Vöfab 25 år - Växjö kommun

1
1990
Vöfab bildas
1991
Första
fastighetsköpen
1993
2004
Inflyttning i
Vöfab-huset
Första matavfallskvarnen
2006
Energiarbetet
tar fart
2007
Miljödiplomerade
2008
Första solcellsanläggningen
2014
Mångfaldscertifierade
år
2015
2012
Ny grafisk profil
2
Vöfab är ett kommunalt fastighetsbolag, som äger och förvaltar lokaler i Växjö stad, såsom skolor, förskolor, kontor och idrotts/kulturanläggningar. Bolaget ägs av Växjö kommun.
1990
Kommunala syftet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyfte i första hand tillgodose Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler för olika verksamheter.
2011
Vårt uppdrag
Att tillsammans med verksamhetsansvariga dvs. våra hyresgäster utveckla miljöer som ökar Växjö kommuns attraktionskraft, skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och bidrar till kommunens framgångar.
Affärsidé
Att vara ett strategiskt instrument för ett effektivt utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter.
Vision
Vi skall vara ledande på verksamhetsmiljöer med offentligt uppdrag genom
t Framgångsrika verksamhetsmiljöer
t Optimal leverans
t Unik kompetens
t Starkt varumärke
t Långsiktig hållbarhet och affärsmässighet
2012
Vår identitet
Vi är kunniga, trygga och ärliga fastighetsförvaltare som agerar i framkanten under byggandet av framtidens Växjö.
Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att få människor att trivas. Därför skapar vi miljöer där
människor verkligen kan växa – genom hela livet.
3
Vöfab 25 år
Den 1 juli 2015 fyller Vöfab 25 år. Mycket har hänt genom åren och en del av det berättar vi
om här.
2015 (maj)
1990
Fastigheter
Äger: 0 m2
Förvaltar åt kommunen: 229 940 m2
98 fastigheter sammanlagt
26 skolor
18 förskolor
35 förvaltningsfastigheter
19 övriga fastigheter
Personal
46 tjänster
Byggservice 24
Förvaltning 17
Administration 5
Ekonomi 1991 (första hela året)
Summa intäkter: 21,8 kr miljoner kr
Summa tillgångar: 132,2 miljoner kr
Fastigheter
Äger: 309 175 m2
Förvaltar åt kommunen: 6 985 m2
Förvaltar åt Norrastugan 1 AB: 3 590 m2
108 fastigheter sammanlagt
25 skolor
23 förskolor
42 förvaltningsfastigheter
15 fritidsfastigheter
3 övriga
Personal
63 tjänster
Byggservice 15
Förvaltning 30
Projekt 8
Administration/stab 10
Ekonomi 2014
Summa intäkter: 303,7 miljoner kr
Summa tillgångar: 1 807,3 miljoner kr
4
Vad har hänt under 25 år
1990
Den 1 juli 1990 ombildas det vilande fastighetsbolaget
Sunaman AB (reg. 1963) till Växjö Fastighetsförvaltning
AB, Vöfab, med uppgift att på uppdrag av kommunen
förvalta fastigheter inom Växjö stad. Kontoret är då i
tidigare fastighetskontorets lokaler i kommunhuset.
Fastighetsskötare och byggservice har en lokal på Arabygatan 78.
I december blir projekteringen av en större ombyggnad av Kungsmadskolan klar, bland annat nytt kök och
matsal. Beräknad kostnad 19,6 mnkr. Vöfab svarar för
byggentreprenaden och projektet är större än något
som kommunens fastighetskontor gjort i egen regi.
Vid årsskiftet 1990/1991 utökas förvaltningsuppdraget
med ytterligare 17 fritidsfastigheter med en sammanlagd yta på 37 278 m2.
1991
Från och med den 15 mars är bolaget ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunfastigheter AB. I början av året
omfattar förvaltningsuppdraget 120 fastigheter, 283 362
kvm. Den 1 november köper vi de första fastigheterna –
fyra gymnasieskolor, brandstationen och Larmet.
Ett inbjudningskort till en fest på Teleborgs slott vid
uppstarten.
