SKAGEN Krona Statusrapport – Januari 2015

SKAGEN Krona
Statusrapport – Januari 2015
Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel
SKAGEN Krona – Data för januari 2015
2
Krona senaste månaden
Jämförelseindex senaste månaden
0,08%
0,01%
Krona senaste 12 månaderna
Jämförelseindex senaste 12 månaderna
1,13%
0,41%
Räntebindningstid
Genomsnittlig löptid
0,18 år
0,56 år
Effektiv ränta
0,30%
SKAGEN Krona – Summering, januari 2015
22 %
78 %
0-1 år
3
1-2 år
•
78% av fonden är placerat i korta papper med förfall inom 12 månader
•
Resterande del är placerat i obligationer med rörlig ränta som har räntejustering
var tredje månad - alla förfaller inom två år
•
God kreditkvalitet i kombination med god likviditet - avgörande vid val av investering
SKAGEN Krona – Summering, januari 2015
• Fonden har en räntebindningstid på 0,18 år, vilket innebär att ränterisken är låg.
Förväntningarna på hur Riksbanken kommer att agera ändrades en del denna månad.
Det var först och främst händelser utanför Sveriges gränser som påverkade, (ECB:s QE,
Schweiz negativa ränta och FED:s signaler). Nu förväntas reporäntan hållas låg under en
längre tid än tidigare och det gjorde att interbankräntorna sjönk ytterligare; 3 månaders
STIBOR minskade från 0,26% till 0,06% i januari.
• Genomsnittlig löptid på fondens investeringar är 0,56 år. Andelen av fonden med förfall
längre än tolv månader utgör endast 22%.
• Fonden har en effektiv ränta på 0,30% vid utgången av månaden. Månadens avkastning,
0,08%, motsvarar en årsavkastning på cirka 0,9% vilket är en del högre än den effektiva
räntan.
(Effektiv ränta är endast en indikation på vilken årsavkastning fonden förväntas ge
om räntor och investeringar hålls oförändrade framöver, men ingen garanti för
framtida avkastning.)
4
SKAGEN Krona – Effektiv ränta
1,50%
2,50%
2,50%
12 mån rullande avkastning
1,25%
1,00%
0,75%
2,00%
2,00%
1,50%
1,50%
0,50%
0,25%
jan-14
apr-14
jul-14
okt-14
Snitt av fondens effektiva ränta
jan-15
1,00%
jan-14
apr-14
SKAGEN Krona
jul-14
okt-14
1,00%
jan-15
Effektiv ränta 12 mån tidigare
Fondens effektiva ränta på 0,30% per den sista januari, är ned från 0,48 % vid
årssskiftet. (Ett snitt av effektiva räntan i januari var 0,39%)
Grafen ovan till höger visar rullande 12 mån avkastning och fondens effektiva ränta
12 mån tidigare.
5
SKAGEN Krona – Månatlig avkastning
0,25 %
0,20 %
0,15 %
0,10 %
0,05 %
0,00 %
jan-14
Krona
apr-14
jul-14
okt-14
jan-15
Jämförelseindex OMRX T-BILL
Absoluta avkastningen i januari steg något jämfört med de senaste två månaderna.
Index mäktade också med en förbättring, men dock från lägre nivåer.
6
SKAGEN Krona – 12 månaders löpande avkastning
4,0 %
4,0 %
3,0 %
3,0 %
2,0 %
2,0 %
1,0 %
1,0 %
0,0 %
jan-13
jul-13
Krona
jan-14
jul-14
0,0 %
jan-15
Jämförelseindex OMRX T-BILL
Fondens 12 månaders löpande avkastning är nu oroväckande nära 1%.
7
SKAGEN Krona – Årsavkastning
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Krona
Jämförelseindex
Året har börjat bra, men det ser tyvärr ut som Riksbanken kommer att hålla reporäntan
runt nollsträcket ett bra tag till och då blir det svårt att nå upp till tidigare års avkastning.
