Det här är Renova (PDF

DET HÄR ÄR RENOVA
UTBILDNINGAR, STIPENDIUM OCH MILJÖSKOLA - AVFALL
Renovas Miljöakademi är det sammanhållande namnet
för vår utbildnings- och besöksverksamhet:
• Miljöskola - Avfall för gymnasieelever innehåller
studiebesök, övningar och diskussioner där vi väcker
frågor kring hur vi ska nå ett hållbart samhälle. Läs
mer på renova.se/miljoskolan.
• På våra anläggningar, framför allt avfallskraftvärmeverket tar vi emot besök från hela världen.
• Vi ordnar utbildningar för företag och organisationer.
De kan handla om exempelvis källsortering, hantering
av farligt avfall eller aktuella miljöfrågor.
Vi samarbetar med universitet och högskolor kring
forskning om avfall, miljö och transporter. Hos oss
finns också många spännande ämnen för examensjobb.
Vi deltar även i Waste Refinery, ett nationellt kompetenscentrum som stimulerar forskning om material- och
energiutnyttjande ur avfall.
Sedan 2003 delar Renova
årligen ut ett miljöstipendium till unga forskare
från Göteborgs universitet
eller Chalmers tekniska
högskola.
2015
Besökare på vårt
avfallskraftvärmeverk
SIFFROR 2014
Omsättning Renovakoncernen
1 150 Mkr
Antal anställda
Producerad fjärrvärme:
1 392 000 MWh
(ca 36 % av fjärrvärmen i Göteborg)
830
Producerad el
Behandlat avfall
(ca 5 % av behovet i Göteborg)
745 000 ton varav
64 000 ton till materialåtervinning
274 000 MWh
Antal tunga fordon
220
HÄR FINNS RENOVAKONCERNEN
Göteborg: Holmen - administration, fordonsverkstad, förråd,
garage och miljötvätthall
Högsbo - omlastning, sortering, mellanlagring och återvinning
för företag
Marieholm - behandlingsanläggning för biologiskt avfall och
kompostering av trädgårdsavfall
Ringön - plåt- och maskinverkstad
Skräppekärr - sortering och mellanlagring, återvinning för företag
Sävenäs - avfallskraftvärmeverk, mottagning av farligt avfall och
elektronik, Renovas miljöcenter och administration
Tagene - deponi, mellanlagring och sortering
Härryda: Fläskebo - deponi
Kungälv: Rollsbo - administration, garage och omlastning
Munkegärde - sortering och återvinningscentral
Lerum: Omlastningsstation
Mölndal: Omlastningsstation
Stenungsund: Kläpp - omlastning, sortering och återvinningscentral
Dotterbolaget Renova Miljö hämtar hushållens avfall i stora delar
av Göteborg och i Lerum, Partille, Härryda, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn på kommunernas uppdrag.
renova.se
Renova AB
Box 156
401 22 Göteborg
Tel vxl: 031- 61 80 00
© renova inhouse 2015-05
Våra ägarkommuner
Vi driver återvinningscentraler i Göteborg, Kungälv och
Stenungsund på kommunernas uppdrag.
MED KUND, MILJÖ OCH SAMHÄLLSNYTTA I FOKUS
Renovakoncernen ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med
våra ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera
affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.
Koncernen består av moderbolaget Renova AB och
dotterbolaget Renova Miljö AB.
Moderbolaget är ägarkommunernas egen avfallsexpert
och utför direkttilldelade uppdrag från dem.
Dotterbolaget Renova Miljö AB verkar på en
konkurrensutsatt marknad och erbjuder helhetslösningar
inom avfall och återvinning för företag, kommuner och
annan offentlig verksamhet i vår ägarregion.
Målet är att alltid kunna erbjuda marknadens bästa
utbud av tjänster inom vår bransch, med miljö, kvalitet
och kundservice i första rummet.
Inom koncernen arbetar vi med:
• Insamling och transport av alla typer av avfall och
återvinningsmaterial.
• Miljöriktig avfallsbehandling
• Servicetjänster för fastighetsägare och byggbransch
• Rådgivning och utbildning
Våra ägare är kommunerna Ale, Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn
och Öckerö.
Renovas vd Ingrid Näsström
ALLA VÅRA TUNGA FORDON TANKAR FOSSILFRITT
Renovakoncernen har tillsammans med ägare och
samarbetspartners gått i täten när det gäller fordonsutveckling och miljövänligare bränslen. Nu tankas alla
våra 220 tunga fordon med förnybart bränsle!
