Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid
verksamhetsövergång
och ägarbyte
Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte
1.
SITHS Policy Authority
Beslutad
2015-02-25
Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte .............................................................. 2
1.1
Förutsättningar .............................................................................................................. 2
1.1.1
Regler gällande utfärdarnummer........................................................................... 2
1.1.2
Regler som gäller vid utfärdande av SIS-kort ....................................................... 2
1.1.3
Regler som gäller vid utfärdande av företagskort ................................................. 3
1.2
Byte av ombud ............................................................................................................... 3
1.2.1
Aktiviteter för tredjepartansluten organisationen som vill byta ombud .................. 3
1.2.2
Aktiviteter för det avgående ombudet.................................................................... 3
1.2.3
Aktiviteter för direktansluten organisation som byter till ombud
1.2.4
Aktiviteter för tillträdande ombud ........................................................................... 4
1.3
Från ombud till egen RA ................................................................................................ 4
1.4
Verksamhetsövergång................................................................................................... 4
1.5
Namnbyte av organisation ............................................................................................. 5
1.6
Lägga ner RA-område ................................................................................................... 5
Revisionshistorik
Version
Författare
Kommentar
1.0
SITHS Policy Authority
Beslutad 2014-04-02
1.1
SITHS Policy Authority
Tillägg av rutin för övergång från att
vara direktansluten till ombud.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 1/6
Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte
SITHS Policy Authority
Beslutad
2015-02-25
1. Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte
1.1
Förutsättningar
Det ska alltid finnas ett avtal för varje gren i SITHS Admin. För direktanslutna ska ett avtal
finnas skrivet mot Inera AB och för tredjepartanslutna med egen nod i SITHS Admin ska ett
avtal finnas mot ombudet.
Varje aktivt o=organization i SITHS Admin ska finnas i en RAPS.
Ett ombud definieras som direktansluten organisation som med medgivande från eller på
uppdrag av en tredjepartsansluten organisation administrerar och ansvarar för den
tredjepartsanslutna organisationens kort och certifikat i SITHS.
1.1.1
Regler gällande utfärdarnummer
När organisationen äger sitt eget utfärdarnummer:
-
Den organisations utfärdarnummer som finns på kortet ansvarar för korten under dess
livstid.
När ett ombuds utfärdarnummer har använts vid utfärdande av SITHS-kort:
-
Den organisations utfärdarnummer som finns på kortet ansvarar för korten under dess
livstid.
-
Vid byte av ombud eller övergång till direktanslutning är det den organisation som
äger utfärdarnumret som bestämmer om ansvaret för kortadministrationen kan föras
över till den organisationen som korten utfärdats till eller om korten ska avregistreras.
Detta regleras med fullmakt eller avtal.
-
I de fall där ansvaret för kortadministrationen har överförts, ska revision kunna göras
hos den nya ansvariga organisationen.
1.1.2
-
Inera AB
Regler som gäller vid utfärdande av SIS-kort
Landsting, kommuner och privata aktörer får utfärda SIS-kort inom sin egen
organisation
Landsting, kommunalförbund och kommuner kan agera ombud åt varandra.
Om ett landsting, kommunalförbund eller en kommun agerar ombud, kan
tredjepartsanslutet landsting eller kommun ansöka om att uppdatera sitt DNV-tillstånd
med det nya ombudet som utgivare hos DNV och därmed kunna ha SIS-kort utan att
själva vara direktanslutna till SITHS.
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 2/6
Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte
SITHS Policy Authority
-
Vid övriga kombinationer av ombud och tredjepartsansluten får inte ombudet utfärda
SIS-kort till annan organisation än sin egen.
-
Vid övergång till ett ombud, kan organisationen med eget tillstånd mot DNV välja att
behålla redan utfärdade kort
1.1.3
-
1.2
Beslutad
2015-02-25
Regler som gäller vid utfärdande av företagskort
Alla aktörer kan som ombud utfärda övriga SITHS-kort
Redan utfärdade företagskort kan behållas.
Byte av ombud/Övergång till ombud
1.2.1
Aktiviteter för tredjepartansluten organisationen som vill byta ombud
Aktiviteter att genomföra:
-
Säg upp befintligt avtal med nuvarande ombud
-
Teckna nytt avtal med det nya ombudet
-
Ansvara för att teckna avtal om övertagande av ansvar för kort, HCC samt i
förekommande fall HCC funktion, mellan det gamla ombudet och det nya. Avtalet ska
tecknas mellan alla tre parter.