*Fonden startade juni 2007
8
SKAGEN Krona – 10 största innehaven
Volvo Treasury AB
Ikano Bank SE
Hexagon AB
Svensk FastighetsFinansiering AB
Getinge AB
Jyske Bank A/S
Arla Foods amba
Trelleborg Treasury AB
Volkswagen Finans Sverige AB
Fabege AB
9,5 %
8,9 %
8,1 %
6,1 %
5,4 %
4,9 %
4,9 %
4,9 %
4,5 %
4,5 %
61,5 %
De tio största innehaven är ungefär de samma som för en månad sedan. För en
fullständig innehavslista se www.skagenfonder.se/krona
9
SKAGEN Krona – Investeringar
2%
34 %
35 %
14 %
Likviditet
Bank/finans
16 %
Fastighet/bygg
Fordon
Övrig industri
Fondens investeringar är i huvudsak i företag utanför finanssektorn. Endast marginella
ändringar i fördelningen mellan kategorierna i januari.
10
SKAGEN Krona – Löptidsstruktur
40 %
31 %
30 %
20 %
20 %
22%
19 %
8%
10 %
0%
0-3 m
3-6 m
6-9 m
9-12 m
12-24 m
Andelen av fonden med slutförfall bortom 12 månader är marginellt högre än förra
månaden men fonden har inga investeringar som har förfall länge än två år.
11
SKAGEN Krona – Genomsnittlig löptid och räntebindningstid
0,90
0,90
0,70
0,70
0,50
0,50
0,30
0,30
0,10
jan-14
apr-14
jul-14
Genomsnittlig löptid
okt-14
0,10
jan-15
Räntebindningstid
Fonden har en räntebindningstid på 0,18 år, det vill säga att portföljens investeringar i
genomsnitt har 0,18 år till nästa räntejustering (eller förfall). Räntebindningstid är ett mått
som visar hur räntekänslig fonden är. Dagens nivå är en normal nivå för fonden.
Genomsnittlig löptid är 0,56 år, vilket betyder att det i genomsnitt är 0,56 år till fondens
investeringar förfaller. Det här är ett mått som visar hur känslig fonden är för ändringar i
kreditspreadar. Dagens nivå är en normal nivå för fonden.
12
SKAGEN Krona – Fakta om fonden
SKAGEN Krona är en penningmarknadsfond som placerar i räntebärande
omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument
utställda eller garanterade av svenska staten, kommuner, finansinstitut och
företag.
Placeringarna sker i solida räntepapper med kort räntebindningstid vilket
ger en låg ränterisk i fonden.
Fonden ska endast placera i räntebärande omsättningsbara värdepapper
och/eller penningmarknadsinstrument utställda i SEK.
Fonden har som mål att uppnå bättre avkastning än de bästa högränteerbjudandena på bankmarknaden – både för privat- och företagskunder.
Fondens referensindex är OMRX-TBILL.
Önskar du mer information?
SKAGEN Krona www.skagenfonder.se/krona
Sista Marknadsrapporten: www.skagenfonder.se/marknadsrapport
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens
utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt tecknings- och förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd
av kursnedgångar.
SKAGEN söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i denna rapport är korrekt, men vill reservera sig för
eventuella fel och utelämnanden. Uttalandena i rapporten reflekterar portföljförvaltarnas åsikt vid en bestämd tidpunkt och kan
förändras utan förvarning. Rapporten är inte menad att uppfattas som ett erbjudande eller rekommendation om köp eller
försäljning av finansiella instrument. SKAGEN tar inte ansvar för direkta eller indirekta förluster eller utgifter som kan uppstå
genom användning eller tolkning av rapporten. Anställda i SKAGEN AS kan vara ägare av värdepapper utställda av företag som
är omnämnda i denna rapport eller ingår i fondens portfölj. SKAGEN Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonden
att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare.