Norrvikens skola - Föräldrar

Sollentuna kommun
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass
22 respondenter
Kundundersökning 2015
Pilen Marknadsundersökningar
Mars 2015
Våga Visa 2015, sida 2
Om undersökningen
Bakgrund
Läsanvisningar för resultatdiagrammen
Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en
kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och
grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla
kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 2015 års
undersökning inbjöds totalt 77 013 elever och föräldrar från
885 förskolor och skolor att delta.
Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%)
som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje
påstående har fyra uppsättningar staplar: genomsnittet för
hela kommunen 2015, årets resultat och, om det finns,
resultaten från 2014 och 2013. Staplarna för genomsnittet för
hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda
hör till den aktuella enheten.
Metod
Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de
deltagande skolorna. Enkäten innehöll 23-31 påståenden som
föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra
steg användes: Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra,
Stämmer ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt samt
alternativet Vet inte. Det gick även att svara via internet.
Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in
fram till den 24 februari 2015.
Den mörkgröna eller mörkblå fältet visar hur många som
svarat ”Stämmer mycket bra" och den mörkröda till höger
visar hur stor andel som svarat ”Stämmer mycket dåligt". De
ljusare fälten visar andelarna som svarat något av de två
mittenalternativen enligt bilden nedan. Andelen som svarat
"Vet inte" visas i grått i mitten. Siffrorna på staplarna anger
procent och summerar till 100%, avrundningar kan dock
förekomma.
Stämmer
mycket bra
Stämmer
ganska bra
Vet inte
Stämmer
ganska dåligt
Stämmer
mycket dåligt
Urval
Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda
grupperna, dvs samtliga barn i förskola och pedagogisk
omsorg och samtliga elever i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I
samtliga grupper svarade barnens föräldrar och från och med
årskurs 5 deltog även eleverna själva.
Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som
avses redovisas överst på varje sida.
Våga Visa 2015/Danderyds kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Elevverket
I den högra kanten av diagrammen finns en summering av
andelarna som svarat Stämmer mycket bra och Stämmer
ganska bra, alltså summan av de två gröna eller blå fälten.
Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen
som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra, i
genomsnitt för frågorna som ligger under varje målområde.
Våga Visa 2015, sida 3
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Utveckling och lärande
Stämmer
bra
63
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
2. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan
55
38
2 5 1 92
27
29
0 5 0 95
71
30
2013
0 100
52
56
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
13
33
0%
0 100
57
20%
Stämmer mycket bra
0 100
57
22
2013
4 1 89
23
43
Norrvikens skola föregående år 2014
4 0 83
6
77
4. Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete
40%
Stämmer ganska bra
13
60%
Vet inte
91
0 4 0 96
68
3. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn
Norrvikens skola föregående år 2014
5
0 100
57
54
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
05
57
39
2013
1 3 1 96
36
43
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
33
80%
Stämmer ganska dåligt
9
0 78
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 4
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
57
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
5. Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling
6
64
2013
0 100
57
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
17
53
6. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs
33
0 100
48
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
44
7. Mitt barn får utmaningar i skolarbetet
13
55
2013
0%
10
Stämmer mycket bra
26
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
2
80
0 5 0 95
14
43
20%
8
41
57
17
0 70
17
36
14
85
0 100
86
22
0 74
5 1
32
14
Norrvikens skola föregående år 2014
9
10
68
2013
0 100
86
17
Norrvikens skola föregående år 2014
4 1 89
36
14
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
32
80%
Stämmer ganska dåligt
14
0 71
13
0 61
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 5
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
38
33
8. Lärarna dokumenterar vad mitt barn lär sig
22
55
Norrvikens skola föregående år 2014
32
14
2013
5 1
0 86
14
0 100
86
9
30
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
52
34
5
55
16
32
29
Norrvikens skola föregående år 2014
0 39
9
40
9. Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas
72
43
5
0
74
5
0 86
9
29
0 71
2013 0
Ansvar och inflytande
20
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
29
41
10. Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete
Norrvikens skola föregående år 2014 0
2013 0
0%
18
14
10
3
36
9
0 14
83
20%
40%
Stämmer ganska bra
9
60%
Vet inte
49
5 0 59
86
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
38
80%
Stämmer ganska dåligt
0
