Hundra procent rent med ledande teknologi

environment evolution for the future
Hundra procent rent
– med ledande teknologi
WARE N
Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem | © waren international 2014
Hundra procent rent
med ledande teknologi
Wareneffekten
Vi är specialiserade på energieffektivisering i klimat- och
energitekniska system i fastigheter och industri.
Energikartläggning och statusdeklaration upprättas efter att vi
gått igenom samtliga komponenter i anläggningen. En viktig del i
kartläggningen är riskutvärderingen, som är baserad på en
vätskeanalys. Prestanda och livslängd i vätskeburna system är i
hög grad beroende på mediets kvalitet.
Allt fler inser att energieffektiviseringsprojekt knappast
kan genomföras med bestående resultat utan en noggrann
utvärdering av status på befintliga anläggningar. Vi genomför
en energikartläggning och upprättar statusdeklaration. Utifrån
denna information utformar vi gemensamt en individuell
färdplan. I den listas de mest kostnadseffektiva åtgärderna.
Processen
Erfarenhetsmässigt vet vi att reducerad verkningsgrad i
energitekniska system ofta beror på beläggningar, korrosion,
försmutsning, mikrobiell tillväxt och gaser. Att använda rätt
slags behandling av dessa förbättrar kraftigt anläggningens
driftsäkerhet, ekonomi och livslängd samtidigt som
miljöpåverkan minimeras.
Korrekt funktion är en avgörande faktor när vi talar om god
driftsekonomi och miljöoptimering i alla typer av het-, kylvärmeåtervinnings- eller processvattenanläggningar.
Wareneffekten
• En bestående energieffektivisering
• En optimal verkningsgrad
• Förebyggande av korrosion på alla typer av metaller
• Mindre slitage och kostnader för underhåll
• Minskad klimatpåverkan
• Hälsosam innemiljö
• Säkerställer driften
Historien
Waren International är ett miljöteknikföretag med säte i Skellefteå.
Grunden lades 2006, då jag startade ALON vars främsta specialitet var
analys, filtrering och behandling av oljor och smörjmedel. ALON har
företrädesvis arbetat mot gruv- skogs- , pappers- och stålindustri.
Eftersom vår verksamhet var inriktad på vätskebehandling, började vi få
frågor om vi även kunde utföra analyser på olika typer av vätskor i energioch klimattekniska system samt utarbeta förslag på efterföljande åtgärder.
Dessa projekt visade goda resultat och ledde snart till att vi blev ombedda
att åtgärda alla typer av vätskeburna system.
2 | waren - environment evolution for the future
1. Kartläggning och analys
2. Färdplan
Utifrån statusdeklarationen utformas individuella åtgärdsförslag.
Här anges om några delar av anläggningen är utsatta för risk,
såsom korrosion. Dessutom identifierar vi de mest
kostnadseffektiva åtgärderna för att minska energianvändningen.
3. Behandling
I dialog med er upprättar vi en åtgärdsplan, som utförs av våra
tekniker. Denna kan omfatta allt från CIP-tvättning av
värmeväxlare till kompletta systembehandlingar på exempelvis
vattenburna system eller system med olika typer av
frysskyddsmedia. Finns behov att byta ut vissa vätskor under
behandlingen utförs även detta av våra tekniker.
4. Uppföljning
Under genomförandet av vår åtgärdsplan utför vi löpande
avstämningar tillsammans med er. Detta gör vi för att säkerställa
att resultatet blir det ni förväntat er.
5. Warencertifikat
Efter utförda åtgärder lämnas en redovisning av de mål vi
uppnått. Efter att ha uppnått Wareneffekten kan ni välja att
Warencertifiera er anläggning. Då kan ni tillsammans med oss
bibehålla Wareneffekten under lång tid framåt.
Under åren har verksamheten utvecklats till koncept för alla typer av
energiöverförande media. I slutet på 2010 togs beslutet att bilda ett bolag
som skulle ligga i denna utvecklings framkant.
2011 startade Waren, med målsättningen att vara marknadsledande på analys, utveckling och behandling av alla typer av media i
energi- och klimattekniska anläggningar. Från 2014 har Waren även
övertagit verksamheterna från ALON för att kunna vara en komplett
samarbetspartner i alla typer av energieffektiviseringsprojekt.
För en effektivare framtid.
Anders Larsson CEO
Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem | 3
Wareneffekten är ett koncept för vätskebehandling som
löser de problem som uppstår i energi- och
klimattekniska anläggningar. Wareneffekten innebär
maximalt skydd mot korrosion, mikrober, beläggningar,
syre och koldioxid.
Med utförliga analyser av frysskyddsmedia kan vi
fastställa anläggningens kondition. Glykoler som bryts
ner till syror och koldioxid gör systemet ineffektivt.
Lägg till korrosion, mögel och bakterier - och systemet
använder mer energi än det återvinner.
Wareneffekten innebär effektiva, energioptimerade och
miljövänliga värmeåtervinningssystem.
Vi erbjuder komplett service när växlaren behöver
CIP- rengöring (rengöring på plats), renoveras eller
byggas ut med byte av plattor och packningar.
