Dnr 20151243 Begränsade förvaltningsanslag

2015-09-24
Uppdragsgivaren önskar beräkningar av effekten i det fall uppräkningen av förvaltningsanslagen 2017-2019 begränsas på samma sätt som 2015 och 2016 enligt budgetpropositionen för 2015 och Alliansens budget motion för 2015. Uppdelning på effekterna per påverkat anslag önskas.
Inom staten genomförs årligen en pris- och löneomräkning av anslag för förvaltnings- och investeringsändamål. Detta görs för att återspegla pris- och löneförändringar i övriga samhället. Anslagen knyts till pris- och löneindex och omräkningen för ett visst år baseras på pris- och löneutvecklingen två år tidigare. Prisoch löneomräkningen görs på ca 270 anslag.
De kostnader som räknas om är löner, hyror och övriga förvaltningskostnader.
Vid omräkningen används separata index för prisutvecklingen inom de tre
nämnda kostnadsgrupperna.
Vid omräkningen av löner används ett arbetskostnadsindex som baseras på utvecklingen av lönekostnaden för tjänstemän i den konkurrensutsatta sektorn två
år före det aktuella året, med avdrag för ett tioårigt genomsnitt av produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn.
Lokalhyror som inte omförhandlas under det kommande budgetåret räknas i prisoch löneomräkningen om med ett index som motsvarar 70 procent av den årliga
förändringen av konsumentprisindex i oktober två år före det aktuella budgetåret.
Omräkningen för hyresavtal som kan omförhandlas under 2016 bygger på hyresutvecklingen under perioden från det att avtalet tecknades eller senast hade kunnat tecknas om. Detta omräkningstal är individuellt för varje berört anslag.
För omräkningen av övriga förvaltningskostnader används samma index för
samtliga anslag som är föremål för pris- och löneomräkning. Detta index fastställs genom en sammanvägning av flera index från Statistiska centralbyrån avseende utgifter som förekommer vid myndighetsutövning.
Dnr 2015:1243
Enligt Budgetpropositionen för 20151 och Arbetsgivarverket är omräkningstalen
2015 följande för de tre delarna:




Löner 1,00 procent.
Hyror -0,04 procent.
Övriga förvaltningskostnader -0,12 procent.
Genomsnittlig pris- och löneomräkning 0,56 procent
I budgetpropositionen 2015 anges att pris- och löneomräkningen gör att utgifterna ökar med 900 miljoner kronor 2015 och med 1,9 miljarder kronor 2016
jämfört med 2014. Åren 2017-2018 förväntas den årliga omräkningen uppgå till
4,0 respektive 6,6 miljarder kronor.
I budgetpropositionen för 2015 minskades de anslag som pris- och löneomräknas
(förvaltningsanslag för myndigheter och investeringsanslag). Åtgärden medförde
utgiftsminskningar om totalt 225 miljoner kronor 2015 och fr.o.m. 2016 med 876
miljoner kronor per år. År 2015 motsvarar neddragningen 20 procent av den ordinarie uppskrivningen.
Enligt Budgetpropositionen för 20162 och Arbetsgivarverket är omräkningstalen
2016 följande för de tre delarna:




Löner 2,35 procent.
Hyror -0,08 procent för hyresavtal som inte kan omförhandlas 2015.
Övriga förvaltningskostnader 0,03 procent.
Genomsnittlig pris- och löneomräkning 1,47 procent
I budgetpropositionen 2016 anges att pris- och löneomräkningen gör att utgifterna ökar med 3,1 miljard kronor 2016 och med 1,7 miljarder kronor 2017. Åren
2018-2019 förväntas den årliga omräkningen uppgå till 3,5 respektive 4,7 miljarder kronor.
1
2
Regeringen, Budgetpropositionen för 2015, prop. 2014/15:1
Regeringen, Budgetpropositionen för 2016, prop. 2015/16:1
Utifrån regeringens angivna pris- och löneomräkning för perioden 2016-2019 har
utredningstjänsten beräknat storleken på pris- och löneomräkningen om samma
restriktion som 2015 gjordes, d.v.s. en minskning av pris- och löneomräkningen
med 20 procent.
Tabell 1: Ökning i pris- och löneomräkningen, jämfört med året innan, 2016-2019,
miljoner kronor
Miljoner kronor
Regeringen BP 2016
2016
3 100
2017
1 700
2018
3 500
2019
4 700
Förslaget -20%
2 500
1 400
2 800
3 700
-600
-300
-700
-900
Skillnad förslaget jämfört
med regeringen
Avrundat till närmaste 100-tals miljoner kronor, vilket gör att uppgifterna inte
alltid summerar.
Källa: Regeringen och utredningstjänstens beräkningar
I bilaga 1 redovisas skillnaden i pris- och löneomräkningen summerade på anslagen i ”Riksbudget”, i miljoner kronor. Uppgifterna ska läggas in i ”Blad Utg.”.
Notera att belopp som vid avrundning till närmaste 10-tals miljoner understiger
10 miljoner kronor inte brukar läggas in i ”Riksbudget”.
I bilaga 1 redovisas även skillnaden i pris- och löneomräkningen summerade på
utgiftsområde.
Arbetsgivarverket, e-post 2015-09-10
Regeringen, Budgetpropositionen för 2015, prop. 2014/15:1
Regeringen, Budgetpropositionen för 2016, prop. 2015/16:1