Uppsala universitet - Läkarprogrammet

LÄKARPROGRAMMET
330 högskolepoäng
Foto:Foto:
Staffan Claesson
iStockphoto
Förebygga, lindra och läka – kraven på läkaren är höga. Du ska
behärska vetenskapens senaste landvinningar samt se och möta
­människan bakom symtomen. Det kräver bred medicinsk kunskap,
vetenskapligt tänkande, humanistiskt förhållningssätt, färdigheter
i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet
får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning.
I samband med utlandsstudier kan
du söka resebidrag från medicinska
fakulteten. Kontakta programsam­
ordnaren eller studievägledarna för
mer information.
EXAMEN
Utbildningen leder till en läkarexamen
OM PROGRAMMET
och gruppundervisning med placering på
vilket är en yrkesexamen. Efter examen
Vid Läkarprogrammet övar du tidigt din
sjukhuset i Uppsala och dess region. Du
gör du minst 18 månader allmäntjänst­
framtida yrkesroll genom utbildning i
deltar i avdelningens dagliga arbete och
göring innan du kan ansöka om legitima­
primärvården och färdighetsträning. Från
byter regelbundet avdelning för att få
tion hos Socialstyrelsen.
första terminen ställs du inför patient­
bred kunskap. Stora delar av kurslittera­
kontakter, undersökningsmetoder och
turen är engelskspråkig och vissa
EFTER UTBILDNINGEN
andra kliniska färdigheter såväl som etiska
utbildnings­moment kan ges på engelska.
Efter grundutbildningen till läkare skall
och vetenskapliga frågeställningar. Läkar­
Vid kommunikation med patienter är
man vara rustad att klara arbetet under
programmet integrerar både biologisk
goda språkkunskaper i svenska viktiga.
allmäntjänstgöring (AT) som omfattar
grund­vetenskap med klinisk vetenskap och
Studerande kan om det bedöms nödvän­
minst 18 månader.
grundvetenskapliga med kliniska ämnes­
digt behöva genomgå kompletterande
områden. Du studerar teoretiska moment
utbildning i svenska språket.
i sitt sammanhang, inte som separata kurser.
Läkarprogrammet omfattar 11 terminers
Du genomför huvuddelen av din kli­
niska utbildning vid Akademiska sjuk­huset
AT-tjänstgöring är en vidareutbildning
under anställning som, efter godkänd
examination, ger legitimation.
De flesta AT-utbildningar omfattar
studier och innehåller ett självständigt
och primärvården i Uppsala. Vissa inslag
21 månader och innehåller följande
fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng
främst under termin 5–8 sker vid andra
block: medicin 6 månader, kirurgi
(hp) samt valbara kurser om 7,5 hp. Du
sjukhus i Eskilstuna, Falun, Lindesberg,
6 månader, psykiatri 3 månader och
som vill bedriva forskningsarbete har goda
Avesta, Gävle, Hudiksvall, Karlstad,
primär­vård 6 månader. Efter AT kan du
möjligheter att utföra detta sommartid
­Enköping, Köping eller Västerås. Vid region­
välja att göra en specialisttjänstgöring
eller vid sidan av studierna. Kurserna på
placering får du gratis boende och resa.
(ST), vilken äger rum som läkartjänst­
termin 1–6 utgör grundnivå och termin
Läkarprogrammens upplägg varierar
7–11 avancerad nivå.
mellan utbildningsorterna vilket begränsar
möjligheterna till byte av studieort.
OM UNDERVISNINGEN
göring. ST tar cirka fem år.
Anställningsformerna och arbets­
platserna för läkare varierar. Du kan
arbeta på sjukhus, på vårdcentraler eller
Undervisningen består av föreläsningar,
STUDERA UTOMLANDS
på privata mottagningar. Du kan ägna dig
gruppundervisning och laborationer.
Läkarprogrammet i Uppsala bedriver
åt forskning och undervisning på univer­
Längre fram blandas föreläsningar i såväl
internationellt utbyte med ett flertal
sitetssjukhus eller arbeta på läkemedels­
kliniska som grundvetenskapliga moment
länder, framför allt inom Europa.
företag.
www.uu.se2013/2014
KURSER INOM PROGRAMMET
Termin 1
Termin 6
Termin 9
Medicinsk introduktionskurs
Klinisk medicin II:
Forts. Klinisk medicin V:
Cirkulation och respiration
Integrering prekliniska/
Psykiatri/ögon/ÖNH
Kommunikation, nerver och psyke
Energi- och näringsbalans
Professionell utveckling I
kliniska ämnen III
Hjärta/kärl II/magtarm/anestesi
och diagnostik
Integrering prekliniska/
kliniska ämnen VIIII
Barnets och kvinnans hälsa I
Integrering prekliniska/
Termin 2
kliniska ämnen IIII
Tillväxt och degeneration
Termin 10
Professionell utveckling
Homeostas och endokrin reglering
Termin 7
Barnets och kvinnans hälsa II
Professionell utveckling II
Klinisk medicin III:
Självständigt arbete (15 hp)
Integrering prekliniska/
Termin 3
Klinisk anatomi och rörelselära (KARL)
Neurobiologi, homeostas och
intervention
Professionell utveckling III
kliniska ämnen V
Rörelse/ortopedi/hud- och
Termin 11
Valbar period
­ledsjukdomar/ endokrinologi/
Självständigt arbete (15 hp)
metabolism
Akutsjukvårdsfall/professionell
Integrering prekliniska/
kliniska ämnen VI
­utveckling/ledarskapsutbildning/­
allmänmedicin fall
Termin 4
Attack och försvar
Termin 8
Professionell utveckling IV
Klinisk medicin IV:
Integrering I
Urinvägarnas sjukdomar/biokemiska
laboratorieanalyser och
Termin 5
Klinisk medicin I:
tumörsjukdomar/infektioner/
mikrobiologi integrering VII
Integrering prekliniska/
kliniska ämnen II
Propedeutik
Akutsjukvård/hjärta/kärl I/
lungmedicin/geriatrik
Klinisk medicin V:
Integrering prekliniska/
kliniska ämnen VIII
Neurologi
Ledarskapsutbildning
LÄKARPROGRAMMET 330 högskolepoäng
ANMÄLAN
Antagning sker till både höst- och
vårterminen. 15 april är sista dag
för anmälan till höstterminen.
15 oktober är sista dag för anmälan
till vårterminen.
Anmälan görs på www.antagning.se.
BEHÖRIGHET
Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik
4 (områdesbehörighet A13) alternativt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13)
KONTAKT
Studentservice Farmaci,
medicin och vård
Studievägledning
018-471 46 75
[email protected]
www.uu.se/utbildning
Enheten för studieoch karriärvägledning
S:t Olofsgatan 10 B, Uppsala
018-471 47 20, 018-471 00 00 (växel)
[email protected]