Regelbundet underhåll av värmeväxlare ger bättre
energiöverföring, lägre energianvändning och
längre livslängd.
Warencertifiera dina växlare!
Och låt oss ta ansvaret för deras effektivitet.
Processvatten för plastindustri, skärvätskor för metallbearbetande CNC-maskiner, vattenskärande maskiner,
m m, kräver betydligt mera djupgående analys för att man
ska kunna identifiera orsaken till olika problem. Med väl
utrustat labb och kompetent personal utformar vi en
färdplan för just er anläggning.
4 | waren - environment evolution for the future
Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem | 5
Vätskeanalys - en viktig del av processen
Produkt och teknik
En viktig del i energikartläggningen är vätskeanalysen. Den utför
våra utbildade kemister i eget laboratorium. Vi samarbetar även med
fristående laboratorier såsom Smittskyddsinstitutet.
Oberoende fallstudier har påvisat hur det med relativt enkla, billiga
och miljövänliga metoder gått att minska energianvändningen i
befintliga fastigheter med 36 procent. Moderna byggmetoder och
miljökrav medför nämligen att inte heller många nybyggda system
presterar optimalt.
Stor erfarenhet av systembehandling
Den andra viktiga delen i vår laboratorieverksamhet är utveckling.
Vi är, och vill fortsätta vara, ledande inom de områden vi verkar.
Vårt laboratorium och utvecklingsavdelning har den senaste
tekniken och innovativ personal med hög kompetens för att
fortlöpande hålla oss i utvecklingens framkant.
Nägra röster om detta:
Wareneffekten
uppnådd !
Swerea Kimab, f d Korrosionsintitutet, har anordnat seminarier på
temat ”Förtida korrosion i köldbärarsystem”. Det har visat sig att
många nybyggda anläggningar korroderar sönder inom loppet av
några få år, i extremfallen månader. z
I rapporten ”Energianvändning i moderna flerbostadshus”
konstateras, ”Prediktionerna av energianvändning för Bo01fastigheterna utfördes av konsulter som arbetar med energifrågor.
Trots det är den faktiska värmeanvändningen mer än 70 % högre än
predikterad.” (*Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Byggnadsfysik)
Denna ”galopperande” korrosion bildar stora mängder partiklar och
slam som, långt innan det går hål på systemen, ger igensättningar
och blockerar ventiler så att styr- och reglersystemen sätts ur spel.
Problematiken blir allt vanligare i alla typer av vätskeburna system
och enda sättet att i tillräckligt tidigt skede diagnostisera risken är att
utföra en noggrann vätskeanalys. Utifrån en sådan kan vi eliminera
riskerna och återställa funktionen till den projekterade.
Samtidigt kan vi säkerställa att medierna blir skyddande i stället för
ledningsangripande. Detta är Wareneffekten!
Fjärrvärmenät, ångpannor, värmeåtervinning, öppna och slutna kylsystem, specialprojekt inom industrin – vi har stor erfarenhet av alla
typer av anläggningar och vätskor.
Bästa möjliga arbetsmiljö
Alla Warens produkter för behandling av media levereras färdigblandade, klara att användas. Det ger en enklare hantering.
Wareneffekten minimerar användandet av kemikalier genom bättre
sammansättningar och fler alternativ.
Behandling med kvalitet
Automatiskt styrd utrustning säkerställer en behandling av hög
kvalitet och en fortsatt optimal vätskemiljö. Detta minimerar
kemikalieanvändningen och behovet av tillsyn - hela tiden!
Frysskyddsmedia
Vi behandlar alla typer av system innehållande frysskyddsmedia.
Dessa anläggningar är känsligare än andra vätskefyllda system eftersom
mediet bryts ned och i sig självt orsakar stora problem.
Med rätt behandling och återfyllning av rätt sorts media försäkrar vi er
en optimal drift under lång tid.
Återkommande servicebesök
Genom att välja en Warencertifiering av din anläggning kommer den
att vara så energi- och underhållseffektiv som möjligt. Dessutom gör
du ett bra miljöval.
Rådgivning
Genom att analysera medierna i våra kunders anläggningar kan vi alltid
tillhandahålla en optimal åtgärdsplan.
Gör det enkelt - välj Wareneffekten.
- Wareneffekten kortade uppstartstiden för vår
ångpanna med 50 % och vår energianvändning har
minskat. Detta tillsammans med bättre drift och
ångkvalitet har gett oss effektivare produktion. Att
sedan kunna göra en insats för miljön ser vi som en
bonus.
- Vi har fått betydligt minskade underhålls- och
energikostnader efter behandling av vårt
värmesystem. Wareneffekten har också bidragit till
mycket komfortabel värme i alla lägenheter.
Ulf - Swerock Norr
Lars-Gösta - Riksbyggen Norrbotten
6 | waren - environment evolution for the future
Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem | 7
WARE N
Nålvägen 3
931 57 Skellefteå
+46 910 21 15 10
[email protected]
www.waren.se
© waren international 2014