GUIDE - postdoktoralt stipendium (pdf 234,2 kB)

Postdoc-stipendium vid IKVL
2015-01-20
I n s t i t u t i o n e n f ö r k l i n i s k a ve t e n s k a p e r , L u n d
Stipendiehandläggare
Postdoc-stipendium vid IKVL
Här följer information om postdoc-stipendium. Har du fler frågor? Kontakta
institutionens stipendiehandläggare. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Maximalt 24 månader – 6 månader i taget
Ett postdoktoralt stipendium kan inrättas i maximalt 24 månader. Fakulteten
beviljar dock enbart 6 månader i taget. Eftersom postdoc-stipendium beviljas för 6
månader i taget måste ansökan om förlängning lämnas in i god tid innan
stipendieperiod löper ut. Se steg för steg-beskrivning på sida 2.
Doktorsexamen krävs
För att tilldela ett postdoc-stipendium krävs att stipendiaten avlagt PhD
(doktorsexamen) innan stipendieperioden påbörjas – detta ska kunna tillstyrkas
med intyg. I vissa länder dröjer det lång tid mellan inlämnad avhandling och
disputation. För att ett postdoc-stipendium ska kunna tilldelas måste allt vara klart
– kontrollera därför noga vid internationella tilltänkta stipendiater.
3 år efter doktorsexamen
Postdoc-stipendieperiod kan tilldelas inom en treårsperiod efter avlagd
doktorsexamen. Enbart i undantagsfall kan postdoc-stipendium beviljas senare än
tre år efter doktorsexamen. Ett exempel på godkänd anledning är att stipendiaten
ska inhämta specifik kunskap vid ett annat tillfälle. Vid sådan ansökan krävs
skriftlig motivering som tydligt och uttömmande klargör hur den specifika
kunskapen ska inhämtas och vad det är för kunskap. Om ansökan bifalles utgår
stipendiet under maximalt sex månader och kan därefter inte förlängas.
Får jag anställa stipendiaten efteråt?
På grund av en ökad risk att Skatteverket betraktar stipendiet som finansiering av
arbete utfört för Lunds universitets räkning (vilket leder till beskattning för både
stipendiat och avdelning) får personen varken ha varit anställd inom 2 år innan
stipendieperioden, eller anställas direkt efter avslutad stipendieperiod. Ett möjligt
(men inte garanterat) undantag är vid utlyst tjänst som sökts i konkurrens.
Övrigt
- Postdoc-stipendium tilldelas inte person som disputerat vid svenskt universitet
- Ett stipendium får inte tilldelas en person som varit anställd vid LU någon gång
under de senaste två åren (gäller även upprepad timarvodering).
Post- och besöksadress
Kansliet IKVL
Barngatan 2b, SE-221 85 LUND
Webb
www.med.lu.se/klinvetlund
1
2
- Ett postdoc-stipendium är inte en anställning. En stipendiat har därför inte
rätt till några sociala förmåner (sjukersättning, föräldraledighet, pension eller
semester).
- Stipendier får inte finanserias med statliga medel.
- Utbetalning av postdoc-stipendium sker kvartalsvis i förskott.
Inrätta och tilldela postdoc-stipendium - steg för steg
Steg 1: Underlag
1. Den som önskar inrätta stipendium fyller i ”Ansökan om inrättande av
stipendium” som ska tillstyrkas av avdelningschef.
2. Blanketten skickas till institutionens stipendiehandläggare i god tid
(räkna med 1,5 månad) före tilltänkt startdatum! Ansökan handlägges
av institutionens stipendiehandläggare och skickas till dekanus för beslut.
Steg 2: Ledigkungörelse
1. Om dekanus beslutar att inrätta stipendium ska det ledigkungöras enligt
mall på hemsidan. Institutionens stipendiehandläggare publiceras
ledigkungörelsen på IKVL:s hemsida i minst 5 dagar.
Steg 3: Ansökningar
1. Intresserade ansöker genom att skicka i utlysningen efterfrågade
handlingar till den som står som kontaktperson (handledaren).
2. Efter ansökningstiden väljer handledaren ut en tilltänkt stipendiat och
skriver ett kort yttrande om valet.
3. Handledaren fyller sedan i blanketten ”Beslut om tilldelning av
stipendium” som ska tillstyrkas av avdelningschef.
4. Tilltänkt stipendiat ska informeras om villkor för stipendium (information
finns på blanketten) och signera på blanketten att hen godkänner villkoren.
5. Blanketten, personligt brev, CV, yttrande om vald stipendiat och
individuell och utförlig studieplan skickas till institutionens
stipendiehandläggare. Studieplanen ska vara signerad av handledare och
stipendiat.
Obs! Även kopia av giltigt uppehållstillstånd ska bifogas om tilltänkt
stipendiat är från tredjeland (dvs medborgarskap utanför EU/EES).
Steg 4: Beslut
1. Institutionens stipendiehandläggare handlägger och skickar till dekanus för
beslut. När beslut är fattat skickas detta från fakultetskansliet till
stipendiaten, lönehandläggare och institutionens stipendiehandläggare.
2. Institutionens stipendiehandläggare vidarebefordrar informationen till
övriga berörda parter.
Förlänga postdoc-stipendium - steg för steg
Steg 1: Underlag
1. Kopiera blanketten ”Beslut om tilldelning av stipendium” och ange ny
period under rubriken ”Omprövning”. Avdelningschef ska skriva under.
2. Uppdatera den individuella studieplanen (ange tydligt vad som uppdaterats
och skriv datum).
3
3. Skicka blankett och uppdaterad studieplan, signerad av handledare och
stipendiat, till institutionens stipendiehandläggare som handlägger och
skickar till dekanus för beslut.
Obs! Även kopia av giltigt uppehållstillstånd ska bifogas om tilltänkt
stipendiat är från tredjeland (dvs medborgarskap utanför EU/EES).
Steg 2: Beslut
1. När beslut är fattat skickas detta från fakultetskansliet till stipendiaten,
lönehandläggare och institutionens stipendiehandläggare.
2. Institutionens stipendiehandläggare vidarebefordrar informationen till
övriga berörda parter.