Aktuell information nr 7, oktober 2015

Aktuell information
HSO i Stockholms län
Nr 7, oktober 2015
Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Brev från ordföranden
Funderingar kring SL-besparingar och landstingsbidraget
Kansliet informerar
Ledig kontorslokal!
Nominera till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd!
Fler processgrupper
Inbjudan att medverka vid bedömning av SLL Innovationsfond
Nya rutiner vid brand
Lokalen ÅttiotvåAn
Efterlysning!
HSO:s medlemsföreningars styrelser inbjuds till en inspirerande kväll med Per
Naroskin 2 november kl. 17.00.
Ordförandestämma 5 oktober
Kansliträff med Görel Kristina Näslund om Prokrastinering
Trafik
Kortnyheter från Samverkan med Färdtjänsten
Nedskärning av busstrafiken 2016
Justering av spärrarna i pendel- och tunnelbanetrafiken
Sjöräddningsövning i skärgården
Hälso- och sjukvård
Vad hände med Venushälsan/-mottagningen?
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsseminariet 12 oktober
Locum
Rapport från seminariet ”Hur arbetar Locum”
Samverkansråd Locum
Landstingsstyrelsen
Program 4D och tillgänglighet på webben
Info från samverkansrådet med Landstingsstyrelsens förvaltning
Kultur
Samverkan med Kulturförvaltningen
Utbildning
Seminariet ”Utbildning för utbildare” 8 oktober
Kommande seminarier
I blickfånget
Rivkraft söker deltagare!
Riksbankens info om nya sedlar och mynt
1. Brev från ordföranden
Funderingar kring SL-besparingar och landstingsbidraget
Det händer mycket inom Stockholms läns landsting just nu. Besparingar på
busstrafiken har varit ett omdebatterat ämne i pressen då SL aviserat stora
neddragningar på vissa busslinjer. Flera av dessa skulle drabba glesbygden där
det inte finns några alternativ. Allt för att förslaget om att höja biljettpriserna
2
inte gick igenom när budgeten togs i juni. Många har protesterat och nu ser det
ut som om politikerna lyssnat. Men det har tidigare gjorts en hel del
förändringar i busstrafiken och många linjer i innerstaden har ändrats – fått
nya sträckningar, nya nummer eller dragits in. Detta har skapat problem för
många, bl.a. de som har svårt att orientera sig. Personer som har lärt sig att åka
en viss buss en speciell väg för att ta sig till något har plötsligt fått ändrade
förutsättningar. Sådant skapar problem.
Hösten har också inletts med att ansökningarna om bidrag för intressepolitisk
verksamhet granskas och diskuteras i den speciella grupp som är utsedd av
landstinget. I den ingår alla politiska partier och representanter från HSO,
DHR och SRF. Politikerna är i majoritet och är ju i slutändan de som beslutar.
Det som är intressant med de nya politiker som nu ingår i gruppen är deras
intresse för att verkligen försöka förstå vad som är intressepolitisk
verksamhet. Vi ska ju ha klart för oss att ingen får vad som verkligen sökts.
Det är 58 föreningar som sökt totalt 75 365 730 kr och det finns 55 000 000 kr
i påsen. Så det säger sig självt att här måste det skäras. Då är det viktigt att ha
klart för sig vad bidraget ska användas till – det vill säga intressepolitisk
verksamhet. Jag är inte säker på att alla våra föreningar i HSO har riktigt klart
för sig vad det innebär, så vi skulle nog behöva ta en diskussion om det. Det
har också tillkommit många föreningar de senaste åren och ”påsen” har inte
utökats.
Ett stort arbete utförs i många föreningar, men allt kan inte betraktas som
intressepolitik. Det kan handla om medlemsstöd, enskilt eller i grupp, social
träning, kunskapsförmedling samt vissa rehabiliteringsinsatser. Det är viktiga
insatser och är något som samhället tjänar på att vi utför. Sociala aktiviteter
och att träffa andra i samma situation och lära av varandra gör att man mår
bättre och klarar sin vardag lättare. Det i sin tur gör att man kanske håller sig
friskare och inte belastar vården lika mycket som om man inte fick något stöd.
Det är exempel på aktiviteter som vi ser som folkhälsoinsatser och som det
borde finnas pengar för. Därför har vi från funktionshindersrörelsen föreslagit
att det ska inrättas ett speciellt folkhälsoanslag som föreningarna kan söka för
just denna typ av verksamhet.
Vi har också många små föreningar som givetvis har svårt att göra något med
de små medel de får, men som kanske skulle ha nytta av att samverka med de
som har samma målgrupp och samma frågor. Vi bör kanske tänka på det när
man diskuterar att bryta sig ur en större förening – det gynnar ingen,
åtminstone inte ekonomiskt.
