VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015
Saco-S lokalförening vid KTH
Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat 12 månader, från och med 140211–150209.
ÅRSMÖTET 2014
Årsmötet hölls tisdagen den 11 februari kl. 12.15 i sal D3, Lindstedtsvägen 5. Prof. Gunnar Henriksson,
KTH utsågs till mötesordförande.
Styrelsen redovisade sin verksamhetsberättelse för året som gått. Verksamhetsberättelsen godkändes av
årsmötet.
Hans Edin (EES) omvaldes enhälligt till ordförande.
Till ledamöter i styrelsen omvaldes enhälligt:
Lars Abrahamsson (EES)
Hans Edin(EES)
Olle Jönsson (ITM)
Yohannes Kiros (CHE)
Karin Odelius (CHE)
Marianne Persson-Söderlind (NORDITA)
Reine Bergström (STH)
Anne Håkansson (ICT)
Till nya ledamöter i styrelsen invaldes:
Kristina Östman (EES)
Alexander Baltatzis (CSC)
Anders Robertsson (ECE
Adjungerade ledamöter:
Bojan Boric 141001 - För att förbättra och stödja samverkan med arkitekturskolan
Till valberedningen valdes enhälligt (efter att de icke närvarande hörts):
Leif Svanblom (UF) – ordförande
Chris Druid (ECE)
Gunnar Henriksson (CHE)
Rikard Lingström (STH)
Martin Norgren (EES)
Urban Westergren (ICT)
STYRELSEN EFTER ÅRSMÖTET 2014
Styrelsen utsåg Hans Edin till ordförande, Lars Abrahamsson till 1:e vice ordförande, Karin Odelius till 2:e
vice ordförande samt Yohannes Kiros till sekreterare. Från 140825 ändrades det till Reine Bergström 1:e
vice ordförande och Lars Abrahamsson till 2:e vice ordförande.
Styrelsen har sedan årsmötet 2014 genomfört 18 stycken protokollförda sammanträden.
ARBETSFÖREDELNING INOM STYRELSEN EFTER ÅRSMÖTET 2014
Doktorandansvarig:
Kristina Östman, biträdd av Lars Abrahamsson
Löneförhandlingsansvarig:
Olle Jönsson, med stöd av Lars Abrahamsson vid
förhandling av doktorandstegen
Bitr. löneförhandlingsansvarig:
Karin Odelius. Från 140815 Lars Abrahamsson
Hemsida:
Anne Håkansson
Medlemsregister:
Anne Håkansson
Skyddsombudsfrågor:
Anders Robertsson
Bitr. skyddsombudsfrågor:
Yohannes Kiros
Medlemsrekrytering:
Alexander Baltatzis
Kontaktpersoner för skolorna:
ABE:
Hans Edin
BIO:
Yohannes Kiros
CSC:
Alexander Baltatzis
STH:
Reine Bergström
EES:
Hans Edin
CHE: Yohannes Kiros
SCI:
Marianne Persson-Söderlind
ITM:
Olle Jönsson
UF:
Olle Jönsson
ICT:
Anne Håkansson
ECE:
Anders Robertsson
Representanter i KTH-organ
Universitetsstyrelsen: Hans Edin
MBL-förhandling inför universitetsstyrelsen: Hans Edin och vid tillfällen Lars Abrahamsson
Centrala Samverkansgruppen: Hans Edin, Lars Abrahamsson och Reine Bergström
Personalplaneringskommittén (PPK):
Marianne Persson Söderlind (sammankallande), Reine Bergström och Anne Håkansson
Marianne Persson-Söderlind ingår som facklig representant i styrgruppen för mångfaldsfrågor och ingår
som KTHs Saco-representant i Partrådets referensgrupp för utveckling av framtidens
arbetsmiljöutbildning
Personalansvarsnämnden (har ej sammanträtt under året): Hans Edin
Fakultetsråd:
Reine Bergström med Hans Edin som ersättare
Jämställdhets- och mångfaldskommittén (pågående mandatperiod):
Yohannes Kiros, samt Saco-S ledamöter i CSG
EKONOMI
Lokalföreningen har ingen egen ekonomi att redovisa. Vissa kostnader har täckts av kontaktförbundet,
Sveriges Ingenjörer.
