ABC - för elever & föräldrar

ABC för elever & föräldrar
Läsåret
2015-2016
UDDEVALLA GYMNASIESKOLA
Margretegärde
Gymnasial lärlingsutbildning
Introduktionsprogrammen
VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA GYMNASIESKOLA!
Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola. Vi som arbetar här
hälsar Dig mycket välkommen och vi önskar Dig framgång i skolarbetet. Vår
strävan är att ge Dig en utbildning som gör Dig väl rustad inför livet och för
fortsatta studier och arbete.
Skolan ställer stora krav på Dig och Du måste därför vara beredd att bjuda till om
Du skall nå resultat. En del inslag i utbildningen får Du välja själv, vilket betyder
att Du måste ta ett stort eget ansvar. Om Du är inställd på att helhjärtat arbeta för
att utnyttja de möjligheter till en god utbildning som skolan ställer till förfogande,
lovar vi att göra vad vi kan för uppfylla Dina önskemål.
Detta ABC ger Dig en del upplysningar om skolan. Spara detta dokument - det kommer
tillfällen då Ni behöver slå upp ett och annat. Det är också möjligt att hämta
häftet på www.gymnasiet.uddevalla.se
Besöksadress, Margretgärde:
Postadress:
Telefon reception:
Skolgatan 2, Uddevalla.
Skolgatan 2, 451 81, Uddevalla
0522-69 75 42
Titel, namn, e-post:
Telefonnummer:
Administratör, elevregister – Marina Näverå
0522 - 69 69 69
[email protected]
Gymnasial lärlingsutbildning
Rektor, GLU – Janolov Simmons
0522 - 69 75 46
[email protected]
Lärlingskoordinator – Börje Andersson
BA, FT, NB, VO
[email protected]
Lärlingskoordinator – Anders Lundqvist
[email protected]
Lärlingskoordinator – Synnöve Alfredsson
0522 - 69 75 48
0522 - 69 75 57
0522 - 69 75 58
BF, EE, HA, HT, IN, VF
[email protected]
Lärlingskorordinator – Betty Ingildsen
HT, HV, RL
[email protected]
Programsamordnare – Jenny Edlund
0522-69 75 22
0522 - 69 75 30
[email protected]
Studie-, yrkesvägledare – Sofie Pelas Nilsson
0522 - 69 84 85
[email protected]
Skuggning – Fredrik Elfvenstam
0522 - 69 78 96
[email protected]
Introduktionsprogrammen
Rektor, IM – Gunnar Axelsson
0522 - 69 75 51
[email protected]
Programsamordnare – Lännart Holm
0522 - 69 74 26
[email protected]
Ungdomskonsulent – Helena Gustafsson
Individuellt alternativ
[email protected]
Ungdomskonsulent – Martin Bergvall
Språkintroduktion
[email protected]
Ungdomskonsulent – Linda Malak
Språkintroduktion
[email protected]
0522 - 69 75 47
0522 - 69 75 49
0522 - 69 75 50
Ungdomskonsulent – Issi Ivarsson
Individuellt alternativ/studieverkstaden
[email protected]
Ungdomskonsulent – Niclas Sjöborg Olsson
Språkintroduktion
[email protected]
Ungdomskonsulent – Hanna Lindmark
Individuellt alternativ
[email protected]
Ungdomskonsulent – Ellinore Gustavsson
Språkintroduktion
[email protected]
0522 - 69 75 52
0522 - 69 69 93
0522-69 63 40
0522- xx xx xx (ej klart ännu)
Uddevalla gymnasiekontor
Besöksadress:
Postadress:
Skolgatan 2, Uddevalla
Skolgatan 2, 451 81, Uddevalla
Expeditionstider under terminstid:
Mån. – Fre. 08.00 – 16.00
Titel, namn, E-post:
Gymnasiechef – Stefan Einarsson
[email protected]
Telefonnummer:
0522 - 69 68 53
Ekonom – Cornelia Krewer
0522 - 69 68 54
[email protected]
Administratör, ekonomi – Marina Ahlberg
0522 - 69 74 71
(skolskjuts och inackordering)
[email protected]
Administratör, ekonomi – Marie Isaksson
[email protected]
0522 - 69 69 04
Handläggare, personal – Marie P. Högesjö
0522 - 69 68 50
[email protected]
Handläggare, personal – Ulrika Hadén
0522 - 69 68 51
Fogsgaard
[email protected]
Planerings-och kvalitetschef - Susanne
Anderberg
(schema, övergripande skolplanering och kvalitetsarbete)
[email protected]
0522 - 69 75 39
Enhetschef – Eva Niklasson Grundberg
0522 - 69 68 55
(IST Extens, Dexter, V-Klass)
[email protected]
Informatör/webbsamordnare – Maria Rudquist 0522 - 69 69 88
[email protected]
Kontorsvaktmästare – Torbjörn Hallberg
0522 - 69 68 56
[email protected]
ABC
Anslagstavlor:
Information från skolan till elever sätts upp på särskilda
anslagstavlor. Det är viktigt att du tar för vana att då och då titta på
dessa.