9
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 6
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
48
11. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan
36
41
Norrvikens skola föregående år 2014
30
43
22
0 71
29
30
84
5 0 95
55
29
2013
13
39
0 52
9
Normer och värden
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
58
12. Mitt barn är tryggt i skolan
50
57
5
29
39
0
67
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
43
20%
Stämmer mycket bra
26
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
4
83
3 20 95
0 100
86
2013
0%
13
36
14
Norrvikens skola föregående år 2014
0 71
28
64
13. Personalen bryr sig om mitt barn
91
0 77
18
0
43
2013
2 6 1
27
14
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
33
0 100
13
17
80%
Stämmer ganska dåligt
0 70
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 7
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
53
14. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra
55
32
23
Norrvikens skola föregående år 2014 0
52
24
15. Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och
arbetspass
29
36
41
9
52
20%
Stämmer mycket bra
4
58
5
77
9
60%
Vet inte
0 82
9
0 71
29
48
Stämmer ganska bra
9
4 1 87
8
29
40%
0 57
9
41
39
0%
10
14
29
43
2013
83
30
41
Norrvikens skola föregående år 2014
4
5
29
58
16. Skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex
mobbning
0 86
9
14
57
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
4
34
Norrvikens skola föregående år 2014 0
5 0 77
14
30
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
4 1 86
18
86
2013
2013 0
10
0
80%
Stämmer ganska dåligt
9
4
87
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 8
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
52
17. Personalen ingriper om någon elev behandlas illa i skolan
28
55
Norrvikens skola föregående år 2014
14
27
35
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
36
5 0 82
14
57
2013
6 1 80
14
0 71
29
35
17
0 70
13
Skola och hem
18. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans
verksamhet
14
45
Norrvikens skola föregående år 2014 0
36
43
9
45
14
Norrvikens skola föregående år 2014
0%
45
14
43
20%
Stämmer mycket bra
9
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
22
80%
Stämmer ganska dåligt
74
0 82
9
0 43
13
9
57
22
2013
13
37
41
19. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål
3
29
43
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
10
9
29
22
2013
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
38
65
7 2
83
14
0 86
14
0 71
4
65
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 9
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
52
20. Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan
33
50
Norrvikens skola föregående år 2014
41
14
2013
6
43
3
05
14
30
7
5
0
91
0 57
29
43
85
17
74
9
Styrning och ledning
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
48
21. Jag har förtroende för rektor (eller motsvarande)
33
50
Norrvikens skola föregående år 2014 0
36
29
17
9
17
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
57
61
0%
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
5 20 93
9
43
2013
0 29
30
91
Norrvikens skola föregående år 2014
81
5 0 86
43
22
22. Mitt barn har kompetenta lärare
3
14
71
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
7
9
57
13
2013
8
0 100
0 100
35
4 0 96
80%
100%
Stämmer ganska dåligt
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 10
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Fritidshem
Stämmer
bra
23. Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för
mitt barn
50
36
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
24. Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på
fritidshemmet
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
25. Personalen informerar mig om hur mitt barn har det på
fritidshemmet
Norrvikens skola föregående år 2014
0%
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
27
10
62
9
82
14
22
22
0
39
17
80%
Stämmer ganska dåligt
64
9
5
29
0
29
29
2013
5
62
43
14
41
41
5
5
22
6
52
6 2
14
36
26
57
9
50
18
9
84
0 86
14
14
29
14
29
9
27
27
36
5
29
32
30
6 1
30
9
30
22
2013
9
29
0
29
29
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
39
45
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
57
57
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 11
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
26. Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
23
64
27. Fritidshem och skola samarbetar
14
73
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
82
0 71
52
87
10
21
9
5 0 86
0 71
5
55
5
5 3
87
5
9
18
23
32
23
5
14
14
14
57
82
22
22
4
35
17
2013
41
14
14
29
43
5
9
45
36
Norrvikens skola föregående år 2014
13
33
49
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
Kommunspecifika frågor
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
28. Jag är nöjd med mitt barns övergång mellan förskola och
förskoleklass
23
64
Norrvikens skola föregående år 2014
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
4
4
43
35
0%
0
43
43
2013
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
26
61
80%
Stämmer ganska dåligt
0 86
14
86
13
78
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 12
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
29. I förskoleklassen används digitala verktyg för att stimulera
barnens lärande
18
68
14
57
14