SAMARBETE MED ÖVRIGA PERSONALORGANISATIONER
Saco-föreningen vid KTH samarbetar med de övriga arbetstagarorganisationerna på KTH: SEKO och
ST-KTH.
CENTRALA FÖRBUNDEN
Lokalföreningen har som kontaktförbund Sveriges Ingenjörer. Samarbete sker med samtliga förbund
inom Saco där vi har medlemmar.
Hans Edin har varit suppleant i Saco-S representantskap.
Karin Odelius är ledamot i Sveriges Ingenjörers fullmäktige
Lars Abrahamsson är ledamot i SULFs förbundsstyrelse, var inför verksamhetsåren 2011-2014
valberedare för dess professionsförening för doktorander, SDF.
Himanshu Kataria, medlem i Saco-S KTH, invaldes för 2014 i SDF:s nationella styrelse.
Karin Odelius, Hans Edin och Alexander Baltatzis var representerade i Sveriges Ingenjörers
högskolegrupp.
Olle Jönsson deltog i partsrådets möte under maj månad.
Lars Abrahmsson deltog vid partsrådets möte 141121
KOMMUNIKATION, DELAKTIGHET OCH KUNSKAPSUTBYTE
Styrelsen har under verksamhetsåret haft som mål till kommunikation med SSG ledamöter på det sociala
mediet KTH Social. Denna kommunikationskanal har dock inte använts.
Mål i verksamhetsplanen:
•
Utveckla och underhålla en sida i KTH-Social där information regelbundet läggs
upp. Möjligheten ges då för medlemmar att prenumerera på händelser.
- Styrelsen har inte öppnat en KTH-social sida för att kommunicera med
medlemmarna.
•
Hålla minst tre medlemsmöten utöver årsmöte för alla medlemmar på KTH
- Två medlemsmöten har hållits för medlemmar.
•
Ett möte kopplat till arbetsmiljö och skyddsombudsfrågor
- Ett medlemsmöte hölls 140423 kring skyddsombudsfrågor med Maria Steinberg
som inbjuden talare. Ca 20 medlemmar deltog.
•
Ett möte kopplat till kollektivavtal och lärarnas arbetstidsavtal
- Förhandlingarna kring lärarnas arbetstidsavtal påbörjas på nytt under våren 2015.
Inget medlemsmöte hölls därför kring kollektivavtal då styrelsen inväntat detta
avtal.
•
Ett möte kopplat till den nya modellen för löneförhandling
- Medlemsmöte kring detta hölls 150114. Ca 80 medlemmar deltog.
•
Fortsätta att utveckla hemsidan som kommunikationskanal.
•
•
- Vi har ca 500 besökare på hemsidan per månad.
Förbättra analysen av hemsidebesöken så att man kan mäta exempelvis nedladdade
dokument
- Vi har möjlighet via Google Analytics att se statistik kring nerladdade dokument
•
Ge ut fyra informationsblad under verksamhetsåret.
- Två medlemsbrev har skickats ut under verksamhetsåret.
•
Skolsamverkansgrupperna kommer att inbjudas till två utökade styrelsemöten med
speciellt fokus på skolsamverkansfrågor – ett under höst och ett under vår.
- Ett utökat styrelsemöte med inbjudan till SSG ledamöterna hölls 141126
•
Skyddsombuden kommer att inbjudas till två utökade styrelsemöten med speciellt fokus
på skyddsombudsfrågor – ett under höst och ett under vår. Det är vår avsikt att
genomföra det mötet gemensamt med ST och SEKO.
- Ett möte hölls med skyddsombud med inbjuden föreläsare från Arbetsmiljöverket.
•
Lägga ut alla mötesprotokoll på Saco-S hemsidan
- Samtliga justerade och scannade styrelseprotokoll ligger på Saco-S hemsida
MEDLEMSREKRYTERING
Mål i verksamhetsplanen:
•
Öka antalet medlemmar med 2 % till 1 januari 2015. Öka medlemsantalet bland
doktoranderna med 5 % under verksamhetsåret.