Affischering:
Affischer får endast sättas upp på angiven anslagstavla.
Du som sätter upp affischer ansvarar för att de tas ned senast en vecka
efter det eventuella evenemanget. Övriga affischer får sitta i max två
veckor. Budskapet på affischerna får inte bryta mot skolans
värdegrund.
APL:
Arbetsplatsförlagt lärande - med det menas att du får utbildning på
en arbetsplats utanför skolan med hjälp av en handledare.
Betyg (GLU):
Betyg sätts med bokstavsbeteckningar, A-F. Betyg sätts på varje
kurs när den är avslutad, vilket oftast sker vid terminsslut,
men enstaka kurser kan sluta vid annan tidpunkt.
För elever på yrkesprogram gäller att eleven ska ha 2500 poäng varav
2250 ska vara godkända. Eleven ska också ha godkänt i Svenska 1,
alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1.
Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng på kurserna av
de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
Om det vid kursens slutdatum saknas underlag för att sätta betyg ges
inget betyg alls.
Om du vill ha mer information om detta, kontakta SYV.
Betyg (IM):
Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda
vidare till ett nationellt program eller till arbete. Innehållet i
utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan.
Efter utbildningen får man ett gymnasieintyg med betyg.
Bibliotek:
Biblioteken är en resurs för alla på skolan: elever, lärare och övrig
personal. Biblioteket finns på Agneberg och Östrabo 1 och är
öppet alla skoldagar kl. 08:00-16:00.
På biblioteket kan du…
• Söka information i böcker och databaser
• Läsa dagstidningar och tidskrifter
• Låna böcker
• Beställa böcker även från andra bibliotek
• Beställa kopior av tidskriftsartiklar, m.m.
• Använda datorer för ordbehandling.
• Läsa koncentrerat i tysta läsrum.
• Arbeta i grupp i grupprummet.
Busskort:
Förlorat busskort anmäls alltid till hemkommunens
skolförvaltning – gällande eleven folkbokförda i Uddevalla
Kommun används kommunen hemsida,
www.uddevalla.se/barnochutbildning. Alla busskort gäller även de
första veckorna av höstterminen. Korten skall sparas över
sommarlovet och användas fram till 15 september, tills de byts in mot
ett nytt skolkort. För att förlorat kort skall kunna spärras är det viktigt
att alltid notera kortnumret.
Cafeteria:
Pias Café är beläget i källaren, och har öppet vardagar mellan
09.00 – 15.00.
Datorer:
Skolans datorer skall i huvudsak användas för skolrelaterat arbete.
Information om regler för användandet meddelas genom IT-lärare
eller datortekniker. Om en elev missbrukar datorerna stängs eleven
av från datoranvändning.
Policy:
På lektionerna så använder vi datorn till skolarbetet.
Datorn skall vara ett hjälpmedel och verktyg till skolarbetet inte ett
distraktionsmoment.