-
Vid utfärdande av SIS-godkända kort, avregistrera befintligt ombud hos DNV. Vid
behov ansöka om att det nya ombudet ska få utfärda SIS-godkända kort.
1.2.2
Aktiviteter för det avgående ombudet
Aktiviteter att genomföra:
-
Teckna avtal om övertagande av ansvar för kort, HCC samt i förekommande fall HCC
funktion, mellan det gamla ombudet och det nya. Avtalet ska tecknas mellan alla tre
parter.
-
Kvittenser för redan utgivna kort ska sparas hos det avgående ombudet. Datum för
övertagandet samt hur kvittenserna ska sparas regleras i avtalet om övertagandet av
ansvar
-
Ta bort behörigheter i SITHS Admin
-
Ta bort rättigheter för handläggare hos leverantören genom uppdatera Cygates bilaga
1.3
-
Anmälan till SITHS PA att organisationen inte längre ska agera ombud görs genom att
uppdatera RAPS
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 3/6
Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte
SITHS Policy Authority
Beslutad
2015-02-25
1.2.3 Aktiviteter för direktansluten organisation som byter till ombud
Aktiviteter att genomföra:
-
Säg upp befintligt SITHS-avtal med Inera
-
Teckna avtal med ett ombud
-
Ansvara för att teckna avtal med ombudet om övertagande av ansvar för kort, HCC
samt i förekommande fall HCC funktion.
-
Vid utfärdande av SIS-godkända kort, avregistrera befintlig organisation hos DNV. Vid
behov ansöka om att ombudet ska få utfärda SIS-godkända kort.
1.2.4
Aktiviteter för tillträdande ombud
Aktiviteter att genomföra:
-
Anmälan till SITHS PA att organisationen ska agera ombud genom att uppdatera RAPS
-
Teckna ombudsavtal med organisationen som ska vara tredjepartsanluten
-
Teckna avtal om övertagande av ansvar för kort, HCC samt i förekommande fall HCC
funktion, mellan det gamla ombudet/organisationen och det nya ombudet. Avtalet ska
tecknas mellan alla berörda parter.
-
Uppdatera avtal med Cygate enligt dokument på www.siths.se
1.3
Från ombud till egen RA
-
Teckna eget SITHS-avtal med Inera AB
-
Skriva RAPS, rutiner och personliga kontroller
-
Teckna avtal med Cygate enligt dokument på www.siths.se
-
Säga upp avtalet med befintligt ombud
-
Teckna avtal om övertagande av ansvar för kort, HCC samt i förekommande fall HCC
funktion med det gamla ombudet
1.4
-
Verksamhetsövergång
En organisation har övertagit en direktansluten organisation och den direktanslutna
organisationen lever kvar och behåller sitt organisationsnummer.
o
-
Inera AB
Se ”Byte av ombud/Övergång till ombud”
(Den övertagande organisationen kan ansöka att bli tredjepartansluten via den
direktanslutna organisationen)
En organisation har övertagit en direktansluten organisation och den direktanslutna
organisationen och organisationsnumret upphör.
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 4/6
Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte
o
-
Se ”Lägga ner RA-område”
Se ”Byte av ombud/Övergång till ombud”
En direktansluten organisation har övertagits av en annan organisation och den
direktanslutna organisationen upphör
o
1.5
Beslutad
2015-02-25
En direktansluten organisation tar över en tredjepartansluten organisation
o
-
SITHS Policy Authority
Se ”Lägg ner RA-organisation”
Namnbyte av organisation
En organisation byter namn, men har kvar samma organisationsnummer.
-
Ev. byte av logga och utfärdarnummer
-
Uppdatering av RAPS till det nya namnet
1.6
Lägga ner RA-område
-
Säg upp SITHS-avtal hos Inera
-
Säkra att alla organisationens kort är avregistrerade
-
Ta bort alla behörigheter i SITHS Admin
-
Ta bort alla behörigheter via bilaga 1.3.3
-
Vid utfärdande av SIS-kort anmäl hos DNV att SITHS-kortutfärdande ska upphöra
-
Vid behov avregistrera kortutfärdarnummer
-
Vid behov säg upp alla tredjepartsavtal
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 5/6