Ja, det var lite tänk om landstingsbidraget. Nu är det politikerna som har sista
ordet och beslutet kommer i slutet av året och då kommer också beskeden om
vad vi får.
Ha det bra så länge!
Lena Ringstedt
3
2. Kansliet informerar
Ledig kontorslokal!
På S:t Göransgatan 84 3tr finns nu ett ledigt kontorsrum på 13,5 m2 att hyra.
Månadshyran uppgår till ca 6.400 kr + gemensamma kostnader för städ,
sophämtning, el m.m. Mer information lämnas av kanslichef Helén Johansson
tfn: 08-692 03 40, e-post: [email protected]
Nominera till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens samverkansråd!
Sven Hallberg, ÅSS, har avsagt sig uppdraget i HSF samverkansråd och vi
söker nu en ersättare efter honom. Idag sitter följande personer i
samverkansrådet med HSF:
Lennart Håwestam, RSMH samordnare
Lena Ericson, AASL vice samordnare
Claes Stjernström, R
Kim Randrup, Strokef.
Ingrid Näsman Björk, RBU ers
Britt Bergh, HjärtLung ers
Nomineringen ska vara inne senast 23/11.
Fler processgrupper
Som vi informerade om i förra Aktuell Information så har representanterna till
de sju processgrupperna blivit utsedda. En representant saknades i gruppen
Astma/KOL och HSO:s styrelse har nu utsett May-Britt Larsson, HjärtLung.
Under våren/sommaren har ytterligare processgrupper bildats, nämligen FOU,
Ledarskap, Lokaler och Levnadsvanor/Hälsouppdrag. Val av representanter
till dessa grupper kommer att behandlas av HSO:s styrelse i november.
Inbjudan att medverka vid bedömning av SLL Innovationsfond
Lena Ringstedt har i egenskap av ordförande i HSO i Stockholms län blivit
inbjuden att medverka i bedömning och granskning av ansökningar som
kommer in till SLL Innovationsfond 2016. Bedömningsgruppen är en brett
sammansatt grupp med allt från chefläkare till representanter från Karolinska
Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.
Nya rutiner vid brand
HSO:s kansli har tillsammans med våra sammanboende föreningar på S:t
Göransgatan 84 plan 3 varit på brandskyddsutbildning. Enligt lag har vi
skyldighet att systematiskt gå igenom våra lokaler och informera vad som
gäller vid brand. Vi har med anledning av det beslutat att komplettera vår
checklista vid uthyrning samt förtydliga vad som gäller i
sammanträdeslokalerna plan 0, ÅttiotvåAn, genom skriftlig information vid
utrymningstavlan. Alla som har aktiviteter i lokalen uppmanas informera
4
besökarna om vilka utrymningsvägar som finns. Inom kort kommer en kort
ramp att monteras vid utgången närmast personalköket. På grund av den
ökade brandrisken är det förbjudet att använda levande ljus i ÅttiotvåAn.
Undantag för de personer som är elöverkänsliga och behöver ljus för att kunna
delta på seminarium/aktiviteten. Checklistan bifogas.
Lokalen ÅttiotvåAn
Torsdagen den 8 oktober blev en av deltagarna på HSO:s seminarium bestulen
på sin handväska. HSO vill uppmana alla att vara uppmärksamma på om
okända personer kommer in i lokalen. Se till att ytterdörren stängs ordentligt
efter er och att dörren till soprummet är ordentligt låst o.s.v.
Efterlysning!
Flera termosar i ÅttiotvåAns konferenskök har försvunnit och vi undrar om
någon vet var de tagit vägen. Kan någon cateringfirma fått med sig dem av
misstag eller är det någon som lånat dem? Kontakta HSO:s kansli, e-post
[email protected] eller 08-651 25 10.
HSO:s medlemsföreningars styrelser inbjuds till en inspirerande
kväll med Per Naroskin 2 november kl. 17.00.
Arrangemanget är ett samarbete med ABF och HSO i Stockholms län. Först
till kvarn gäller och en reservlista på ca 10 platser kommer att upprättas, det är
därför viktigt att ni avbokar om ni får förhinder. Sista anmälningsdag 23
oktober. Anmäl dig via e-post [email protected] (uppge namn, vilken
föreningsstyrelse du tillhör, telefonnummer samt om du är allergisk
mot/behöver certifierad assistanshund). Det går även bra att anmäla sig via
tfn: 08-651 25 10.