Norrvikens skola föregående år 2014
41
11
23
61
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
84
14
0 86
14
0 71
2013 0
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
30. Miljö och material på mitt barns förskola stödjer barnens lärande
50
36
Norrvikens skola föregående år 2014
14
57
14
5 1
10
35
49
84
14
0 86
14
0 71
2013 0
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
31. I förskoleklassen väcks mitt barns intresse för att läsa och skriva
5
27
59
14
86
*** Norrvikens skola föregående år 2014
6
87
0 100
0 100
57
43
3
2013 0
0%
20%
Stämmer mycket bra
*** Påståendet 2014 löd: I förskoleklassen väcks barnens intresse för att läsa och skriva
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 13
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
57
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
32. I förskoleklassen väcks mitt barns intresse för matematik
29
6
77
29
14
87
0 100
23
43
* Norrvikens skola föregående år 2014
5 3
14
0 71
20130
50
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
33. I förskoleklassen väcks mitt barns intresse för naturvetenskap
31
32
12
36
43
** Norrvikens skola föregående år 2014
5 2
5 0 68
27
29
81
29
0 71
20130
Övergripande frågor
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
58
34. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola
55
Norrvikens skola föregående år 2014
** Påståendet 2014 löd: I förskoleklassen väcks barnens intresse för naturvetenskap
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
0
43
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
4
60%
Vet inte
17
80%
Stämmer ganska dåligt
92
0 100
71
26
0%
2 5 2
45
14
2013
* Påståendet 2014 löd: I förskoleklassen väcks barnens intresse för matematik
34
0 86
14
9
70
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 14
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
50
35. Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem
50
17
2013
5
45
43
Norrvikens skola föregående år 2014
29
30
4
14
Norrvikens skola föregående år 2014
0%
20%
Stämmer mycket bra
48
4 4 2
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
90
0 100
14
9
87
0 71
59
30
2
22
28
43
26
2013
29
26
41
36. Jag kan rekommendera mitt barns skola
6
0 5 0 95
0
62
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
37
29
26
9
80%
Stämmer ganska dåligt
0 57
57
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 15
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass (22 svar, 100%)
Genomsnittlig andel ”Stämmer bra” per målområde
94
Utveckling och lärande
100
98
Övergripande frågor
80
77
Ansvar och inflytande
60
40
20
Normer och värden
Kommunspecifika frågor
88
Fritidshem
83
0
Skola och hem
80
86
Styrning och ledning
93
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar Förskoleklass
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskoleklass/Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar Förskoleklass
Sollentuna kommun
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2
26 respondenter
Kundundersökning 2015
Pilen Marknadsundersökningar
Mars 2015
Våga Visa 2015, sida 17
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Utveckling och lärande
Stämmer
bra
62
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
2. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan
65
1 3 1 95
31
43
Norrvikens skola föregående år 2014
0 7 0 93
68
32
50
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
29
7
21
0 100
37
3
73
4. Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete
21
Norrvikens skola föregående år 2014
29
15
7
36
0%
20%
Stämmer mycket bra
36
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
7
2
0 8
4
7
64
2013
50
60
51
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
0 8 0 92
21
40
2013
1 6 1 92
35
21
Norrvikens skola föregående år 2014
0 100
42
58
3. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn
96
04
50
2013
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
33
80%
Stämmer ganska dåligt
89
88
50
0 100
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 18
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
55
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
36
5. Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling
73
21
Norrvikens skola föregående år 2014
21
2013
15
7
7
Norrvikens skola föregående år 2014
29
14
2013
21
7. Mitt barn får utmaningar i skolarbetet
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
43
20%
Stämmer mycket bra
21
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
43
2
12
85
0 88
71
8 0 92
52
40%
85
8
9
0
0 7
40
0%
5
42
29
87
4 4 0 92
42
46
2
14
36
42
7
4 4
21
56
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
3
31
43
0 4 0 96
38
54
91
0 88
12
28
49
6. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs
0
43
68
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
3 5 1
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 19
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
47
8. Lärarna dokumenterar vad mitt barn lär sig
38
9
54
Norrvikens skola föregående år 2014
36
0
21
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
36
41
9. Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till
kunskapskraven
41
46
2
14
0
92
3
82
8 0 85
8
29
29
60
2013
404
13
38
29
Norrvikens skola föregående år 2014
50
29
56
85
8 0 92
38
14
2013
5 1
32
43
04 4
92
10
3
62
8
4
50
Ansvar och inflytande
