Byte av lägenhet

Ansökan skickas/lämnas till:
Svedalahem
Verkstadsgatan 1
233 51 Svedala
Lägenhet 1
Uppgifter om sökande
Ansökan om byte av lägenhet inom Svedalahem
Önskat bytesdatum (endast vid månadsskifte)
Lägenhet 2
Personnummer hyresgäst 1
Personnummer hyresgäst 1
Namn hyresgäst 1
Namn hyresgäst 1
Tel dagtid
Tel dagtid
Mobil
E-post
E-post
Arbetsgivare
Arbetsgivare
Månadsinkomst efter skatt
Månadsinkomst efter skatt
Personnummer hyresgäst 2
Personnummer hyresgäst 2
Namn hyresgäst 2
Namn hyresgäst 2
Telefonnummer dagtid
Mobil
Telefonnummer dagtid
E-post
E-post
Arbetsgivare
Arbetsgivare
Månadsinkomst efter skatt
Månadsinkomst efter skatt
Adress
Adress
Uppgifter om sökande
Mobil
Mobil
Postnummer
Ort
Postnummer
Ort
Lägenhetsnummer
Antal rum
Lägenhetsnummer
Antal rum
Månadshyra
Antal familjemedlemmar
Månadshyra
Antal familjemedlemmar
Skäl till bytet
Skäl till bytet
Upplysningar och underskrifter på baksidan
Vg. Vänd!
Upplysningar

Enligt hyreslagen 35§ får byte inte ske utan hyresvärdens godkännande. För
att ett byte skall godkännas skall det finnas beaktansvärda skäl till bytet.
Beaktansvärda skäl kan t ex vara ändrade familjeförhållanden eller väsentligt
ändrade ekonomiska förhållanden.

Lägenhetsbyten kan endast ske vid månadsskiften.

Du skall ha bott minst sex månader i din bostad innan du kan byta.

Har du fått din bostad genom byte skall du ha bott minst ett år i din bostad
innan du kan byta. Det krävs då mycket beaktansvärda skäl för att du ska få
tillstånd till ett nytt byte.

Svedalahems lägenheter ska alltid besiktigas innan bytet kan godkännas.
Det utförs ingen städbesiktning vid byten.

Byte av lägenheter får inte ske innan hyreskontrakten är undertecknade av
samtliga inblandade parter.

Eventuella sidoobjekt som garage, bilplats och liknande sägs automatisk upp
och ingår inte i bytet (gäller ej vid byte inom samma område).
Svedalahem har rätt att ta kreditupplysning samt inhämta all den information som
vi anser oss behöva för att kunna bedöma/pröva den här bytesansökan.
Ansökan ska undertecknas av kontraktsinnehavarna och ev maka/make/sambo.
Datum och ort
Datum och ort
Hyresgäst 1, lägenhet 1
Hyresgäst 1, lägenhet 2
Hyresgäst 2, lägenhet 1
Hyresgäst 2, lägenhet 2