NYA 20-EUROSEDELN - European Central Bank

NYA 20-EUROSEDELN
www.nya-eurosedlar.eu
www.euro.ecb.europa.eu
INNOVATIVA OCH SÄKRARE
EUROSEDLAR
Den nya 20-eurosedeln är den tredje sedeln i Europaserien. Sedeln innebär ett genombrott i sedeltekniken
eftersom den har ytterligare en innovativ säkerhetsdetalj: porträttfönstret i hologrammet. När
sedeln hålls mot ljuset blir fönstret transparent och visar ett porträtt av Europa som kan ses på
båda sidorna av sedeln. Porträttet syns även i vattenmärket. Europa är en gestalt i den grekiska
mytologin och ursprunget till namnet på vår världsdel.
På den nya 20-eurosedeln, och även på de nya 5- och 10-eurosedlarna, finns en smaragdgrön siffra. Alla
dessa innovationer gör det ännu svårare att förfalska den nya serien eurosedlar och stärker förtroendet
för valutan.
Eurosystemet, dvs. ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, ansvarar för att skydda
eurosedlarnas integritet genom att regelbundet uppdatera säkerhetsdetaljerna och göra dem svårare att
förfalska. Liksom de nya 5- och 10-eurosedlarna är den nya 20-eurosedeln tryckt på bomullspapper
eftersom européer föredrar den traditionella känslan hos papperspengar.1
Idag delas euron av 338 miljoner européer i 19 europeiska länder. De är starkare tillsammans tack vare
förtroendet i euron, som visat sig vara en tillförlitlig valuta.
På längre sikt kommer Eurosystemet gradvis att byta ut den första serien eurosedlar. Den nya
5-eurosedeln gavs ut den 2 maj 2013 och följdes av den nya 10-eurosedeln den 23 september 2014.
Den nya 20-eurosedeln kommer att presenteras vid Europeiska centralbanken den 24 februari 2015
och sätts i omlopp i hela euroområdet den 25 november 2015.
För mer information kontakta pressavdelningarna på ECB och de nationella centralbankerna i
Eurosystemet (se sidan 12). Fullständig information om alla eurosedlar finns på
www.nya-eurosedlar.eu
2
1
Fokusgrupper runt om i euroområdet angav att de ville behålla samma ytstruktur på de nya sedlarna som i den första serien.
338 MILJONER EUROPÉER –
STARKARE TILLSAMMANS MED EURON
Den nya 20-eurosedeln kommer, liksom alla eurosedlar, att vara en stark integrationssymbol. Precis som
den första serien från 2002 visar Europaserien arkitektoniska stilar från olika tidsperioder, broar och en
karta över Europa. Allt detta symboliserar hur valutan knyter samman människor i hela euroområdet.
Fönstret i hologrammet på den nya 20-eurosedeln är en viktig sedelteknisk innovation. Precis som den
smaragdgröna siffran är den resultatet av flera års forskning och utveckling.
För närvarande är cirka 17 miljarder sedlar i omlopp, till ett sammanlagt värde av cirka 1 000 miljarder
euro. Med Europaserien ska allmänhetens förtroende för eurosedlarna bibehållas genom att deras
säkerhet och styrka förbättras ytterligare.
3
20-EUROSEDLARNA
EUROPASERIEN, 20-EUROSEDELN
NYTT
Framsida
Baksida
De nya eurosedlarna har samma motiv med ”epoker och stilar” som den första serien och samma dominerande färger,
men med viss anpassning för att rymma de förbättrade säkerhetsdetaljerna. Det gör det också lätt att skilja dem från den
första serien. En oberoende sedelformgivare i Berlin, Reinhold Gerstetter, fick i uppdrag att förnya sedlarnas design. De har
nu uppdaterats med de länder som blivit medlemmar i EU sedan 2002. Kartan över Europa visar till exempel Malta och
Cypern, ”euro” är skrivet med kyrilliska bokstäver utöver med det latinska och grekiska alfabetet och ECB:s initialer finns
i nio språkversioner, i stället för som tidigare fem.