Vi tar över fastighetsskötseln på skolorna från skolstyrelsen. Antalet anställda utökas med tolv personer, varav
tio från skolförvaltningen som tidigare har varit skolvaktmästare. Vi tecknar de första hyreskontrakten med
kommunala hyresgäster.
1992
På uppdrag av kommunen handlägger bolaget uthyrning av fastigheterna och gör planerat underhåll via
kommunala investeringsanslag.
Personalstyrkan är 46 personer vid start, 45 av dem
flyttar över från fastighetskontoret. VD, Jan Westberg
rekryteras från planeringskontoret.
Den 1 februari köper vi 15 fastigheter – 13 skolor,
biblioteket, Vöfabs verkstadslokaler på Arabygatan och
Skrindan. Den 1 augusti köper vi Vöfab-huset och tre
förskolor. Den 31 december äger Vöfab 140 000 kvm och
förvaltar lika mycket åt kommunen. Ombyggnationerna
för nya kök på Kungsmadskolan och Katedralskolan blir
klara.
Vöfab-huset
5
1993
1998
I april månad flyttar vi in i Vöfab-huset. Vi köper ytterligare 12 fastigheter – fem skolor, fem förskolor, kommunhuset och Teleborgshallen. Barnbiblioteket flyttar in i
ombyggda lokaler i kommunhuset.
Vi installerar solfångare på simhallen. Vi köper fastigheten Sigfridshäll. Ombyggnaden av Komvux nya lokaler
på Västerled blir klar. Delar av Sigfridshemmet blir ett
familjecenter.
1994
1999
Vi bygger till på Bäckslövskolan, Bokelundskolan och kårhuset Tufvan. Vi bygger om kommunhusets huvudentré.
Vi köper Västerled, Ringsberg, förskolorna på Högstorp
och Borggården. Vi börjar ge ut Vöfab-bladet till våra
hyresgäster (upphör år 2000).
Hovshagaskolan får ytterligare en byggnad och vi
bygger om på Ulriksbergskolan. Vi köper Kristineberg. Vi
delar ut det första miljöpriset för goda miljöinsatser till
en skola och en förskola. Vi planterar 600 milleniumträd
på fyra fastigheter.
1995
Vi bygger om f.d. ICA-butiken på Hovshaga till Lönneberga förskola (idag Villekulla). Hovs skola får ett nytt
kök och ny matsal. En tillbyggnad (kulturum) blir klar på
Bokelundskolan. Vi börjar förvalta f.d. Wessels fastighet
i Bergunda. Vi startar ett treårigt ventilationsprojekt
på Kungsmadskolan. Från och med den 1 april utgår
fastighetsskötarna från fastigheten Lågan. Under hösten
påbörjar vi arbetet med att ta fram ett miljöprogram.
1996
Den så kallade miljöskolan på Hovshagaskolan blir
klar och Katedralskolan får en ny matsal. Vi bygger till
Högstorpskolan (nuvarande Högstorps förskola) och vi
bygger förskolan Villekulla. Vi köper Simhallen, Hovsberg,
Vallhagen och Hamplyckan. Vi tar hand om den invändiga skötseln på Akademiska hus och Vidéums fastigheter.
Vöfabs första miljöprogram antas av styrelsen.
1997
Från årsskiftet är det nya produktionsköket på Katedralskolan klart och Ulriksbergskolans kök, där det har
lagats mat i 40 år, läggs ned. Vi bygger förskolan Birka på
Östregårdskolan och bygger om Hovsberg till förskola.
Vi köper de första fordonen som drivs med rapsolja. Vi
startar ett projekt för att införa källsotering på alla skolor
och förskolor som bland annat innebär att vi börjar
bygga miljöhus.
Personalen på förvaltningsenheten i mitten av 1990-talet.
2000
Vi bygger om på Teknikum och omvårdnadsprogrammet
flyttar in. Vi bygger ett nytt bibliotek på Kungsmadskolan
och ett myndighetskontor åt omsorgsförvaltningen på
Västerled. Vi köper Stadshotellet, torpen på Teleborg,
Karlslund och Ryttartorpet. Vi köper de första etanolbilarna.
