Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Skälby

Järfälla kommun
Skolundersökning 2015
Föräldrar förskola
Skälby förskola
Antal svar: 70 (svarsfrekvens: 58 %)
Antal svar Järfälla, alla förskolor: 2712 (svarsfrekvens: 66 %)
1
Innehåll
Om undersökningen
Förklaring av diagram
Resultat
- Per fråga (Kommungemensamma frågor)
- NöjdKundIndex (NKI)
Spindeldiagram
2
Om undersökningen
Enkät
har skickats hem till föräldrar med barn i förskola
.
med möjlighet att logga in och svara via webben. Totalt
har två påminnelser skickats till dem som inte har svarat.
Urvalet tillhandahölls av kommunen.
Genomförandeperiod. Vecka 10 – 14, 2015
Leverantör: Markör Marknad & Kommunikation AB
[email protected]
3
Förklaring av diagram
.Bilderna på kommande sidor visar resultatet för förskolan 2015,
2014 samt 2013 jämfört med alla förskolor i kommunen 2015.
Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det innebär att summan
av betyget 1,2, 3 och 4 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar
till 100 procent (avrundningar kan förekomma).
Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”.
”Vet ej” redovisas separat som andelen av de i målgruppen som
avgivit svaret ”vet ej” för respektive fråga.
Medelvärdet per fråga är beräknat som ett medelvärde av samtliga
svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej).
För att ett resultat ska tas fram krävs 5 svarande eller fler.
4
Resultat
5
Utveckling och lärande
procent
0
50
Skälby förskola 2015 03
Mitt barn stimuleras till
utveckling och lärande i
förskolan.
Skälby förskola 2014
35
4
8
Skälby förskola 2013 0 4
57
34
61
30
64
3,6
1
3,4
4
3,6
3
3,6
1
18
76
3,7
4
Skälby förskola 2014 1 7
16
76
3,7
4
3,9
3
3,6
8
48
3,3
11
48
3,3
8
47
3,4
7
3,4
12
3,3
21
3,4
27
3,4
15
3,4
18
Skälby förskola 2013 0
13
5
8
Skälby förskola 2014
5
10
Skälby förskola 2013 0 8
3
87
23
Skälby förskola 2015
Järfälla, alla förskolor 2015
68
39
37
45
9
33
Skälby förskola 2015 0 13
Mitt barns tankar och
idéer tas till vara.
Vet ej (%)
Skälby förskola 2015 0 6
Järfälla, alla förskolor 2015 2 7
Mitt barns utveckling och
lärande dokumenteras och
följs upp.
62
32
Järfälla, alla förskolor 2015 1 6
På utvecklingssamtalen
samtalar vi om mitt barns
utveckling och lärande.
100 Medelvärde
Skälby förskola 2014 0 7
55
47
40
41
Skälby förskola 2013 0 7
52
47
Järfälla, alla förskolor 2015 2 9
46
37
1) Instämmer inte alls
53
2)
3)
4) Instämmer helt
6
Normer och värden (1/2)
procent
0
50
Skälby förskola 2015 03
Mitt barn känner sig tryggt i
förskolan.
33
Skälby förskola 2014 3 4
Skälby förskola 2013 11
3,7
1
3,8
0
3,6
1
61
3,6
6
61
3,5
6
61
3,6
3
3,6
3
85
23
Skälby förskola 2015 03
71
36
Skälby förskola 2014 3 7
30
Skälby förskola 2013 0 6
33
Järfälla, alla förskolor 2015 1 5
Personalen bemöter mitt
barn med respekt
0
79
12
30
Vet ej (%)
3,6
64
14
Järfälla, alla förskolor 2015 1 5
Personalen är goda
förebilder för mitt barn
100 Medelvärde
63
Skälby förskola 2015 03
22
75
3,7
4
Skälby förskola 2014
21
76
3,7
9
3,6
7
3,7
2
30
Skälby förskola 2013 03
Järfälla, alla förskolor 2015 13
38
59
22
1) Instämmer inte alls
74
2)
3)
4) Instämmer helt
7
Normer och värden (2/2)
procent
0
50
Skälby förskola 2015 0 5
Förskolan ger pojkar och
flickor samma
förutsättningar.
Skälby förskola 2014
22
33
Skälby förskola 2013 0
Skälby förskola 2015
6
Skälby förskola 2014
25
11
16
Skälby förskola 2013
5
Järfälla, alla förskolor 2015
7
3,7
16
3,6
17
3,6
21
68
3,6
17
68
3,6
14
3,2
23
3,0
14
3,1
14
3,3
12
43
18
40
19
19
9
23
74
28
Järfälla, alla förskolor 2015 2 5
Jag känner till förskolans
arbete med att motverka
mobbning, kränkande
behandling och
diskriminering
(likabehandling).
3,7
69
18
Skälby förskola 2013 04
15
76
24
3 5
3,7
72
20
Skälby förskola 2015 2 5
Skälby förskola 2014
21
81
28
47
37
39
27
1) Instämmer inte alls
57
2)
3)
Vet ej (%)
3,7
73
13
Järfälla, alla förskolor 2015 1 3
Personalen motverkar
aktivt att något barn
behandlas illa.
