JUSTERING Adam Maxe Kommunhuset 2015-05-05 29-41

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum
PLATS OCH TID
PROTOKOLL
2015-04-28
Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015,
15.00–16.05
BESLUTANDE
LEDAMÖTER
Björn Tolen (C), ordförande
Kent Wallin (M), vice ordförande
Eilert Karlsson (S)
Maj-Britt Pihlström (S)
Kenneth Eriksson (C)
Eva Hammar (MP)
Adam Maxe (V)
ÖVRIGA
EJ TJG ERSÄTTARE
Björn Carlsson (C)
Miriam Tolvanen (FP)
ÖVR NÄRVARANDE
Alija Tandirovic, miljö- och byggchef
Cecilia Hurtig, administrativ chef
Fredrik Björkman, byggnadsinspektör
Adam Ludvigsson, miljöstrateg
Daniel Olsson, praktikant
JUSTERING
JUSTERARE
Adam Maxe
PLATS OCH TID
Kommunhuset 2015-05-05
PARAGRAFER
29-41
UNDERSKRIFTER
SEKRETERARE
Cecilia Hurtig
ORDFÖRANDE
Björn Tolen
JUSTERARE
Adam Maxe
ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
SAMMANTRÄDE
Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28
SÄTTS UPP
2015-05-06
TAS NER
2015-05-28
FÖRVARINGSPLATS
Kommunkontoret
UNDERSKRIFT
Cecilia Hurtig
Sidan 1 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 29
Dnr MBN 15/30
INFORMATION TILL NÄMNDEN
SAMMANFATTNING
Förvaltningen informerar om:
1. Flodkräfta i Kils kommun
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Ordförandens och justerarens signaturer
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Utdragsbestyrkande
Sidan 2 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 30
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/40
EKONOMISK UPPFÖLJNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
EFTER MARS 2015
SAMMANFATTNING
Nämndens resultat per den 31 mars 2015 är +88 214 kronor, mest på grund av föräldraledigheter
och aktivitetsbidrag från försäkringskassan.
En korttidsanställning (2 månader) på byggavdelningen under sommaren är aktuell.
BESLUTSUNDERLAG
Ekonomisk uppföljning 2015-04-20
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 3 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 31
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 14/40, 2014-586
KOMPLETTERING AV NÄMNDMÅL 2015
SAMMANFATTNING
Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter.
Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Miljö och byggnadsnämnden
beslutade om mål i oktober 2014. Efter det har det nya fullmäktige beslutat om nya övergripande
mål för mandatperioden 2015-2018. Miljö- och byggnadsnämnden har fått uppdraget att arbeta
med vissa av dessa mål.
Arbetsutskottet hade ett möte den 22 april 2015 för att diskutera komplettering och föreslår
följande:
Detaljplaner för Dikatorp ska vara framtagna senast 2018
Miljö- och byggnadsnämndens specifika mål för 2015 angående uppdraget:
- Söka ekonomiska resurser för framtagande av detaljplan
- Starta diskussion med markägare
- Ansvariga MBNAU och Mari Andersson samhällsplanerare
2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg
Miljö- och byggnadsnämndens specifika mål för 2015 angående uppdraget:
- Boka ett möte med ansvariga politiker i Karlstads kommun
- Kontrollera hur långt har man kommit med påbörjad utredning
- Ansvariga MBNAU, Mari Andersson samhällsplanerare och Adam Ludvigsson
miljöstrateg/naturvårdshandläggare
Vid samhällsplanering ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum
Miljö- och byggnadsnämndens specifika mål för 2015 angående uppdraget:
- Diskussion om eventuell delegering av uppdraget till tekniska nämnden som har huvudansvar för
centrumplaner och uppbyggnad
- Ansvariga: MBNAU, tekniska nämnden, Mari Andersson samhällsplanerare och Adam Ludvigsson
miljöstrateg/naturvårdshandläggare
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 4 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-04-28
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till nämndspecifika mål 2015
Förslag till detaljbudget 2015, samt plan 2016-2017
Miljö och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2014-10-21, § 12
Kommunfullmäktiges övergripande mål, beslutade 2015-02-26
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
Detaljplaner för Dikatorp ska vara framtagna senast 2018
Miljö- och byggnadsnämndens specifika mål för 2015 angående uppdraget:
- Söka ekonomiska resurser för framtagande av detaljplan
- Starta diskussion med markägare
- Ansvariga MBNAU och Mari Andersson samhällsplanerare
2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg
Miljö- och byggnadsnämndens specifika mål för 2015 angående uppdraget:
- Boka ett möte med ansvariga politiker i Karlstads kommun
- Kontrollera hur långt har man kommit med påbörjad utredning
- Ansvariga MBNAU, Mari Andersson samhällsplanerare och Adam Ludvigsson
miljöstrateg/naturvårdshandläggare
Vid samhällsplanering ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils
centrum
Miljö- och byggnadsnämndens specifika mål för 2015 angående uppdraget:
