Nyhetsbrev september 2015

Central Barnhälsovård Västra Götalandsregionen
Göteborg och Södra Bohuslän
Nyhetsbrev september 2015
2015-09-28
Vaccinationer
Nu har årsrapporten, 2014 om barnvaccinationer i Sverige kommit
Barnvaccinationsprogrammet är effektivt, vaccinationstäckningen är fortsatt
hög, de flesta av sjukdomarna som vaccinerna skyddar mot är sällsynta
och vaccinerna är säkra, visar Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets
gemensamma årsrapport.
Aktuell information
kring tillgången på
vaccin hittar ni på
vår hemsida under
aktuellt
Kikhosta
Trots god vaccinationstäckning ökade förekomsten av kikhosta kraftigt under 2014 och var den
högsta sedan 2007. Antalet fall bland spädbarn har trefaldigats jämfört med 2013, till 121
rapporterade fall. Flera barn behövde sjukhusvård och två ovaccinerade barn avled. Det är de
ovaccinerade yngsta spädbarnen som drabbas hårdast av kikhosta. Därför är det viktigt att
sjukvården är uppmärksam och noga med att ta prover på vuxna och äldre syskon med långvarig
hosta. Efter en nedgång under sommaren har nu på nytt en ökning av antal kikhostefall kunnat ses
under augusti, både nationellt och i VGR: Läs mer på Folkhälsomyndigheten
Länk till Årsrapport Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2014.
Vaccinationsrapport för barn födda 2012 i Göteborg och Södra Bohuslän
Figur 1. Täckningsgrad för respektive vaccin.
Förtroendet för barnvaccinationsprogrammet är högt. Folkhälsomyndighetens senaste uppgifter
gäller för 2014 (barn födda 2012) och visar att 98,1 procent av barnen hade fått minst tre
vaccindoser mot difteri, stelkramp och kikhosta och polio, 98,0 procent mot Hib. 97,4 procent av
barnen var vaccinerade med 3 doser av pneumokockvaccinet. Andelen barn som hade vaccinerats
mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) uppgick till 97,5 procent.
Nyhetsbrev Central Barnhälsovård Västra Götalandsregionen
Göteborg och Södra Bohuslän
www.vgregion.se/cbhvgoteborgsodrabohuslan
Vaccinationstäckningen i våra områden är väl i paritet med genomsnittet för riket. Täckningen för
difteri, stelkramp, kikhosta och polio ligger i Södra Bohuslän på 98,5 procent och i Göteborg på 97,9
procent. För Hib är siffrorna 98,4 respektive 97,7. Sammantaget för S Bohuslän och Göteborg blir
det 98,1 respektive 97,9 procent.
På vårdcentralsnivå varierar siffrorna mellan 78 och 100 procent.
Måltalet 99 procent når Härryda, Mölndal, Partille, Norra och Västra Hisingen samt HärlandaÖrgryte. På vårdcentralsnivå är det naturligtvis fler.
För vaccination mot allvarlig infektion med pneumokocker ligger siffrorna något lägre, men ändå i
nivå med nationella siffror, genomsnitt för Södra Bohuslän 98 procent och för Göteborg 97 procent.
Omkring två procent av barnen i vårt område är helt ovaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta,
polio och Hib. Vaccination mot stelkramp ger ingen flockimmunitet utan barnet är beroende av
egen vaccination för att få skydd. Detta innebär att i Göteborg och S Bohuslän saknar cirka 200 barn
helt skydd mot denna infektion.
Även för MPR ser vi en god vaccinationstäckning; S Bohuslän 98,2 procent och Göteborg 97,1
procent, siffrorna är nu stabila över tid. Även här har vi alltså resultat i nivå med nationella siffror.
Vaccinationstäckningen för MPR varierar mellan stadsdelar och kommuner från 98,9 i Partille till
94,8 i Östra Göteborg.
Låg täckning över tid i ett område innebär en ökad risk för utbrott av mässling.
Målsättning för vaccinationsverksamheten
99 % av alla barn skall ha fullständigt skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib samt för
invasiv pneumokockinfektion.
96 % av alla barn skall vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund vid omkring 18 mån ålder.
96 % av barn som tillhör riskgrupp ska vaccineras mot tuberkulos och hepatit B.
Hepatit A
Under september månad har hittills fem fall av hepatit A anmälts i Västra Götaland. Flertalet har
troligen smittats utomlands, men utredning pågår fortfarande.
Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och kan därigenom spridas som vanlig magsjuka via mat
som förorenats. Smittan kan också spridas direkt från person till person vid mycket nära kontakt
inom till exempel samma hushåll eller förskola. Tidig vaccination kan förhindra smittspridning bland
närkontakter, i familj och på förskola.
Vaccinera mot hepatit A inför utlandsresa
För sjukvården är det viktigt att uppmärksamma patienten på
risken för att smittas av hepatit A. Detta gäller främst barn i
förskoleåldern som kommer att besöka släkt och vänner i länder
med högre prevalens av hepatit A.
Riktlinje för vaccination av ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i VGR
Uppdaterades 150915, se vår hemsida under Riktlinjer, vaccination.
Socialstyrelsen
Under 2015 gör Socialstyrelsen olika verksamhetsförändringar, verksamheter flyttar till och från
Socialstyrelsen. Följ länk för en sammanfattning.
2
Barn som anhöriga
Ny regional medicinsk riktlinje, Barn som anhöriga. Hälso- och sjukvården har en lagstadgad
skyldighet att uppmärksamma barn som anhöriga och att de får den information och det råd och
stöd de är i behov av. Riktlinjen syftar till att ge stöd för en hög följsamhet till lagstiftningen och
därmed minska risken för ohälsa och ogynnsam utveckling hos barn vars förälder eller motsvarande
ingår i bestämmelsens målgrupper.
