Dagordning & Verksamhetsberättelse 2014

1961
55 år
2015
GÖTEBORGS JUDOKLUBB
Verksamhetsberättelse
2014
GO Cup 2014.11.22 i Stenungsund
1. Karim Nabi
U11-32,3 kg
2. Carl Sahle
PU13-38,7 kg
2. Finn Hellman
H-73 kg
3. Stina Karlberg
U11-31,2 kg
3. Ida Thörsman
U11-32,3 kg
3. Viktor Fazlagic-Kristiansson
U11-39 kg
3. Hampus Karlberg
PU13-31,1 kg
3. Erik Wikström
H-73 kg
3. Mani Kaidzadeh
H-81 kg
3. Daithi Gunning
PU15-57 kg
Trollträffen/Väst cup 4 2014.11.29 i
Trollhättan
1. Karim Nabi
PU11-33,7 kg
1. Marcus Edlund
PU15-66 kg
1. Adam Christiansson
PU18-66 kg
1. Tim Nylander
PU18-73 kg
1. Sahand Shokohi
H-66 kg
1. Oktay Haydari
H-73 kg
2. Oktay Haydari
HU21-73 kg
2. Jens Gardelin
H+81 kg
2. Rebecca Landén
FU18-63 kg
2. Marcus Edlund
PU18-66 kg
2. Marcus Brunström
HU21-81 kg
3. Joar Hellquist
H-73 kg
3. Joar Hellquist
HU21-73 kg
Lag-SM 2014.12.06 i Lindesberg
3. GJK
3. GJK
Damer
Herrar
Svenska Judocupen 2014.12.07 i Lindesberg
1. Marcus Edlund
PU15-66 kg
2. Adam Christiansson
PU18-66 kg
2. Rebecca Landén
FU18-57 kg
2. Edvin Schönberg
PU18-73 kg
2. Oktay Haydari
HU21-73 kg
2. Fanny Spångberg
FU18-48 kg
3. Marcus Edlund
PU18-63 kg
3. Tim Nylander
PU18-73 kg
3. Edvin Schönberg
HU21-73 kg
Judits Pokal i 2014.12.13 i GJK:s dojo
1. Karim Nabi
PU11-32 kg
2. Faud Adigözelli
U9Mix-23,2 kg
2. Gustav Stockman
U9Mix-30 kg
2. Fanny Spångberg
FU18 ÖK
2. Axel Tunhall
PU18-61 kg
2. Jacob Benjaminsson
PU18+67 kg
3. Mira Groeger
U9Mix-30 kg
3. Hannes Alexandersson
U9Mix-31 kg
3. Anton Nyvall
U9Mix-32 kg A
3. Kaspian Alexandersson
U9Mix-32 kg B
3. Marius Sandberg
U9Mix-36 kg
3. Amelie Parkas
U9Mix-36 kg
3. Joline Wahlström
FU11-32 kg
3. Stina Karlberg
FU11-32 kg
3. Ida Thörsman
FU11+32 kg
KALLELSE till och DAGORDNING vid
Göteborgs Judoklubbs årsmöte
Sundsvallscupen 2014.12.13 i Sundsvall
1. Edvin Schönberg
PU18
1. Edvin Schönberg
HU21
Söndagen den 22 mars 2015 klockan 17.30 i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48,
3 tr., i Göteborg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mötets öppnande
Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m.
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordningen för årsmötet
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden
justera årsmötesprotokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för
verksamhetsåret 2014
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2014
Fråga om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse
Motioner
Styrelsens förslag
◦ proposition till justering av träningsavgifterna
◦ budget 2015 m.m.
◦ styrelsens informerar
Val av
◦ klubbordförande för en tid av ett år (tid: Tim Johnsson)
◦ två (2) styrelseledamöter för en tid av två år
(tid: Sadiq Owoeye och Nicolas Wolf)
◦ två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år
(tid: Daniel Sandström och Amanda Svedberg)
◦ två (2) revisorer för en tid av vardera ett år
(tid: Anders Brunström och Thomas Nyvall)
◦ två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år
(tid: Johan Thörsman & Mårten Anduri)
◦ tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år
(tid: Håkan Olausson, sammankallande, Bodil Eriksson och Jeffery
Denian)
Avtackning av GJK-funktionärer mm
Mötets avslutning
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 1 av 13
Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för
det 54:e verksamhetsåret den 1 januari - 31 december 2014.