Medlemsregistret visar att antalet medlemmar 2014-01-26 var 1547. Den 26 januari 2015 var antalet
medlemmar 1643, dvs. en ökning med 6,2%. Någon uppföljning av medlemsförändringen bland
doktoranderna har inte gjorts. Det är normalt svårt att kontrollera vårt medlemsantal bland
doktorander med stipendium eller utbildningsbidrag som finansieringsformer då vissa förbunds
medlemsdatabaser verkar anpassade huvudsakligen för medlemmar med anställning.
Kristina Östman har medverkat vid information till nyanställda.
SAMVERKAN
Samverkan sker på den nivå där beslut fattas; i centrala samverkansgruppen (rektorsbeslut), i
skolsamverkansgrupper och i lokala samverkansgrupper. Samverkan är en viktig del av det fackliga
inflytandet och fungerar väl på central nivå där arbetet sker aktivt tillsammans med de övriga två fackliga
organisationerna ST och SEKO. Styrelsebeslut MBL-förhandlas.
På uppdrag av arbetsgivaren och i samarbete med ST och SEKO har styrelsen medverkat till att utveckla
KTH Social som ett verktyg för samverkan. Samverkan via KTH social pågår. Men endast i liten
omfattning.
Mål i verksamhetsplanen:
• Fungerande samverkan vid alla skolor.
Under året har centrala samverkansgruppen besökt samtliga skolor vid ett av deras
samverkansmöten. Vid samverkan på skolnivå är karaktären fortfarande i stor omfattning
information kring fattade beslut snarare än samverkan inför beslut. I övrigt varierar kvaliteten
på samverkan mellan skolorna. I ett fall har vi under året haft anledning att hävda att
samverkansavtalet inte följts. Efter förklarad oenighet på skolnivå lyftes frågan till centrala
samverkansgruppen. Därefter togs ett omtag av vissa delar av samverkansprocessen på
skolnivån. Under 2015 kommer facken och arbetsgivaren göra en gemensam översyn av
samverkansavtalet.
• Lokala samverkansgrupper enligt avtal.
Lokal samverkan förekommer på en del institutioner och verkar där fungera.
Samverkansarbetet har kommit igång på Arkitektur där det nu finns lokal Saco-S representant
i den lokala samverkansgruppen. Det finns dock ett fortsatt stort behov påde flesta skolor för
nya förtroendevalda som kan ta på sig uppgifter inom samverkansarbetet.
•
•
•
Ersättning för fackligt uppdrag i samverkansgrupp på skol- eller lokal nivå ges utifrån
samverkansavtalet.
Diskussioner har förts med någon enstaka skola kring vad ersättningen skall vara. I dessa fall har
vi blivit överens om omfattningen. Ingen generell uppföljning har gjorts.
Markant öka samverkan mellan CSG och SSG via KTH Social. Målsättning för 2014 är
samma som för 2013 - 10 inlägg per månad.
- Samverkan via Social är tyvärr på mycket låg nivå.
Skolsamverkansgrupperna kommer att inbjudas till två utökade styrelsemöten med
speciellt fokus på skolsamverkansfrågor – ett under höst och ett under vår.
- Ett utökat styrelsemöte har hållits där de lokala skolsamverkansgrupperna har bjudits in.
ANSTÄLLNING OCH LÖNER
2014 års löneförhandling var sifferlöst enligt det centrala avtalet mellan Saco-S och arbetsgivaren. Ett nytt
avtal som innebär lönesättande samtal för Saco-S anställda tecknades 151210. När detta skrivs pågår löneoch lönesättande samtal mellan lönesättande chefer och anställda. Doktoranderna förhandlas separat med
en lönestege som utgör lägstalöner och ingen ny doktorandstege är överenskommen. Den från 131001
lyder: Steg 1: 26400, Steg 2: 27400, Steg 3: 29400 och Steg 4: 31400.
Mål i verksamhetsplanen:
•
Motverka att enskilda yrkesgrupper inte halkar efter i löneutvecklingen.
- Ett partsgemensamt arbete med lönekartläggning pågår och ska enligt avtal vara
avslutat 2015-06-30. Utfallet av den lönekartläggningen kommer att användas för
att se skillnader inom vissa yrkesgrupper.