DEN FÖRSTA SERIEN 20-EUROSEDLAR
Framsida
4
Baksida
LÄTTA ATT KONTROLLERA
Liksom den första serien eurosedlar kommer Europaserien att vara lätt att kontrollera med ”KÄNN, TITTA och LUTA”-metoden.
1
KÄNN
Papperets struktur – Känn på sedeln. Den känns sträv och fast.
Relieftryck – Huvudbilden, bokstäverna och den stora valörsiffran känns tjockare.
Nytt
Det finns korta relieflinjer på vänster och höger sida.
2
TITTA
Vattenmärke – Titta på sedeln mot ljuset. En svag bild som visar sedelns valör och huvudbilden framträder.
3
Nytt
– Vattenmärke med porträtt
– Porträttfönster i hologrammet
Ett porträtt av Europa syns också.
Mot ljuset blir fönstret i översta
delen av hologrammet transparent
och visar ett porträtt av Europa på
båda sidorna av sedeln.
LUTA
Hologram – Luta på sedeln. Den silverfärgade remsan till höger visar valören och €-symbolen.
Nytt
– Smaragdgrön siffra
– Porträttfönster i hologrammet
I den glänsande siffran
ses en ljuseffekt som
rör sig upp och ner.
Siffran skiftar även färg
från smaragdgrönt till
mörkblått.
I fönstret i översta delen av hologrammet
visas ett porträtt av Europa. När sedeln
lutas visas även regnbågsfärgade linjer
runt valörsiffran. På sedelns baksida syns
regnbågsfärgade valörsiffror i fönstret.
Framsida
Baksida
5
EUROPA:
PRINSESSAN I FÖNSTRET
Ett tekniskt genombrott
Porträtt på sedlar är en tradition i hela världen och forskning
visar att man ofta känner igen ansikten intuitivt. Europa är en
gestalt i den grekiska mytologin och valdes ut till de nya sedlarna
eftersom världsdelen Europa uppkallats efter henne.
Det porträtt som används här finns på en vas i Louvren i Paris.
Den hittades i södra Italien och är över 2 000 år gammal.
Europa har avbildats på de nya 20-eurosedlarna på ett
innovativt sätt med hjälp av ny teknik. Hon har placerats i ett
särskilt “porträttfönster” i hologrammet.
Fönstret blir transparent när det hålls mot ljuset och på båda
sidor framträder då ett porträtt av Europa. När sedeln lutas
framträder regnbågsfärgade linjer runt valörsiffran på framsidan
och regnbågsfärgade valörsiffror på baksidan. Detta genombrott
inom sedeltekniken gör sedlarna svårare att förfalska.
6
NYCKELFAKTA
OM EUROPASERIEN
Europaserien har nya och förbättrade säkerhetsdetaljer som
ger bättre skydd mot förfalskning.
De nya eurosedlarna införs stegvis under flera år, med de
lägre valörerna först. Den nya 5-eurosedeln sattes i omlopp
2013 och den nya 10-eurosedeln 2014. De följs av den nya
20-eurosedeln den 25 november 2015. V
alörerna är desamma:
5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro.
Exakt tidpunkt för utgivningen av de övriga valörerna
kommer att tillkännages efterhand.
Tillverkare och andra leverantörer av sedelutrustning har
engagerats i utvecklingen av Europaserien så att de kan vidta
förberedelser för de nya sedlarna.
För att använda upp restlagren med den första seriens
20-eurosedlar kommer de att ges ut parallellt med de nya
20-eurosedlarna. För varje valör kommer båda serierna att vara
i omlopp samtidigt.
Det datum när den första sedelserien upphör att vara lagligt
betalningsmedel kommer att meddelas i god tid. Den första
seriens sedlar kommer dock alltid att behålla sitt värde och man
kan växla in dem på någon av Eurosystemets nationella
centralbanker under obegränsad tid.