ORGANISATION
Riks-RM för högstadieungdomar
2014.05.16 i Lindesberg
1. Marcus Edlund
PU15-66 kg
1. Fanny Spångberg
FU18-44 kg
2. Rebecca Landén
FU18-57 kg
2. Tim Nylander
PU18-66 kg
3. Oliver Birkeland
PU18-50 kg
3. Adam Christansson
PU18-60 kg
3. William Rittfeldt
PU18-60 kg
GJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Befattning
Namn
Antal möten
Klubbordförande
Tim Johnsson
9
Vice ordförande
Nicolas Wolf
9
Kassör
Sandra Rodrigo Blomqvist
7
Ledamot
Kenneth Olesen
8
Ledamot
Sadiq Owoeye
9
Suppleant
Daniel Sandström
5
Suppleant
Amanda Svedberg
5
Judits Pokal 2 2014.05.24 i GJK:s dojo
1. William Rittfeldt
PU18-62 kg
2. Karim Nabi
PU11-35,1 kg
3. Max Borghed
PU11-35 kg
NM 2014.05.24-25 i Finland
3. Sahand Shokohi
7. Jeffrey Denian
Anders Brunström
Thomas Nyvall
Revisorssuppleanter:
Johan Thörsman & Mårten Anduri
Valberedning:
Håkan Olausson (sammankallande)
Bodil Eriksson
Jeffery Denian
Tekniska Kommittén (TK):
Johan Thörsman (sammankallande)
Tobias Frygner
Jörgen Häggqvist
Håkan Olausson
Roger Svedberg
Verksamhetsberättelse 2014
HU21-60 kg
H-81 kg
Budo Nord Cup 2014.05.29 i Lund
1. Marcus Edlund
PU15-66 kg
3. Rebecca Landén
FU18-57 kg
3. Adam Christiansson
PU18-60 kg
3. Sahand Shokohi
HU21-60 kg
5. Hamon Shokohi
HU21-66 kg
5. Oktay Haydari
HU21-73 kg
Övriga funktionärer:
Revisorer:
Syd Cup 2014.04.12 I Jönköping
1. Oliver Birkeland
PU18-50 kg
1. William Rittfelt
PU18-60 kg
1. Oktay Haydari
HU21-73 kg
1. Jeffrey Denian
H-81 kg
2. Fanny Spångberg
FU18-44 kg
2. Oktay Haydari
H ÖK
3. Tim Nylander
PU18-66 kg
3. Oktay Haydari
H-73 kg
Trollträffen/Väst Cup 2014.06.07-08 i
Trollhättan
1. Adam Christiansson
PU18-60 kg
1. Jeffrey Denian
H-81 kg
1. Rebecca Landén
FU18-57 kg
1. Marcus Edlund
PU15-66 kg
1. Hamon Shokohi
HU21-66 kg
2. Sahand Shokohi
HU21-66 kg
2. William Rodell
PU13+50 kg
2. Fanny Spångberg
FU18-48 kg
2. Marcus Edlund
PU18-66 kg
3. Oliver Birkeland
PU18-55 kg
3. Marcus Edlund
HU21-66 kg
SM 2014.07.05 i Borås
1. Sahand Shokohi
2. Zaka Osman
2. Sabine Bonitz
3. Hamon Shokohi
3. Noah Aggeborn-Leander
7. Oktay Haydari
Sida 2 av 13
H-60 kg
H-66 kg
D+78 kg
H-66 kg
H-73 kg
H-73 kg
Judits Pokal 2014.09.13 i GJK:s dojo
2. Oskar Danielsson
PU13-43 kg
3. Karl Thörsman
PU13-43 kg
3. Frej Languer
PU13-47 kg
Topp Cup/Norr Cup 2014.09.20 i Borlänge
1. Markus Edlund
PU15-66 kg
1. William Rittfeldt
PU18-60 kg
2. Rebecca Landén
FU18-57 kg
2. Jeffrey Denian
H-81 kg
2. Oktay Haydari
H-73 kg
2. Marcus Brunström
HU21-81 kg
3. Oktay Haydari
HU21-73 kg
3. Fanny Spångberg
FU15-42 kg
3. Tim Nylander
PU18-73 kg
3 Markus Edlund
PU18-66 kg
SM U23 2014.10.04 i Trollhättan
1. Sahand Shokohi
HU23 -66 kg
2. Zaka Osman
HU23 -73 kg
SM Veteraner 2014.10.04 i Trollhättan
1. Johan Thörsman
H-73 kg
1. Håkan Olausson
H-100 kg
2. Heatham Faelu
H-100 kg
SM Öppen Klass 2014.10.04 i Trollhättan
3. Sabine Bonitz
D
5. Jeffrey Denian
H
National Cup 2014.11.01 i Halmstad
1. Markus Edlund
PU15-66 kg
2. Oskar Danielsson
PU13-42 kg
2. Rebecca Landén
FU18-57 kg
2. Markus Edlund
PU18-66 kg
2. Hamon Shokohi
HU21-73 kg
3. Fanny Spångberg
FU18-52 kg
3. William Rittfeldt
PU18-60 kg
3. Adam Christiansson
PU18-66 kg
Syd Cup 4 2014.11.15 i Staffanstorp
1. Marcus Edlund
PU15-66 kg
1. Fanny Spångberg
FU18-44 kg
1. Sahand Shokohi
HU21-60 kg
1. Sahand Shokohi
H-60 kg
1. Hamon Shokohi
H-66 kg
1. Hamon Shokohi
HU21-66 kg
2. Rebecca Landén
FU18-57 kg
2. Adam Christiansson
PU18-66 kg
3. Marcus Edlund
PU18-66 kg
3. Zaka Osman
HU21-73 kg
3. Zaka Osman
H-73 kg
STYRELSEMÖTEN M.M.