När man är klar med sina studier finns det möjligheter till att ägna
sig åt att spela spel, titta på film, lyssna på musik, sms:a på raster,
håltimmar och fritid
Drogförebyggare:
Samordnare för drogfri ungdom på Uddevalla Gymnasieskola är
Ulrika Engelbrektsson som kan nås på telefon 0522-69 68 48, eller
via e-post på [email protected]
Elevhälsa:
Skolsköterska:
Kurator:
Specialpedagog:
Socialpedagog:
Dag Jönsson
Ninni Söderving
Anette Emausson
Sabina Johansson
Skolpsykolog och skolläkare kontaktas via rektor.
69 69 94
69 75 43
69 75 33
69 75 40
Elevinflytande:
Precis lika viktigt som det är för personalen att ha inflytande över
sin arbetssituation, är det viktigt för eleverna att ha det - att verka
för ett stort elevinflytande är något som vi alla vill och skall arbeta
med. Skall vi lyckas med det, krävs det dock att alla är villiga att ta
det ansvar som inflytandet medför. Det huvudsakliga inflytandet
utövas i klassrummet i mötet mellan elever och lärare.
Mötesplatser för elever, personal och skolledning finns på flera
nivåer: klassråd, programråd, husråd och Ungdomsfullmäktige.
Elevskåp:
Vid skolstart blir du tilldelad ett förvaringsskåp, förutsatt att
du godkänner att skolan har rätt att öppna skåpet vid behov.
Du måste själv införskaffa ett hänglås till detta, och
ansvarar för det på egen hand. Förvara ej värdesaker i skåpet,
då det finns en stöldrisk – skolan ersätter ej förlorade föremål.
E-post:
Du har en skyldighet att se över din e-post efter nya meddelanden.
Frånvaro:
På samma sätt som på andra arbetsplatser är du som elev i
gymnasieskolan skyldig att i förväg anmäla din eventuella frånvaro.
Sjukanmälan sker via V-Klass på skolans hemsida.
Frånvaro är endast giltig…
1. Om den anmälts i enlighet med reglerna för sjukanmälan.
2. Om den efter redovisning godtas av klassföreståndaren/mentorn
3. Vid begärd och av skolan beviljad ledighet. För omyndig elev
skall målsman styrka uppgifterna.
All annan frånvaro från skolarbetet är ogiltig frånvaro.
Motsvarande gäller sen ankomst. Anledningen till frånvaro från
undervisningen skall alltid anges.
Om du varit frånvarande från skolan är du skyldig att själv ta
reda på vad du missat i din undervisning. I samråd med dina
lärare planerar ni på ditt initiativ hur du skall arbeta för att
ta igen den del av kurserna som du missat.
Om du är sjuk:
Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via V-Klass
på gymnasieskolans hemsida www.gymnasiet.uddevalla.se.
Om du blir sjuk och behöver gå hem under dagen:
Meddela din lärare att du behöver gå hem sjuk. Myndiga elever kan
sjukanmäla sig i receptionen. Omyndiga elever måste meddela sina
vårdnadshavare om att de gått hem från skolan och vårdnadshavare
måste sedan ringa och sjukanmäla i V-klass.
Ledighet:
Ledighet för enstaka lektion beviljas av undervisande lärare. För
delar av dag eller hela dagar beviljas ledighet av elevansvarig lärare.
För mer än tre dagar i följd beviljas ledighet av rektor. För längre
ledigheter skall ledigheten anmälas till barn- och
utbildningsnämnden. Ledighet beviljas mycket restriktivt.
Skolan beviljar ledighet mycket återhållsamt under terminerna.
Det är svårt att ta igen det man missar, i synnerhet praktiska
moment. I grupparbeten påverkas också dina kamraters arbete.
Ledighet ges enbart vid särskilda skäl, teoriprov inom ramen för
körkortsutbildning, trafiksäkerhetsutbildning, uppkörning och
halkkörning. Du ansvarar naturligtvis för dina studier under
ledigheten genom planering och samtal i god tid före med berörda
lärare. Efter ledigheten ansvarar du för motsvarande kontakter för
att komma vidare i studierna.