Lämpliga för synskadade
Alla eurosedlar är utformade så att ju högre värde en sedel har desto större är den så att blinda kan organisera sina
plånböcker. Under formgivningen av Europaserien ledde samarbetet med personer som har nedsatt syn till att man
inkluderade säkerhetsdetaljer som gör det lättare för dem att hantera sedlarna. På framsidan finns det t.ex. kraftiga, stora
bokstäver och taktila markeringar nära kanterna. Första seriens dominerande färger behålls på Europaserien, även om
färgerna är starkare för att göra det enklare att skilja sedlarna åt.
7
TIDSLINJE FÖR
INFORMATIONSKAMPANJEN
Huvudsyftet med informationskampanjen om 20-eurosedeln är att informera allmänheten
och kontanthanterarna om de nya sedlarna och deras säkerhetsdetaljer.
5 februari
2015
Tävlingen “Tetris® nya 20€”2 lanseras på internet
6 februari
2015
Partnerskapsprogrammet om 20-eurosedeln för tillverkare och andra leverantörer av
sedelutrustning lanseras vid Eurosystemets seminarium i Rom
24 februari
2015
Den nya 20-eurosedeln presenteras vid Europeiska centralbanken i Frankfurt
Februari/mars
2015
Tillverkare och andra leverantörer av sedelutrustning får tillgång till den nya 20-eurosedeln
så att de kan anpassa maskiner och utrustning
Maj
2015
De nationella centralbankerna skickar publikationer om den nya 20-eurosedeln till
affärsbanker, polis, handelskammare, yrkesförbund osv.
Uppdatering av utbildningsverktygen “Knowledge of Banknotes” och “Euro Cash Academy”
på www.nya-eurosedlar.eu
Oktober
2015
Broschyrer om nya 20-eurosedeln skickas till tre miljoner försäljningsställen i euroområdet
Slutet av oktober
2015
25 november
2015
Filmer om den nya 20-eurosedeln lanseras på internet
Den nya 20-eurosedeln ges ut.
Bilder på eurosedlar
Bilderna på eurosedlar är digitalt skyddade. Organisationer med giltiga skäl för att reproducera eurosedlar kan be om
oskyddade bilder. Användarna måste då först underteckna en sekretessförklaring som kan beställas från
[email protected]
Mer information finns på www.ecb.europa.eu/euro/html/hires.sv.html.
8
2
Tetris ® & © 1985~2015 Tetris Holding, används med tillstånd
SKYDD AV
EUROSEDLAR
Effektiva åtgärder mot förfalskning
Eurosystemet gör stora ansträngningar för att allmänheten och de som yrkesmässigt hanterar kontanter ska veta hur man känner
igen en falsk sedel. Eurosystemet ser också till att sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett
betryggande vis identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar.
Antal förfalskade eurosedlar som tagits ur omlopp mellan 2002 och 2014
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1
2012/2
2012/1
2011/2
2011/1
2010/2
2010/1
2009/2
2009/1
2008/2
2008/1
2007/2
2007/1
2006/2
2006/1
2005/2
2005/1
2004/2
2004/1
2003/2
2003/1
2002/2
2002/1
0
ECB samarbetar också med Europeiska kommissionen (som har ansvar för att lämna information om falska euromynt) samt med
nationella polismyndigheter, Europol och Interpol. En annan viktig skyddsåtgärd är att se till att allmänheten är väl informerad om de
nya sedlarnas säkerhetsdetaljer.
9
PARTNERSKAPSPROGRAMMET
organisera en serie evenemang och aktiviteter för att öka
medvetenheten inför lanseringen av den nya 20-eurosedeln,
För att hjälpa tillverkare och leverantörer av sedelutrustning
med förberedelserna inför den nya 20-eurosedeln har
Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna
i Eurosystemet lämnat information och ställt de nya sedlarna
till förfogande för förhandstestning. Ett omfattande
partnerskapsprogram har också inrättats.
leverera elektroniskt och tryckt material om de nya
sedlarna på de 23 officiella EU-språken för att underlätta
kommunikationen med målgrupperna,
Det här programmet liknar det för den nya 10-eurosedeln
2013, vilket samlade över 300 partner inom näringslivet. Syftet
är att sedelutrustningen runt om i euroområdet ska bli
färdigställd i tid.
göra de nya 20-eurosedlarna tillgängliga för tester hos
tillverkare och leverantörer och för anpassning av maskiner och
utrustning ute på plats från och med februari/mars 2015, efter
det att sedlarna presenterats.