2001
Byggservice kontorspersonal 1999. Fr v Eric Ericsson,
Laila Carlqvist och Marianne Karlsson.
Vi köper Skrea i Falkenberg och Teleborgs sportfält. Vi
säljer Strandbjörkshallen. Den stora ombyggnaden av
Fagrabäckskolan blir klar. Vi bygger om grindstugan på
Kristineberg. Ett miljöledningssystem och en miljöpolicy
blir klara och godkända.
6
2002
2007
Byggnationen av nytt kök och ny matsal på Bäckaslövskolan blir klar. På uppdrag av Växjö kommun bygger vi
upp Evedals värdshus och Kaskad på Folkets park igen
efter bränderna. Vi köper Kunskapshuset (f.d. vårdskolan). Uppdraget med fastighetsskötsel åt Videum
upphör.
Vi blir miljödiplomerade – första bolaget i koncernen. Vi
köper Biskopshagens förskola och säljer Kunskapshuset.
Den nya Högstorpskolan blir klar – den första hela skolan
vi byggt. Kommunhusets gårdsparkering belönas för
utemiljön och får Växjö grönare stads diplom. Vi köper
vår första elbil – till Ansgarius.
2003
Tillbyggnaden av biblioteket och ny räddningscentral
blir färdigställda. Totalrenoveringen av Bäckaslövskolans
huvudbyggnad blir klar. Stadshotellet får en ny entré och
Lagerlund.
2004
Vi köper BG. Byggnationerna av äventyrsbadet i Simhallen och Hovshaga sporthall blir klara. Vi installerar Vöfabs
första matavfallskvarn på Teknikum. Stefan Blomkvist blir
vd.
2005
Vi säljer Stadshotellet och Skrea i Falkenberg. Vi köper
Solvändan. Ombyggnaden för Kulturskolan på Ringsberg
blir klar.
2006
Högstorps förskola blir klar. Vi får en reception i
Vöfab-huset och eget växelnummer. Vi köper det första
biogasdrivna fordonet. Vi anställer en energioptimerare.
Birgitta Samuelsson, Miljö & hälsa, delade ut det första
miljödiplomet till Vöfabs vd Stefan Blomkvist
2008
Vi köper fastigheten på Hammargatan 4. I december tas
Vöfabs första solcellsanläggning på Kungsmadskolan
i drift. Vi energideklarerar våra fastigheter. Vi tar över
städorganisationen i kommunhuset. Vi anställer en miljöoch kvalitetssamordnare. Det är Hälsans år och vi bjuder
in skolor och förskolor till en tävling att ge hälsoförslag
(även 2009 och 2010).
Högstorpskolan
7
2009
2014
Östra Lugnets skola och ombyggnaden av Pilbäckstorget blir färdigställda. Vi säljer fastigheten på Arabygatan
78. Fastighets- och byggservice flyttar den 14 april till
Hammargatan.
Städorganisationen i kommunhuset läggs ut på entreprenad. Den nya förskolan Vikaholm och tillbyggnaden på Kungsmadskolan blir klara. Ombyggnaden
av Bokelundskolan till förskolan Paletten blir klar.
Solcellsanläggningar installeras på Vikaholms förskola
och Kulturarvcentrum Småland och vi har därmed åtta
fastigheter med solcellsanläggningar. Vi köper Domprostgården, byggnaden på Försvarsgården 1 och Smålands
museum och river Pelles kiosk. Vi blir mångfaldscertifierade.
2010
Vi köper Utvandrarnas hus och Pinnmon (Kulturarvcentrum Småland). Vi säljer Sigfridshäll. Vi installerar solceller
på Östra Lugnets skola, Centrumskolan och kommunhuset. Maria Säterdal blir vd.
2011
Två lågenergihus, Araby Park Arena och förskolan Kometen blir klara. Vi bygger också ett kylmatkök i fastigheten
Kronhjorten och ombyggnaden av Arabyskolan (numera
Centrumskolan) blir klar. Sigfridshemmet får ett nytt
familjecenter. Den 1 juli köper vi Växjö Teater.