100 Medelvärde
4) Instämmer helt
8
Förskola och hem
procent
0
50
Skälby förskola 2015 2
Informationen om
verksamhetens innehåll
är bra.
14
Skälby förskola 2014
Järfälla, alla förskolor 2015
25
4
Skälby förskola 2014
11
Skälby förskola 2014
1
3,3
1
3,6
0
3,6
0
71
3,6
0
69
3,6
0
3,2
1
48
3,2
13
49
3,4
10
3,3
6
76
24
16
7
4
3,3
69
24
38
13
Skälby förskola 2013 2 7
Järfälla, alla förskolor 2015
3
51
14
Järfälla, alla förskolor 2015 2 6
Jag är nöjd med det
inflytande jag har i
verksamheten.
2,9
41
26
5 5
4
32
35
Skälby förskola 2013 1 4
Skälby förskola 2015
6
46
Skälby förskola 2015 1 4
Jag är nöjd med hur
jag bemöts när jag är
i kontakt med
förskolan.
3,2
32
12
42
32
43
10
34
1) Instämmer inte alls
51
2)
3)
Vet ej (%)
33
52
10
Skälby förskola 2013 1
100 Medelvärde
4) Instämmer helt
9
Sammanfattande omdöme
procent
0
50
Skälby förskola 2015 0 7
Jag är nöjd med
verksamheten på mitt
barns förskola.
Skälby förskola 2014
100 Medelvärde
54
3,5
0
55
3,3
0
56
3,5
0
60
3,5
0
61
3,6
0
3,5
0
3,5
0
3,5
1
38
5
12
28
Skälby förskola 2013 0 7
37
Järfälla, alla förskolor 2015 2 8
30
Skälby förskola 2015 1 3
35
Skälby förskola 2014
5
Skälby förskola 2013
3 4
28
3
23
9
18
Vet ej (%)
68
Jag kan rekommendera
mitt barns förskola.
Järfälla, alla förskolor 2015
7
1) Instämmer inte alls
64
67
2)
3)
4) Instämmer helt
10
NöjdKundIndex (NKI)
11
NöjdKundIndex (NKI)
NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna
är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade
frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan
olika grupper.
NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala
1. Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur
nöjd är du då med den?
2. Hur väl uppfyller förskolan och dess verksamhet de
förväntningar du haft?
3. Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker
du att ditt barns förskola kommer?
NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre
frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats 0-100.
12
NöjdKundIndex (NKI)
Skälby förskola 2015
73
Skälby förskola 2014
72
Skälby förskola 2013
76
Järfälla, alla förskolor 2015
75
0
20
40
60
80
100
13
NKI
Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet
- hur nöjd är du då med den?
procent
0
50
Skälby förskola 2015 101 4
11
Skälby förskola 2014
8
4 103
Skälby förskola 2013 030 4
Järfälla, alla förskolor 2015 11 2 3 5
26
5
4
100
27
6
16
6
1) Inte alls nöjd
3)
4)
7,7
0
7,8
0
8,1
0
7,9
0
27
18
26
28
18
25
5)
6)
19
7)
8)
9)
Vet ej (%)
17
29
15
2)
11
Medelvärde
23
10) I allra högsta grad nöjd
14
NKI
Hur väl uppfyller förskolan och dess
verksamhet de förväntningar du haft?
procent
0
50
Skälby förskola 2015 101 4
13
Skälby förskola 2014
11
4 01 3
3
Skälby förskola 2013 0 3 5 2 3
Järfälla, alla förskolor 2015 12 2 3 4
17
30
6
16
28
18
7
100
27
23
14
1) Inte alls så bra som jag hoppades
27
22
2)
3)
4)
5)
6)
7)
27
8)
9)
Vet ej (%)
17
7,8
0
18
7,7
0
8,0
4
7,9
1
20
19
Medelvärde
10) Bättre än jag hoppades
15
NKI
Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant
ideal tycker du att ditt barns förskola kommer?
procent
0
50
Skälby förskola 2015
30 4 0 4
Skälby förskola 2014
4 4 30
Skälby förskola 2013 02 5 3
Järfälla, alla förskolor 2015 1 2 2 3
1) Långt ifrån
17
29
12
13
6 2
7
21
21
27
20
3)
7
22
33
10
2)
100
4)
22
5)
6)
14
9
12
11
15
7)
8)
14
17
9)
Medelvärde
Vet ej (%)
7,2
0
6,9
0
7,3
4
7,4
1
10) Mycket nära
16
Spindeldiagram
17
Spindeldiagram
.Spindeldiagrammet visar resultatet per målområde för
förskolan jämfört med totalresultatet per målområde för
alla förskolor inom kommunen.
Resultaten redovisas som medelvärdet av samtliga svar som
avgivits av föräldrar för respektive målområde.
18
Medelvärden per målområde
Skälby förskola 2015
Järfälla, alla förskolor 2015
Utveckling och lärande
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
Sammanfattande omdöme
1,00
Normer och värden
Förskola och hem
19