Styrelsen har under året haft nio (9) protokollförda möten (vid vilka ledamöterna
har varit närvarande enligt ovan) jämte sedvanliga arbetsmöten,
underhandskontakter m.m. TK har regelbundet under året hållit separata
protokollförda möten. Den tidigare arbetsuppdelningen mellan styrelsen och TK
har gällt under det gångna verksamhetsåret.
MEDLEMSANTAL
Syd Cup 1 2013.02.01 i Kristiansstad
1 Marcus Edlund
PU15-60 kg
1 Markus Edlund
PU18-60 kg
2 Tim Nylander
PU18-66 kg
2 Matilda Sundkvist
D-57 kg
2 Oliver Birkeland
PU18-50 kg
2 Oskar Danielsson
PU13-38 kg
3 Fanny Spångberg
FU15-46 kg
Adidas Challenge 2014.02.08 i Borås
1 Karim Nabi
PU11-29,7 kg
1 Marcus Edlund
PU15-66 kg
1 William Rittfeldt
PU18-55 kg
1 Adam Christiansson
PU18-60 kg
2 Rebecca Landén
FU18-57 kg
2 Gabriella Palma
FU15-63 kg
3 Oliver Birkeland
PU18-50 kg
3 Marcus Edlund
PU18-66 kg
Kadett och J-SM 2014.02.15 i Staffanstorp
3 Edvin Schönberg
PU18-66 kg
3 Sahand Shokohi
HU21-60 kg
3 Noah Aggeborn-Leander
HU21-73 kg
5 Oliver Birkeland
PU18-50 kg
5 Edvin Schönberg
HU21-66 kg
Aktiv Judo Shiai nr 6 2014.02.22 i
Kungsbacka
2. Gabriella Palma
FU15-63 kg
2. Saga Runsten
FU15-44 kg
2. Karim Nabi
PU11-30 kg
2. Oskar Danielsson
PU13-38 kg
3. Ida Birkeland
U9-20 kg
Estonia Open 2014.02.28 i Estland
2. Noah Aggeborn-Leander
HU21-73 kg
3. Sahand Shokohi
HU21-73 kg
Väst Cup 2014.03.15 i Karlstad
1. Adam Christiansson
PU18-60 kg
1. Hamon Shokohi
HU21-66 kg
1. Hamon Shokohi
H-66 kg
1. Oktay Haydari
H-73 kg
2. Oktay Haydari
HU21-73 kg
2. Tim Nylander
PU18-66 kg
2. Edvin Schönberg
HU21-66 kg
2. Rebecca Landén
FU18-57 kg
3. Edvin Schönberg
PU18-66 kg
3. Oskar Danielsson
3. William Rittfeldt
3. Jeffrey Denian
PU13-42 kg
PU18-55 kg
H-81 kg
Judits Pokal 1 2014.03.22 I GJK:s dojo
2. Oskar Danielsson
PU13-38 kg
2. Gustav Leffler
PU15-52 kg
2. Gunnar Byström
PU15-60 kg
3. Saga Runsten
FU15-51,5 kg
3. Emelie Anduri
FU15+51,5 kg
3. Hampus Karlberg
PU13-30 kg
3. Rasmus Jakobsson
PU13-43,5 kg
Sörmlandsträffen 2014.03.29 i Oxelösund
2. Markus Edlund
PU15-66 kg
2. Matilda Sundkvist
D-52 kg
2. Zaka Osman
HU21-73 kg
2. Jeffrey Denian
H-81 kg
3. Oktay Haydari
HU21-73 kg
3. Adam Christiansson
PU18-60 kg
3. Sahand Shokohi
HU21-60 kg
3. Sahand Shokohi
H-60 kg
3. Sahand Shokohi
H ÖK
3. Zaka Osman
H-73 kg
3. Oktay Haydari
H-73 kg
7. Tim Nylander
PU18-66 kg
GO Cup 2014.03.29 i Stenungsund
1. Karim Nabi
PU11-29,8 kg
1. Hampus Karlberg
U13 Mix-28,6 kg
1. Saga Runsten
FU15-44 kg
1. Charlie Seger
H-73 kg
2. Edvin Hedendal
U11 Mix-33,8 kg
2. Charlie Arby
PU11-29,8 kg
3. Linnea Hansryd
FU13-41,8 kg
3. Viktor Fazlagic Kristiansson PU11-35,6 kg
3. Olle Hansryd
PU11-28,4 kg
3. Fredrik Olausson
U11 Mix-31,2 kg
3. Emma Petersson
U11 Mix-32,4 kg
3. Ludvig Linderås
U11 Mix-33,8 kg
3. Stina Karlberg
U11 Mix-30,6 kg
3. Filip Olsson
PU11-34,8 kg
SWOP Masters 2014.04.05 i Norrköping
1. Johan Thörsman
M45-81 kg
Antalet medlemmar per den 31 maj 2014 var enligt till SJF redovisade siffror 148
