Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2015-03-02
BUN 2015.0123
Handläggare:
Lotta Frisk
Barn- och utbildningsnämnden
Personalbokslut 2014, barn- och
utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.
Bokslutet innehåller resultat och statistik som ger läsaren möjlighet att
följa och analysera trender över åren.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015
Personalbokslut daterad den 2 mars 2015
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna personalbokslut
2014.
Lotta Frisk
Personalspecialist
c:\temp\lfrk9u8d63.doc
Diarienummer: BUN 2015.0123
Personalbokslut 2014
Barn- och utbildningsförvaltningen
KARLSKOGA KOMMUN | ÅRSREDOVISNING 2013
1
www.karlskoga.se
2
Innehållsförteckning
Personalstruktur ............................................................................................... 3
Sjukfrånvaro .................................................................................................... 7
Löner................................................................................................................ 7
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar årligen ett personalbokslut. Bokslutet innehåller resultat och
statistik som ger läsaren möjlighet att följa och analysera trender över åren.
Karlskoga 2014-03-02
Per Blom
Förvaltingschef
Lotta Frisk
Personalspecialist
3
Personalstruktur
Antal anställda
Barn- och utbildningsförvaltningen hade den
31 december 2014 701 tillsvidareanställda
personer. Omräknat motsvarade det 679 årsarbetare. Förvaltningen sysselsätter 29 procent
av kommunens medarbetare.
tion och därmed inte syns i statistiken för antalet
tillsvidareanställda medarbetare.
85 procent av förvaltningens medarbetare är
kvinnor. Inom förskolan är 97 procent kvinnor,
inom grundskola utgör kvinnor 79 procent av
medarbetarna.
Grundskola
88 procent av förvaltningens tillsvidareanställda
medarbetare har en heltidsanställning (i sin
grundanställning). 98 procent av männen och 86
procent av kvinnorna. Siffran är konstant över tid.
Förskolan är den verksamhet med högst andel
deltider.
Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har sedan
år 2006 minskat med –210 årsarbetare, se
diagram 1.
Förskola
Diagram 2. Antal tillsvidareanställda årsarbetare
förskola/grundskola (exkl. BUF stab och vaktmästare).
Åren 2008-2014.
Tidsbegränsade anställningar
Utöver tillsvidareanställda medarbetare har
förvaltningen under terminerna cirka 100
månadsavlönade medarbetare på tidsbegränsade
anställningar. Vid mätning i oktober 2014
arbetade ca 20 vikarier, 40 medarbetare på allmän
visstidsanställning och 40 medarbetare på
tidsbegränsad anställning med stöd av skollagen.
Anställningsformen tidsbegränsad med stöd av
skollagen används för t.ex. lärare/förskollärare
som är obehöriga eller som är nyexaminerade och
inväntar sin legitimation. Skolverkets handläggningstid för att utfärda legitimation är idag
6-12 månader.
Diagram 1. Antal tillsvidareanställda årsarbetare barn- och
utbildningsförvaltningen. Åren 2006-2014.
Den stora minskningen skedde 2011 då 138
årsarbetare övergick till den nya gymnasieförvaltningen.
Diagram 2 visar antal tillsvidareanställda
årsarbetare inom verksamheterna förskola
respektive grundskola åren 2008-2014.
Minskningen inom förskolan beror främst på att
cirka ett tiotal nyanställda förskollärare är
tidsbegränsat anställda i väntan på sin legitima-
Kommunens centralt organiserade bemanningsenhet har i uppdrag att bemanna
förvaltningens korta (max tre månader) vikariat.
Under 2014 har förvaltningen gjort ca 19 800
beställningar till bemanningsenheten, en
minskning med cirka 700 beställningar jämfört år
2013. 97 procent av beställningarna har kunnat
tillsättas med vikarie.
För att tillgodose de korta vikariebehoven nyttjas
dels tillsvidareanställda medarbetare från
förvaltningens resursteam (28 tillsvidareanställda), dels ordinarie medarbetare som önskar
öka sin sysselsättningsgrad.
Utöver det nyttjas ett hundratal timvikarier, dessa
utför arbete motsvarande cirka 40 årsarbetare.
4
Yrkesgrupper inom förvaltningen
Diagram 3 visar olika yrkesgruppers andel av
antalet tillsvidareanställda medarbetare inom
förvaltningen.
Inom förvaltningen är det en prioriterad fråga att
ges möjlighet till ett rimligt chefsuppdrag. Ett led
i att stärka ledarskapet är införandet av biträdande
rektorer.
Diagram 4. Antal underställda medarbetare per chef (snitt)
inom respektive förvaltning. Dec 2014.
Diagram 3. Fördelning per yrkesgrupp. Andel av totalt antal
tillsvidareanställda. År 2014.
Förvaltningen har sedan 2013 tillsatt 23 förstelärartjänster (16 kv, 7 män). Minst nio ytterligare
tjänster tillsätts under 2015. Förstelärare är en
tidsbegränsad karriärtjänst inom ramen för en
statligt finansierad reform. Syftet är att göra
läraryrket mer attraktivt och bidra till att
måluppfyllelsen i verksamheten ökar.
Arbetad tid och frånvaro tid
Den arbetade tiden i förvaltningen utgör
78 procent av total tid, varav drygt sju procent
(ca 40 årsarbetare) utförs av timavlönad personal.
Det är i samma nivå som år 2013 men en ökning
sedan år 2010 med ca 15 årsarbetare.
Totalt i Karlskoga kommun är andelen
timavlönade åtta procent.
Ingen av yrkesgrupperna i förvaltningen har en
jämn könsfördelning (60/40 regeln). Grupper
med den mest jämna könsfördelningen är
elevassistent/ fritidsledare (kvinnor utgör 38
procent i gruppen) samt chefer (kvinnor utgör ca
70 procent).