• Alla medlemmar skall erbjudas lönesamtal.
- I samband med lönerförhandlingen som gäller från 2014-10-01 ska samtliga medlemmar
erbjudas lönesamtal och lönesättande samtal. Hur det kommer att fungera återstår att se.
• Alla medlemmar skall erbjudas utvecklingssamtal
- Samtliga medlemmar en enligt samverkansavtalet rätt till ett utveckliongssamtal. Vi
har inte följt upp i vilken utsräckning detta sker.
• Undervisande forskare erbjuds läraranställning.
När det gäller denna fråga har vi inte kommit framåt under detta år.
• Medarbetarundersökningen används mer systematiskt och att resultatet följs upp
med återkoppling och åtgärder. Av särskild vikt är att följa upp de starka
indikationer på för hög arbetsbelastning och hög stress som framkommit genom
medarbetarundersökningen. Även åtgärderna bör uppföljas. Hjälper åtgärderna
som vidtas?
- Vi anser att arbetsgivaren har förbättrat arbetet med att redovisa resultat av
medarbetarundersökningen. Dock behöver fortsatt arbete ske med att följa upp
vilka åtgärder som har satts in för att komma till rätta med de identifierade
problemen.
•
•
Göra en analys av löneskillnader inom olika yrkesgrupper
- Se angående lönekartläggningsarbetet ovan.
Bevaka och stödja den tekniska och administrativa personalens karriärs- och
professionsutveckling
- Vi har tagit upp den frågan i samband med diskussionerna kring utvecklingsplanen.
DOKTORANDER
En av de viktigaste uppgifterna i arbetet med doktorandfrågorna handlar om att sprida information till
doktorander, till såväl oorganiserade som organiserade. Den förstnämnda gruppen med ambitionen att
också öka antalet medlemmar. Arbetet har visat sig framgångsrikt vad avser antalet medlemmar inom
gruppen med stipendiefinansiering. Sveriges Ingenjörer har sedan tidigare sänkt avgiften för doktorander
vilket borde öka medlemstalet framöver.
Informationsmöten under året:
Information saknas för närvarande för verksamhetsåret 2014
Mål i verksamhetsplanen:
•
Alla doktorander finansierade genom anställning.
Målet har ännu inte uppfyllts. Ett stort antal doktorander är finansierade med stipendier och ett
antal med utbildningsbidrag. (KTH har avskaffat utbildningsbidraget from 1 juli 2012 för alla
nyantagna)
Svenska Institutet höjde stipendiebeloppet till 15000 från 12000 med start läsåret 2013, men KTH
har trots ett tidigare rektorsbeslut om att följa SIs nivåer först ignorerat höjningen. Sedan valt att
ändra regelverket så att man inte behöver iaktta SIs höjda nivåer för stipendiater redan bedrev
forskarstudier då SI genomförde sin höjning. Denna grupp skulle dock enligt det nya
rektorsbeslutet beröras av höjningen under en viss tid. Saco-S förklarade sig oeniga till det
rektorsbeslutet.
•
Uppflyttning i doktorandstegen fungerar enligt avtal.
Hur väl avtalet fungerar varierar mellan olika delar av KTH. Vi har haft ett antal kontakter med
medlemmar där detta inte fungerar efter avtal. Vi uppskattar att doktorander hör av sig så att vi
kan driva frågan på individnivå där avtalet inte följs.
•
Licentiatantagning används endast när målet är lic.
Vår uppfattning är att antagning licentiatexamen för att sedan förlänga med ny antagning till
doktorsexamen har minskat men att det fortfarande kan förekomma. Det bör poängteras att
Saco-S uppfattning är helt i linje med KTH:s interna regelverk.
UPPSÄGNINGAR
Mål i verksamhetsplanen:
•
Uppsägningar är relevanta och alltid sker på saklig grund.
Två övertalighetsärenden rörande Saco-medlemmar har hanterats i PPK under året. Båda har
lösts genom enskilda överenskommelser, varav den ena efter långtgående förhandlingar. Två
enskilda överenskommelser utöver ovan nämnda har gjorts med medlemmar under
verksamhetsåret.