27
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
35
23
10. Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete
27
14
Norrvikens skola föregående år 2014
29
16
2013
0%
38
21
21
32
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
25
14
36
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
16
80%
Stämmer ganska dåligt
43
0 48
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 20
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
48
11. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan
37
10
65
Norrvikens skola föregående år 2014
14
19
43
2013
0 57
21
48
85
4 0 85
12
21
36
41
16
0 84
Normer och värden
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
62
12. Mitt barn är tryggt i skolan
54
4
71
36
2013
29
62
4
57
14
48
2013
0%
2 41
27
21
20%
Stämmer mycket bra
52
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
8 0 88
0 100
64
13. Personalen bryr sig om mitt barn
92
0 100
64
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
Norrvikens skola föregående år 2014
1 5 1
35
29
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
31
93
8 0 88
7 0 79
0 100
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 21
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
50
14. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra
50
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
15. Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och
arbetspass
21
2013 4
Norrvikens skola föregående år 2014
21
2013
20
0%
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
24
4
52
Stämmer mycket bra
21
14
40%
59
12
58
80%
Stämmer ganska dåligt
8
60
5 2
87
12
8
38
43
20%
6
31
42
9
43
24
8
56
16. Skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex
mobbning
8 0 88
36
21
0
56
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
23
8
46
21
23
9
41
12
Norrvikens skola föregående år 2014
4
52
18
88
7 0 93
64
36
6 1
0 4 0 96
46
29
Norrvikens skola föregående år 2014
4
38
0 81
0 64
0 72
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 22
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
48
17. Personalen ingriper om någon elev behandlas illa i skolan
32
12
62
Norrvikens skola föregående år 2014
27
21
40
7
24
80
8 0 88
4
57
2013
6 1
0 79
14
28
4 4
64
5
71
Skola och hem
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
31
18. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans
verksamhet
40
23
35
14
Norrvikens skola föregående år 2014
21
20
2013
0
36
14
Norrvikens skola föregående år 2014
0%
15
8
28
12
7
7
64
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
0
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
36
8
9
31
50
58
12
14
37
16
2013
13
50
42
19. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
15
40
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
11
56
10
4
77
12
4
73
21
64
20
0 80
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 23
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
20. Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
12
52
32
64
14
14
7
50
14
86
73
12
8
8
35
38
2
9
3
37
48
4 0 84
Styrning och ledning
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
21. Jag har förtroende för rektor (eller motsvarande)
4
19
23
0 58
21
21
29
32
32
12
20
12
77
22. Mitt barn har kompetenta lärare
7
29
29
Norrvikens skola föregående år 2014
0%
20%
20
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
90
8 0 88
4
14
21
80
2013
24
3 5 2
26
63
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
29
14
14
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
27
31
77
6
9
7
33
45
57
0 100
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 24
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Fritidshem
Stämmer
bra
23. Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för
mitt barn
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
24. Mitt barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på
4
fritidshemmet
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
25. Personalen informerar mig om hur mitt barn har det på
fritidshemmet
2013
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
8
29
40%
60%
Vet inte
12
58
13
54
50
12
40
0
Stämmer ganska bra
29
21
29
0
32
16
29
4
29
21
26
4
25
29
Norrvikens skola föregående år 2014
42
34
25
7
29
21
17
13
80%
Stämmer ganska dåligt
62
0 54
21
36
21
2
11
25
50
7
0 60
25
32
30
64
40
0
48
12
2013
14
21
0
43
21
Norrvikens skola föregående år 2014
83
0 71
25
4
46
25
2
11
4
42
41
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
48
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 25
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
26. Personalen på mitt barns fritidshem är kompetent
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
27. Fritidshem och skola samarbetar
2013
50
4
64
5 1
81
0 58
64
0 74
17
9
30
43
7
0 7
29
50
14
63
21
21
17
42
Norrvikens skola föregående år 2014
13
28
53
82
8
32
0
48
16
2013
36
7
29
21
Norrvikens skola föregående år 2014
21
8
46
17
2
6
10
36
45
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
Kommunspecifika frågor
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
28. Jag får skriftlig information om mitt barns måluppfyllelse minst en
gång per termin
Norrvikens skola föregående år 2014
*** 2013
20%
Stämmer mycket bra
12
69
71
8 0 4 0 96
40%
Stämmer ganska bra
78
14
14
88
0%