Vid sjukdom längre än två veckor eller vid upprepad
ströfrånvaro krävs läkarintyg, annars kan studiebidraget komma
att dras in. Elevansvarig lärare skall också kontaktas. Vid fall av
smittosam sjukdom bland eleverna eller i deras närmaste omgivning
skall rektor och skolsköterska omedelbart underrättas. Är du sjuk
under APL skall du anmäla detta per telefon till APL-platsen på
morgonen.
OBS! Vid ogiltig frånvaro kan studiebidraget dras in – detta
påverkar samtidigt andra bidrag du och din familj eventuellt har.
Försäkring:
Du som är elev på Margretegärde är försäkrad mot olycksfall, sakoch personskador. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt. Mer
information om försäkringen finns på Barn och Utbildnings hemsida;
www.uddevalla.se
Föräldramöte:
Föräldrar (och elever) i åk 1 inbjuds under hösten till föräldramöte.
Hemsida:
På skolans hemsida, www.gymnasiet.uddevalla.se, finns mycket
information om skolans verksamhet. Den ligger som startsida när
du loggar in på skolans datorer.
Kameraövervakning:
Delar av Margretegärde är kameraövervakade (t.ex. entrén, elevskåp,
korridorer). Syftet med kamerorna är att förhindra stölder och
skadegörelse, samt att hindra att obehöriga vistas på skolan. Filmen
sparas endast i två veckor, det är därför viktigt att du genast anmäler
om det hänt något. Det är endast rektorerna som får titta på filmerna
efter anmälan.
Krishantering:
Vid krissituation, exempelvis dödsfall eller olyckor som rör elever
eller personal vid skolan, skall skolledningen/någon i krisgruppen
informeras. Rektor samlar krisgruppen som beslutar om fortsatta
åtgärder. Vid händelse av kris kommer hemsidan fortlöpande att
uppdateras med aktuell information.
Krisgruppens medlemmar, samt rektors kontaktuppgifter, finns att se i
Margretegärdes krisplan, som kan hittas på gymnasiets hemsida.
Kränkande behandling:
Accepteras inte. Skolans har en likabehandlingsplan och en
handlingsplan mot mobbning. Skolan arbetar ständigt förebyggande
och åtgärdande mot alla former av diskriminering och kränkande
behandling. Den nya lagen om likabehandling resulterar i ett
omarbetat handlingsprogram; se hemsidan.
Läromedel:
Böcker skall hanteras varsamt och är som regel låneböcker som
skall återlämnas. Du är skyldig att ersätta bok som du tappat,
förstört eller slarvat bort – om så sker skickar skolan hem en faktura.
Detsamma gäller materiel såsom datorer, kameror och dylikt.
Matsal:
Margretegärde saknar egen matsal – eleverna kommer därför att gå
till antingen Agneberg eller Östrabo 1 för att äta sin mat. Vilken
matsal respektive elev skall gå till kommer talas om i början av
läsåret.
Kostchefen Ulrika Eriksson är ansvarig för skolmaten i
gymnasieskolan. Tel.nr. 0522 - 69 69 08.
Närvaro:
Du är skyldig att närvara vid samtliga lektioner i de kurser som
står på din studieplan. Om du som studerande inte deltar i anmäld
kurs, ges inget betyg, vilket innebär att du inte får ett fullständigt
examensbevis. Du är också skyldig att delta i friluftsdagar,
studiebesök och andra aktiviteter som skolan anordnar (även om du
inte har schemalagda timmar då). Om lärare inte kommit när 10
minuter av lektionen gått skall receptionen kontaktas för vidare
besked.
Ordningsregler:
Du behandlar alla som arbetar på skolan rättvist och med
respekt. Kränkande behandling är ett lagbrott (Lagen om
likabehandling)! Bryter du mot detta…


Kallas du till samtal tillsammans med ansvarig lärare,
rektor och vårdnadshavare (för omyndig elev).
Kan du bli polisanmäld.
Du kommer i tid till lektioner och möten och du har med det
material som behövs. Kommer du ändå för sent…




Kan läraren ha låst dörren och du missar en viktig
genomgång.
Har du själv ansvaret för att ta reda på vad du missat.
Blir du insläppt när genomgången är avslutad.
Ber du om ursäkt och förklarar vid lektionens slut
anledningen till den sena ankomsten.