20-eurosedeln är en av de vanligast förekommande valörerna
och partnerskapsprogrammet för sedlarna i Europaserien
kommer därför att utvidgas till att omfatta även andra
yrkesorganisationer som t.ex. bankföreningar eller enheter
som kan distribuera material från ECB till allmänheten.
Tillverkare och andra leverantörer av sedelutrustning förväntas
inleda förberedelserna för anpassningen av sina maskiner så
snart som möjligt. Användarna av sedelhanteringsmaskiner och
utrustning för äkthetskontroll förväntas kontakta sina leverantörer
eller tillverkare för att börja förberedelserna för anpassning.
Den som planerar att köpa en sedelhanteringsmaskin eller
utrustning för äkthetskontroll bör kontrollera med leverantören
att den går att anpassa till de nya sedlarna.
Partnerskapsprogrammet för 20-eurosedeln lanserades vid
ett seminarium som Eurosystemet anordnade vid Banca d’Italia
i Rom den 6 februari 2015. I programmet ingår ett stort
utbud av verktyg och material för utbildning, till största delen
på EU:s officiella språk, för tillverkare och leverantörer av
sedelutrustning och för kunder och användare.
Inom partnerskapsprogrammet kommer ECB och de
19 nationella centralbankerna i Eurosystemet att
ge information om anpassning av utrustning för
kontanthantering och äkthetskontroll så att de nya sedlarna kan
accepteras,
10
På ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/
cashhand/devices/html/results.sv.html) finns det listor över
utrustning för äkthetskontroll och sedelhantering som officiellt
testats av de nationella centralbankerna i Eurosystemet på
deras förmåga att känna igen de nya 5- och 10-eurosedlarna.
Listorna kommer att uppdateras för att även omfatta den nya
20-eurosedeln efter att Eurosystemets centralbanker utfört
ytterligare tester av utrustningen. De uppdaterade listorna
kommer att publiceras på webbplatsen 2015.
VIKTIGA DATUM FÖR
DEN NYA 20-EUROSEDELN
2015
20
Eurosystemet anordnar ett
seminarium för tillverkare och
leverantörer av sedelutrustning
vid Banca d’Italia i Rom.
Den nya 20-eurosedeln
presenteras vid ECB i
Frankfurt.
Pressmeddelande
06
feb.
24
feb.
20
20
Nya 20-eurosedlar lånas ut till
tillverkare och leverantörer av
sedelutrustning så att de kan
anpassa sin utrustning.
20
Broschyrer om den nya
20-eurosedeln skickas till 3 miljoner
försäljningsställen i euroområdet.
Pressmeddelande
20
20
Oktober
VÅR
VALUTA
25
20
20
nov.
200
1
Pressmeddelande
Den nya 20-eurosedeln
sätts i omlopp i hela
euroområdet.
