Tunga trender i landsbygdens omvandling.pptx

Tungatrenderi
landsbygdens
omvandling
Hållbarlandsbygd
Skara1oktober2015
ErikWestholm,StadochLand,SLU
Viktigautgångspunkter
•  Vadärlandsbygd?
•  Vadär
landsbygdsutveckling
•  Befolkning:nyaoch
gamlamönster
•  Service/Ellgänglighet
•  Landsbygdens
naturresurser
•  DetlångsikEga
perspekEvet:
framEdsfrågorna
Vadärsärskiltmedlandsbygden?
•  Gleshet
•  GleshetenärvikEgdärföraIstörreavståndochsämreEllgänglighet
påverkariprincipallmänskligakEvitet;socialarelaEoner,näringsliv,
demografiosv.Gleshetocksåenresurs.
•  Denfysiskamiljön
•  prägladavdetbrukadelandskapet,deninfrastrukturochde
insEtuEonerochsocialarelaEonersomhängersammanmedsäIet
aIanvändadeIalandskap
Varförärbefolkningensåviktig
1.BefolkningsförändringargåraI
förutsäga?
2.Åldersförändringarliggerbakom
ekonomiskaochsocialaförändringar
3.DessasambandärstabilaöverEden
Densvenska
ålderspyramiden
100
2050
90
80
70
65
ålder
60
50
2000
40
30
20
20
10
0
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
män
0
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
antal personer
kvinnor
Stadenochlandsbygden–växanderegionalaskillnader
10 svagaste LA 2025
Göteborgs LA 2025
90-94
90-94
75-79
Män
Kvinnor
Babyboom 1945
30-34
Babyboom 1966
45-49
Babyboom 1990
30-34
15-19
15-19
0-4
-60000 -40000
Kvinnor
60-64
60-64
45-49
Män
75-79
Ny babyboom 2020
-20000
0
20000
0-4
40000
60000
2 500
1 500
500
500
1 500
2 500
Störrebefolkningsrörelseriallageografiska
skalor
•  Fritidshusensanvändning
•  [email protected]ånövriga
Europa
•  Säsongsarbete
•  Arbetskraftsinvandring
•  Turismbaseradpå
naturresurser
•  [email protected]
storstäderna
•  Låginkomsthushållsöker
billigtboende
•  Flyktingarna
Internetochdennyageografin
•  LandsbygdsbuEker
läggsnermen…
•  Offentligservicedras
Ellbakamen....
•  Tätorterförlorar
funkEoner
•  MediesituaEonen
•  TviIermolnets
geografi
•  Landsbygdenoch
globaliseringen
Bredbandsutbyggnaden
•  LiggernuiLandsbygdsprogrammet;byråkraE,ojämn
utbyggnad,lokalakonflikter,personligalån,
•  Beroendeavstarkapersoner,grävmaskiner,nätverk=ojämn
utbyggnad
•  Gråekonomi–drarundanskaIeunderlag
•  Kvalitetsfrågor;vetmanvadmanfår?
•  Landsbygdensmedborgarkontrakt
•  Enslumpvisochfragmenteradutbyggnadavnyinfrastruktur
•  StortbehovaveIstrategisktgrepp
Nyarelationermellanlandoch
stad
•  Människorsboende,
rörlighet,relaEoner
•  Ennygeografiväxer
fram
•  Deglobala
utmaningarna:
energi,mat,klimat