Svar på remiss från Socialdepartementet: Departementsskrivelse

BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Medicinsk enhet
Datum
2015-02-02
1 (3)
LD14/03544
Uppdnr 961
Sida
Dnr
2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Svar på remiss från Socialdepartementet:
Departementsskrivelse kostnadsfria läkemedel för barn
Ordförandens förslag
1.
Remissvar enligt bilaga c) godkänns
Sammanfattning
Socialdepartementet föreslår i en remiss att läkemedel ska vara
kostnadsfria för barn och unga under 18 år, vilket även ska gälla om de är
asylsökande eller vistas i landet utan tillstånd.
Landstinget Dalarna välkomnar remissförslaget, som bör leda till att barn får
nödvändig läkemedelsbehandling oavsett vårdnadshavarens ekonomiska
möjligheter. Dock finns en risk att patienters krav på förskrivning ökar även
om egenvård är möjlig. Det ger ett ökat tryck på den redan hårt belastade
primärvården. Det finns även en risk för ökad förskrivning av antibiotika,
vilket vore olämpligt ur resistens- och miljöhänsyn. Därför bör andra
kostnadsmodeller övervägas. Det är väsentligt att landstinget får full
kostnadstäckning för de ökade kostnaderna, både avseende läkemedel och
förbrukningsartiklar.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Remiss från Socialdepartementet
c)
Remissvar
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Landstinget Dalarna har getts möjlighet till yttrande om rubricerad
departementsskrivelse med förslag till ändring i lag (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.
Förslaget innebär att läkemedel ska vara kostnadsfria för barn och unga
under 18 år, vilket även ska gälla om de är asylsökande eller vistas i landet
utan tillstånd. Kostnadsfriheten ska också omfatta förbrukningsartiklar som
behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av
medicinering.
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
Box 712
Vasagatan 27
023-490000
791 29 Falun
Falun
Org.nr: 232100-0180
Lyrvall Staaf Helena
Avdelningschef/farmace
ut
076-855 68 90
[email protected]
Landstinget Dalarna
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03544
Sida
2 (3)
Landstinget Dalarna välkomnar föreslagna förändringar, vars grundtanke är
att barn/ungdomar ska kunna ges läkemedelsbehandling oavsett vårdnadshavarens ekonomiska förutsättningar. I Socialdepartementets promemoria
uppges att reformen gäller receptbelagda läkemedel, men landstinget
förordar att förslaget gäller alla förskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen, oavsett om de är receptbelagda eller ej. Landstinget Dalarna
instämmer i stort med förslagen och har synpunkter inom följande områden:
Kostnadsfrihet för läkemedel innebär en risk för förskrivningen ökar.
En ökad belastning på sjukvården, framförallt primärvården, av den
orsaken är inte önskvärd.
Utifrån vetskapen att tjänster som är gratis ofta tenderar till att
överanvändas bör andra möjliga kostnadsmodeller för att minska
kostnader för barn/ungdomar övervägas. Alternativ kan vara
motsvarande modell som för personer som är asylsökande/vistas i
landet utan tillstånd eller ett kraftigt sänkt högkostnadstak för barn och
ungdomar.
Ökad förskrivning av antibiotika, som utgör en stor andel av
förskrivningen till barn/ungdomar, medverkar till ökad risk för
resistensutveckling och ökad kassation med negativ miljöpåverkan.
Det är väsentligt att landstinget får full kostnadstäckning för de ökade
kostnaderna, både avseende läkemedel och förbrukningsartiklar.
Patient- och barnperspektiv
En lagändring enligt remissen möjliggör för barn/ungdomar att de ges
läkemedelsbehandling oavsett vårdnadshavarens ekonomiska
förutsättningar.
Ekonomi och finansiering
Det är väsentligt att landstinget får full kostnadstäckning för de ökade
kostnaderna, både avseende läkemedel och förbrukningsartiklar.
Miljö
Kostnadsfria läkemedel kan leda till ökad förskrivning av antibiotika, som
utgör en stor andel av förskrivningen till barn/ungdomar, vilket medverkar till
ökad risk för resistensutveckling och ökad kassation till men för miljön.
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö
Vid full kostnadsfrihet finns risk för att patienter kommer att söka sjukvård
för att få läkemedel förskrivna på recept, om det är terapeutiskt möjligt och
Landstinget Dalarna
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03544
mer ekonomiskt fördelaktigt än egenvård. En ökad belastning på
sjukvården, framförallt primärvården, av den orsaken är inte önskvärd.
Samverkan med fackliga organisationer
Remissvar är inte föremål för facklig samverkan.
Uppföljning
Det här beslutet behöver inte följas upp.
Sida
3 (3)
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Medicinsk enhet
Datum
2015-02-02
1 (2)
LD14/03544
Uppdnr 961
Sida
Dnr
Socialdepartementet
[email protected]
[email protected]
Svar på remiss från Socialdepartementet: Kostnadsfria
läkemedel för barn, S2014/8108/FS
Landstinget Dalarna välkomnar föreslagna förändringar, instämmer i stort
med förslagen och lämnar följande synpunkter:
I Socialdepartementets promemoria uppges att reformen gäller
receptbelagda läkemedel, men landstinget förordar att förslaget gäller
alla förskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen, oavsett om de är
receptbelagda eller ej.
Kostnadsfrihet för läkemedel innebär en risk för förskrivningen ökar.
Idag finns en stor mängd läkemedel tillgängliga för receptfri
försäljning. Många av dessa preparat ingår i förmånssystemet när de
förskrivs i större förpackningar, vilket kommer att göra det mer
ekonomiskt fördelaktigt för patienten med förskrivning än egenvård
när förskrivna läkemedel blir kostnadsfria. En ökad belastning på
sjukvården, framförallt primärvården, av den orsaken är inte önskvärd.
Utifrån vetskapen att tjänster som är gratis ofta tenderar till att
överanvändas bör andra möjliga kostnadsmodeller för att minska
kostnader för barn/ungdomar övervägas, till exempel:
- Motsvarande modell som för personer som är asylsökande eller
vistas i landet utan tillstånd - att egenavgiften är 50 kr per expeditionstillfälle för upp till tre månaders behandling – även för barn/ungdomar
skulle minska kostnaderna men motverka överförbrukning enligt ovan.
- Ett kraftigt sänkt tak för högkostnadsskyddet för barn/ungdomar. I
dag står alla patienter för hela läkemedelskostnaden upp till 1100 kr,
men den gränsen skulle kunna vara betydligt lägre för denna
patientgrupp.
Ökad förskrivning av antibiotika, som utgör en stor andel av
förskrivningen till barn/ungdomar, medverkar till ökad risk för
resistensutveckling och ökad kassation med negativ miljöpåverkan.
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
Box 712
Vasagatan 27
023-490000
Falun
Falun
Org.nr: 232100-0180
Lyrvall Staaf Helena
076-855 68 90
Avdelningschef/farmace
ut
[email protected]
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03544
Sida
2 (2)
Kostnadsökningen för landstingen är påtaglig för departementets
ändringsförslag. I remissen uppges den för läkemedel vara
400 miljoner kr, vilket för Dalarnas del motsvarar ökad kostnad med
10 miljoner kr. Därtill kommer även kostnadsökningen för berörda
förbrukningsartiklar.
Det är väsentligt att landstinget får full kostnadstäckning för de ökade
kostnaderna, både avseende läkemedel och förbrukningsartiklar.
..........................................................
Ingalill Persson
Landstingsstyrelsens ordförande