*** Påståendet 2013 löd: Jag får skriftlig information om mitt barns lärande och utveckling
minst en gång per termin
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
0
36
36
12
8
12
58
9
7
6
23
55
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 26
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
29. Digitala verktyg används som en integrerad del av undervisningen
14
14
14
43
14
Norrvikens skola föregående år 2014
89
8 0 77
15
23
54
4 1
5
25
64
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
57
2013 0
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
30. Miljö och material på mitt barns skola stödjer barnens lärande
Norrvikens skola föregående år 2014
79
0 50
21
29
43
7
2
0 65
19
15
38
27
8
11
37
42
2013 0
Övergripande frågor
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
31. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola
21
2013
20
0%
36
0
29
0
64
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
0
31
54
Norrvikens skola föregående år 2014
1
38
51
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
7
2
89
15
0 85
14
50
16
0 84
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 27
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Stämmer
bra
46
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
32. Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem
23
Norrvikens skola föregående år 2014
21
2013
20
35
3
8
36
0
32
29
0
21
Norrvikens skola föregående år 2014
21
24
2013
0%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
58
12
4
52
5 3
88
8
73
0 43
4
60%
Vet inte
4
50
44
20%
4
8
7
83
57
44
35
4
14
32
38
33. Jag kan rekommendera mitt barns skola
11
31
57
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
37
24
80%
Stämmer ganska dåligt
4
68
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 28
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2 (26 svar, 93%)
Genomsnittlig andel ”Stämmer bra” per målområde
89 Utveckling och lärande
100
Övergripande frågor
80
Ansvar och inflytande
72
67
60
40
20
Normer och värden
Kommunspecifika frågor
0
71
83
60
68
Skola och hem
Fritidshem
73
Styrning och ledning
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 2
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 2/Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 2
Sollentuna kommun
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5
54 respondenter
Kundundersökning 2015
Pilen Marknadsundersökningar
Mars 2015
Våga Visa 2015, sida 30
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Utveckling och lärande
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
51
2. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan
52
04 4
78
53
46
3. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
37
4. Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete
37
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
Vet inte
9
1 88
2 4 0 94
7
18
4
60%
0 89
0 70
2
46
56
11
30
57
19
0%
0
51
29
2013
0
48
7 0 91
2 6 0 93
57
22
Norrvikens skola föregående år 2014
2
46
32
Norrvikens skola föregående år 2014
93
0 7 0 93
38
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
2013
0 100
61
15
2013
0 4 1 95
48
32
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
44
22
80%
Stämmer ganska dåligt
0 75
0 74
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 31
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Stämmer
bra
47
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
5. Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling
43
50
2013
7
59
42
42
6. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs
43
43
36
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
39
11
0%
20%
Stämmer ganska bra
11
60%
Vet inte
2
85
79
78
4
10
14
11
40%
85
2
84
2 6 0 93
29
59
Stämmer mycket bra
19
4
2
7
44
46
2013
7
11
0
48
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
4
45
7. Mitt barn får utmaningar i skolarbetet
0 74
10
6
56
0 79
19
3
43
22
14
7
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
91
2 4 0 94
54
15
Norrvikens skola föregående år 2014
6 1
44
25
Norrvikens skola föregående år 2014
3
19
80%
Stämmer ganska dåligt
0 75
0 70
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 32
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
43
8. Lärarna dokumenterar vad mitt barn lär sig
40
9
56
Norrvikens skola föregående år 2014
33
21
33
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
40
9. Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till
kunskapskraven
11
38
21
33
2013
75
15
4
70
15
4
78
30
43
Norrvikens skola föregående år 2014
4
3
59
4
2
21
48
83
14
7
37
1
6 0 89
6
54
2013
8
0
9
0 89
11
64
19
0 81
Ansvar och inflytande
27
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
40
31
10. Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete
0%
36
37
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
24
25
15
2013
12
43
18
Norrvikens skola föregående år 2014
18
18
11
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
37
80%
Stämmer ganska dåligt
3
67
20 74
4
43
0 52
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 33
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
45
11. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan
42
48
Norrvikens skola föregående år 2014
39
39
2013
8
4 0 79
18
48
11
87
20 87
11
39
22
41
0 70
19
Normer och värden
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
61
32
12. Mitt barn är tryggt i skolan
59
