VUXENUTBILDNING VÅREN2016

VUXENUTBILDNING
VÅREN2016
Kunskap på väg – Trosfördjupning för vuxna
De eukaristiska bönerna
P. Klaus Dietz SJ
Doften av rykande vekar –
reformationen ur folkets perspektiv
F. Magnus Nyman
P. Fredrik Heiding SJ
Dessa är hjärtat i den heliga mässan, en andlig skattkammare, fylld med Kyrkans liturgiska och teologiska
rikedomar. Prästen – in persona Christi – frambär Kyrkans
och de närvarandes tack till Fadern. Om man upptäcker
formuleringarnas djup och mångfald blir man berikad,
både som celebrant och som deltagare. Man förstår bättre
trons mysterium. Min kurs vill hjälpa till att upptäcka några
av de olika eukaristiska bönernas skönhet, struktur och
variationer.
Reformationen i Sverige kan betraktas som en kulturrevolution mot folkflertalets vilja inom en rad områden.
Samtidigt bevarades några bruk och traditioner från det
medeltida fromhetslivet. Hur upplevde folket i socknar och
städer förändringarna? Vad hände med det sinnliga och
kroppsliga, med utbildningsväsendet, bönelivet och sakramenten? Vad hände med gillena och klostren? Hur blev
kvinnors och mäns nya roller? Dessutom ges en utblick mot
vad som kan kallas ”katolsk återkomst i vår tid”.
Göteborg
Åh Stiftsgård 12 – 14 februari
Stockholm
Marielund 19 – 21 februari
Exodus – Andra Moseboken i
Maria i kult, konst
och samhällsvision
judisk och kristen tradition
Emanuel Sennerstrand
Lovisa Bergdahl
Andra Moseboken är av utomordentligt stor betydelse för
vår förståelse av centrala nytestamentliga texter. Innebörden av påsken, eukaristin, de tio budorden, tabernaklet och framförallt Kristi korsoffer fördjupas när vi möter
budskapet i Exodus.
I kursen ägnas också tid åt hur judarna, det första förbundets folk, har läst och tolkat Andra Moseboken.
Maria har i århundraden inspirerat kvinnor och män till ett
inkarnerat kristet liv, för kyrkan och världen. I Sverige har
hon länge haft en undanskymd plats men intresset för
henne är på väg tillbaka. I kursen närmar vi oss Maria utifrån teologiska, konsthistoriska och samhälleliga perspektiv. Särskild vikt läggs vid hennes betydelse som vår, Guds
och kyrkans moder.
Omberg
Heliga hjärtats kloster 15 – 17 april
Lund
Rögle kloster 22 – 24 april
Kostnad: Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg.
Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.
Bidrag till kursavgiften kan sökas hos Folkhögskolans stödfond, kontakta KPN
Upplysning och anmälan till KPN
[email protected]
tfn 08-50 557 660