Ladda ner produktblad om Loceryl

Loceryl 5 % medicinskt nagellack, 3 ml
PRODUKTFAKTA
Produktnamn: Loceryl 5 % medicinskt nagellack, 3 ml
Varunr: 11 69 74
Företag: Galderma Nordic AB
Tel: +46 18 444 03 30
Namn:
Loceryl 5 % medicinskt nagellack
PRODUKTBESKRIVNING
Loceryl är ett medicinskt nagellack för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon. Kan användas efter diagnos fastställd av läkare.
Efter nedfilning och rengöring av den angripna nageln, appliceras det
medicinska nagellacket 1 gång i veckan tills dess att en frisk nagel växt ut
och nageln läkts. Det tar normalt upp till 6 månader för fingernaglar och 9–12
månader för tånaglar att växa ut.
Indikation och användningsområde:
Nagelmykos utan engagemang av nagelmatrix
• Sveriges mest använda receptfria läkemedel för behandling av nagelsvamp1
• Appliceras endast en gång i veckan
BRA ATT VETA / ATT TÄNKA PÅ
Behandling av nagelsvamp bör starta så tidigt som möjligt för att få bäst
resultat. Vid nagelsvamp som angriper matrix eller mer än 50% av nageln bör
systemisk eller kombinationsbehandling övervägas.
En läkare bör kontaktas så att denne kan avgöra om tablettbehandling eller
kombinationsbehandling behövs. Biverkningar är sällsynta. Kosmetiskt nagellack eller lösnaglar skall ej användas under behandling med Loceryl. Nagelfilar
som har använts till angripna naglar får ej användas på friska naglar.
3 ml Loceryl räcker till:
3–4 fingernaglar i ca 3–4 månader
1–2 tånaglar i ca 6 månader.
Vi tillhandahåller fritt både spatlar, filar och servetter till patienter som behöver
mer av dessa tillbehör.
AKTIVA INGREDIENSER OCH DERAS FUNKTION
Loceryl innehåller amorolfin, som har en effekt på ett flertal svamparter som
kan orsaka nagelinfektioner. Lacket fungerar som en reservoir då amorolfin
kontinuerligt penetrerar genom nageln och på så sätt bekämpar svåråtkomliga
svampar i nagelbädden. Amorolfin bryter ner svampsporernas cellväggar och
verkar på så sätt direkt svampdödande och/eller svamphämmande.
För fullständig produktinformation se www.fass.se och www.nagelsvamp.com
Läs bipackssedeln noga.
Verksamma beståndsdelar:
1 ml lack innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande
amorolfin 50 mg.
Kontraindikationer:
Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot
något hjälpämne.
Dosering och administreringssätt:
Efter omsorgsfull filning och rengöring av de angripna finger- och/
eller tånaglarna (särskilt nagelytan) med bifogade nagelfilar och
rengöringskompresser, appliceras lacket på nagelytan en gång i
veckan. Före varje applicering av Loceryl skall naglarna alltid rengöras med rengöringskompresser och vid behov filas ned igen. Lacket
är verksamt vid måttligt utbredda nagelförändringar. Behandlingen
bör fortsätta utan uppehåll tills nageln förnyats och angripna området läkts. Behandlingstiden beror huvudsakligen på infektionens
intensitet och lokalisering. I allmänhet rör det sig om 6 månader för
fingernaglar och 9-12 månader för tånaglar.
Varningar och försiktighetsmått:
Nagelfil som använts till angripna naglar får ej användas på friska
naglar. Kosmetiskt nagellack och lösnaglar ska inte användas
under behandling med amorolfin. Vid användning av organiska
lösningsmedel (thinner, lacknafta, aceton m fl) bör skyddshandskar användas, annars kommer amorolfinlacket att avlägsnas från
naglarna. Klinisk erfarenhet av behandling av barn saknas. Barn
och ungdomar under 18 år ska inte behandlas med amorolfin 5 %
medicinskt nagellack.
Graviditet och amning:
Erfarenhet från användning av amorolfin under graviditet och/eller
under amnig är begränsad. Den potentiella risken av användning
med amorolfin är okänd, eftersom endast ett fåtal fall av exponering
av topikalt amorolfin hos gravida har blivit rapporterade efter marknadsföring. Djurstudier har visat en reproduktionstoxicitet vid höga
orala doser. Med tanke på den låga systemabsorptionen vid applicering på naglarna förefaller risken för fostret obetydlig. Amorolfin
bör dock inte användas vid graviditet om inte absolut nödvändigt.
Det är inte känt om amorolfin passerar över i modersmjölk. Amorilfin bör inte användas under amning om inte absolut nödvändigt.
Biverkningar:
Biverkningar är sällsynta. nagelskador (t ex missfärgning av naglar,brutna naglar, sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner
kan dock även bero på själva nagelsvampsjukdomen. Sällsynta
(fler eller lika med 1 patient av 10 000, men färre eller lika med 1
patient av 1000): Nagelskada, missfärgning av naglar, onykoklas
(brutna naglar), onykorrexi (sköra naglar). Okänd frekvens: Erytem,
pruritus, kontaktdermatit, urikaria, blåsor.
Överdosering:
Inga systemiska tecken på överdos förväntas efter topikal applicering
av amorolfin 5 % nagellack. I händelse av oavsiktligt oralt intag, bör
om nödvändigt lämpliga symptomatiska åtgärder vidtas. Enstaka fall
av nagelskador (framförallt missfärgningav naglar) har rapporterats.
Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering:
Bruksanvisning medföljer förpackningen. En 3 ml flaska räcker för
behandling av 3-4 fingernaglar under 3-4 månader eller 1-2 tånaglar under 6 månader. Flaskan tillsluts väl så att lösningen ej torkar.
Förpackningstyp och innehåll:
3 ml glasflaska (receptfritt, ingår ej i förmånssystemet)
Informationen sammanställdes:
2014-05-06.
1
Svensk Läkemedelsdata Januari 2014
Galderma Nordic AB ~ Tel. 018-444 03 30.
[email protected] ~ www.omnaglar.se/loceryl
©Galderma 2015.
Mer information finns på www.fass.se
Kan användas efter diagnos fastställd av läkare. Loceryl 5% (amorolfin)
3 ml. medicinskt nagellack är ett receptfritt läkemedel för behandling av
nagelsvamp. Läs bipacksedeln noga. Mer info: www.fass.se
Galderma SE Loceryl Produktinfo 2015
INGREDIENSERFUNKTION
Amorolfine hydrochloride Fungistatisk/Fungicid
Ammonio methacrylate copolymer (type A) Filmbildare
Butyl acetate Minskar avdunstning
Ethanol, anhydrous Lösningsmedel
Ethyl acetate Lösningsmedel
Glycerol triacetate Främjar plasticitet
Läkemedelsform:
Medicinskt nagellack