- Diskussion om eventuell delegering av uppdraget till tekniska nämnden som har huvudansvar för
centrumplaner och uppbyggnad
- Ansvariga: MBNAU, tekniska nämnden, Mari Andersson samhällsplanerare och Adam Ludvigsson
miljöstrateg/naturvårdshandläggare
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 5 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 32
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/41
BUDGET 2016 SAMT PLAN 2017-2018 FÖR MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
SAMMANFATTNING
Budgeten för 2016 samt planen för 2017-2018 medger goda möjligheter för miljö- och
byggnadsförvaltningen att fullgöra sin myndighetsutövning på ett tillfredsställande sätt. Den
föreslagna budgeten innebär totalt sett tillräckligt med resurser och garanterar god service och
tillsynsarbetet inom både bygg- och miljöområdet, med budgettillägg när det gäller kurser och övrig
utveckling av förvaltningens personal. Ett önskemål utöver ram (50 tkr/år) är presenterat i både
driftbudget och kostnadsförändringar.
Miljö- och byggnadsförvaltningen planerar en revidering av förvaltningens taxor inom alla
områden, som i sin tur kommer att öka intäkterna för budgetperioden 2016-2018.
BESLUTSUNDERLAG
Driftramar 2016-2018 enligt KF juni 2014 + uppräkning enligt demografimodellen
Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2018
Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-28
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till ovan beskrivna situation att:
- Begära en utökning av budgetramen för period 2016-2018 med 50 tkr/år.
- Investeringsprojektet 58001 Konvertering av system från Ecos 1 till Ecos 2 (250 000 kronor)
begärs av kommunfullmäktige få omdisponeras från investeringsbudget 2015 till 2016.
UTDRAG
Kommunledningskontoret, ekonomienheten
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 6 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 33
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/25
REMISS OM FÖRTYDLIGANDE AV BEGÄRAN OM MARKÅTKOMSTBIDRAG
2015
SAMMANFATTNING
Miljö- och byggnadsnämnden har skickat begäran om medel ur markåtkomstbidraget för 2015 till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för
förtydligande om vad summan för tillsynen av Örnäs avser innan ärendet behandlas av
kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tecknat ett avtal om skötsel av Örnäsudden med Nedre
Frykens Båtsällskap.
Avtalet gäller för perioden 1 maj 2013 – 30 april 2016.
Nedre Frykens Båtsällskap erhåller en ersättning på sammanlagt 6000 kr/år för städning av
området samt transport av latrintunna och sopkärl upp till grusvägen.
Övriga 2000 kr ska miljö- och byggnadsförvaltningen använda för eventuella åtgärder inom
området.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2015-01-29, 10
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-23, § 17
Förvaltningens förtydligande 2015-04-08
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-15, § 10
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 7 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-04-28
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande förtydligande över begäran om medel ur
markåtkomstbidraget 2015:
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tecknat ett avtal om skötsel av Örnäsudden med Nedre
Frykens Båtsällskap.
Avtalet gäller för perioden 1 maj 2013 – 30 april 2016.
Nedre Frykens Båtsällskap erhåller en ersättning på sammanlagt 6000 kr/år för städning av
området samt transport av latrintunna och sopkärl upp till grusvägen.
Övriga 2000 kr ska miljö- och byggnadsförvaltningen använda för eventuella åtgärder inom
området.
UTDRAG
Kommunstyrelsen
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 8 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 34
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/39, B2015-008
FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS PÅ
FASTIGHETEN BODA 1:353
SAMMANFATTNING
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus har inkommit på fastigheten
Boda 1:353. Området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Platsen omfattas delvis
av strandskydd men den tänka placeringen ligger utanför strandskyddat område.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om förhandsbesked inkommen till miljö- och byggnadsförvaltningen den 14 januari 2015.
Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2015.
Karta i skala 1:10 000
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-15, § 11
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus beviljas med stöd av 9 kap. 17 § PBL
(2010:900)
Följande villkor ska gälla för förhandsbeskedet:
Avlopp ska anordnas enligt gällande bestämmelser och framtida utredning. Byggnader ska placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på
platsen enligt 8 kap. 9 § PBL (2010:900).