st medlemmar. Till detta skall tilläggas 49 st stödmedlemmar, totalt 197 st
medlemmar.
MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION
GJK är ansluten till Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF),
Riksidrottsförbundet (RF) och Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) samt har ett
nära samarbete med SDN Linné.
GJK har varit representerad vid de flesta organisationernas årsmöten.
Följande GJK-are har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten:
• Dick D. Johansson – Ordförande i SJF:s Riksdomarkommitté (RDK).
• Håkan Olausson & Jörgen Häggqvist – Ledamöter i GJF.
• Sandra Rodrigo Blomqvist – Medlem i valberedningen för Göteborgs
Judoförbund & Svenska Judoförbundet.
• Roger Svedberg – Ledamot i SJF:s Utbildningskommitté.
UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M.
Vid årsmötet den 14 mars 2014 erhöll följande medlemmar utmärkelser:
För goda insatser på judomattan:
• Linnea Hansryd
• Rasmus Jakobsson
• Gustav Leffler
• Matilda Sundkvist
• Tim Nylander
• Necj Jordan
• Sabine Bonitz
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 3 av 13
GJK:s Svärdspris tilldelades Sahand Shokohi för hans tävlingsresultat under
2013. Grattis Sahand!
JUDOTRÄNINGEN
Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen:
Roger Svedberg, Tobias Frygner, Johan Thörsman, Håkan Olausson, Nicolas
Wolf, Sandra Rodrigo Blomqvist, Jesper Jakobsson, Thomas Nyvall, Bengt
Sondén, Kenneth Olesen, Tim Johnsson, Jörgen Häggqvist, Amanda Svedberg,
Mårten Anduri, Jeffery Denian, Bodil Eriksson, Jens Gardelin, Stefan Ekman,
Fredrik Islander, Isolde Andersson
Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Er insats!
EGNA ARRANGEMANG
Under verksamhetsåret har Judits Pokal arrangerats med stor framgång.
Tävlingar
22 mars
24 juni
13 september
13 december
Ordföranden reflekterar över år 54
Vi har de senaste åren jobbat (oftast) medvetet med att uppgradera vår lokal. Sadiq
ser till att gymmet håller sig á jour och är lämpligt som rehab och komplement till
judoträningen. Nästa steg för gymmet är att se till att det blir jämställt. Kenneths
arbete har efter många års slit gett utdelning, äntligen är brandskyddet på plats.
Belysningen, då? Vi har under snart två års tid fått njuta av väldigt god belysning i
vår lokal, samtidigt som vi har sänkt vår elförbrukning.
Vår gamla undermatta sjöng på sista versen och förra året var det äntligen dags. Vi
har frågat klubbar runt om i Sverige, hur har ni gjort? Oftast har svaren varit
svävande. Svävande svar blir man inte rik eller mätt på. Nicolas Wolf, Daniel
Sandström och Kenneth Olesen, tog saken i egna händer och utvecklade vår
alldeles egen modell för hur en judoundermatta ska se ut. Något som vi kanske kan
exportera? Den återkoppling jag har hört är positiv, både från våra medlemmar och
andra judoklubbar. Vi har gått från Sveriges mjukaste tatami till Sveriges bästa?