Du utför själv dina uppgifter och kopierar inte andras material.
Om du fuskar…



Kontaktar läraren vårdnadshavaren (för omyndig elev).
Kallas du till samtal med lärare och/eller rektor.
Kan det påverka ditt betyg för hela kursen påverkas.
Du stänger av din mobiltelefon/MP3-spelare under lektionen.
Om inte…

kan läraren avvisa dig från lektionen och du får ogiltig
frånvaro.
Du är rädd om miljön på skolan och städar, stänger och
släcker efter dig när du lämnar en sal.
Skräp läggs i papperskorgarna/återvinning, stolarna står där de ska
och material och utrustning är på rätt plats. Du värnar om miljön
genom att släcka lampor, inte kopiera eller skriva ut mer än vad
som behövs för ditt skolarbete. Om inte…

kan Du komma att få ersätta förstörda saker.
Du låter uppsatta bevakningskameror vara ifred.
De är uppsatta för vår säkerhet. Om du manipulerar en kamera
betraktar skolan det som förberedelse till brott. Vid allvarligare fall
kan det komma att polisanmälas.
Du koncentrerar dig på ditt skolarbete under lektionerna.
Rektor måste godkänna eventuella besök från utomstående.
Rökning:
Det är ett lagbrott att röka på skolans område.
Om du inte följer detta kommer skolan att rapportera till
vårdnadshavare (för omyndig elev).
Prövning: (GLU)
Om en elev på någon kurs fått betyget F, eller saknar betyg (-), har
eleven rätt att genomgå prövning. Anmälan sker via gymnasieskolans
hemsida. Behöver du råd och hjälp kontakta studievägledare på
skolan. Prövningsperioder och datum för anmälan anges på
gymnasiets hemsida. Prövning skall ske på hel kurs, inte på del eller
delar av kurs, och får ske i max två kurser per tillfälle.
Schema:
Klassens schema delas ut och gås igenom noggrant. Det är bra om
du lär sig namnen på sina lärare så fort som möjligt. Ditt
personliga schema finns tillgängligt i V-Klass, samt klasschema på
hemsidan, www.gymnasiet.uddevalla.se
SYV: (GLU)
Har du frågor som rör studie- och yrkesvägledning vänder du dig
till Sofie Pelas Nilsson, tel.nr. 0522 - 69 84 85.
Stödundervisning:
Avgiftsfri extraundervisning för elever med behov av stöd i
enstaka ämnen, t.ex. efter sjukdom eller vid byte av studieväg kan,
i vissa ämnen och fall erbjudas efter samråd med undervisande
lärare. Mer information lämnas av specialpedagog Anette Emausson
eller ansvarig rektor.
Utrymning:
I varje klassrum eller korridor finns det uppsatt en utrymningsplan.
Studera den! I en akut utrymningssituation finns det kanske inte tid
att göra det. Om brandlarmet ljuder skall eleverna omedelbart lämna
skolan och gå till Margretgärdeskolans gård. Där ska de avvakta
besked. Obs! Det finns inga ”falsklarm”, utgå alltid från att det är
på riktigt!
Utvecklingssamtal:
Din mentor erbjuder dig och dina föräldrar ett
utvecklingssamtal en gång per termin. Du får möjlighet att diskutera
din skolsituation som helhet och planera framåt. Det är viktigt att
du noga funderar över hur du själv vill och kan påverka dina resultat i
framtiden.
Åtgärdsprogram:
Om det visar sig att en elev får svårt att nå målet för kursen, skall
nödvändiga åtgärder vidtas. Detta beskrivs i skolans Elevhälsoplan,
vilken finns på skolans hemsida.
V-Klass:
Skolan har ett system för elevadministration. Elever och föräldrar
har möjlighet att få ut information (t.ex. studieplaner med betyg,
frånvaro, personligt schema) ur systemet genom funktionen V-Klass.
Användarnamn och lösenord tillhandahålls i början av höstterminen.
Det är vår förhoppning att Du skall trivas hos oss under Din gymnasietid!
Personalen på Margretegärde