Ordförandestämma 5 oktober
Höstens första ordförandestämma 5 okt öppnades av ordföranden Lena
Ringstedt, som hälsade alla välkomna och sedan introducerade Emma
Sahlman, kommunikatör på Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT),
inbjuden för att berätta om nya tunnelbanan, som HSO nu är med och
samverkar om.
Den nya tunnelbanan kommer att få fyra nya spår, med tio nya stationer, och
ge upphov till 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområden.
Utbyggnaderna blir en förlängning av blå linjen från Akalla till Barkarby, en
ny gul linje från Odenplan till Arenastaden, samt en tudelad förlängning av blå
linjen söderut från Kungsträdgården och den nya stationen Sofia, dels via
Södermalm till Nacka, dels via en sammanbindning med nuvarande gröna
linjen mot Hagsätra vid Gullmarsplan. Nuvarande stationer Globen och
Enskede gård läggs ner.
Alla de nya spåren kommer att hamna under jord och den nya stationen Sofia
kommer att hamna hela 100 m ner i berget, ett djup som kräver specialhissar
för att både vardagspendling och akututrymning ska fungera. Byggandet
kommer att ge upphov till oljud och trafikstörningar, och Emma gick även
5
igenom hur det ska skötas. Bland annat kommer det att finnas möjlighet att få
förvarningar innan sprängningar. I vissa fall kan tillfälliga ersättningsbostäder
erbjudas och ersättningstrafik sättas in. Enligt planeringen ska bygget påbörjas
2016 och vara klart 2025, först ut är sträckan Akalla-Barkarby. Läs mer om
tunnelbaneprojektet här: www.sll.se/nyatunnelbanan.
Efter att vi fått en chans att ställa frågor till Emma Sahlman fortsatte stämman
med att lämna ordet till Björn Nilsson, ordförande i Njurförbundet Stockholm
Gotland, som berättade om organisationens historik, medlemsgrupper och
arbete. Länsföreningen grundades 1971 och medlemmarna är framför allt
njursjuka, njurdonatorer och anhöriga, men även personer med till exempel
diabetes, där njurproblem kan vara en komplikation. Behandlingarna är först
proteinrestriktion, och när det inte hjälper dialys eller njurtransplantation.
Njurförbundet har på länsnivå ca 740 medlemmar. Björn påminde även om
den pågående donationsveckan.
Stämman avslutandes efter några korta rapporter, bland annat från
bidragsgruppen, som just överlämnat sina synpunkter till politikerna, samt en
påminnelse från Lena Ringstedt om Bemötandepriset, som det fortfarande går
att nominera till.
Kansliträff med Görel Kristina Näslund om Prokrastinering
Att prokrastinera är att ha svårt att påbörja eller avsluta en uppgift. Många av
oss skjuter på saker som ropar att de måste bli gjorda och vi kan söla på ett
olyckligt sätt fast det står mycket på spel.
Görel Kristina Näslund gästade i mitten av oktober HSO på en träff för
kanslianställda inom HSO:s medlemsorganisationer. Görel, som är psykolog
och medicine doktor, har forskat på varför vi skjuter upp det som egentligen
borde göras idag. Vad får det för konsekvenser i vårt arbete och
privatliv? Hon har också skrivit boken ”Kom till skott! Hur du slutar att
prokrastinera, får allting gjort, blir älskad av alla och har tid att gå på bio”. I
boken förklarar hon varför det är så frestande att skjuta saker till en annan dag.
Det går att ta itu med detta uppskjutarbeteende och Görel pekade på enkla
metoder att komma till rätta med en livsstil som hindrar oss från att bli så
handlingskraftiga som vi önskar vara.
Några tips: Skriv dagbok, definiera dina svårigheter, vad du är mest osäker på,
fokusera på din arbetsuppgift, hitta vad det är som distraherar, stäng av mailen
minst en timme om dagen, skapa rutiner, skriv listor, skapa en målbild för vart
vill komma, belöna dig när du klarat en svår uppgift. Försök betrakta
inkommande små uppgifter som OHIO – Only Handle It Once.
Görel berörde också hur depressioner och andra tillstånd och
funktionsnedsättningar påverkar vår förmåga att planera och arbeta
organiserat, samt hur vi numera med mobiltelefoner, plattor och datorer är
ständigt uppkopplade och nåbara. Ta kontroll över din tid – stäng av för att
6
kunna koncentrera dig – Stimulikontroll!
Vi hade en tankeväckande förmiddag om något som de flesta av oss ofta
upplever i vårt privatliv och på vårt arbete och Görel gav oss verktyg för att
komma till rätta med problemen.