•
Förebyggande åtgärder sätts in i tidigt stadium
Föreningen arbetar aktivt med tidiga och direkta åtgärder efter kontakt med medlemmar för att
undvika att varsel uppstår. Se även förebyggande åtgärder Det är inte alltid rätt åtgärder sätts in i
tid. Om åtgärder sätts in tidigt är möjligheten att lösa förändringsfrågor lättare. Livs- och
karriärplanering är en möjlighet för samtliga anställda. En omfattande medelsbrist har under året
identifierats vid STH-skolan och samverkansprocessen kring det har varit föremål för oenighet på
lokal nivå och lyftes till centrala samverkansgruppen. Samverkansprocessen har delvis tagits om,
bl.a. med stöd av extern arbetstagarkonsult. Medelsbristen kommer att påverka ett antal
medlemmars möjlighet till fortsatt anställning.
•
Medlemmar garanteras en generell kompetensutveckling som gör att man kan utföra sitt arbete på
ett tidsenligt sätt vilket garanterar att man är generellt anställningsbar även utanför KTH
•
Kompetensutveckling sker och att den dokumenteras.
JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING
Mål i verksamhetsplanen:
•
Ökad medvetenhet om JML i alla delar av organisationen – gällande lag, planer och
policys ska följas och implementeras i verksamheten.
Styrelsen deltar i JML-arbetet via Jämställdhets- och Mångfaldskommittén. KTH tar frågan av
jämställdhets- och mångfaldsfrågor på stort allvar.
•
Sträva efter en jämnare könsfördelning inom alla yrkeskategorier och på alla nivåer inom
KTH
Vi har inte följt upp detta mål under året. Vår bild är dock att några större förändringar mot en
jämnare könsfördelning inte sker.
•
Att iaktta jämställdhet och mångfald vid det interna arbetet i styrelsen, vid rekrytering till
förtroendevalda och skyddsombud vid alla nivåer.
Styrelsen bestod efter årsmötet av 4 kvinnor och 7 män. Valberedningen består av en kvinna och
fem män.
•
Aktiv systematisk uppföljning av likabehandlingsarbetet på KTH.
Likabehandlingsarbetet följs i JMK
• KTHs nolltolerans mot all form av diskriminering efterlevs.
Styrelsen stödjer alltid medlemmar som känner sig utsatta och hjälper de att finna rätt hantering av
den diskriminering de känner sig utsatt för.
SKYDDSOMBUD
Mål i verksamhetsplanen:
•
Kartlägga vilka utbildningar skyddsombuden har genomgått och vilka de har behov av att
gå.
Utbildningen av skyddsombud har utvecklats och sker idag sker mer regelbundet än tidigare.
•
Säkerställa att det finns ett huvudskyddsombud på varje skola samt eftersträva att
skyddsombud finns på varje arbetsplats.
Samtliga skolor har idag huvudskyddsombud.
•
Öka kännedomen om vad som förväntas av skyddsombudens arbete på KTH..
Rutinerna för utseende av skyddsombud och kontakterna med skyddsombud har
förbättrats, men mycket mer kan göras. . Ett medlemsmöte med fokus kring
skyddsombudsfrågan har hållits – inbjuden talare Maria Steinberg (140423). Ett möte där
samtliga skyddsombud inbjöds till ett möte (141124) och Adam Jansson från
Arbetsmiljöverket gav en intressant presentation..
•
Anordna ett gemensamt möte under verksamhetsåret mellan samtliga fack och
samtliga skyddsombud.
- Ett möte har hållits
VERKSAMHETSPLAN
Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat efter den verksamhetsplan som är upprättad för föreningen.
Den behandlas av varje årsmöte.
Styrelsen för Saco-S lokalförening vid KTH
Lars Abrahamsson (EES)
Hans Edin(EES)
Olle Jönsson (ITM)
Yohannes Kiros (CHE)
Karin Odelius (CHE)
Marianne Persson-Söderlind (NORDITA)
Reine Bergström (STH)
Anne Håkansson (ICT)Kristina Östman (EES)
Alexander Baltatzis (CSC)
Anders Robertsson (ECE)
Bojan Boric (Adjungerad)