Rock och munskydd som skydd för personal och patient

Vilka krav ska vi ställa på
operationstextilier?

Syftet med standarden
Varför standard? (10 min)
Hindra smitta mellan patient och
personal i operationsrummet
 Kvalitet
 Säkerhet
Rockar, dukar: kontaktsmitta
Arbetsdräkt: luftburen smitta
 Använd standarden i kravspec vid
upphandlingar!
– Alexandra Antoni, SIS

Vilka krav ska vi ställa på
operationstextilier? Rock, dukar,
arbetsdräkt (35 min)
– Ulrika Ransjö, Akademiska

Vad tycker du om de textilier du
använder? Enkät (15 min)
– Elisabeth Flodman, Akademiska
Standard för
operationstextilier
SS-EN 13795:2011
Rock
 Uppdukningsmaterial
 Specialarbetsdräkt

Revision pågår, klar 2016:
CEN TC 205/WG 14 delar upp 13795 i
Part 1 Gowns and drapes
➢Rock
➢Uppdukningsmaterial
Part 2 Clean air suit
➢Specialarbetsdräkt
Nya informativa bilagor inkl. guidance
för val av produkter.
1
2
EN 13795
Tidigare tre delar, 2011
sammanslagen
 Materialstandard
 Tester på färdig produkt
 Både single-use och reusable
 Critical / non-critical area

– Definieras av tillverkaren

Teknisk revision pågår
Testmetoder
Hållfasthet i vått och torrt
 Fibersläpp
 Renhet
 Vätsketäthet
 Bakteriepenetration i vått och
torrt

6
1
Rocken
Design av operationsrock
(exempel)
Bör förhindra våt
kontaktsmitta ”wet
strike through”
 skärpta krav då
HIV kom
 fokus på
blodsmitta
 få studier av
smittrisk

© 2003 Association
for the
Advancement of
Medical
Instrumentation
 ANSI/AAMI
PB70:2003
Tätning av ärm mot handske
Ӏndra andan
i andra ändan”
Behöver rocken
vara tät i
ryggen?
Uppdukningsmaterial
Tvättrenhet
EN-ISO 11737-1


Vätsketätt i kritiskt område för att
hindra förorening från patienthud till
sterilt område
Krav : < 300 cfu/100 cm2
(I svenska regelverk <100 )
Renheten ska bevaras fram till patient
Incision drapes är inte visat effektiva
men kan vara praktiska ändå
Webster J, Alghamdi A. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.:
CD006353
12
2
Detta är hygienkraven:
Arbetsdräkten
Rätt modell
 Leveranssäkerhet som garanterar
nog mycket kläder av rätt storlek,
så att alla kan byta tillräckligt ofta
 Kvalitetssäkrad tvätthantering
enligt standard
 Hantering och förvaring så att
renheten bibehålls


Scrub suit / normalarbetsdräkt
ingår inte i standarden, vanliga
arbetsmiljöregler gäller


Specialarbetsdräkt / clean air suit
medicinteknisk produkt,
patientsäkerhetskrav gäller

Att hålla arbetsdräkten ren
Skyddsklädsel vid orent arbete
Förkläde/skyddsrock vid kontakt med
patient, säng etc
 Byt efter akututryckning då man inte
hann få på sig skyddsplagg

främmande S aur
andel av blusarna
antal typer/blus
mängd / blus
på op
på avd
36%
64%
11
300
24
3000
Ju fler resistenta bakterier,
desto viktigare blir miljön
Spridning från huden

infektions- 3,5
frekvens
3

naken
klädd
aerober
600
1300
anaerober cfu/min
700
2400
2,5
2
1,5
1
0,5
0
känsliga
resistenta
ingen åtg
profylax täta kläder
ren luft
Lidwell OM. J Hosp Infect 1988;11(suppl C) 18-40
Whyte, Benediktsdottir, Hoborn,
Reinûller m fl
18
3
Partiklar som bär bakterier
Hudepitelcell 30 längsta diameter
har mikrokoloni av bakterier
Klädernas effekt på luftburen
smitta i vanlig operationssal
Sterilklädda
Sedimenterar som rund partikel,
täthet 1, diameter 12-13
Fragmenteras genom täta kläder
andra partiklar ???
övriga
%minskning

bra rock
vanlig
+- 0

" +byxa
bra byxa
50%

" +byxa/blus
bra byxa/blus 90%
Hambraeus 1987 Acta Chir Scand 538:96-100
Fibrer???
Specialarbetsdräkt i
deplacerande ventilation
cfu/m3
350
300
250
200 200
150
150 140
Mätperioder högst 10 minuter
 Mätflöde c:a 1 m3/10 min
 Knivtid minst 45 min
 Minst 3 helst 4 mätningar per
operation och 5-10 operationer
 Varken medelvärde eller högsta värde
får överskridas vid någon av
operationerna

