ATT MÖTA FÖRÄLDRAR I MÅNGKULTURELL SKOLA

INBJUDAN
2 DECEMBER 2015 | VÄXJÖ
ATT MÖTA FÖRÄLDRAR
I MÅNGKULTURELL SKOLA
– ATT KUNNA GÖRA RÄTT NÄR DET BLIR FEL I SAMSPELET
Goda föräldrarelationer är självklart önskvärt. Arbetet är dock inte lika enkelt när
läraren och föräldern har olika erfarenheter och föreställningar om skolan och undervisningen. Olika synsätt, missförstånd eller känslan av att inte känna igen sig skapar
klyftor. Klyftor som vi måste överbrygga för elevens bästa.
Föreläsningen har som syfte att öka möjligheten för skolan, föräldrarna och
eleverna att skapa en gemensam målbild så att alla drar åt samma håll och talar med
en gemensam röst. Laid Bouakaz visar på lyckade strategier och förhållningssätt från
sin forskning kring föräldrasamverkan i mångkulturella skolor.
Laid Bouakaz lyfter bl a fram dessa aspekter
• Hur lyckade samarbeten ser ut, och vad som har gjorts på framgångsrika skolor.
• Det viktiga arbetet med att lyfta fram förväntningar på varandra och skyldigheter
både ur skolans och föräldrarnas synvinkel
• Hur vi kan informera om det allmänna utbildningssystemet på ett konkret och
bra sätt
• Hur vi kan arbeta med våra inställningar/fördomar för att därigenom kunna
skapa ett bra samarbetsklimat med föräldrarna.
Laid Bouakaz är verksam som universitetslektor och forskare i interkulturell
pedagogik vid Malmö högskola. Som forskare, lärare och f.d. rektor har Laid skaffat
sig gedigen teoretisk och praktisk kunskap om den mångkulturella skolan i allmänhet, och i synnerhet beträffande ledarskapsfrågor, föräldrasamverkan och nyanlända
elevers skolsituation i Sverige.
Tid och plats
2 december i Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-12, Växjö
Hålltider
09.00-09.30 09.30 10.45-11.05 12.15-13.15 14.45-15.15 16.00 Kaffe och registrering
Kursstart
Fruktpaus
Lunch
Kaffe
Avslutning
Målgrupp
Personalgrupper inom olika myndigheter och organisationer som i
sitt arbete möter barn från olika kulturer.
Medverkande
Laid Bouakaz är fil.dr i pedagogik. Han är i grunden språklärare i
arabiska, engelska, franska och spanska. Laid Bouakaz disputerade
2007 med en avhandling om föräldrasamverkan i mångkulturella
skolor. Han har även varit verksam som rektor för en mångkulturell
skola i Landskrona kommun i två år. Han arbetar nu som universitetslektor i interkulturalitet och lärande på Fakulteten för lärande och
samhälle vid Malmö högskola och som forskare vid Linnéuniversitet.
Avgift
Avgift för deltagande är 1 495 kr och inkluderar kostnad för kaffe
och lunch samt kvällsseminarier den 1/12 kl 17.30-18.30.
Gemensamt julbord erbjuds den 1/12 kl 19.00 för 495 kr.
Alla priser är exkl. moms.
Övriga kurser/konferenser 30/11-3/12
30/11-1/12 Flyktingmottagande i förändring
30/11
Ensamkommande flyktingbarn – trauma och tonårstiden
1/12
Islamism och den islamiska staten i Syrien och Irak
1/12
Står vi redo att möta krigets barn/ungdomar?
1/12
Barnuppfostran i olika kulturer
1-2/12
Öka din kunskap om extern finansiering
2/12
Erfarenheter av krig och tortyr
3/12
Syrisk kultur och samhälle
KVÄLLSSEMINARIER 1 DECEMBER KL 17.30-18.30
4
Folkhögskolan – en väg in i samhället
Etableringskurs på folkhögskola är en arbetsförberedande utbildning för nyanlända. Det är en utbildning som
Arbetsförmedlingen erbjuder i samarbete med Folkbildningsrådet.
Lena Östlund, handläggare på Folkbildningsrådet
5
Frivilliga organisationers roll under asyltiden och
etablering
Daniel Folkesson, verksamhetsansvarig, ID
(Institutet för lokal och regional demokrati)
6
En bra början för nyanlända familjer
Inger Bergendorff, enhetschef, Landningsbanan Växjö
Välkommen!
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänk eller på
www.regionkronoberg.se
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2015-11-01.
Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har erhållit
bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är
anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs
skriftligt till [email protected] . Utse gärna ersättare vid förhinder.
Information
Ändringar i programmet kan förekomma. För information kring
programmet kontakta kurssamordnare Harald Fredriksson på telefon
0470-58 30 89. För övrig information kontakta Region Kronobergs
kurskansli, 0470-58 30 88.
Hela vårt kursutbud hittar du på www.regionkronoberg.se.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 30 88,
[email protected] www.regionkronoberg.se
ANMÄL DIG HÄR