2012
Kommunhuset får en ny huvudentré och ett kontaktcenter. Fastigheterna delas in i nord och syd och energi- och
inneklimatgruppen bildas. Vi tar fram ett nytt varumärke
och en ny grafisk profil för Vöfab.
2013
Vi bygger en bussdepå och en tillbyggnad på Kulturarvcentrum Småland. En omfattande ombyggnad av
Norregårdskolan blir klar och vi bygger ett nytt klubbhus
på sportfältet Teleborg. Vi köper Nyadal och Teleborg
Centrum skola. Vi säljer Lågan. Norregårdskolan får en
solcellsanläggning. Christer Carlsson blir vd.
Kungsmadskolans nya entréhall
2015
Arenastaden fusioneras till Vöfab. Vi börjar bygga en ny
F-9- skola i Bergunda, som ska kunna ta emot ca 1 000
elever och barn. Det blir Växjös största grundskola och
Vöfabs största byggnation hittills. Vi bygger om i kommunhuset för nya utbildningsförvaltningen och vi börjar
bygga om på Lillestadskolan för bland annat nytt kök
och ny matsal.
Vöfabs vd:ar
Jan Westberg 1990-2004
Stefan Blomkvist 2004-2010
Maria Säterdal 2010-2013
Christer Carlsson 2013-
8
Röster från personalen
Nio personer som var med från start jobbar fortfarande kvar på Vöfab. Åtta av dem och en penionär berättar här om sina upplevelser av jobbet, förtaget och utvecklingen genom åren.
Stefan
– Jag har aldrig tyckt att det varit tråkigt att gå till jobbet,
säger Stefan Westlund, som större delen av sitt arbetsliv
arbetat med fastigheter.
Stefan har gjort en resa inom företaget. Vid Vöfabs start
jobbade han som fastighetsskötare och ansvarade för
Fagrabäckskolan, Fagrabäcks förskola, förskolorna på
Högstorp och värme och ventilation på simhallen. Han
hade också ansvaret för Häxan, civilförsvarets sambandscentral.
– 1997 började jag jobba på heltid på simhallen, som
maskinist, säger Stefan. Det var kul att jobba där för jag
kunde utveckla fastigheten hela tiden. Jag kom på flera
nya lösningar som har sparat tid och pengar, och gör än
i dag. För en idé med att förvärma spädvattnet till stora
bassängen, som beräknades ge en besparing på 60 000
kr om året fick jag en belöning på 6 000 kr av företaget.
Denna beräkning har visat sig stämma.
Arbetet med fastighetsskötsel har utvecklats dramatiskt
med all teknik som kommit inom bland annat styr/regler
och larm. Stefan trivdes med jobbet och simhallen, men
2010 bytte han bana. Han flyttade in på kontoret och
började som trainee för att lära sig jobbet som driftingenjör. Tjänsten blev i stället driftchef, som är hans titel
idag, då han ansvarar för driften på fastigheterna på
område nord.
Stefan i mitten av 1990-talet
– Jag var först tveksam till om jag skulle trivas med att
jobba på kontor, men har inte saknat simhallen en dag,
säger Stefan. Jag trivs med mitt nuvarande jobb och min
kollega Larry som ansvarar för område syd. Vi kompletterar varandra bra. Det roligaste med jobbet är kontakten
med människorna ute på våra fastigheter och att lösa
olika problem, som dyker upp.
Stefan är också med i Vöfabs jourstyrka och där får han
hela tiden ta tag i olika problemställningar. Han har varit
med där sedan Vöfabs start och trivs för det mesta med
uppdraget. Här gäller det att hitta vad som är fel och
försöka lösa det på enklast och bästa sätt. Möjlighet att
ta hjälp av andra finns också. Genom åren har det hänt
mycket under jourtid, men han kommer särskilt ihåg
en gång. Söndagen den 28 augusti kl. 08.00 blev han
larmad och fick åka in till Stadshotellet.
– Personalen på SOS Alarmering sa att detta larm var
något utöver det vanliga, berättar Stefan. Det var en person som fastnat i en ventilationskanal på Stadhotellet.
Räddningstjänsten var där och behövde ritningar över
fastigheten. Lokalvårdaren på dåvarande O´kefee´s hade
hört rop på hjälp inifrån väggen, så hon larmade dem.
Men när jag kom dit hade de inte lokaliserat var mannen
fanns. De lyckades med detta så småningom och kunde
hjälpa honom ut efter att de gjort hål i väggen. Mannen
hade varit uppe på taket och hamnat i den trånga ventilationskanalen och hade tur att någon hörde hans rop på
hjälp i tid, konstaterar Stefan.
9
Bo
Bo Syrén har varit målare i hela sitt yrkesverksamma
liv. Han har passerat 65-årsstrecket, men jobbar fortfarande kvar på Vöfab, för han trivs med jobbet och
arbetskamraterna.
Vid starten körde de flesta hantverkarna med privata
bilar och åkte direkt till arbetsplatsen. Idag har de firmabilar och utgår från Hammargatan.
Han tycker att en stor förändring vid bolagsbildningen
var att de anställda på fastighetskontoret hade hela
kommunen som arbetsfält, men som bolag blev det bara
Växjö stad.
– Något som också blev annorlunda var att som fastighetskontor hade vi en del lägenheter och sen blev det
nästan bara lokaler. Fastighetsbeståndet har ju förändrats över tid. Stadshotellet och Teleborgs slott var trevliga fastigheter att jobba i, med mycket jobb, säger Bo.
– För mig som är målare är arbetssättet ungefär detsamma idag som när bolaget bildades, säger Bo. Men
tapetsering har nästan försvunnit och det är synd, för det
var roligt som variation. Nu är det vattenbaserade färger
som gäller och lacknaftabaserade är nästan helt borta.
Vöfabs hantverkare går in och jobbar när verksamheterna i fastigheterna är i full gång som exempelvis i skolor
och förskolor. Bo tycker att det är fungerar bra idag. Det
är att ge och ta från båda håll och båda parterna anpassar sig.
Bo 2014, när Vöfab uppmärksammade
hans 65-årsdag
Kerstin
Kerstin Allvin minns att hon och även övriga i personalen
på fastighetskontoret var motståndare till att bolaget
skulle bildas, men hon ändrade sedan åsikt.
– Det blev bättre och roligare att jobba när vi blev ett
bolag. Lättare beslutsvägar, och vi kom närmare varandra, säger Kerstin.
I ca tre år satt den administrativa personalen kvar i kommunhuset, men flyttade sedan in i Vöfab-huset. Kerstin
hjälpte till att organisera flytten och hon kommer ihåg
att det fungerade mycket bra.
– Jag numrerade rummen och sedan fick alla numrera
sina möbler och flyttlådor med rumsnumret. Jag stod
sen och tog emot i entrén, berättar Kerstin.
Hon har jobbat med ritningar hela tiden och har nu titeln
ritningstekniker. Teknikutvecklingen har gått framåt
inom detta område.
– Från början var det bara pappersritningar, translarer
och microkort, och vi fick anlita All-kopia för att kopiera
våra ritningar, och det var ofta, berättar Kerstin. Det var
betydligt mer tungarbetat då, men å andra sidan är alla
vana vid att allt ska gå mycket fortare nu. Nu är allt digitaliserat, men ibland när vi köper fastigheter får jag leta
efter gamla ritningar och skanna in dem.
Vöfab började 1996 med att digitalisera ritningar, och var
tidiga med det. Kerstin jobbar nu i CAD och 1998 kom
den första CAD-manualen, som skickas till konsulter för
att de ska veta hur de ska rita åt oss och strukturera sina
ritningsfiler. Flera versioner av manualen har kommit
under åren.
Kerstin 2007, tar ton på en av våra fester.
10
Lars-Peter
Vöfab har en aktiv ”pensionärsklubb” som träffas minst
två gånger om året, då de tittar på något nytt som Vöfab
har byggt, fikar och pratar gamla minnen.