3. Trafik
Kortnyheter från Samverkan med Färdtjänsten
Färdtjänsten kundtjänst har ändrat öppettiderna så att det nu är öppet att ringa
kl. 07-17 på vardagar. Övriga tider är det stängt. Det innebär att man minskat
ner tiderna mot förut, då det också gick att ringa på helgerna. Försöket ska
utvärderas efter en tid. Hör av dig till Färdtjänsten om du upplever att detta
inte fungerar.
I våras beslöt färdtjänsten, bl.a. efter klagomål från HSO, att breven där man
påminner om att tillståndet håller på att löpa ut, ska börja skickas ut igen.
Detta har ännu inte skett, men man har nu sagt att de ska börja sändas i vecka
48. Skälet till fördröjningen är att färdtjänstförvaltningen har varit
underbemannade en längre tid, vilket gjort att man skjutit vissa ärenden
framför sig.
Det har nu gått ca sex år sedan de färdtjänstkort vi har idag började gälla. Det
är dags att byta ut dem. Tre månader innan bytet ska ske kommer du få ett
meddelande. Inte heller på det nya kortet kommer det att behövas ett foto om
du inte vill ha det.
Handläggningstiderna för nya ärenden är nu nere i fyra veckor. Målet är att
komma ner i två veckor. Ändringsärenden hanteras inom 1-2 dagar.
Nedskärning av busstrafiken 2016
Trafiknämnden, som behöver göra besparingar på 300 miljoner, beslöt i sitt
septembersammanträde att busstrafiken i länet ska effektiviseras från den 11
januari 2016. Det innebär i praktiken att många bussar i ytterområden och på
landsbygd läggs ner och många linjer får mindre turtäthet.
Eftersom beslutet kom sent har vi i funktionshindersrörelsen inte fått
möjlighet att reagera på detta i förväg, utan kallades till ett samråd den 22
september när beslutet redan var fattat.
På mötet framhöll vi några viktiga punkter:
• En nedskärning av busstrafiken kommer sannolikt att öka kostnaden
för färdtjänsten, vilket gör att nettobesparingen (100 miljoner) inte blir
så hög som man hoppas.
• Texten om Sociala konsekvenser, som är obligatorisk i alla
tjänsteutlåtanden, behöver skärpas och ta upp också negativa
konsekvenser för våra grupper.
7
•
När man resonerar om konsekvenser för olika nedskärningar, anger
man endast resenärer i en klump. Man borde göra konsekvensanalyser
för olika resenärsgrupper, eftersom effekterna för personer med
funktionsnedsättning är mycket större än för andra.
Justering av spärrarna i pendel- och tunnelbanetrafiken
För att komma åt de som plankar i SL-trafiken görs en rad åtgärder. En av
dessa är att förbättra inställningarna i spärrarna i pendel- och
tunnelbanetrafiken. Häromdagen var resursgruppen på besök i Solna
tunnelbanestation där vi diskuterade förändringarna.
Man kommer att göra det svårare för en person att ”ta rygg” på en annan
genom att spärrarna med sensorer känner av när en person har passerat och
stänger. Det innebär att en person som har assistent med sig ska passera i den
stora spärren nära spärrkiosken. Detta gäller också all annan passage som
kräver så kallad anpassad öppning.
En signal ska ljuda när man lägger sitt kort på avläsaren. Denna signal är
mycket otydlig ibland och ska justeras av SL. Nya dekaler sätts upp på
spärrdörrarna som talar om var man ska passera om man t.ex. har hund,
barnvagn, rullstol, etc. Ta alltid kontakt med spärrvakten om du är tveksam
eller har svårt att komma in. Man räknar med att montering av nya dekaler och
justering av spärrarna ska vara klart till årsskiftet 2015-16.
Sjöräddningsövning i skärgården
I början av oktober var HSO och Resursgruppen för land och sjö inbjuden att
delta i övningen Jennifer, en SAR (Search And Rescue) Sjöräddningsövning.
Det var en samverkansövning som Stockholms Sjötrafik AB tillsammans med
Sjöfartsverket höll i. Enheter från polis, kustbevakning, sjöräddning,
brandförsvar, sjöräddningssällskapet, sjukvårdspersonal m.m. var där.
Vaxholmbolaget var också med och från HSO deltog bl.a. Anders Lissegårdh.
I övningen ingick också ett hundratal markörer från olika vårdutbildningar
som tilldelats roller och skador. Flera av dessa var realistiskt sminkade och
andra hade utsetts att vara chockade, traumatiserade m.m. Målsättningen med
övningen var att öva samverkan mellan olika organisationer så att evakuering,
omhändertagande, sjukvårdsmoment och eftersök av nödställda kan utföras på
ett effektivt sätt. Kommunikation via olika samband och optimal användning
av enheternas utrustning var andra viktiga moment.