Ett projekt som undermattan krävde många timmars arbete och det var en handfull
som kämpade hårt med detta. Med risk för att bli tjatig, vill jag ändå poängtera att
vi gärna vill ha fler händer med i vår verksamhet. Varför? Då blir belastningen inte
så hög för den enskilde, och samtidigt blir det roligare ju fler vi är!
Judits Pokal 1 (96 st deltagare)
Judits Pokal 2 (97 st deltagare)
Judits Pokal 3 (68 st deltagare)
Judits Pokal 4 (108 st deltagare)
Göteborg i februari 2015
Tack till samtliga tävlande och funktionärer, utan Er ingen tävling!
Träningsläger m.m.
Tim Johnsson
Den årliga traditionen med att åka till Belgien skedde även i år. GJK deltog med
nio deltagare vid detta träningsläger i Koksijde, Belgien, där totalt 450 deltagare
från Europa var med och tränade. Bonus för i år var att belgisk tv var där också!
Nicolas Wolf
Sandra Rodrigo Blomqvist
Sadiq Owoeye
Daniel Sandström
Kenneth Olesen
Amanda Svedberg
GJK:s tjejträning, som letts av Sandra Rodrigo Blomqvist, blev 2014 ersatt av
GJF:s Judo5-satstning. Träningsstart var den 2 februari.
Håkan Olausson och Rickard Svensson arrangerade en Klubbtävling den 23
februari, för våra yngsta medlemmar där fick de lära sig grunderna till hur det är
delta på en judotävling och hur en match går till. Tävlingen avslutades med
medaljutdelning och fika.
Den 12 april anordnades ett ungdomsläger för GJK:s alla ungdomar. 40 ungdomar
samlades till judoträning, efter judoträningen varvades det ned med filmvisning
och fika.
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 4 av 13
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 13 av 13
Svärdspriset 2014
Även detta år är det många judoka som plockat poäng i Svärdspristävlingen även
om poängen är något magrare än förra året. För andra året i rad vann Sahand
Shokohi priset med 27 poäng. Främst genom sin seger vid SM i Borås. Stort
Grattis Sahand!!!
Den 26-27 april arrangerades extra träning på Frölunda JK, där det varvades med
att titta på EM.
Inför 2015 gäller att fortsätta den positiva utveckling som klubben haft de senaste
åren. Vi tar steg framåt på de flesta områden främst på tävlingsmattan men även på
andra områden som utbildning, kata mm.
Det viktigaste för klubbens fortsatta utveckling är att vi har engagerade och
utbildade ledare och tränare, inte minst för våra ungdomar. Där måste vi fortsätta
att uppmuntra och uppmana våra medlemmar att engagera sig. Att undervisa andra
är dessutom ett utmärkt sätt att utveckla sin egen judo.
Ett område där det inte händer mycket är på domarfronten. Vi måste få fler att
börja intressera sig för domaruppdraget. Tror det skulle vara nyttigt för de som
tävlar mycket (och alla andra) att sätta sig in i domarens situation, lära sig reglerna
ordentligt, och se matcherna från ett annat perspektiv.
Den 27-29 juni besöktes GJK av Karlstads JK och Frövi Judo för ett träningsläger
inför Senior-SM.
Avslutningsvis vill TK tacka alla övriga tränare, ledare och föräldrar som hjälpt till
och fört vår verksamhet framåt.
Göteborg 2014-01-08
Håkan Olausson
Johan Thörsman
Jörgen Häggquist
Roger Svedberg
Tobias Frygner
Den 8 juni hölls sommaravslutning på GJK. Sedvanliga lekar och korvgrillning
arrangerades för GJK:s medlemmar.
Den 23-24 augusti bistod GJK med tre funktionärer till Öppna KATA-NM i
Göteborg.
Den 12 oktober arrangerades Klubbcupen på GJK. En lagtävling och en samträning
för barn och ungdomar som GJF experimenterat med. Tanken är att 2-3 klubbar
samlas, de tävlande delas in i lag och tävlar, fikar tillsammans och avlutar med lite
gemensam träning. Allt skall ske under en begränsad tid och vara ganska
anspråkslöst, men ändå med riktig inramning som poängtavla, matchbälten,
domare och medaljer.
Helgen den 15-16 november arrangerades assisterande klubbtränarutbildning på
GJK. Totalt kom 21 deltagare till utbildning, varav fem från GJK, utöver Sandra
och Thomas som var ledare.
Den 14 december arrangerades årets andra och sista avslutning för våra ungdomar.
