reaction arm
18
RI50UN...
31
kit cod. KI50.0.209
Protection cup
( on request )
A richiesta coperchio
di protezione
8-10