VAASA-LISÄ/ VASATILLÄGGET 2015

VAASA-LISÄ/
VASATILLÄGGET 2015
Työnantaja / Arbetsgivare
Yritys/yhdistys / Företag/förening
Yhteyshenkilö / Kontaktperson
Lähiosoite / Näradress
Postinumero ja - toimipaikka / Postnummer och -anstalt
Sähköposti / E-postadress
Puhelin / Telefon
Pankkiyhteys / Bankförbindelse
Työntekijämäärä / Antal anställda
Y-tunnus/ FO-nummer
Työntekijä / Arbetstagare
Nimi / Namn
Henkilötunnus / Personbeteckning
Lähiosoite / Näradress
Postinumero ja – toimipaikka / Postnummer och -anstalt
Sähköposti / E-postadress
Puhelin / Telefon
Vaasa-lisän myöntämisen ehdot / Villkor för beviljande av Vasatillägget
Vakuutamme, että työntekijä ja yritys / yhdistys täyttää Vaasan kaupungin asettamat Vaasa-lisän ehdot. (sivu 2).
Vi försäkrar att arbetstagaren och vårt företag / vår förening uppfyller de krav som Vasa stad ställer (sidan 2).
Päiväys / Datum
Yrityksen edustajan allekirjoitus / Underskrift av företagets/föreningens företrädare
Vaasan kaupunkin / henkilöstöpalvelut täyttää: palautettu pvä +
klo /
Vasa stads personalservice fyller i: har returnerats datum + kl.
Yhteispalvelupiste Vähäkyrö täyttää: palautettu pvä + klo /
Samservice Lillkyro fyller i: har returnerats datum + kl.
Lisätietoja Vaasa-lisästä/Ytterligare uppgifter om Vasatillägget:
Vaasan kaupunki, henkilöstöpalvelut / Vasa stad, personalservice
Hovioikeudenpuistikko 7C, 2.krs, 65100 Vaasa / Hovrättsesplanaden 7C, 2 våningen, 65100 Vasa
Kari Haverinen
Jukka Mäntymaa
puh / tfn (06) 325 1108 / [email protected]
puh / tfn 050 435 4844 / [email protected]
Sida 1 / 2
VAASA-LISÄ/
VASATILLÄGGET2015
Vasatillägg för sysselsättande
Vasatillägg utbetalas 200 €/mån., då arbetsgivaren anställer en person som har varit arbetslös
arbetssökande i 12 månader. Vasatillägg utbetalas för en person under högst sex (6) månader, d.v.s.
sammanlagt 1200 €.
Staden har reserverat ett anslag på 48 000 € för Vasatillägget år 2015. Avsikten är att uppmuntra
företagen att sysselsätta långtidsarbetslösa. Vasatillägget utbetalas i den ordningsföljd som
ansökningarna kommer in, så länge som detta är möjligt inom ramen för anslaget.
Vad förutsätts av arbetsgivaren för att Vasatillägget ska beviljas?

Vasatillägget kan betalas utöver TE-byråns lönesubvention

Vasatillägget utbetalas, om det är fråga om läroavtalsutbildning (också till företag)

Hemkommunen för den person som anställs ska vara Vasa, arbetsgivarens hemkommun är inte
av betydelse
Vasatillägget beviljas i huvudsak till företag. Föreningar kan få Vasatillägg för läroavtalsutbildning. Av
arbetsgivaren krävs att verksamheten är etablerad (man ska ha varit verksam minst ett år) och att
arbetsgivaren ska ha en/flera arbetstagare i ledarställning som inte är anställd(a) med lönesubvention.
Av arbetsgivaren meddelade uppgifter kontrolleras vid behov.
Vad förutsätts av arbetsförhållandet för att Vasatillägget ska beviljas?
Ett krav är att den sysselsatta får lön enligt det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet i
fråga. Om inget kollektivavtal tillämpas, betalas en vanlig och rimlig lön för arbetet. Arbetstiden är minst
85 procent av den fulla arbetstiden inom branschen. Arbetsavtalet som ingåtts med den sysselsatta ska
bifogas ansökan.
Arbetsförhållandets längd ska vara minst sex (6) månader. Företaget får inte ha permitteringar,
uppsägningar eller skatteskulder under de nio senaste månaderna.
Utbetalning av Vasatillägget till arbetsgivaren
Vasatillägget betalas i efterskott i en (1) rat till det bankkonto som anges i ansökan. Arbetsgivaren är
skyldig att meddela, ifall den sysselsatta slutar arbeta i företaget. Om anställningsförhållandet upphör
innan den utsatta tiden på sex (6) månader går ut, upphör också utbetalningen av Vasatillägget.
Ansökning om Vasatillägget
Den elektroniska ansökningsblanketten för Vasatillägget finns på Vasa stads webbplats. Arbetsgivaren
fyller i och skriver ut blanketten och förbinder sig att anställa en arbetslös person för minst sex (6)
månader. Blanketten inlämnas till Vasa stads personalservice. Vasatillägget utbetalas direkt till
arbetsgivaren efter att arbetsgivaren har fyllt i och inlämnat redovisningsuppgifterna till Vasa stad.
Sida 2 / 2