SÄKERHETSDATABLAD Expanderbetong Std Vinter

Expanderbetong Std Vinter
Sida 1 av 6
SÄKERHETSDATABLAD
Expanderbetong Std Vinter
SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum
29.05.2015
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn
Artikelnr.
Expanderbetong Std Vinter
33305.
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som det avråds från
Produktgrupp
Användningsområde
Betongrenovering.
Användes vid betonggjutningar där gjutställets alla sidor är givna och krav på
total utfyllnad
finns. Användes vid undergjutning av stål och betongpelare, betongelement,
maskiner samt för
fastgjutning av räcken och pelare
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsnamn
Postadress
Postnr.
Postort
Land
Telefon
Fax
E-post
Webbadress
Org.nr.
Kontaktperson
Combimix AB
Verkstadsvägen 6
S-746 40
BÅLSTA
Sverige
0171-46 65 90
0171-46 65 99
[email protected]
http://www.combimix.se
556614-8929
Christian Nordenson
1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon
Ring 112 och begär att bli kopplad till Giftinformationscentralen.:112
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]
Ämnets / blandningens farliga
egenskaper
Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H335
Torkar ut och kan irritera huden, orsakar allvarliga ögonskador och kan
irritera andningsorganen.
2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)
Signalord
Fara
Expanderbetong Std Vinter
Faroangivelser
Skyddsangivelser
Barnskyddande förslutning
Taktilvarning
Sida 2 av 6
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. H335 Kan orsaka
irritation i luftvägarna.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar, täckande
klädsel, tättslutande skyddsglasögon eller lämpligt ansiktsskydd. P305 + P351
+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P302 +
P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P304 + P340
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon
vilar i en ställning som underlättar andningen.
Nej
Nej
2.3. Andra faror
PBT / vPvB
Inga sådana ingående ämnen.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar
Ämne
Ballast, (sand/kalkstensmjöl)
Identifiering
Portlandcement
CAS-nr.: 65997-15-1
EG-nr.: 266-043-4
Natriumnitrat
CAS-nr.: 7631-99-4
<1%
EG-nr.: 231-554-3
Registreringsnummer: 012119488221-41-xxxx
Cementet är kromatreducerat varför H317 bortfaller ur beredningens
klassificering.
Ämne, kommentar
Klassificering
Anmärkning: NGV
respirabel kvart
Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H335
Skin Sens. 1; H317
Ox. Sol. 2; H272
Eye Irrit. 2; H319
Innehåll
60 - 75 %
25 - 35 %
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Låt den drabbade andas frisk luft under en längre stund.
Pulver: Borsta bort och tvätta med tvål och vatten.
Våt massa: Tag av blöta kläder. Tvätta det drabbade området noga med tvål
och vatten.
Gnid ej. Spola genast med vatten under flera minuter, ta ur eventuella
kontaktlinser om det kan göras lätt. Fortsätt skölja. Kontakta läkare.
Drick omgående rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter
Fördröjda symptom och effekter
Sveda, smärta i ögonen.
Hosta, andningssvårigheter, rodnande och/eller kliande hud. Torr hud,
hudsprickor. Bestående ögonskador.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Särskild första-hjälpen utrustning
Ögonspolning ska finnas tillhands.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Produkten är inte brännbar.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Expanderbetong Std Vinter
Brand- och explosionsrisker
Sida 3 av 6
Inga
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Andra upplysningar
Släckmedel som kommit i kontakt med produkten kan anta en viss del av
produktens farliga egenskaper, skydda ögonen mot stänk.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder
Personliga skyddsåtgärder
Genom att undvika direktkontakt med produkten undvikes de flesta besvär.
Använd täckande klädsel Undvik direktkontakt med härdande eller ohärdad
produkt. Undvik andas in damm.
6.1.1 För annan personal än räddningspersonal
Personliga skyddsåtgärder
Se 6.1.