Flera av pensionärerna var med från starten. En av dem
är Lars-Peter Jonasson, som jobbade som fastighetsskötare. Han kommer ihåg att de från början bara var
5-6 fastighetsskötare och de utgick från Arabygatan 78
tillsammans med byggservice personal. När han slutade
sommaren 2013 var det 22 personer som jobbade som
fastighetsskötare/tekniker. Tekniken har gått framåt genom åren och han minns att han i början av 90-talet var
förste man på företaget som fick en mobiltelefon.
– Det var en begagnad Mitsubishi, som kostade ca
13-15 000 kr, säger Lars-Peter. Den var stor och klumpig
att använda, men det var lite kul att få vara först med att
testa. Tidigare använde vi sökare, så kallade minicall.
– Jag fick veta att larmet gått på stadsbiblioteket och
när jag kom dit så träffade jag på en norrman som hade
somnat där. När han sen vaknade och började röra på sig
gick det tysta larmet till SOS, berättar Lars-Peter. Dörren
var låst även inifrån och mannen kom inte ut, så han blev
glad när jag kom och släppte ut honom.
Lars-Peter ingick också i jourstyrkan större delen av sin
tid på Vöfab. Han lämnade uppdraget, med ålderns rätt,
några år innan pensioneringen. Det kunde hända mycket
vid utryckningarna och Lars-Peter kommer särskilt ihåg
ett tillfälle.
Lars-Peter i mitten av 1990-talet
Jourstyrkan i november 2002. Bilden var med i 2003 års kalender (i december månad) som vi delade ut till våra
hyresgäster. Från vänster Lars-Peter Jonasson, Stig Olofsson, Mats Andersson, Ulrik Nilsson, Stefan Westlund, Sven
Magnusson och Kennert Björk. Lars-Peter och Stig har gått i pension, övriga jobbar fortfarande kvar på Vöfab.
11
Mats
När Vöfab bildades jobbade Mats Andersson som VVS-ingenjör. Men när bolaget köpte skolor och förskolor
och delade upp fastigheterna i tre distrikt blev han en
av tre driftingenjörer, med ansvar för fastigheter och
personal inom ett distrikt. 2001 fick han en ny tjänst som
teknikingenjör och det är vad han arbetar som ännu
idag.
– Jag medverkar i de flesta av Vöfabs byggprojekt och
styr upp konsulter och entreprenörer så att de tekniska
installationerna blir enligt Vöfabs modell, berättar han.
Jag är också projektledare för en del teknikrelaterade
projekt och bollplank när det gäller frågor om installationer i projekt.
Mats ingår också i Vöfabs jourstyrka och var bland annat
med vid millennieskiftet, då många hade stora farhågor
om vad som skulle hända. Så var det också på Vöfab.
– Det var en stor planläggning och vår dåvarande vd
tyckte att vi vid 12-slaget skulle befinna oss ute på våra
fastigheter. Men jag fick honom att ändra sig till att vi
skulle bevaka inifrån Vöfab-huset, säger Mats. Hela jourstyrkan på sju personer och vår vd samlades i Vöfab-huset och kollade först styrdatorerna och åkte sedan ut och
besökte en del fastigheter, men inget oväntat hände. Vi
blev lite rädda när en av styrdatorerna börja skriva ut en
lång text, men det var falskt alarm. Vi fick extra betalt och
en flaska champagne för att vi firade det nya millenniet i
tjänst, berättar Mats
Han hade också jourtjänst när det brann i Katedralskolans gympasal och det är väl den händelse som han har
tydligast minne av.
– Det var en elektrisk värmare på vinden, som värmde
upp stuprören som utlöste branden. Den hade stått
för längre och det gjorde att det tog eld i taket. Räddningstjänsten kom och lyckades släcka branden utan att
byggnaden tog för mycket skada. Det var spännande att
se hur de skulle klara det, säger Mats.