35
57
Norrvikens skola föregående år 2014
56
0%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
14
67
20%
40%
Stämmer ganska bra
Vet inte
0 89
80%
Stämmer ganska dåligt
92
6 0 91
11
7
60%
11
4
32
19
7 0 89
4 31
37
43
2013
0
36
54
13. Personalen bryr sig om mitt barn
Norrvikens skola föregående år 2014
4
52
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
93
2 4 0 94
32
37
2013
1 5 1
0 75
7 0 85
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 34
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Stämmer
bra
14. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra
37
Norrvikens skola föregående år 2014
36
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
15. Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och
arbetspass
Norrvikens skola föregående år 2014
2013 4
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
15
4
33
44
7
14
25
50
2013
11
17
39
30
Norrvikens skola föregående år 2014
7
35
52
16. Skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex
mobbning
26
15
59
0
22
80%
Stämmer ganska dåligt
63
61
18
18
4
43
18
4
30
4
31
31
63
7
24
7
46
0 74
15
11
56
17
7 0 61
32
25
87
20 80
19
43
19
4 1
8
42
45
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
5 2
86
4
69
4
75
4
78
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 35
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
42
17. Personalen ingriper om någon elev behandlas illa i skolan
24
35
37
Norrvikens skola föregående år 2014
39
2013
15
21
26
5 2
77
28
7
4
61
29
7
4
61
52
0
0 78
22
Skola och hem
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
30
18. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans
verksamhet
38
19
50
29
Norrvikens skola föregående år 2014
34
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
Stämmer ganska bra
14
4
60%
Vet inte
0 67
4
20
11
40%
57
11
11
80%
Stämmer ganska dåligt
75
0 69
11
22
69
69
7
26
11
52
4
18
7
39
19
2013
11
48
25
Norrvikens skola föregående år 2014
9
41
20
19. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål
14
48
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
15
15
29
19
2013
12
64
4
70
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 36
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
20. Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan
Norrvikens skola föregående år 2014
29
2013
30
6
41
41
3
86
11
2
81
0 85
15
0
56
64
4
18
14
36
7
4
42
43
Styrning och ledning
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
21. Jag har förtroende för rektor (eller motsvarande)
Norrvikens skola föregående år 2014
14
2013
15
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
4
48
26
2013
4
54
21
Norrvikens skola föregående år 2014
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
5 1
89
2 20 96
41
56
22. Mitt barn har kompetenta lärare
4
35
54
43
0 70
26
4
56
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
18
7
32
29
57
9
22
11
35
22
79
6
7
8
37
42
80%
Stämmer ganska dåligt
21
0 75
22
0 74
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 37
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Kommunspecifika frågor
Stämmer
bra
23. Jag får skriftlig information om mitt barns måluppfyllelse minst en
gång per termin
22
70
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
24. Jag har fått information om var fritidsklubben/fritidsgården finns
och vad verksamheten består av
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
4
37
30
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
67
25. Digitala verktyg används som en integrerad del av undervisningen
Norrvikens skola föregående år 2014
36
18
5
79
50
36
19
11
67
25
4 31
91
15
9
31
35
75
36
0
29
21
14
7
26
13
11
24
26
93
7
9
28
51
0 6 2
0 7 0 93
37
56
* 2013
89
11
7
29
46
Norrvikens skola föregående år 2014
3
2 6
25
64
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
67
9
7
11
29
60%
80%
54
2013 0
* Påståendet 2013 löd: Jag får skriftlig information om mitt barns lärande och utveckling
minst en gång per termin
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
40%
Stämmer ganska bra
Vet inte
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 38
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Stämmer
bra
26. Miljö och material på mitt barns skola stödjer barnens lärande
28
35
28
7
2
80
7
2
63
14
21
46
14
Norrvikens skola föregående år 2014
12
43
36
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
4
61
2
88
4
83
2013 0
Övergripande frågor
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
27. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
28. Jag kan rekommendera mitt barns skola
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
19
4
52
22
11
18
11
25
39
2013
2
46
35
Norrvikens skola föregående år 2014
4
35
53
0 74
26
0
59
15
68
7
21
4
39
29
9
4
48
35
8
2
42
47
80%
Stämmer ganska dåligt
3
6
87
6
81
7
64
4
74
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 39
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5 (54 svar, 89%)
Genomsnittlig andel ”Stämmer bra” per målområde
Utveckling och lärande
92
100
Övergripande frågor
80
82
60
81 Ansvar och inflytande
40
20
0
Kommunspecifika frågor
Normer och värden
68
76
77
73 Skola och hem
Styrning och ledning
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 5
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 5/Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 5
