Rapport föräldraenkät grundskola 2014 (PDF

2015-04-22
Utbildningsavdelningen
1 (6)
Dnr: Un 2015/45
Ester Alavei
Utbildningsspecialist
Rapport
Föräldraenkät Grundskola 2014
2015-05-19
Grundskoleenkät 2014
Sammanfattning
Vellinge kommuns skolor redovisar ett relativt gott resultat i årets föräldraenkät.
85 procent av föräldrarna instämmer helt eller till stor del att de är nöjda med sitt barns
skola. Detta är en liten förbättring jämfört med 2013 då resultatet var 83 procent.
Föräldrarnas nöjdhet har ökat på samtliga frågeställningar utom två där resultatet ligger
kvar på samma nivå som 2013.
Mest nöjda är föräldrarna med elevernas trivsel samt att skolan ger deras barn goda
kunskaper och färdigheter.
Skolornas främsta utvecklingsområde är att öka hur föräldrarna upplever sina
möjligheter till inflytande och delaktighet.
Tyvärr har svarsfrekvensen minskat jämfört med föregående år och uppgick endast till
48 procent.
2 (6)
2015-05-19
Bakgrund
Enkäten till föräldrar med barn i grundskola har genomförts sedan 2009 och utgör en
del av Vellinge kommuns årliga kvalitetsuppföljning. Undersökningen omfattar såväl
fristående som kommunala skolor. Syftet är att mäta föräldrarnas upplevelse av
verksamhet och kvalitet. Resultatet kommer att användas i det fortsatta utvecklings- och
förbättringsarbetet.
Frågorna i enkäterna följer upp föräldrarnas synpunkter vad gäller;
• Utveckling och lärande
• Trivsel och arbetsro
• Information och delaktighet
Svarsfrekvens
I november var 4 594 elever inskrivna i grundskolan i Vellinge kommun. Totalt
registrerades 2 184 svar vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent. Detta är en
försämring jämfört med föregående år då svarsfrekvensen uppgick till 55 procent.
Håslövs byaskola har inte deltagit i enkäten och därför har deras elever exkluderats från
beräkningen av antalet inskrivna elever.
Svarsfrekvensen per grundskola varierar kraftigt. Högst svarsfrekvens hade
Framtidskompassen i Västra Ingelstad med 73 procent. Lägst hade Skanörs skola där
endast 19 procent av föräldrarna valde att svara på enkäten. I genomsnitt har de
fristående grundskolorna en högre svarsfrekvens (53 procent) än de kommunala
grundskolorna (45 procent). Förra året var trenden det motsatta förhållandet.
3 (6)
2015-05-19
Resultat
Trivsel och arbetsro
88 procent av föräldrarna instämmer helt eller till stor del i att deras barn trivs i skolan.
Resultatet ligger därmed kvar på samma nivå som föregående år. De flesta skolorna
visar ett förbättrat resultat jämfört med 2013. Däremot uppvisar Herrestorp, Skanör
samt Södervång betydligt försämrade resultat jämfört med 2013. Mest nöjda är
föräldrarna på Framtidskompassen, Sandeplan och Ängdala. Av de föräldrar som har
barn som går på fritidshem är det 87 procent av föräldrarna som svarar att deras barn
trivs på fritidshemmet. Detta är en försämring jämfört med 2013 då resultatet var 91
procent. Nöjdheten har minskat på samtliga skolor utom Tångvalla. Mest nöjda är
föräldrarna på Framtidskompassen Västra Ingelstad samt Tångvalla. Minst nöjda är
föräldrarna på Skanör Falsterbo Montessori, Stora Hammar, Södervång och Ängdala..
Andelen föräldrar som instämmer helt eller delvis i att deras barn får den arbetsro det
behöver har ökat från 54 procent till 60 procent. Resultatet skiljer sig mycket mellan
skolorna. Mest nöjda är föräldrarna på Framtidskompassen Västra Ingelstad där 80
procent anser att barnen får arbetsro. Däremot är det endast 43 procent på Herrestorp
och 45 procent på Stora Hammar som upplever att barnen får tillräcklig arbetsro.
En jämförelse med elevenkäten visar att eleverna är något mer nöjda med sin arbetsro.
84 procent av eleverna i åk F-2 och 63 procent i åk 3-9 upplever att de får den arbetsro
de behöver på skolan.
65 procent av föräldrarna svarar att de instämmer helt eller till stor del i att skolan
arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling. Detta är en marginell
förbättring jämfört med 2013. Mest nöjda är föräldrarna på Framtidskompassen Västra
Ingelstad och Skanör Falsterbo Montessori medan föräldrarna på Skanörs och
Södervång är minst nöjda.
69 procent av föräldrarna instämmer helt eller till stor del att skolan erbjuder bra
skolmat. Detta är en ökning jämfört med 2013 då resultatet var 63 procent. Samtliga
skolor visar ett förbättrats resultat. Den största förbättringen har skett på Skanör
Falsterbo Montessori där nöjdheten har ökat från 20 procent 2013 till 70 procent 2014.
Efter resultatet på föräldraenkäten 2013 tog utbildningsnämnen beslut om att låta
Skanör Falsterbo montessoriskola köpa sina måltider från Tångvalla skolans kök. Mest
nöjda är föräldrarna på Framtidskompassen Västra Ingelstad samt Ängdala. Minst nöjda
är föräldrarana på Herrestorp och Sandeplan.
