Elevhälsa

I elevhälsoteamet ingår:
Kurator - Caroline Vågerstam
Psykolog - Tobias Rasmussen
Rektor - Jane Gorevitz
Skolsköterska - Agneta Fröjdman
Specialpedagog - Sara Ljung
Mål för elevhälsa:
Elevhälsa
2015/2016
 Att varje elev ska nå kunskapsmålen genom att bli motiverad, få lust
till lärande och få bra återkoppling.
 Genom värdegrundsarbetet GRETA skapar vi goda relationer mellan
elever och elev-lärare-elev.
 Genom att ha olika professioner i elevhälsan stärker och bibehåller
vi elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
När vi tänker elevhälsa:
1. Vi har alltid ett elevperspektiv för att främja och förebygga.
2. Individanpassad undervisning.
3. Ett synligt lärande.
4. Elevens självuppfattning.
5. Lärarens förväntningar.
6. Återkoppling av elevens kunskaper.
7. Arbetsro i klassrummet.
Om elev riskerar att inte nå målen:
1. Elev ges extra anpassning i undervisningen.
2. Om anpassningarna inte skulle vara tillräckliga görs en anmälan till
rektor.
3. Rektor bjuder in pedagog till elevhälsa.
Pedagogen berätta vad oron står för.
4. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
Vid diskriminering och kränkande
behandling:
Upptäcka-utreda-åtgärda
Pedagog som blir vittne till en diskriminering eller kränkande behandling
ska ingripa genast.
1. Respektera elevens upplevelse, lyssna och
bekräfta.
2. Samtala med de elever som berörs. Vad hände? När hände det?
5. Pedagog informerar vårdnadshavare om att det kommer att göras
en kartläggning.
3. Pedagog ska snarast informera vårdnadshavare om vad som hänt.
Även om vi utagerat händelsen bör vårdnadshavare få information.
6. När kartläggningen är klar ska rektor avgöra
om det ska bli ett åtgärdsprogram.
4. Informera rektor, som avgör om händelsen ska rapporteras till huvudman.
7. Vårdnadshavare och elev erbjuds att vara delaktiga när åtgärdsprogram skrivs.
5. Händelsen ska följas upp efter en vecka och dokumenteras.
8. Åtgärdsprogrammet utvärderas tillsammans med förälder och elev.
6. Om en elev kränker andra upprepade gånger kan ett åtgärdsprogram
upprättas.
9. Om målen är nådda men problem kvarstår, skrivs ett nytt åtgärdsprogram.
För vidare information se Årlig plan mot diskriminering och kränkande
behandling.
Rutiner om elev känner sig kränkt av vuxen:
 Rektor anmäler samma dag till huvudman och ansvarar för att utredning påbörjas.
 Enskilda samtal med inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte
får förekomma.
 Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut.
Klagomålshantering:
Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt –
dina synpunkter är därför viktiga för oss. Klagomål på utbildningen
kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök till rektor Jane
Gorevitz.
Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor, hör av
dig till ansvarig verksamhetschef.
Gäller ditt klagomål att ditt barn blivit utsatt för kränkande behandling eller att du anser att ditt barn inte har fått den undervisning eller det stöd den har rätt till kan du också kontakta Pysslingen Skolors barn- och elevombudsman.
Telefon: 08-4515431
E-post: [email protected]
Rektor: Jane Gorevitz
Västerleden 155
745 62 Enköping
070-440 03 03
[email protected]
Bitr.rektor: Carina Näslund
072-252 72 64
[email protected]