Det har hänt en del genom åren och Mats drar sig till
minnes när han som driftingenjör skulle se till så att
några stora ekar blev beskurna vid fastigheten Tufvan
på Teleborg. En av ekarna var väldigt dålig och han blev
då rekommenderad av parkförvaltningen att ta ner hela
eken. Han följde rekommendationen med följden att
en ilsken tjänsteman på kommunen ringde och frågade
Ingvar Eek, som var fastighetschef, vad vi gjort. Ingvar
svarade då att vi har gjort beskärningsarbeten. Vilket
stämde, men det var en grov beskärning eftersom det
bara var stubben kvar.
Mats 2015
12
Yvonne
Arbetet med administration och ekonomi har
också utvecklats och delvis förenklats. Det kan
Yvonne Mähler intyga som har jobbat med detta
genom de 25 åren.
– Jag jobbar mest med fakturahantering och
det har blivit mycket smidigare. Från början var
det bara pappersfakturor, som gjorde att det var
mycket manuellt och flera moment, säger Yvonne.
2007 började vi skanna fakturor, fyra år senare
att ta emot elektroniska fakturor och 2013 att
skicka dem. Så nu är bara cirka 40 procent av våra
fakturor pappersfakturor. Den nya tekniken har
också gjort att vi har minskat antalet personer
som jobbar med leverantörsfakturor. Idag är vi två
personer, mot tidigare tre.
Yvonne ansvarar också för nycklar och taggar till
kommunhuset. Tidigare var det passerkort, men
sen ca två år tillbaka är det taggar som gäller.
Även där har tekniken gjort att det har blivit mindre manuellt och lättare att jobba med. Vid behov
hjälper hon också till med låssystemen vid övriga
fastigheter.
Yvonne 2009, bakom Pia Lindahl som
också jobbar med fakturahantering.
Carl-Olof
Carl-Olof Gill är maskinist och anställdes som det för
att jobba med den tidens teknik. I hans befattningsbeskrivning stod det han skulle ”vara andra behjälplig”
inom området. Sedan dess har tekniken förändrats och
därmed tjänsten. Till att börja med ansvarade Carl-Olof
för kommunhuset tillsammans med en fastighetsskötare
och när Vöfab köpte Vöfab-huset fick han ansvar också
för det.
– Vöfab-huset var oljeeldat och samma dag som vi köpte
huset, så tog oljan slut. De förra ägarna hade sparat in
på inköpen, berättar Carl-Olof. Jag kommer också ihåg
flytten in i huset. Allt var väldigt välorganiserat och vi bar
för hand från kommunhuset och in och ut i Vöfab-huset i
en bestämd riktning. Allt skulle vara uppmärkt med vart
det skulle, men ett skrivbord var felmärkt, så jag bar upp
det på vån två och bar sen ner det igen i spiraltrappan
och det var inte lätt.
I Vöfab-huset finns en omtalad bubbelpool, som egentligen är ett större bubbelbadkar. Carl-Olof kommer ihåg
en händelse som drabbade några som skulle ta sig ett
bad.
– Vi skulle tvätta hela varmvattensystemet och vs-entreprenören, som vi anlitade, ville att vi skulle testa något
nytt och spola värmeväxlarna med citronsyra, säger CarlOlof. Vi gjorde detta och sköljde ur, men inte tillräckligt.
Det visade sig att vår dåvarande vd med sällskap skulle
ta ett bad i bubblet på kvällen. Men vattnet som spolades i var medelhavsgrönt och de ville inte bada i det.
Vs-entreprenören löste detta genom att bjuda på ett bad
på ett av stadens hotell.
Till höger Carl-Olof i mitten av
1990-talet vid den tidens teknik.
13
Tomas
Tomas Hammarstedt anställdes som fastighetskötare
och jobbar fortfarande med att sköta servicen på fastigheterna. Han tycker att arbetet har förändrats genom
åren, från att jobba mycket med markskötsel till att det
idag handlar en hel del om teknik.
– Markskötseln är upphandlad sedan en tid tillbaka, så
jobbet är annorlunda mot förr. Man kan säga att vi bytt
arbetsredskap, från räfsa till smartphone, säger Tomas.
Idag får vi våra felanmälningar, gör egenkontroll och
mätaravläsningar med mera i våra mobiltelefoner.
Även titlarna har ändrats och Tomas har under flera år
haft titeln maskinist, men från 2015 har hans jobb delvis
bytt inriktning och han har nu titeln samordningsansvarig yttre miljö.
– Jag har fortfarande några fastigheter som jag ansvarar
för, men på halva tiden är jag också ansvarig för att samordna och bevaka så att den yttre skötseln fungerar på
övriga fastigheter, berättar Tomas. Jag ska också hjälpa
till vid olika frågor om växtlighet och utemiljö. Det är ett
nytt uppdrag och känns som en nystart på jobbet. Jag är
intresserad av växter och markskötsel och känner att jag
har tankar och idéer som Vöfab kan ha nytta av. Det ska
bli kul att få vara med och planera och se till att det är
snyggt på våra fastigheter.
Från början hade fastighetsskötarna bara en arbetsledare, sedan delades fastigheterna och då även
fastighetskötarna upp i tre distrikt med en arbetsledare i
varje distrikt. Sedan 2012 är det två områden som gäller
– nord och syd.
Tomas 2014, på stadsbidbliotekets tak,
en fastighet som han varit ansvarig för en längre tid.
14
Ingvar
– Vi gick på semester i juni och när vi kom tillbaka jobbade vi i ett bolag i stället för på fastighetskontoret, säger
Ingvar Eek, som var fastighetschef när Vöfab bildades.
Titeln innebar att han var ansvarig för både förvaltning,
underhåll och byggnationer.
– Från början var vi ju inte så många anställda och det
var ett fåtal byggnationer. Jag och en person till jobbade
med byggnation och periodiskt underhåll, idag är vi åtta,
säger Ingvar. Likadant var det med förvaltningen. Det var
bara några arbetsledare för driften och 6-7 fastighetsskötare från början. En stor förändring var 1991 när vi tog
över fastighetsskötseln på skolfastigheterna från skolstyrelsen och antalet anställda utökas med tolv personer.
Skolvaktmästarna fick lämna in intresseanmälan om de
ville bli fastighetsskötare och flera nappade på det och
blev då anställda på Vöfab.
Till att börja med utgick de flesta fastighetsskötarna från
sina fastigheter och några hade bilar, men många körde
moped.
– Jag fick övertyga styrelsen om att fastighetsskötarna
skulle utgå från samma ställe och 1995 kunde de flytta
in i fastigheten Lågan, berättar Ingvar. Här fanns ett gemensamt lager och garage till bilarna, för de flesta hade
börjat köra egna bilar.
Efter drygt tio år som fastighetschef gick Ingvar över till
att bara jobba med byggprojekt, och blev efter ytterligare några år projektchef. Det hade blivit fler byggnationer
och i början gick det att förtäta, men när det blev för
trångt måste vi bygga nytt.
– Det var i början av 2000-talet och byggprojekten hade
blivit fler och större. I samband med att vi byggde till
biblioteket och räddningscentralen bytte jag tjänst. Strax
därefter kom också äventyrsbadet i simhallen, säger
Ingvar. Vi hanterar fler ärenden och byggen nu. Det som
tidigare skedde en gång per år händer nu en gång i
månaden.
Nuvarande stora projekt för Ingvar är byggnationen av
ny förskola och skola i Bergunda – en F-9-skola med plats
för cirka 1 000 barn och ungdomar. Det är Vöfabs största
byggprojekt någonsin.
– Milstolpar för Vöfab tycker jag har varit när vi 1993
flyttade in i Vöfab-huset, men också 2012 när vi fick
vår nya grafiska profil och logotyp. Företaget kändes
modernare och det blev lite nytt tänk för alla, avslutar
Ingvar.
Ingvar Eek 2011, i Araby Park Arena ett byggprojekt som han
vairt ansvarig projektledare för.
15
16
Nygatan 34, 352 31 Växjö
Tel. 0470-418 00
[email protected]
www.vofab.se
Vöfab – en del av Växjö kommun