Direkt efter GJK-ungdomarnas avslutning klev Judo5-tjejerna upp och körde årets
sista pass.
GJK:s årliga mellandagsrandori arrangerades under dagarna den 28-30 december
med god uppslutning.
BINGO OCH LOTTERIER M.M.
GJK har under året sålt Enjoy-häften och New Body kläder för att få in pengar till
klubbkassan. Utöver detta har GJK även börjat sälja Idrottens Bingolotter.
Bingotillståndet i Idrottens moderna bingohall Kungshall har uppgått till 925 000
kr. För 2014 har bingotillstånd sökts för 1 800 000 kr.
INFORMATION M.M.
Under verksamhetsåret har GJK:s medlemmar deltagit som funktionärer vid olika
arrangemang som har skett i Göteborg under sommaren, t.ex. Göteborgs Varvet
Summerburst m.fl. Pengarna som har tjänats in har tillfallit den enskilde deltagaren
som kan använda det intjänade beloppet för judoaktiviteter såsom resor till
träningsläger eller tävlingar. Denna typ att arrangemang ger en mycket bra
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 12 av 13
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 5 av 13
ersättning till klubben! Styrelsen har beslutat att deltagande kring dessa
arrangemang ska styras åt idrottsevenemang i första hand.
som vann första matchen mot Luethi (SUI) med ippon och klarade även andra
omgången på w-o. Han förlorar i kvartsfinalen och senare även i återkvalet.
Under verksamhetsåret har GJK börjat använda medlemsregistret som tillhandahålls av RF. Det är viktigt att som ny medlem lämna in sin medlemsansökan så att
kontaktuppgifter kan läggas in i vårt register. Lika viktigt är det att informera om
väljer att lämna föreningen eller har flyttat till ny adress!
Även för Sahand blir det seger i första rundan mot Davin (GBR) på ippon, men
förlorar en jämn andra match mot Mansinho (POR) och även första
återkvalsmatchen.
GJK har under verksamhetsåret fortsatt arbete med att informera medlemmar kring
alkohol, narkotika, doping och tobak. Den 17 december vaccinerades GJK mot
doping enligt RF:s mall för detta. Arbetet leds av Sandra Rodrigo Blomqvist och
Roger Svedberg.
Nu har Dick blivit för ”gammal” för att döma på European Open-tävlingar, men
under året som gått dömde han vid Veteran-EM i Prag och vid Veteran-VM i
Malaga samt några andra internationella tävlingar. Däremot kommer vi få ha nöjet
av att se honom döma i Sverige (framförallt på Judits Pokal)!
GJK:s andre licensierade domare Johan Thörsman har under året dömt vid Judits
Pokal.
BIDRAG OCH SPONSORER
Aktivitetsbidragsansökningar till Göteborgs stad och RF har skickats, in med
följande resultat.
Aktivitetsbidrag
Göteborgs stad
7-26 år
RF
7-20 år
Sammankomster
VT 2014
Närvaromarkeringar
VT 2014
Närvaromarkeringar
(flickor VT2014)
450
4560
1241
446
2013:
437
2013:
436
4506
2013:
4945
2013:
4577
1230
2013:
1640
2013:
1487
GJK har ansökt och beviljats utbildningsbidrag från IOFF.
Under året har styrelsen tagit fram fysiska matchbälten som kan köpas. Ett
matchbälte ges till den som köper matchbältet för 1 000 kr eller ett högre belopp.
GJK har även ansökt bidrag för olika projekt som omfattas av Idrottslyftet 2014
och har fåt detta beviljat.
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 6 av 13
Sabine vann en match och för Alessandro och Zaka blev det förlust i första
matchen.
Svenska Mästerskapen 2014
Under året har GJK haft deltagare med på samtliga sju svenska
mästerskapstävlingar och det resulterade i 16 SM-medaljer (dubbelt så många som
2013), 4 guld, 4 silver och 8 brons.
För första gången sedan Ola Bisjö vann 2005 korades en GJK:are till svensk
seniormästare i viktklass genom Sahand Shokohi som vann 60 kg klassen vid SM i
Borås i juli. Stort grattis Sahand! SM i Borås blev en stor framgång för GJK
genom ytterligare fyra medaljer; silver till Zaka Osman i 66 kg och Sabine Bonitz i
damernas tungvikt samt brons till Hamon Shokohi i 66 kg och Noah AggebornLeander i 73 kg.