Chefer i förvaltningen
Inom förvaltningen arbetade i slutet av 2014
22 chefer, tre av dessa tjänster är biträdande
rektorer som fördelas med olika tjänstgöringsgrad
på flera olika personer.
Andelen kvinnliga chefer i förvaltningen är ca
70 procent.
En chef i Karlskoga kommun har i medeltal 22,4
underställda medarbetare, inom barn- och
utbildningsförvaltningen är medeltalet 32. Diagram 4 visar att antal underställda skiljer stort
mellan olika förvaltningar.
Diagram 5. Total tidsanvändning inom BUF. Tid beräknad på
samtliga anställningar oavsett anställningsform. År 2014.
5
Åldersstruktur
43 procent (302 st) av förvaltningens medarbetare
är 50 år eller äldre. 16 procent (109 st) är 60 år
eller äldre. Andelen har varit relativt konstant de
senaste åren.
Diagram 7 nedan visar åldersstrukturen i några
utvalda befattningar i förvaltningen.
Inom förvaltningen arbetar 25 förskollärare och
23 barnskötare/dagbarnvårdare som är + 60 år
och som därmed inom kort kommer att gå i
pension. Inkluderar man även antalet naturliga
avgångar samt tar hänsyn till befintligt mål att
öka andelen förskollärare i förskolan så ger det en
prognos på ett behov av ca 70-80 nya
förskollärare de kommande fem åren.
Kompetensområden där man har svårt att finna
rätt kompetens är bland annat som lärare inom
ma/no/teknik och moderna språk. Grupper med
en stor andel äldre medarbetare är slöjdlärare
(återfinns inom gruppen lärare praktisk/estetisk)
och speciallärare/specialpedagoger.
Diagram 6. Åldersstruktur tillsvidareanställda medarbetare
BUF. Antal år 2014.
Diagram 7. Åldersstruktur/befattning. Andel och (antal). År 2014.
6
Sjukfrånvaro
Inom förvaltningen är 7 av 10 medarbetare friska.
Definitionen av frisk är att man har max fem
sjukfrånvarodagar under året. Andelen friska
medarbetare minskar något över åren.
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är
6,4 procent, totalt i kommunen är sjukfrånvaron
7,1 procent. Sjukfrånvaron har ökat konstant
sedan 2010. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro
än män både i förvaltningen och i kommunen
totalt.
Vanliga orsaker till sjukfrånvaron är, i likhet med
både kommunen i övrigt och riket, psykisk
ohälsa. En längre sjukfrånvaro föregås ofta med
korta och upprepade frånvarotillfällen. Vanliga
orsaker som då anges är stress kombinerat med
smärta i nacke/rygg/axlar. Även infektioner och
förkylningar är relativt vanliga frånvaroorsaker,
främst inom förskolan.
En bland flera viktiga faktorer för att minska den
totala sjukfrånvaron är alltså att tidigt fånga upp
och försöka åtgärda korttidsfrånvaron, både på
grupp- och individnivå. Chefer i förvaltningen
arbetar aktivt för att identifiera tidiga signaler på
ohälsa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga
förvaltningar i uppdrag att arbeta med mål och
handlingsplaner för en minskad sjukfrånvaro. På
förvaltningen kommer detta att arbetas in i
arbetsmiljöplanen för läsåret 2015/16.
Löner
Diagram 8. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid, åren
2008-2014.
Sjukfrånvaron per verksamhet visar att förskolan
har en högre sjukfrånvaro än grundskolan,
7,6 procent jämfört med 5,5 procent, se
diagram 9. Det är fortsatt kvinnor inom
förskoleverksamhet som uppvisar den högsta
sjukfrånvaron i förvaltningen.
Medianlön i förvaltningen är 26 932 kr.
Ca 2 100 kronor mer än medianlönen i
kommunen totalt.
10:e
percentil
Median
Lön
90:e
percentil
Kvinnor
23 000
26 850
33 450
Män
22 585
27 425
36 775
Totalt Buf
22 975
26 932
34 025
Totalt Kga kommun
22 013
24 815
33 118
Medianlön kr
Tabell 1. Medianlön inom förvaltningen fördelat på män och
kvinnor. År 2014.
2011 års lönekartläggning visade på osakliga
löneskillnader för förskollärare och fritids/resurspedagoger. Åtgärder är vidtagna och inför
2014 års löneöversyn visade analys att det inte
längre fanns osakliga löneskillnader för
befattningsgrupperna.
Diagram 9. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid, per
verksamhet. Åren 2008-2014.
7
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
beslutade år 2012 att lärargrupper i kommunen
skulle prioriteras i kommande löneöversyner.
KSAU uppdrog åt kommunstyrelsens
ledningskontor att i samarbete med berörda
förvaltningar och fackliga representanter arbeta
fram riktlinjer för hur lärarsatsningen ska
genomföras.
Första delen av satsningen genomfördes år 2013.
I samband med 2015 års löneöversyn genomförs
den andra och sista delen. Fokus 2015 är dels att
premiera ”den goda pedagogen”, dels att beakta
perspektivet framtida kompetensförsörjning.
Lärargrupper i kommunen har under åren 20122014 ökat lönerna inom ramen för löneöversyn
med drygt 3,8 procent att jämföra med Karlskoga
kommuns totala utfall på 3,0 procent.
Personalavdelningen arbetar kontinuerligt med
omvärldsbevakning rörande löner. Analyser visar
att yrkesgrupper som arbetar inom Karlskoga
kommuns skola och barnomsorg har medellöner
som står sig väl vid jämförelser i regionen.