Sollentuna kommun
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8
69 respondenter
Kundundersökning 2015
Pilen Marknadsundersökningar
Mars 2015
Våga Visa 2015, sida 41
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Utveckling och lärande
Stämmer
bra
30
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
2. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan
56
22
59
14
Norrvikens skola föregående år 2014
24
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
24
9
Norrvikens skola föregående år 2014
9
56
6
14
8
2013
0%
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
73
16
2
4
80%
Stämmer ganska dåligt
80
73
1 59
9
20
80
0 78
14
27
4
84
2
30
0
62
4
20
9
50
81
64
12
14
3
54
3
22
2
55
86
16
0
52
18
Norrvikens skola föregående år 2014
2
0
3
18
0
64
10
13
18
60
28
4. Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
0
70
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
3
50
2013
3. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn
1
64
6
70
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 42
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Stämmer
bra
29
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
5. Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling
54
19
68
14
Norrvikens skola föregående år 2014
26
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
46
20
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
52
28
7. Mitt barn får utmaningar i skolarbetet
14
Norrvikens skola föregående år 2014
14
2013
16
4
62
6
9
27
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
4
72
3
82
0 81
68
72
8
11
3
81
16
1
77
50
14
56
20%
87
18
53
36
1
16
14
4
28
0%
13
3
0
83
77
20
3
55
7
2
14
4
62
14
2013
9
52
19
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
0
30
11
4
64
2013
6. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs
4
4
80%
Stämmer ganska dåligt
8
4
84
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 43
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
33
8. Lärarna dokumenterar vad mitt barn lär sig
42
9
45
Norrvikens skola föregående år 2014
38
18
9
30
33
9. Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till
kunskapskraven
32
1
14
26
2013
10
0
44
2
13
14
2
80
75
5
0
59
77
19
54
75
0 83
14
8
42
3
12
0
50
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
Norrvikens skola föregående år 2014
6
59
2013
14
1
14
86
73
24
4
70
4
63
Ansvar och inflytande
21
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
42
14
10. Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete
42
18
Norrvikens skola föregående år 2014
0%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
18
60%
Vet inte
22
80%
Stämmer ganska dåligt
1
9
10
40%
Stämmer ganska bra
19
27
52
20%
17
23
27
14
2013
16
57
45
2
66
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 44
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
38
11. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan
47
28
Norrvikens skola föregående år 2014
52
18
2013
7
7
55
5
28
85
1
80
12
14
54
6 2
73
9
0
0 82
18
Normer och värden
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
51
12. Mitt barn är tryggt i skolan
42
5
44
33
23
Norrvikens skola föregående år 2014
0%
41
20%
Stämmer mycket bra
6
51
3
5
32
2013
14
45
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
9
73
4 02
94
7 1
86
1
84
9
2
12
90
0 86
12
23
50
2
13
50
41
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
13. Personalen bryr sig om mitt barn
1
41
2013
1 7
43
32
Norrvikens skola föregående år 2014
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
39
64
4
82
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 45
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Stämmer
bra
14. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
15. Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och
arbetspass
4
Norrvikens skola föregående år 2014
5
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
28
49
10
Norrvikens skola föregående år 2014
27
50
9
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
48
80%
Stämmer ganska dåligt
3
9
6
7
6
79
77
77
9
5
4
44
40
39
36
9
16. Skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex
mobbning
2013
12
10
37
42
56
36
6
36
62
11
23
32
9
32
12
43
6
35
4
28