Länk till hemsida, Barn som anhöriga
Potträning
Efter utbildningen En frisk start i livet den 16 september kom det upp många frågetecken kring
potträning och vilka råd som ges till föräldrar på BVC.
I Rikshandboken finns en bra sammanställning av aktuell forskning. Det är svårt att säga vad som gör
ett barn redo för potta och när det inträffar, det finns ingen evidens för att rekommendera en
speciell metod. Det man kan säga är att både barn och föräldrar bör vara intresserade av och villiga
att börja träna och att ett positivt och konsekvent förhållningssätt inte ger framtida men.
Enligt Rikshandboken bör BVC-sjuksköterskan informera föräldrarna vid 10 månaders besöket eller
tidigare. Orden kiss och bajs är inlagda i den nya Hälsoboken så att ni utifrån dem kan lyfta frågan.
Länk till Rikshandboken om barns toalettvanor
Länk till potträning på regionservice
Länk till Blöjavvänjning för barn som vill bajsa i blöja
Länk till 1177.se, att sluta med blöja
Nätverk inom blås- och tarmfunktionsstörningar, www.Nikola.nu
Bokstart - en start för språket!
Under våren har ett antal familjer med 6-månaders barn
i Bergsjön, Gårdsten, Södertälje och Landskrona fått
hembesök och bokgåvor från sitt lokala bibliotek.
Initiativ som går under namnet Bokstart kommer från
Statens Kulturråd och handlar om att informera
föräldrar om hur läsning, sång, ramsande och samtal
med det lilla barnet spelar en avgörande roll för dess
framtida liv och studier. Syftet med projektet är att inom
en snar framtid göra insatsen landsomfattande.
-Besöken hos ”våra” familjer har gått över förväntan,
säger Gertrud Widerberg lokal projektledare i Göteborg. Vi blir så väl mottagna och lär oss så mycket.
Och redan nu har vi kunnat se bevis för att våra besök har fått effekt. Familjer har kanske gjort sitt
första besök på Öppna förskolan eller redan besökt biblioteket för att skaffa sig lånekort. I dagarna
har vi satt igång med återbesöken hos barnen som nu blivit 12- månader. Det är dags för nya
bokgåvor och vi kan faktiskt se att barnen tar emot böckerna med förkunskap om att böcker är något
både roligt och mysigt.
För mer information http://www.kulturradet.se/Lasframjande/Bokstart/
eller maila till [email protected]
3
Hitta språket -uppdatering!
Nu har Kodknäckarna uppdaterat sin sida där filmen Hitta språket finns. En nyhet är att man nu kan
ladda ner filmen gratis till sin dator. Tidigare har man endast kunnat se den direkt från hemsidan.
Filmen finns fortfarande att låna i dvd-format från Central barnhälsovård. Välkommen att kontakta
[email protected] 0700-82 37 62 för lån.
Hitta språket- en film om små barns språkutveckling.
Svenska med baby, öppna föräldragrupper i Bergsjön
Den 22 september startade den första "Svenska med baby-gruppen" för föräldrar och barn i
Göteborg. Grupperna träffas på mammaforum på Siriusgatan 52 i Bergsjön. Svenska med baby
skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela
världen. Föräldragrupperna är för föräldrar och barn (ca 0-2 år). Samtal och aktiviteter anpassas efter
gruppens storlek, språknivå och intressen.
Det är gratis att vara med och ingen anmälan krävs. Det går bra att delta någon gång då och då eller
varje gång. Läs mer på svenska med babys hemsida
Visste du att det finns SRHR*-diplomerade tolkar?
Kunskapscentrum för sexuell hälsa har tillsammans med Tolkförmedling Väst och Social utveckling Social resursförvaltning i Göteborgs stad en pågående utbildning för Tolkförmedling Västs
språktolkar. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om sexuell hälsa med fokus på hiv/STI,
sexuellt och könsrelaterat våld, reproduktion och graviditet. Läs mer på Kunskapscentrum för sexuell
hälsa. Alla som använder Tolkförmedling Väst kan boka dessa tolkar.
*SRHR- sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Små barns behov av en långsiktig trygg bas
På uppdrag av socialdepartementet har Pia Risholm Mothander, Psykologiska institutionen,
Stockholms universitet, och Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, skrivit
en expertrapport med titeln "Små barns behov av en långsiktig trygg bas - en barnpsykologisk
kunskapsöversikt". Rapporten ingår som en bilaga till utredningen "Barn och ungas rätt vid
tvångsvård. Förslag till ny LVU" som överlämnades till regeringen den 26 juni 2015.
Länk till rapporten.
Nyhet!
En introduktion för nya läkare på BVC, den 11 november.
Läs mer om seminariet och inbjudan på hemsidan, under utbildningar
4
Hygienveckan
Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan) årliga kampanj Hygienveckan har ägt rum. Sedan 2009
arrangeras kampanjen under vecka 38 i Danmark och sedan 2011 i Sverige. Detta i samarbete med
Barnhälsovården, Rådet for bedre Hygiejne och kommunerna i Västra Götaland.
I år deltog 24 kommuner och under veckan har föreläsningar och seminarier om bl.a. hygien för
förskolepersonal, BVC-personal och allmänhet arrangerats på olika platser runt om i länet. Det har
också bjudits på teater och barnaktiviteter och flera bibliotek och bokbussar har haft extra fokus på
litteratur runt hygien just den här veckan. Invigning skedde i Borås, Göteborg och Kungälv. Se bilder
från invigningen i Slottskogen nedan.
Foto: Harald Jansson
5