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 9 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum
PROTOKOLL
2015-04-28
Förhandsbeskedet medger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 18 § endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den
dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Förhandsbeskedet annonseras i Post- och Inrikestidningar och skickas till grannar för kännedom.
Tidigast fyra veckor efter annonsering kan ärendet vinna laga kraft, förutsatt att ingen överklagar
beslutet.
Avgiften uppgår till 3 916 kr (förhandsbesked och kungörelse) enligt fastställd taxa.
UTDRAG
Sökanden
Kungörelse i brev till fastighetsägarna av:
Björkenäs 1:66
Boda 1:332
Boda 1:98
Kungörelse i Post- och Inrikestidningar
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 10 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 35
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/26, B2014-314
TOMTPLATSAVGRÄNSNING FRYKERUDS-MOSSERUD 1:11
SAMMANFATTNING
En ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten FrykerudsMosserud 1:11 beviljades utan redovisad tomtplatsavgränsning. Tomtplatsavgränsningen ska därför
beslutas i efterhand.
BESLUTSUNDERLAG
Ansökan om strandskyddsdispens 2014-11-25
Platsbesök 2014-12-08
Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2015-03-17
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-15, § 12
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tomtplatsavgränsning för Frykeruds-Mosserud 1:11 ska
gälla enligt bifogad karta, se bilaga 1.
UTDRAG
Anette Pedersen, Säldebråten Täppåsen 6, 665 93 KIL
Länsstyrelsen i Värmlands län
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 11 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 36
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/31
VAL AV NY LEDAMOT I ARBETSUTSKOTTET
SAMMANFATTNING
Christina Bertilsson (M) har avsagt sig samtliga uppdrag. Ny ledamot i arbetsutskottet ska därför
utses.
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden utser Kent Wallin (M) till ny ledamot i arbetsutskottet.
UTDRAG
Kent Wallin
Kommunledningskontoret, personalenheten
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 12 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 37
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/31
VAL AV NY VICE ORDFÖRANDE I ARBETSUTSKOTTET
SAMMANFATTNING
Christina Bertilsson (M) har avsagt sig samtliga uppdrag. Ny vice ordförande i arbetsutskottet ska
därför utses.
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden utser Kent Wallin (M) till ny vice ordförande i arbetsutskottet.
UTDRAG
Kent Wallin
Kommunledningskontoret, personalenheten
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 13 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 38
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/32
VAL AV PERSONLIG ERSÄTTARE I KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
EFTER CHRISTINA BERTILSSON (M)
SAMMANFATTNING
Christina Bertilsson (M) har avsagt sig samtliga uppdrag. Ny ersättare i kommunala
pensionärsrådet ska utses.
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden utser Kent Wallin (M) till ersättare i kommunala pensionärsrådet.
UTDRAG
Kent Wallin
Kommunledningskontoret, personalenheten
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 14 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 39
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/23
ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT
SAMMANFATTNING
Anmälan av beslut fattade på delegation enligt följande:
Delegeringsbeslut miljö 2015-03-17-2015-04-22
Delegeringsbeslut bygg 2015-03-18-2015-04-21
BESLUTSUNDERLAG
Förteckning över delegeringsbeslut miljö 2015-03-17-2015-04-22
Förteckning över delegeringsbeslut bygg 2015-03-18-2015-04-21
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 15 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 40
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr MBN 15/34
MEDDELANDEN TILL NÄMNDEN
SAMMANFATTNING
Följande meddelanden har inkommit till nämnden:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 53, investeringsbudget
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 59, val av ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden
3. Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 60, val av ny vice ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 16 av 17
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
MBN § 41
PROTOKOLL
2015-04-28
Sammanträdesdatum
Dnr
UPPDRAG OM UTREDNING AV ALTERNATIVA
INDUSTRIOMRÅDEN/VERKSAMHETSOMRÅDEN
SAMMANFATTNING
Uppdrag om utredning av alternativa industriområden/verksamhetsområden.
YRKANDEN
Ordföranden Björn Tolen (C) föreslår att nämnden beslutar följande:
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till
kommunledningskontoret att undersöka alternativa industriområden/verksamhetsområden i Kils
kommun.
PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att nämnden har bifallit det.
BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till
kommunledningskontoret att undersöka alternativa industriområden/verksamhetsområden i Kils
kommun.
UTDRAG
Kommunstyrelsen
Ordförandens och justerarens signaturer
Utdragsbestyrkande
Sidan 17 av 17