Övningen gick ut på att ett fartyg grundstöter och att det blir brand och
evakuering till ett annat fartyg. När larmet gick tog sig alla passagerare som
själva kunde ut på akterdäck, men det var naturligtvis oerhört trångt eftersom
de flesta ville komma ut snabbt till räddningen. En flotte kastades i och blåstes
upp med automatik. Många av passagerarna kunde själva åka ner till flotten på
en uppblåsbar rutschkana. Därefter började räddningsbåtar åka i skytteltrafik
till säker plats med passagerarna. Brandförsvaret och sjukvårdspersonal
anlände och polisen höll ett vakande öga över processen och var beredda att
8
rycka in om det skulle behövas.
När de flesta passagerarna var undsatta återstod de med stora skador som inte
hade kunnat evakueras i trängseln, däribland också Anders Lissegårdh. Anders
lyftes över till en räddningsbåt, de skadade blev prioriterade och togs om hand
successivt.
En dramatisk och lärorik övning som nu ska utvärderas. Några frågor som
behöver besvaras är till exempel om alla kunde sina roller i
räddningsaktionen? Tog man hand om de svårast skadade på ett adekvat sätt?
Lyfte man den rullstolsburne på ett säkert sätt över till räddningsbåten?
4. Hälso- och sjukvård
Vad hände med Venushälsan/-mottagningen?
Under hösten 2014 och våren 2015 har HSO:s representanter i
samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställt frågor om vad
som händer med Venushälsan/-mottagningen i samband med
besparingskraven på Karolinska universitetssjukhuset. Nu har vi fått vad som
kan betraktas ett svar. Håkan Jörneheds (V) interpellation om nedläggningen
av Venusmottaningen besvarades av barn- och äldrelandstingsrådet Ella
Bohlin vid Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 september. Läs mer i
interpellationen och svaret.
5. Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsseminariet 12 oktober
Måndagen den 12 oktober hölls årets andra arbetsmarknadsseminarium. Ett
tiotal anmälda samt representanter från HSO:s arbetsmarknadsgrupp fanns på
plats under kvällen. HSO:s andre vice ordförande Lennart Håwestam, som
också är samordnare för HSO:s arbetsmarknadsgrupp, presenterade arbetet
med framtagandet av arbetsmarknadspolicyn, varför ett policydokument är
viktigt och hur våra medlemsföreningar skulle kunna ha användning av
policyn. Efter presentationen hölls en diskussion och frågestund där
deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.
Exemplen på synpunkter som lyftes var bland annat:
• att policyn helt saknar procentsatser och huruvida statistik skulle
kunna hjälpa till att förtydliga kopplingen mellan funktionsnedsättning
och arbetslöshet
• att funktionsnedsättning ibland kan innebära ett mervärde på
arbetsmarknaden
• att rätten att få behålla ett arbete trots funktionsnedsättning behöver stå
med i policyn
• att rätten till utbildning för unga med funktionsnedsättnings är en
förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden
• att det kan upplevas kränkande att söka lönebidragsarbete och att få
9
känner till lönebidragsanställning
Arbetsmarknadsgruppen fick under seminariet flera nya infallsvinklar att
arbeta vidare med. Ordförandestämman förväntas anta policyn i mars 2016.
Vid ytterligare tankar, frågor etc. går det bra att kontakta HSO:s handläggare
med inriktning arbetsmarknad, Dilani Sätterström Brante per mail
[email protected] eller per telefon 08-692 03 41.
6. Locum
Rapport från seminariet ”Hur arbetar Locum”
Måndagen den 28 september hölls seminariet ”Hur arbetar Locum”. Utöver
merparten av HSO:s ledamöter i samverkansrådet med Locum fanns ett tiotal
anmälda till seminariekvällen. Inbjuden till seminariet var Thomas Ahlberg,
teknikchef Locum, samt Anna Bergqvist, specialist på tillgänglighet Locum.
Som föreläsare fanns även samordnaren för samverkansrådet med Locum,
Ewa-Maj Rasmusson Säter, HSO.
Thomas Ahlberg inledde kvällen med att berätta om Locums historik och
uppdrag och styrande förutsättningar. Vidare presenterades arbetet i olika
konceptprogram och arbetssätt, samt vad som ligger i pipeline. Därefter
presenterade Anna Bergqvist arbetet kring en generellt ökad tillgänglighet i
Locums fastigheter samt samverkansrådet med funktionshindersrörelsen.