På hösten avgjordes SM för U23, veteraner och öppen klass i Trollhättan och GJK
tog där hem 3 guldmedaljer. Sahand fixade sitt andra för året då han vann i U23 66
kg och Johan Thörsman och Håkan Olausson säkrade ytterligare var sin
veterantitel. Utöver detta blev det silver till Zaka Osman i 73 kg och Heatham
Faelu i veteranklassen. Dessutom ett brons till Sabine Bonitz i damernas öppen
klass.
På SM för U18 och U21 verkar det som svårast för GJK:arna att lyckas. Vid årets
tävling blev det ingen riktig fullträff men ändå klart bättre än tidigare. Tre
bronsmedaljer genom Edvin Schönberg i U18 66 kg och Sahand och Noah i U21,
60 resp. 73 kg.
Årets sista SM, Lag-SM i Lindesberg blev ett fall framåt för GJK som ställde upp
med både ett herrlag och ett damlag. Damlaget bestod av Lee (inlånad från
Kungsbacka), Rebecca Landén och Sabine samt med Bodil som reserv. Tyvärr
hade vi inte judoka i alla viktklasser utan tvingades lämna en w-o. Damerna
kämpade bra mot både Frövi och SPIF men förlorade båda. De skall trots allt vara
stolta över bronset. Utan GJK hade det inte ens blivit ett SM. Herrarna gjorde vad
de kunde och besegrade Östersund, men mot SPIF i poolfinalen och mot Frövi i
semifinalen fanns inte mycket att sätta emot och det blev brons även för herrarna.
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 11 av 13
för de vuxna. Därefter byggdes underlaget till mattan i dojon om och då var
träningen inställd under några veckor. Ett par veckor med sommarträning blev det
dock innan terminsstarten i augusti.
Sista helgen i juni hade vi besök från Karlstad JK. Gamla och unga tränade hela
helgen och hann även med Liseberg, Sjöfartsmuseet och en avslutande grillning i
Slottsskogen. Mycket uppskattat!!
För femte året i rad arrangerades GJK Camp i Bockaberg, Floda i augusti. Tre
dagars löpning och fysträning varvat med bad, fotboll och kanotpaddling.
Fullbelagt (c:a 30 deltagare) i år också.
I mellandagarna, den 28-30 december, var det träningsläger på GJK. Sex pass
avverkades med c:a 20 deltagare per pass, totalt deltog över 40 judoka.
GJK:arna har också deltagit på de flera riksrandori och andra träningsläger på
hemmaplan.
Dessutom inleddes året med träningsläger hos Koksijde Judo i Belgien. 8 deltagare
med Roger i spetsen deltog.
DOJON M.M.
Efter varje Judits Pokal städas lokalen. Utöver detta så har det varit två till fyra
städdagar, för att hålla lokalen hel och ren.
Sommaren 2014 uppgraderade GJK:s tatami. Undermattan, som har nyttjats i mer
än 30(!) år, var det dags att pensionera. Under ledning av Nicolas Wolf har flera
villiga medlemmar varit med och kastat den gamla under mattan och ersatt den
med den nya undermattan. Den nya undermattan består av ”sylomerklossar”, två
lager MDF-skivor samt en ny ram runt mattan. Den nya undermattan ska till
skillnad från sin föregångare, vara ”hårdare” och ”snabbare”. Förhoppningen är att
detta medför en bättre judoträning samt att det minskar risken för skador. Utöver
förbättringen för judoträningen, så sker även ordentlig förbättring för hygienen.
Mattan kommer nu vara ventilerad, med hjälp av självdrag, på så vis undviks
svamp/mögelbildning. För att finansiera projektet ansöktes pengar hos
Barnhusfonden på 55 000 SEK, vilket beviljades. Det ska tilläggas att vi klarade att
hålla budgeten! Bra jobbat!
Tävlingar
GJK har under året deltagit på 33 olika tävlingar och vunnit 52 guldmedaljer, 65
silver och 80 brons.
Vilka som vann vad står att läsa i Resultatbörsen.
Äventyren utomlands var något färre i år, men GJK:arna har ändå varit och tävlat
eller tränat i Tyskland, Estland, Spanien, Finland, Holland, Litauen, Belgien och
England.
Veteranerna Johan, Roger och Jörgen åkte till Malaga i Spanien för Veteran-VM.
Som vanligt, får man kanske säga när det är fjärde gången, kunde Johan Thörsman
titulera sig världsmästare igen. Grattis Johan!!!
Roger gjorde också bra ifrån sig med en femteplats och Jörgen hade säkert gått
långt i tävlingen om han inte värmt upp baksida lår lite för mycket.
Våra juniorer har varit ute och tävlat en del, främst Noah och Sahand, som varit
med i landslagssnacket. De båda gjorde riktigt bra ifrån sig på Estonian Open i
februari där Noah tog silver och Sahand brons.
