Informationsbrev till föräldrar om brist på BCG

21 augusti 2015
Barnhälsovårdsenheterna i Stockholm
Information till föräldrar och målsmän
Tillfällig brist på tuberkulosvaccin
Det råder sedan flera månader tillbaka en brist på tuberkulosvaccin i Sverige, men även i
Europa och internationellt.
I Sverige erbjuds tuberkulosvaccin till barn som anses kunna ha en ökad risk för att utsättas
för sjukdomen t.ex. barn som har föräldrar och släktingar från länder där tuberkulos är
vanligt.
På grund av vaccinbristen rekommenderar barnhälsovården i första hand att
barnavårdscentralen erbjuder tuberkulosvaccin till barn med särskilt hög risk att smittas. Det
gäller barn som under en längre tid och i nära kontakt med lokalbefolkningen skall vistas i
länder i Afrika och delar av Asien.
Övriga barn kommer att kallas för vaccinering så fort tuberkulosvaccin åter finns tillgängligt.
Stockholm den 21 augusti 2015
Margareta Blennow
Barnhälsovårdsöverläkare
[email protected]
khuset.se
070-484 60 02
Helena Martin
Barnhälsovårdsöverläkare
[email protected]
Sahar Nejat
Vik. Barnhälsovårdsöverläkare
[email protected]
070-484 85 03
0737-45 30 08