Anna visade bland annat bilder där tillgänglighetsanpassningar gjorts men på
olika sätt inte alls fungerat i praktiken, vilket gav utrymme för både
funderingar och skratt. Ewa-Maj Rasmusson Säter avslutade kvällen med att
presentera ledamöterna i samverkansrådet med Locum. Därefter informerade
hon om arbetsformerna i samverkan, hur gruppen arbetat med frågor som rört
HSO:s medlemsföreningar, samt hur man kommer i kontakt med gruppen och
dess handläggare.
Thomas och Anna uppmanade HSO:s medlemsorganisationer att fotografera
och skicka in bilder på exempel där tillgänglighetsanpassningar inte fungerat i
praktiken. Ta chansen att påverka och dela med dig av miljöer som inte
fungerar! Maila [email protected] eller [email protected]
HSO planerar ett uppföljande seminarium om ett år med fokus på
ombyggnationer och granskning i byggprocessen.
Samverkansråd Locum
Terminens andra samverkansråd med Locum hölls den 13 oktober. Dagen till
ära samlades rådets medlemmar i HSO:s lokaler på S:t Göransgatan, på grund
av att Locum saknade tillgängliga sammanträdeslokaler. Locums
tillgänglighetsspecialist Anna Bergqvist inledde mötet med att gå igenom
föregående protokoll samt att informera kring känslig information och vad
som gäller beträffande sekretess i den information som rådets medlemmar
ibland får ta del av.
10
På mötet lämnade vi synpunkter på Locums pågående arbete med att
uppdatera konceptprogrammet för ”kassa och receptionsdisk”. Vi fick
information om granskningsprocesserna vid ombyggnationerna på
Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus och Huddinge
sjukhus. I samtliga fall utom på Danderyds sjukhus har
funktionshindersrörelsen tillfrågats i granskningsprocessen. På Danderyds
sjukhus har istället tillgänglighetsspecialister suttit med i granskningen. På
Södertälje sjukhus planeras gåturer i utemiljön kring sjukhuset, för att
säkerställa generellt ökad tillgänglighet. HSO är inbjudna att delta.
Inbjuden till dagens samverkansråd var även Cecilia Calero från Ramböll,
arkitekt och sakkunnig i tillgänglighet. Cecilia informerade om
granskningsförfarande, hur en ritning är uppbyggd och vad markeringarna på
en ritning avser.
Synpunkter som HSO tar med sig från dagens möte är:
• missnöje med Danderyds sjukhus agerande vad gäller
granskningsprocessen. Frågan kommer att lyftas med
Landstingsförvaltningens politiker.
• rådets medlemmar vill väcka frågan om möjligheten att få välja i
vilken form man får kallelser till vårdinrättningar till exempel brev,
brev med större text, elektroniskt etc.
7. Landstingsstyrelsen
Program 4D och tillgänglighet på webben
Terminens andra samverkansråd med Landstingsstyrelsen Politiken ägde rum
den 28 september. På mötet gavs information kring program 4D och rapport
om hur långt arbetet kommit i halvtid. Program 4D (D som i diagnos) är ett
unikt samverkansprogram mellan Karolinska Institutet, KI, och Stockholms
läns landsting, SLL, som ytterst syftar till att förbättra människors hälsa och
delaktighet.
De fyra diagnoser som ingår i programmet är några av våra vanligaste
folksjukdomar: artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. De nya
arbetsmetoder och modeller för kunskapsbyggande som programmet tar fram
är tänkta att tillämpas på fler folksjukdomar och införas för en större grupp
individer och patienter, även i den förebyggande vården. HSO påtalade
återkommande vikten av att ha med funktionshindersorganisationerna även i
det strategiska arbetet och att inte som nu istället välja ut enskilda patienter
och diagnoser.
Lars Hult från 1177 Vårdguiden informerade om normkritik,
användarcentrerad design och tillgänglighet på webben. Han bjöd in
funktionshinderrörelsen att samverka i det fortsatta arbetet med plattformen.
Detta tänk går helt i linje med den skrivelse som HSO:s ordförande Lena
11
Ringstedt överlämnade till innovationslandstingsråd Daniel Forslund (FP) vid
samma tillfälle. Skrivelsen var utformad som en önskan om att
funktionshindersrörelsen vill delta i utveckling av tillgänglighet och
användarvänlighet kring e-hälsotjänster. Skrivelsen är även undertecknad av
HSO, DHR och SRF.