GJK deltog även i år på Sveriges största tävling, Swedish Judo Open, en av EJU:s
Europa Cuper. Denna gång deltog Sahand Shokohi och Alessandro i 60 kg och
Oktay Haydari och Zaka Osman i 73 kg samt Sabine Bonitz i +78 kg. Tidigare år
har GJK:arna kämpat tappert men inte fått med sig några matchsegrar i den
internationellt tuffa konkurrensen. I år vart det annorlunda. Bäst gick det för Oktay
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 10 av 13
Bild 1. Nicolas Wolf övervakar arbetet med undermattan.
Brandsäkerhet, under verksamhetsåret har GJK fått ett fullgott brandskydd i
dojon. Stort tack till Kenneth Olesen som har drivit frågan i fyra år (minst)
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 7 av 13
UTBILDNING & DANGRADER M.M.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN – TK:s berättelse 2014
Under året har GJK fått nya DAN-grader:
Matilda Sundqvist och Marcus Brunström graderade sig till 1 DAN – GRATTIS!
GJK har i dagsläget följande antal medlemmar med svart bälte.
7 Dan = 1st * 6 Dan = 4 st * 5 Dan =5 st * 4 Dan = 4 st* 3 Dan = 4 st * 2 Dan =
19 st * 1 Dan = 59 st, eller sammanlagt 92 svartbälten med 183 Dan.
Under verksamhetsåret 2014 har GJK varit med och bidragit i fortbildningsträning
i GJF:s & SJF:s regi. Två tillfällen har anordnats,
• 15-16 november, Assiterande klubbtränarutbildning, GJK
• 13-14 september, Riksfortsutbildning, Lindesberg
TK har under året bestått av Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson,
Jörgen Häggquist, Roger Svedberg och Tobias Frygner. TK har under året haft
flertalet möten, planeringsdagar och informationsträffar med de aktiva.
Inledning
Vi kan lägga ett bra år bakom oss. Deltagare i många träningsgrupper har ökat,
resultaten på tävlingarna har varit bättre, samarbetet i distriktet börjar ge resultat
och även på områden där GJK traditionellt varit lite svagare har skett små
förbättringar.
GJK fick flera nya medlemmar i början av året, främst äldre ungdomar, när JK Ki
avslutade sin verksamhet. Dessutom valde flera av Frölunda JK:s duktiga U15
judoka att gå över till GJK. Vi är glada att de valt GJK och detta har bidraget till
ökat antal tränande i grupperna och fler resultat på tävlingarna.
Positivt är att samarbetet i distriktet ger resultat. Vi behöver varandra för att sparra,
lära och utvecklas. Som exempel har Sandra Rodrigo-Blomkvists initiativ med
speciella tjejträningar på GJK under året övergått till distriktets Judo5.
TK har försökt att fokusera mer på ungdomarna och barngrupperna genom
klubbläger och klubbtävlingar. Även här har distriktet hjälpt till med en ny
tävlings/klubbutbytesform som testades mellan JK Budo och GJK under hösten.
Att ha rätt utbildade instruktörer är viktigt och GJK har nu både Sandra och
Thomas Nyvall som av SJF certifierade metodikhandledare. Thomas ingår numera
tillsammans med Roger och Matilda Sundkvist i distriktets utbildningskommitté. I
distriktets regi höll de tillsammans med andra handledare en assisterande
klubbtränarutbildning på GJK i november där fem GJK:are deltog.
Intresset för kata har inte alltid varit på topp på GJK men börjar skymta en
ljusning. Matilda Sundkvist graderade sig till 1 Dan i våras och dessutom med
högsta betyg. Matilda har dessutom varit med som suppleant i SJF:s
riksgraderingskommitté. Hoppas detta kan ge ökat fokus på kata och högre grader
till GJK:arna. Även Marcus Brunström erövrade 1 Dan under 2014.
Träningen
GJK har haft samma träningsgruppsindelning som tidigare år. Ungdomar i tre
grupper; nybörjare, fortsättning och avancerade. Vuxenträningen har för de
avancerade varit tre dagar per vecka där tisdagarna varit distriktsrandori.
Vuxengruppen för motionärer har fortsatt varit på onsdagar och på fredagar har det
varit fredags-fys med Kenneth Olesen.
Ingen traditionell sommarträning under 2014. SM vara detta år förlagt till SMveckan i början på juli så därför pågick träningen enligt ordinarie schema till dess
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 8 av 13
Verksamhetsberättelse 2014
Sida 9 av 13