Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening Södertälje

Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening Södertälje-Nykvarn
Svar på motion till årsmötet 2015
Inför årsmötet 2014 lade valberedningen en motion som handlade om kontaktskapande lokala
medlemsmöten. Årsmötet beslutade att överlämna motionen till den nya styrelsen för behandling.
Till årsmötet 2015 har valberedningens medlemmar lagt samma motion en gång till och angivit att
motionen remitteras på grund av uteblivet svar.
I och med att årsmötet 2014 beslutade att överlämna motionen till styrelsen för behandling behöver
inte styrelsen svara motionärerna eller övriga medlemmar i ett särskilt svar. Styrelsen redovisar i
verksamhetsberättelsen för 2014 hur arbetet har förlöpt under året och redovisar i
verksamhetsplanen för 2015 hur styrelsen avser att fortsätta arbeta med medlemsinformation.
Som svar på motionen till årsmötet 2015 vill styrelsen framföra följande.
Intentionerna i motionen är att öka kontakten och aktivitetsmöjligheterna för medlemmar som
önskar ett mer aktivt medlemskap i Rädda Barnens lokalförening. Styrelsen delar uppfattningen att
det är viktigt att öka medlemmarnas möjlighet att vara aktiva i barnrättsfrågor och andra frågor som
drivs av Rädda Barnen.
Styrelsen har under det gångna året själva och i samarbete med andra arrangerat flera aktiviteter.
Inbjudningarna till dessa arrangemang har tyvärr inte nått alla medlemmar. Anledningen till detta är i
korthet att hemsidan inte har skötts på det sätt som styrelsen avsåg och att styrelsen kom igång med
arbetet att göra ett medlemsutskick för sent för att hinna med mer än det utskick som gjordes i
samband med kallelsen till årsmötet. Närmare information om detta finns i verksamhetsberättelsen
för 2014.
Att öka medlemsinformationen bl.a. genom brevutskick samt annons i media är ett prioriterat
område för styrelsen. Det finns därför med som ett område att arbeta med i verksamhetsplanen för
2015. Styrelsen har också diskuterat att anordna medlemsmöten och avser att verka för detta under
det kommande verksamhetsåret.
Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen och överlåter åt styrelsen att besluta hur arbetet
med medlemsaktiviter och information ska bedrivas under det kommande verksamhetsåret.
Styrelsen föreslår att årsmötet ska finna att motionen mot bakgrund av ovanstående anses besvarad.