Hornhinnetransplantationer, PKP/DALK

Ögonkliniken, Eydís Ólafsdóttir, öl.
2012-10-25
Rev
2015-08-25
Hornhinnetransplantationer, PKP/DALK
PKP: Penetrerande Keratoplastik. Genomgripande hornhinnetransplantation.
DALK: Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. Vi siktar på ”Big Bubble teknik” som är
den som ger bäst visusresultat. Hela stromat på patienten avlägsnas och enbart Descemets
membran och endotelet behålles. Viktigt att skilja denna metod från pre-Descemets DALK,
som förvisso är tekniskt enklare men ger sämre visusresultat.
Indikationer för PKP: Patienter med sjukdom i alla hornhinnans skikt.
Indikationer för DALK: Patienter där alla hornhinnans lager utom endotelet är sjuka. De
flesta patienter med keratokonus lämpar sig för DALK. Undantag är de som har haft hydrops.
Vissa patienter med hornhinnedystrofier och hornhinneärr kan opereras med DALK.
När skall man operera?: När alla andra synförbättrande åtgärder har provats men inte
fungerat. Patienterna är ofta unga, och det är särskilt viktigt att göra sig helt säker på att
alternativ till kirurgi (som t ex hårda kontaktlinser och sklerallinser) har utvärderats
tillräckligt innan man tar beslut om kirurgi. Eventuellt samtidigt förekommande glaukom
måste vara välreglerat innan hornhinnekirurgi genomförs.
Fördelar med DALK vs PKP: DALK har fördelar jämfört med genomgripande
hornhinnetransplantation; mindre avstötningsrisk och lägre endotelcellsförlust. Dessutom är
ögat starkare efter operationen eftersom Descemets membran är hel.
Komplikationer: Sällsynt med intraoperativa komplikationer vid PKP. Vid DALK ca.30%
convertering till PKP. Långsam epitelialisering av transplantatet (ska ske inom 5 dygn
postoperativt). Keratit (mer aggressiv behandling än hos icke-keratoplastikopererad patient
krävs). Suturproblem (nolltolerans för lösa suturer, stor risk för keratit eller andra allvarliga
komplikationer). Avstötning. Glaukomutveckling (som inte behöver vara relaterad till
steroidbehandling när det gäller PKP-patienter).
Kontroller: PKP/DALK patienter kontrolleras dagen efter och en vecka efter operationen.
Därefter efter 1 månad, 3 månader, 6 månader, 12 månader och sedan 2 till 3 månader efter
suturborttagningen och 24 mån. Blankett till Kornearegistret skall fyllas i vid 24-månaders
kontrollen.
Suturerna kan tas 12 - 18 månader postoperativt efter PKP, och 12 månader efter DALK. Om
det finns enstaka suturer och patienten har höggradig astigmatism, kan man ta en sutur i den
högstbrytande meridianen 3 månader efter ingreppet, med oftast påtaglig påverkan på
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
1 (2)
Ögonkliniken, Eydís Ólafsdóttir, öl.
2012-10-25
astigmatismen. Ta aldrig mer än en sutur åt gången och vänta en månad innan eventuell
ytterligare suturtagning. Lösa suturer måste alltid avlägsnas omedelbart. Om den fortlöpande
suturen lossnar kan man behöva resuturera om det sker för tidigt efter ingreppet. Vid
suturborttagningen ges Opnol/Maxidex x 3 i 1- 2 veckor för att minska risken för avstötning.
Behandling: PKP/ DALK-patienter skall ha kortisondroppar i ett antal månader efter
operationen. Opnol x 4 i 2 mån, x 3 i 2 mån, x 2 i 2mån och därefter x 1 i 2 mån. Utsättning
av steroidbehandlingen innebär viss avstötningsrisk och måste vägas mot risken för
steroidinducerat glaukom och kataraktutveckling.
-Antibiotikadroppar kan övervägas första veckan postop under den tiden som epitelet inte är
läkt.
Avstötningsreaktion: Vanligaste orsaken till att transplantatet slutar fungera. Riskfaktorer
inkluderar ung patient, vaskulariserad hornhinna, tidigare graft failure, ocular surface disease,
H. simplex, glaukom och steroidresponders.Avstötning ovanligare vid DALK än vid PKP.
Med snabbt insatt terapi kan avstötningen oftast hävas. Behandla med Opnol varje timme och
om kraftig reaktion eventuellt systemisk steriodpuls (Metylprednisolon 3 - 5 mg/kg i.v. vid ett
tillfälle) och sedan 5 dagar Prednisolon peroralt
1 mg/kg/dag.
VIKTIGT!: Följande måste alltid åtgärdas omedelbart, antingen på hemortskliniken eller via
kontakt med kornealkirurg på USÖ.
• Transplanterad patient med rodnad, irritation, ljuskänslighet, inre retning eller
synnedsättning
• Epiteldefekt/stromal reaktion runt sutur, eller synligt lös sutur
• Högt ögontryck
//Reviderad 150825
www.orebroll.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-13 17 49
2 (2)