Info från samverkansrådet med Landstingsstyrelsens förvaltning
Terminens första samverkansråd med Landstingsstyrelsens förvaltning ägde
rum 25 september. Anna Nergårdh besökte rådet och informerade om
Framtidens Hälso- och Sjukvård, de krav som ställs på nya samarbetsformer
och att ha patienten i centrum. Landstingsdirektören gav information om hur
antalet flyktingar som nu kommer till Stockholm eventuellt kan komma att
belasta Stockholms läns landstings enheter. Extra resurser utesluts ej,
framförallt vad gäller psykiatri och kris- och traumaenheter. Gällande
bankomatfrågan informerades om att förvaltningen ej kommer att betala
kostnader för att behålla bankomater på länets sjukhus. Frågan har återgått till
Locum och hur deras hyresgäster med kommersiella koncept ställer sig i
frågan. Eventuellt kan en ny upphandling i frågan bli aktuell, då det finns fler
kontantleverantörer än Bankomat AB. Slutligen informerades om att
Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana, FUT, vill ansluta sig till
Trafikförvaltningens samverkansråd.
8. Kultur
Samverkan med Kulturförvaltningen
Årets andra samverkansråd med Kulturförvaltningen hölls den 2 oktober.
Förvaltningschef Eva Bergquist informerade rådet om HSF:s satsning på
”kulturens betydelse för hälsa” samt extra anslag i samband med detta. Syftet
har varit att erbjuda kulturutbud av längre och återkommande karaktär, bl.a.
inom konceptet ”Kultur i vården” samt att uppmuntra till delaktighet och att
bygga relationer.
Vidare informerades rådet om pilotprojektet ”Kultur på recept” som utvecklats
i samarbetet med Smärtsenheten på Danderyds sjukhus. Projektets syfte har
varit att locka fram det friska hos kroniska smärtpatienter och har i stort
inneburit ett flertal besök på olika kulturinrättningar. Projektet har efter 10
veckor visat på oerhört goda resultat för den individuella patienten och
Kulturförvaltningen ser nu över möjligheter att permanenta projektet.
Rådet informerades även om Transmediametoden. Metoden är ett
träningsprogram i dataspelsutformning utvecklad för patienter med whiplash.
Metoden är utformad i samarbete mellan Kulturförvaltningen, Danderyds
sjukhus och Kungliga Tekniska Högskolan och har beviljats stöd från SLL:s
nyinstiftade Innovationsfond. Under övriga frågor väckte rådets ledamöter en
tanke en möjlig ”tillgänglighetscertifiering” för länets kulturutbud, gärna
kopplad till tillgänglighetslagen.
12
9. Utbildning
Seminariet ”Utbildning för utbildare” 8 oktober
HSO inbjöd till en dialogkväll om utbildning och information till olika
samhällssektorer. Ett 10-tal deltagare kom. Annika Hässler, ordförande i
HSO:s utbildningsgrupp, inledde med att hälsa alla välkomna och därefter
presenterades medlemmarna i utbildningsgruppen. Annika berättade om
utbildningsgruppens uppdrag. Uppdraget fick sin början vid HSO:s årsmöte
2012 då en motion antogs från Epilepsiföreningen om att tillsätta en
utbildningsgrupp med uppdrag att ta fram ett utbildningskoncept för
gemensamma utbildningsinsatser för yrkesgrupper som i sitt arbete möter
personer med funktionsnedsättning. Uppdraget var även att arbeta fram en
flerårig genomförandeplan. Under år 2015 har gruppen arbetat med
Utbildningsspåret och Blåljusspåret.
Utbildningsspåret, som är ett samarbete med Lärarhögskolan och
studentkåren, presenterades av Lena Ericson, Astma och Allergiföreningen,
och Markus Blomqvist, Attention. De har hållit lunchseminarier under namnet
Livsviktigt med info om Astma och allergi och Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Nu pågår samtal om att fördjupa samarbetet med
längre seminarietid med möjlighet för studenterna att få ett diplom eller intyg
att lägga till sitt CV.
Blåljusspåret presenterades av Helena Lif, Epilepsiföreningen, och Gunilla
Finnström, Afasiföreningen. Blåljusspåret innebär ett samarbete med AISAB,
som bedriver ambulanssjukvård i Stockholms län. Samarbetet är relativt nytt
och utbildningsgruppen har arbetat med ett förord till Medicinska riktlinjer för
ambulanssjukvården inom SLL. De har även producerat ett
kommunikationskort för ambulanspersonalen och överlagt om rutiner för
ambulansfärd för personer med assistanshundar.
Efter kaffepaus och bensträckare diskuterade man i två grupper hur de olika
föreningarna arbetar med utbildning och information. Grupperna återsamlades
och Annika Hässler summerade vad som kommit fram i gruppdiskussionerna.
Det gäller att så små frön av intresse. Ju närmare man kommer verkligheten
desto lättare är det att väcka intresse. Det vore önskvärt med krav på
baskunskaper kring funktionsnedsättningar för den som till exempel vill
öppna vårdcentral eller driva ett taxibolag. En form av certifiering eller
kvalitetsstämpel, liknande den som finns idag inom demensvärlden. Ett
förslag är att denna utbildning kan vara webbaserad. Många tog upp också upp
arvsfondsprojekt som en möjlighet, vilket kanske kan vara ett kommande
seminarietema.
Kvällen avslutades med att Annika konstaterade att det finns en väldig
kreativitet och ett stort intresse inom föreningarna när det gäller utbildning.
Fler verktyg behövs också, fler än stödkort, oberoende av funktionshinder.
13
Kommande seminarier
Framtida inriktning för färdtjänsten!
Torsdagen den 22 oktober kl. 17.30–20.00
Just nu pågår en stor utredning om färdtjänstens framtid. Den handlar om
resemöjligheter, kundval, tillstånd, ansökningsblanketten, taxesystem,
bemötande, kvalitet, resegaranti, beställningscentraler m.m. Hela
färdtjänstverksamheten genomlyses. Utredningen är inne i slutskedet, men kan
ännu påverkas av våra synpunkter. Kom till en spännande kväll och medverka
med dina synpunkter och erfarenheter.
Tre personer från färdtjänstförvaltningen redogör för utredningsarbetet och
ger exempel på vilka slutsatser utredningen kommer att göra.
Under kvällen kommer vi bl.a. jobba i tre grupper: före resan, under resan
och efter resan. Fundera gärna i förväg vilka som är dina viktigaste
synpunkter på dessa delar av resan.
Medverkande
Mikael Eriksson, uppdragsledare för utredningen.
Helene Ljungqvist, bitr. uppdragsledare (konsult)
Eva-Lis Brinkensten, ansvarig för frågor gällande tillgänglighet och färdtjänst
i Trafikförsörjningsprogrammet
Inge-Britt Lundin, HSO:s första vice ordförande, samordnare i
samverkansrådet med Trafikförvaltningen.
Tid, plats och anmälan
Torsdagen den 22 oktober kl. 17.30–20.00
ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Anmäl dig här, senast 15 oktober
Vad är nästa steg i Framtidens Primärvård?
Torsdagen den 12 november kl. 17.30-19.30
I september 2014 bjöd HSO Stockholms län och Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) in till ett seminarium för att fördjupa dialogen kring
SLSO:s utvecklingsprojekt Framtidens Primärvård.
Nu är det dags för nästa steg. Vad har hänt sedan sist och hur jobbar vi vidare?
Det här är ett gyllene tillfälle att påverka hur du vill att framtidens primärvård
ska se ut!
Gruppdiskussioner utifrån SLSO:s 7 processgrupper; Akut omhändertagande,
Astma/KOL, Hjärta/hypertoni/stroke, Diabetes/metabola syndrom/övervikt,
Sköra multisjuka, Smärta/leder och Psykisk ohälsa. Ange gärna i anmälan i
vilken processgrupp du önskar delta.
Medverkande
Framtidens Primärvårds projektledare Katarina Juréen och processledarna
14
Tid, plats och anmälan
Torsdagen den 12 november kl. 17.30-19.30
ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Anmäl dig här, senast 6 november
10. I blickfånget
Rivkraft söker deltagare!
Rivkraft är en undersökningspanel med deltagare med funktionsnedsättning.
Målet är att få kunskap om hur politiska beslut påverkar människors vardag.
Rivkraft drivs av Myndigheten för delaktighet (MFD).
Om du vill ta chansen att påverka funktionshinderspolitiken kan du läsa mer
eller anmäla dig direkt på MFD:s hemsida: www.mfd.se/uppfoljning/rivkraft/om-rivkraft
Riksbankens info om nya sedlar och mynt
Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Sedlarna får nya
säkerhetsdetaljer med bättre skydd mot förfalskningar och mynten blir mindre,
lättare och nickelfria. Under en period kommer både de nuvarande och de nya
sedlarna och mynten att finnas i samhället samtidigt. De nuvarande sedlarna
och mynten blir så småningom ogiltiga (utom 10-kronan som inte byts ut). För
att inte riskera att du då har ogiltiga sedlar och mynt kvar hemma, betala med
dem eller sätt in dem på bankkonto redan nu. När du får en ny sedel i din
hand, vicka på sedeln för att kontrollera att den är äkta. Du kommer då att se
bilder som skiftar färg och bilder som rör sig och växlar motiv. Mer info finns
att hitta på www.riksbank.se/kollapengarna.
HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Tfn: 08-651 25 10, Fax: 08-651 25 15, Texttel: 08-653 44 90
Webbplats: www.hsostockholmlan.se
E-post: [email protected]