20
200
2
20
11
EUROSYSTEMETS PRESSAVDELNINGAR
European Central Bank
Directorate General Communications
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 69 1344 7455
Fax: +49 69 1344 7401
E-mail: [email protected]
www.new-euro-banknotes.eu
www.euro.ecb.europa.eu
Υπηρεσία Τύπου
Ελ. Βενιζέλου 21
102 50 Αθήνα
Ελλάδα
Tηλ.: +30 210 320 3447
Φαξ: +30 210 320 3922
E-mail: [email protected]
Internet: www.bankofgreece.gr
Jānis Silakalns
Preses sekretārs
K. V
aldemara ielā 2A, Rīgā
LV-1050
Tel.: +371 6702 23594
E-pasts: [email protected]
Interneta vietne: www.bank.lv
Christian Gutlederer
Pressesprecher
Otto-Wagner-Platz 3
1090 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 404 20 6900
Fax: +43 1 403 17 44
E-Mail: [email protected]
Internet: www.oenb.at
Kristin Bosman
Porte-parole / Woordvoerster
Bld de Berlaimont 14
1000 Bruxelles / Brussel
Belgique / België
Tél / Tel. : +32 2 221 46 28
Télécopie / Fax : +32 2 221 31 60
Courriel / E-mail : [email protected]
Internet : www.nbb.be
Ricardo Fernández
Jefe de la División de Relaciones con los Medios
y Documentación
Alcalá, 48
E-28014 Madrid
España
Tel.: +34 91 338 5044
Fax: +34 91 338 5203
Correo electrónico: [email protected]
Internet: www.bde.es
Public Relations Division
Gedimino pr. 6
01103 Vilnius
Lithuania
Tel.: + 370 5 268 0072
E-mail : [email protected]
Internet: www.lb.lt
Gabinete de Comunicação Institucional
Rua do Comércio, 148
1100-150 Lisboa
Portugal
Tel.: +351 213 215 358
Fax: +351 213 464 843
Correio eletrónico: [email protected]
Internet: www.bportugal.pt
Zentralbereich Kommunikation
Pressestelle
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: + 49 69 9566 3511
Fax: + 49 69 9566 3077
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bundesbank.de
Olivier Aubry
Chef du service de Presse et de l’Information numérique
007-1049
9, rue du Colonel Driant
75049 Paris CEDEX 01
France
Tél. : +33 1 42 92 39 00
Télécopie : +33 1 42 92 39 41
Courriel : [email protected]
Internet : www.banque-france.fr
Marc Konsbruck
Communication Officer
2, boulevard Royal
L-2983 Luxembourg
Tél.: + 352 4774 4265
Télécopie: + 352 4774 4910
Courriel: [email protected]
Internet: www.bcl.lu
Odnosi z javnostmi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel.:+386 1 47 19 153, +386 1 47 19 777
Faks: +386 1 47 19 724
E-pošta: [email protected]
Internet: www.bsi.si
Avalike suhete allosakond
Estonia pst 13
15095 Tallinn
Eesti
Tel: +372 668 0965, +372 668 0745
Faks: +372 668 0954
E-post: [email protected]
www.eestipank.ee
Antonella Dragotto
Capo Divisione Stampa e Relazioni esterne
Via Nazionale 91
00184 Roma
Italia
Tel. +39 06 4792 5566
Fax: +39 06 4792 2253
E-mail: [email protected]
Sito Internet: www.bancaditalia.it
Clive Bartolo
Uffiċjal Ewlieni għall-Komunikazzjoni
Pjazza Kastilja
Valletta VLT 1060
Malta
Tel.: +356 2550 3104 / 5
Fax: +356 2550 4950
E-mail: [email protected]
Internet: www.centralbankmalta.org
Tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5787 2147
Fax: +421 2 5787 1128
E-mail: [email protected]
Internet: www.nbs.sk
Press office
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: +353 1 224 6299
E-mail: [email protected]
Internet: www.centralbank.ie
Γραφείο Τύπου
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Λεωφόρος Κένεντυ 80
1076 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: +357 22714465, +357 22714503
Φαξ: +357 22378151
E-mail: [email protected]
Internet: www.centralbank.gov.cy
Herman Lutke Schipholt
Persvoorlichter
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 20 524 2712
Mobiel: +31 6 5249 6900
E-mail: [email protected]
Internet: www.dnb.nl
Iina Lario
Tiedottaja / Informatör
Snellmaninaukio / Snellmansplatsen
PL 160 / PB 160
00101 Helsinki / Helsingfors
Suomi / Finland
Puhelin / Telefon: +358 10 831 2689
Sähköposti / Kontakt: [email protected]
Internet: www.suomenpankki.fi /
www.finlandsbank.fi