6
45
11
55
24
10
42
20
9
23
14
45
9
Norrvikens skola föregående år 2014
79
0 75
13
12
64
12
2
9
10
50
29
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
6
84
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 46
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
38
17. Personalen ingriper om någon elev behandlas illa i skolan
34
26
Norrvikens skola föregående år 2014
45
23
2013
45
26
6
22
3 4
71
9
68
18
36
72
19
5
22
12
2
4
62
4
67
Skola och hem
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
23
18. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i skolans
verksamhet
23
44
46
18
Norrvikens skola föregående år 2014
32
2013
26
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
25
0%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
13
27
50
20%
14
12
32
40%
Stämmer ganska bra
Vet inte
14
8
60%
1
18
6
48
22
2013
19
23
44
14
Norrvikens skola föregående år 2014
17
10
44
19
19. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål
12
6
80%
Stämmer ganska dåligt
70
9
50
10
70
15
4
68
19
3
67
14
45
14
72
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 47
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
41
20. Skolan har informerat om läroplanen och annat som styr skolan.
41
Norrvikens skola föregående år 2014
6
46
68
9
2013
38
42
2
83
6 1
87
9
77
11
3
43
9
5
2
14
4
80
9
5
77
Styrning och ledning
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
21. Jag har förtroende för rektor (eller motsvarande)
18
9
22. Mitt barn har kompetenta lärare
14
Norrvikens skola föregående år 2014
14
0%
20%
Stämmer mycket bra
60%
Vet inte
16
4
80%
Stämmer ganska dåligt
1
82
1
74
9
14
5
40%
Stämmer ganska bra
19
6
48
28
2013
54
10
7
59
59
27
16
24
51
32
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
6
30
24
2013
23
27
23
72
9
14
4
46
26
Norrvikens skola föregående år 2014
10
39
37
73
4
76
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 48
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Kommunspecifika frågor
Stämmer
bra
23. Jag får skriftlig information om mitt barns måluppfyllelse minst en
gång per termin
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
24. Jag har fått information om var fritidsgården finns och vad
verksamheten består av
Norrvikens skola föregående år 2014
2013
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
25. Digitala verktyg används som en integrerad del av undervisningen
Norrvikens skola föregående år 2014
12
43
35
14
5
45
27
90
90
12
52
10
36
41
40
5
34
55
4
18
14
28
18
22
88
91
32
5
23
27
14
12
42
19
17
11
25
24
29
9
0 6
36
54
* 2013
1
9
0
50
41
Norrvikens skola föregående år 2014
0
29
61
4
7
2
29
59
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
5 2
88
1
78
9
9
73
2013 0
* Påståendet 2013 löd: Jag får skriftlig information om mitt barns lärande och utveckling
minst en gång per termin
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 49
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Stämmer
bra
26. Miljö och material på mitt barns skola stödjer barnens lärande
14
9
27
36
14
Norrvikens skola föregående år 2014
1
22
22
43
12
4
11
19
43
22
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
65
55
50
2013 0
Övergripande frågor
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
27. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
28. Jag kan rekommendera mitt barns skola
17
Norrvikens skola föregående år 2014
18
2013
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
4
87
64
6
72
4
82
7
14
80%
Stämmer ganska dåligt
74
55
18
18
0
44
32
0%
9
7
12
7
57
36
86
10
4
41
41
3
20
2
46
26
9
14
18
5
45
18
2013
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
1
75
12
Norrvikens skola föregående år 2014
1
52
34
10
76
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 50
Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8 (69 svar, 83%)
Genomsnittlig andel ”Stämmer bra” per målområde
Utveckling och lärande
100
Övergripande frågor
79
80
80
60
68
Ansvar och inflytande
40
20
0
Kommunspecifika frågor
65
72
73
Normer och värden
74 Skola och hem
Styrning och ledning
Genomsnitt Sollentuna kommun - Föräldrar åk 8
Våga Visa 2015/Sollentuna kommun/Kundenkät/Föräldrar åk 8/Norrvikens skola
Norrvikens skola - Föräldrar åk 8