anesthesio
l ogist
w ith scrub
suit
300
200
Aktiv luftprovtagning
193,333333
scrub suit
170
clean air suit
100
3
4
38
34
16,5
12
clean air suit
=cambric
ea
n
4
m
4
6
7
2
1
0
5
Scrub suit =
domestik 50/50
50
21
Aktiv luftprovtagning Sartorius
Sartorius 10 landsting
gelatinfilter, porstorlek ≤ 3 μm
luftflöde 0,0017 m3/s
lufthastighet 0,58 m/s
23
Källa: Nordenadler 2010
24
4
Infektionskänslig ren kirurgi
≤ 50 cm från
operationssåret
Klädsel
Special
Normal
Aktiv
cfu/m3
≤5
(15)
≤ 10
(30)
Passiv
Ej tillämpligt
cfu/platta
(∅14 cm)
och tim
Perifert i
rummet
Tillför inget
ytterligare
På uppdukningsbord
Klädsel
Special
Normal
Aktiv
≤ 5 (15)
≤ 10 (30)
Passiv
Ej tillämpligt
cfu/platta
(∅14 cm)
och tim
≤ 50 cm från
Perifert i
operationssåret rummet
Klädsel
Special Normal Special Normal
Aktiv
cfu/m3
≤ 50
(100)
Passiv
Ej tillämpligt
cfu/platta
(∅14 cm)
och tim
Uppdukningsrum
cfu/m3
Övrig kirurgi
≤ 100
(200)
Ej erforderligt
≤ 15
(30)
≤ 30
(60)
Passiv luftprovtagning
med sedimentationsplatta
14 cm sedplatta, 1 timme
Blodagar eller TGEA
Partiklarnas fallhastighet
approx 0,3 m/min
om de får sedimentera ostört
Plattan får stå öppen 1 timme
Kan också hitta S aureus spridare
Kan inte användas i höga luftflöden s k ultraren luft
Angränsande lokal
(korridor)
Passiv luftprovtagning




Sedimentationsplattor bör sättas ca 1 m
över golvnivå, på strategiska punkter i
korridoren, t.ex. utanför trafikerade dörrar.
Antalet provtagningspunkter bör vara minst
tre.
Provtagning bör ske under tidsperioder med
hög trafik, och under minst fem
arbetsdagar.
Varken medelvärde eller högsta värde får
överskridas vid någon av mätdagarna.
Aktiv
cfu/m3
Passiv
cfu/platta
(∅14 cm)
och tim
Mätpunkt
I
≤100
(200)
Mätpunkt
II
≤100
(200)
Mätpunkt
III
≤100
(200)
≤ 30
(60)
≤ 30
(60)
≤ 30
(60)
5
Mätresultat korridor
Specialarbetsdräkt, vad är det?
60
ortopedkorr
kirurgikorr
50

I svensk standard om operationstextilier
sades att specialarbetsdräkten skulle
minska spridningen från bäraren med
80% jämfört med ”normal arbetsdräkt”
som dock inte kan definieras

Specialarbetsdräkt som medicinteknisk
produkt kan definieras t ex som att en
normal person iförd den har källstyrka
högst 1,5 cfu/s (mätosäkerheten bör
anges)
40
30
20
10
min
max
medelv
fred III
median
fred I
fred II
torsd III
torsd I
torsd II
onsd III
onsd I
onsd II
tisd III
tisd I
tisd II
0
Utvärdering av
specialarbetsdräkt
Specialarbetsdräkt
I nuvarande standard
specificeras endast
materialets täthet och
styrka
 Modellen är viktig om
materialet är tätt

i spridningskammare, på
försöksperson, gärna känd spridare av
S. aureus
Metoden måste valideras på tre lab
innan den kan bli normativ


Blowers 1965
Hoborn 1981
Benediktsdóttir 1982
Reinmüller 2003
m fl
Mätning av källstyrka
Lufthalter, ventilation, kläder
och antal personer på salen
Definition enl Reinmüller:
Q = Luftflöde (m3/s)
qs = Källstyrka per person (cfu/s )
C = Koncentration (cfu/m3)
n = Antal personer (antal)
qs= (Q*c)/n
Reinmüller B, Ljungqvist B
Royal Institute of Technology, Stockholm
6
Källstyrka i operationsrum
Krav på specialarbetsdräkt
i morgon
(Nordenadler 2010)
A
B
C
D
E
A
Cotton 60/poly 29%
15 op
Cotton 60/poly 29%
37 op
(mixed
4 op)
Cotton 50/poly 50%
33 op
(polyester 100% 6 op)
B
C
D
Design – källstyrka
 Komfort
 Miljöanalys livscykel
 ….

E
Hur ska vi använda
specialarbetsdräkten?
Utvärdering inför upphandling
Det är fortfarande EN 13795:2011 som
gäller
Dry penetration = torr
bakteriepenetration ska vara testad,
både för engångs och flergångs (med
angivet antal tvättar).
Mätningar av lufthalt i operationsrum
och beräkning av källstyrka kan vara
vägledande om de gjorts korrekt




Standard för mössa / hjälm
Hjälm (”huva”)

Saknas f.n. Orsak?
Läs TS 39!
Om specialarbetsdräkten är mycket
tät kan den bli obekväm och varm –
testa och förankra upphandlingen för
att få följsamhet.
Varje operationsavdelning bör arbeta
igenom sina egna regler utifrån lokala
förutsättningar och fastställa dem.
Sedan är resten en ledningsfråga.


Hindrar hudbakterier att
pysa upp i halslinningen
Av samma material som
specialarbetsdräkten
Projektgrupp 3 för
”operating hoods” nu bildad
inom WG14
7
Förutsättningar
för 5 cfu/m3
Munskydd

Standard 14683 nyss reviderad
[email protected]
Rätt klädsel i operationsrummet:
blusen nedstoppad i byxan
hjälm innanför halslinningen
Arbetsdräkten skyddad med förkläde
vid orent arbete
Minsta möjliga antal dörröppningar
Ren hantering från tvätteri till patient
Foto: Johanna Berglund
8