Enkätsvar från föräldrar - Åk 2 på Viks skola

Värmdö kommun
Viks skola - Föräldrar åk 2
102 respondenter
Kundundersökning 2015
Pilen Marknadsundersökningar
Mars 2015
Våga Visa 2015, sida 1
Om undersökningen
Bakgrund
Läsanvisningar för resultatdiagrammen
Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en
kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.
Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och
flertalet frågor är gemensamma. I 2015 års undersökning inbjöds
totalt 77 013 elever och föräldrar från 885 förskolor och skolor att
delta.
Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som
valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående
har fyra uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen
2015, årets resultat och, om det finns, resultaten från 2014 och
2013. Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och
röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten.
Metod
Den mörkgröna eller mörkblå fältet visar hur många som svarat
”Stämmer mycket bra" och den mörkröda till höger visar hur stor
andel som svarat ”Stämmer mycket dåligt". De ljusare fälten visar
andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt
bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått i mitten.
Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till 100%,
avrundningar kan dock förekomma.
Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de
deltagande skolorna. Enkäten innehöll 23-31 påståenden som
föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg
användes: Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer
ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt samt alternativet Vet inte.
Det gick även att svara via internet.
Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till
den 24 februari 2015.
Urval
Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna,
dvs samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg och samtliga
elever i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I samtliga grupper
svarade barnens föräldrar och från och med årskurs 5 deltog även
eleverna själva.
Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses
redovisas överst på varje sida.
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
Stämmer
mycket bra
Stämmer
ganska bra
Vet inte
Stämmer
ganska dåligt
Stämmer
mycket dåligt
I den högra kanten av diagrammen finns en summering av
andelarna som svarat Stämmer mycket bra och Stämmer ganska
bra, alltså summan av de två gröna eller blå fälten.
Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen som
svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra, i genomsnitt
för frågorna som ligger under varje målområde.
Våga Visa 2015, sida 2
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Utveckling och lärande
Stämmer
bra
57
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
2. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan
38
52
0 4 1 95
1 4 1 94
42
Viks skola föregående år 2014
60
36
2013
60
33
52
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
3. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn
47
Viks skola föregående år 2014
47
43
2013
44
0%
20%
Stämmer mycket bra
4
41
1
1
5
43
4
38
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
7
3
89
4
85
3 5 0 92
42
40%
5 0 91
10
38
49
Viks skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
44
54
94
2 4 1 94
44
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
4. Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete
04 2
42
41
2013
0 3 1 96
6
80%
Stämmer ganska dåligt
4 0 91
9
9
0 87
2
83
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 3
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
59
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
5. Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling
54
2013
6. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs
42
51
7. Mitt barn får utmaningar i skolarbetet
50
20%
Stämmer mycket bra
4
3
44
40%
Stämmer ganska bra
Vet inte
11
80%
Stämmer ganska dåligt
6 2
89
6 0 88
2
81
4
86
7 1
90
7 1
88
14
4
60%
89
7
3
38
33
0%
2
36
2
14
38
43
2013
2
44
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
Viks skola föregående år 2014
6
34
4 0 92
6
3
47
47
2013
2
38
41
Viks skola föregående år 2014
4
42
51
93
3 5 0 92
41
47
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
2 40
38
51
Viks skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
34
3
7
79
78
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 4
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
51
8. Lärarna dokumenterar vad mitt barn lär sig
32
44
Viks skola föregående år 2014
34
17
34
42
1
30
0
3
5
13
12
78
0 73
12
14
38
52
2013
1
83
4 0 87
10
3
38
44
Viks skola föregående år 2014
1
9
31
48
9. Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till
kunskapskraven
9
37
42
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
6 1
12
49
2013
10
3
6
82
80
82
81
Ansvar och inflytande
22
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
31
11
10. Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete
29
32
15
2013
0%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
27
31
20%
12
41
23
Viks skola föregående år 2014
32
41
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
Stämmer ganska dåligt
53
14
5
40
12
6
55
5
46
9
80%
3
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 5
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
50
11. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan
44
Viks skola föregående år 2014
87
13
32
82
9
4 2
85
10
38
40
2013
21
37
44
43
35
14
2
78
1 6 2
91
6
Normer och värden
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
58
12. Mitt barn är tryggt i skolan
59
Viks skola föregående år 2014
60
29
1
36
56
2013
28
67
Viks skola föregående år 2014
72
2013
0%
20%
Stämmer mycket bra
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
96
94
95
25
1 40
95
30
2 10
97
80%
Stämmer ganska dåligt
88
2 30
21
40%
2
04 2
70
13. Personalen bryr sig om mitt barn
9
1 30
38
66
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
33
1 4 2
93
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 6
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
14. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra
41
52
2013
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
15. Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och
arbetspass
Viks skola föregående år 2014
2013
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
37
40
16. Skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex
mobbning
37
38
Viks skola föregående år 2014
2013
0%
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
56
48
46
44
7
2
77
16
5
4
75
6 1
79
6
70
13
11
12
36
35
9
14
26
54
93
14
35
7
23
21
1 4 2
21
27
6
28
19
89
14
31
7
34
14
7 1
4 0 89
28
6
41
16
90
7
29
60
Viks skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
3
42
47
4 1
4
39
51
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 7
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
17. Personalen ingriper om någon elev behandlas illa i skolan
Viks skola föregående år 2014
2013
73
4
80
5
71
6
69
5
64
10
6
41
40
1
9
16
29
44
77
73
6
3
19
30
42
2
6
14
33
45
Skola och hem
18. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans
verksamhet
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
39
19. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål
40
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
38
37
2013
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
14
5
39
13
3
41
14
6
80%
Stämmer ganska dåligt
65
2
78
3
81
10
10
39
35
Viks skola föregående år 2014
9
17
9
36
30
2013
23
8
32
32
Viks skola föregående år 2014
13
13
40
28
11
13
39
32
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
6
74
5
75
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 8
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
51
20. Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan
52
Viks skola föregående år 2014
36
5
2013
23
47
87
0 8 0 92
40
64
6 1
2
41
10
1
87
7
1
88
4
Styrning och ledning
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
38
21. Jag har förtroende för rektor (eller motsvarande)
35
47
30
42
Viks skola föregående år 2014
4
40
0%
20%
Stämmer mycket bra
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
77
9
73
11
74
4 4 2
90
6 2
88
0 7
32
40%
10
4
27
54
2013
12
25
65
Viks skola föregående år 2014
10
24
63
22. Mitt barn har kompetenta lärare
73
13
2
65
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
8
9
3
31
35
2013
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
10
4
80%
Stämmer ganska dåligt
6
1
4
92
86
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 9
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Fritidshem
Stämmer
bra
40
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
23. Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för
mitt barn
41
35
47
2013
35
31
27
24. Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på
fritidshemmet
33
22
Viks skola föregående år 2014
28
27
2013
38
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
30
25. Personalen informerar mig om hur mitt barn har det på
fritidshemmet
33
32
Viks skola föregående år 2014
4
2
41
2013
3
50
20%
Stämmer mycket bra
21
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
60
4
59
12
18
19
1
18
80%
Stämmer ganska dåligt
8
13
10
85
4
12
21
40
23
0%
15
82
89
12
32
4
5
9
32
81
1
12
28
3
12
3 4
24
37
12
2
58
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
10
2
50
Viks skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
5
2
54
3
70
63
73
65
71
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 10
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
46
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
26. Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent
36
50
2
39
2013
9
65
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
25
60
Viks skola föregående år 2014
63
2013
63
23
21
83
7 1
90
5 0 86
91
12
5 1
82
10
6 2
82
4 1
84
11
26
1
3 4 3
27
57
27. Fritidshem och skola samarbetar
8
40
47
Viks skola föregående år 2014
8
9
30 88
Kommunspecifika frågor
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
34
28. Personalen arbetar medvetet med att bemöta flickor och pojkar på
samma sätt
34
Viks skola föregående år 2014
31
0%
35
23
36
2013
35
27
30
26
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
24
37
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
4 2
59
5 3
57
6 1
63
4 2
57
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 11
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
34
29. Personalen arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i den
dagliga verksamheten
33
29
27
52
Viks skola föregående år 2014
2013
32
63
35
22
61
01
86
12
56
3 4 3
89
13 4
92
13
41
61
30. Jag vet vart jag ska vända mig om det är något jag inte är nöjd med
i verksamheten
4 1
34
23
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
31
28
69
Viks skola föregående år 2014
24
79
2013
19
69
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
38
31. Jag är nöjd med den mat som serveras i verksamheten
39
Viks skola föregående år 2014
0 5 0 95
26
40
5
40
44
36
020 98
12
5
78
5
13
3
79
3
13
3
80
2013 0
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 12
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
32. I undervisningen använder mitt barn dator, surfplatta och andra
tekniska redskap.
13
12
8
24
43
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
14
79
67
3 22
93
Viks skola föregående år 20140
20130
Övergripande frågor
49
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
33. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola
47
34. Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem
40
Viks skola föregående år 2014
40
2013
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
88
42
1
8
2
89
1
89
44
Stämmer ganska bra
Vet inte
84
8
4
85
2 6
3
89
3
47
60%
5
11
3
49
40%
7
3
40
46
0%
2
0
45
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
8
48
36
2013
2
45
43
Viks skola föregående år 2014
39
80%
Stämmer ganska dåligt
8
1
88
1 6
2
90
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 13
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Stämmer
bra
54
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
58
35. Jag kan rekommendera mitt barns skola
2013
36
43
0%
20%
Stämmer mycket bra
4
30
51
Viks skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
33
40
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
2
80%
Stämmer ganska dåligt
7
3
86
3 5
4
88
6
5 2
87
9
6
83
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 14
Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2 (102 svar, 84%)
Genomsnittlig andel ”Stämmer bra” per målområde
88
Utveckling och lärande
100
Övergripande frågor
80
89
Ansvar och inflytande
60
61
40
20
Normer och värden
Kommunspecifika frågor
0
76
78
77
81
Fritidshem
Skola och hem
83
Styrning och ledning
Genomsnitt Värmdö kommun - Föräldrar åk 2
Våga Visa 2015/Värmdö kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Viks skola
Viks skola - Föräldrar åk 2