Dieselfordonen tankas med syntetisk diesel, ett HVObränsle gjort av slaktavfall. Detta förnybara bränsle
reducerar utsläppen av växthusgaser med upp till 90
procent jämfört med fossil diesel. Ett trettiotal av våra
tunga fordon kör helt eller delvis på biogas. En av dem,
en tung transportbil, tankas med flytande biogas (LBG).
Renova deltog tidigt i tester med elhybridsopbilar. I
centrala Göteborg rullar nu de första serietillverkade
sopbilarna som drivs med HVO och el och lastar med el.
Vi arbetar dessutom med smart ruttplanering och
utbildar våra chaufförer i sparsam körning.
Avfallskraftvärmeverk
Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är en av
världens mest avancerade anläggningar för förbränning
av avfall med produktion av värme och el. Varje dag
kommer omkring 300 fordon med avfall till anläggningen.
Avfallet eldas i fyra pannor och värmeenergin omvandlas
sedan till el och fjärrvärme.
Ur varje ton sopor som förbränns idag utvinns 3,2 MWh
energi i form av el och fjärrvärme. 40 procent av vår
elproduktion är ursprungsmärkt som biobränslebaserad.
Anläggningen står varje år för 30 procent av fjärrvärmen
i regionens nät och 5 procent av göteborgarnas elbehov!
Rökgaserna efter förbränningen renas i flera steg och
klarar med god marginal reningskraven från EU.
I anslutning till avfallskraftvärmeverket finns också en
mottagningsanläggning för brännbart risk- och sekretessavfall. I anläggningen finns dessutom Renovas Miljöcenter,
där studiebesök och utbildningar tas emot.
Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg
Behandlingsanläggning för biologiskt avfall
Farligt avfall och elektronik
På Marieholm i Göteborg finns koncernens behandlingsanläggning för utsorterat matavfall och livsmedelsavfall.
Efter att ha finfördelats, pressats, silats och blandats med
flytande livsmedelsavfall blir produkten en trögflytande
vätska, s.k. slurry, en utmärkt råvara för biogasproduktion.
Förbehandlingsanläggningen för biologiskt avfall är ett
viktigt steg på vägen mot ökad biogasproduktion.
Vid vår nya anläggning vid Sävenäs tar vi emot, sorterar
och mellanlagrar farligt avfall från företag. Avfallet
körs sedan till någon av våra samarbetspartners för
återvinning, destruktion eller
säker förvaring. Renova
sorterar även småbatterier som
samlats in från hushållen i ett
stort antal svenska kommuner.
På uppdrag av El-Kretsen
driver vi en mottagningscentral
för företagens elektronikavfall.
Batterisortering
Omlastningsstationer
För att minska antalet avfallstransporter lastar Renova
om hushållsavfall till större bilar för vidaretransport till
energiåtervinning.
Sortering
Renovas elhybridsopbilar körs i centrala Göteborg
Behandlingsanläggningen för biologiskt avfall
Deponier
STEG FÖR STEG UPPÅT I AVFALLSTRAPPAN
Renovakoncernens målsättning är att avfallsökningen i
samhället ska kunna hejdas. Detta är nödvändigt för en
långsiktigt hållbar tillväxt i regionen. EU:s avfallstrappa
är vårt verktyg och vi jobbar för att flytta avfallet så högt
upp i trappan som möjligt.
Cirka 90 procent av det avfall som vi tar hand
om återvinns som nytt material, biogas och biogödsel
eller som el och värme.
EFFEKTIVA ANLÄGGNINGAR
MED MILJÖNYTTA
På Fläskebodeponin erbjuder vi deponering av såväl
obrännbart industriavfall, förorenade jordmassor som
vissa typer av farligt avfall.
Renovas andra deponi, Tagene, är framförallt avsedd
för aska från avfallsförbränningen. Ur slaggen från
avfallskraftvärmeverket sorteras metallskrot och slaggrus
som sedan återvinns. På området mellanlagras dessutom
olika material.
Avfallstrappan
Till våra sorteringsanläggningar i Skräppekärr och Högsbo
körs avfall från företag, byggverksamhet med mera för
vidare sortering. Här finns också återvinningscentraler
för företag.
Allt återvinningsbart material tas till vara. Här mellanlagras också återvinningsmaterial innan det transporteras
vidare till olika återvinningsföretag.
Verkstäder och tvätthall
Renovas underhållsverkstad reparerar och underhåller
fordon, containrar och avfallsutrustning för egna fordon
och externa kunder. Vi har också en tvätthall för tunga
fordon, där vi erbjuder miljövänlig tvätt.