72 procent av föräldrarna instämmer helt eller till stor del i att inomhusmiljön är
trivsam och 56 procent i att skolan är välstädad. Mest nöjda är föräldrarna på
Framtidskompassen, Sandeplan och Ängdala. Mest missnöjda är föräldrarna på
Herrestorp, Skanör Falsterbo och Södervång. På Södervångskolan är det endast 39
procent som anser att inomhusmiljön är trivsam vilket är samma resultat som
föregående år. Under hösten och vintern 2014/2015 har inomhus miljön på
Södervångsskolan åtgärdats vad gäller bland annat ventilation och fukt.
4 (6)
2015-05-19
Utveckling och lärande
Andelen föräldrar som anser att skolan ger deras barn goda kunskaper och färdigheter
har ökat marginellt från 84 procent till 85 procent jämfört med föregående år. Mest
nöjda är föräldrarna på Framtidskompassen Västra Ingelstad där 95 procent av
föräldrarna instämmer helt eller till stor del i att skolan ger deras barn goda kunskaper
och färdigheter. Minst nöjda är föräldrarna på Herrestorp, Skanör och Södervång där
drygt 80 % instämmer att skolan ger deras barn goda kunskaper och färdigheter.
Samtidigt är Herrstorp den skola som förbättrat sitt resultat mest jämfört med
föregående år.
Av de föräldrar som har sina barn på fritids är det 76 procent som instämmer helt eller
till stor del i att fritidshemmet erbjuder barnen en utvecklande verksamhet. Mest nöjda
är föräldrarna på Sandeplan, 86 procent, och Skanörs skola med 81 procent. Minst
nöjda är föräldrarna på Herrestorp och Södervångsskolan där endast 67 respektive 69
procent upplever att fritidshemmet erbjuder en utvecklande verksamhet. Denna fråga
har inte varit med tidigare år varför det inte är möjligt att göra en jämförelse över tid.
Andelen föräldrar som instämmer helt eller till stor del att utvecklingssamtalet i
årskurserna 1-5 bygger på barnets individuella utvecklingsplan och/eller annan
dokumentation har ökat från 78 procent till 80 procent. Mest nöjda är föräldrarna på
Framtidskompassen Västra Ingelstad och Skanör Falsterbo Montessori.
Information och delaktighet
78 procent av föräldrarna instämmer helt eller delvis i att de får god och kontinuerlig
information om vad som händer i skolan. Resultatet är därmed oförändrat jämfört med
föregående år. Mest nöjda är föräldrarna på Framtidskompassen i Västra Ingelstad där
hela 92 procent svarat att de får kontinuerlig information. Minst nöjda är föräldrarna på
Herrestorp och Södervång där endast 62 respektive 65 procent upplever att de får god
information.
Nöjdheten hos de föräldrarna med barn på fritidshem har ökat från 70 till 74 procent
vad gäller god och kontinuerlig information. Här är det dock andra skolor som visar
högst respektive lägst resultat Mest nöjda är föräldrarna Skanör Falsterbo Montessori
där 91 procent upplever att de får god information. Minst nöjda är föräldrarna på Stora
Hammar och Tångvalla skolan där resultatet endast uppgår till 60-62 procent.
Andelen föräldrar som upplever att skolan uppmuntrar dem att engagera sig i skolans
verksamhet har ökat från 57 procent till 61 procent. Vidare har andelen föräldrar som
upplever att de har inflytande över de delar av verksamheten som de är berörd av och
från 48 till 52 procent. Resultatet varierar kraftigt mellan skolorna. Högst resultat har
Framtidskompassen i Västra Ingestad och Skanör Falsterbo Montessori med drygt 90
procent nöjdhet. Lägst resultat har Herrestorp och Södervång med endast 41 procent.
På frågan om de har möjlighet att vara delaktiga i skolans utvärdering och förbättring
av verksamheten har resultatet ökat från 52 procent till 54 procent. Däremot är det
endast 36 procent som upplever att de har möjlighet att vara delaktiga i fritidshemmet
utveckling.
5 (6)
2015-05-19
Nöjdhet
Andelen föräldrar som instämmer helt eller till stor del i att deras barns skola har ett
gott rykte har ökat från 75 procent till 80 procent. 85 procent är nöjda med sitt barns
skola medan 83 procent skulle rekommendera sina vänner att placera sitt barn på
skolan. Mest nöjda är föräldrarna på Framtidskompasserna i Vellinge och Västra
Ingelstad, Skanör Falsterbo Montessori samt Sandeplan. Minst nöjda är föräldrarna på
Herrestorp, Skanör skola samt Södervångsskolan.
Förslag till förbättringar
•
För att öka svarsfrekvensen föreslås att föräldraenkäten genomförs vartannat år
istället för varje år. Vidare föreslås att enkäten genomförs under våren istället
för på hösten.
•
Att nämnden ger rektorerna på Herrestorpskolan, Stora Hammars skola,
Södervångskolan samt Tångvallaskolan i uppdrag att analysera varför
föräldrarna inte i större utsträckning upplever att deras barn får den arbetsro de
behöver, ta fram förbättringsåtgärder samt redovisa dessa vid kvalitetsdialogen
2015.
6 (6)