6.1.2 För räddningspersonal
För räddningspersonal
Se 6.1.
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder
Undvik spridning till avlopp eller vattendrag.
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod
Inneslutning
Andra upplysningar
Torrt pulver sugs lämpligen upp. Våt massa kan skottas upp.
Torrt pulver bortforslas i tillslutna kärl för att minimera risk för dammspridning.
Härdat material är inte aggressivt eller reaktivt.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Ytterligare information
Gällande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8, avseende avfallshantering
hänvisas till avsnitt 13.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering
Blandning bör ske utomhus eller i väl ventilerade miljöer.
Hanteras/transporteras i originalförpackning eller annat lämpligt tillslutet kärl.
Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder
Skydda ögonen från att exponeras för torr eller våt produkt.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring
Lagras torrt, oåtkomligt för barn. Lagringstid, ca tolv månader från
tilverkningsdatum
7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden
Inte relevant.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Övrig information om gränsvärden
Damm, oorganiskt: Inhalerbart 10mg/m3
Respirabelt 5mg/m3
Kvarts, Respirabelt 0,1mg/m3
DNEL / PNEC
Andra upplysningar
Inga kända DNEL/PNEC-värden för blandningen.
8.2 Begränsning av exponeringen
Säkerhetsskyltar
Expanderbetong Std Vinter
Sida 4 av 6
Andningsskydd
Andningsskydd
Typ P2.
Handskydd
Handskydd
Handskar. Vid långvarig eller upprepad hantering välj handskar av PVC eller
motsvarande.
Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd
Täckande skyddsglasögon.
Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna)
Täckande klädsel.
Hygien / Miljö
Särskilda hygieniska åtgärder
Tvätta nedsmutsade kläder efter användning.
Andra upplysningar
Andra upplysningar
Våt massa är mer aggressiv än torrt pulver och kan ha frätande egenskaper.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form
Färg
Lukt
Kommentarer, pH (leverans)
Pulver, fint, dammande.
Grå.
Svag, nästan obefintlig.
pH, ca 13 i brukslösning.
9.2 Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar
Reagerar med vatten, bildar högt pH, stelnar under viss (ofarlig)
värmeutvecklinng.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet
Produkten reagerar med vatten, pH-värdet blir högt. En liten, ofarlig,
värmeutveckling kan märkas. Produkten hårdnar.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Härdat material är inte
längre reaktivt.
10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner förväntas inträffa.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas
Vid användning i kalla temperaturer ska speciella åtgärder vidtagas för att
kompensera för förlorad hållfasthetsutveckling.
10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas
- Inga kända.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Uppskattning av blandningens akuttoxicitet
Expanderbetong Std Vinter
Inandning av damm och dimma
Sida 5 av 6
Kan verka irriterande på andningsorgan och slemhinnor.
Potentiella akuta effekter
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Damm kan irritera andningsorganen
Irriterar huden, våt massa är mer aggressiv än torrt pulver.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Irriterar munhåla, slemhinnor och matsmältningsorgan.
Fördröjda effekter / upprepad exponering
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Kan leda till kroniska besvär.
Torr hud och hudsprickor.
Kan ge bestående ögonskador.
Symtom på exponering
Kommentar
Rodnad, stickningar, halstorrhet, rinnande ögon, sveda.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet
Inga kända negativa ekotoxikologiska egenskaper.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Beskrivning av persistens och
nedbrytbarhet
Ej lätt nedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga
Ingen sådan förmåga indikerad.
12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet
Kommentarer till rörlighet
Inte relevant.
Irrelevant.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat
Inga sådana ingående ämnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Miljöupplysningar, summering
Produkten har inga kända negativa ekotoxikologiska effekter men är ej lätt
nedbrytbar.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för
avfallshantering
Produkten är klassificerad som
farligt avfall
Förpackningen är klassificerad som
farligt avfall
Andra upplysningar
Torrt pulver samlas i tät behållare och lämnas till deponi. Våt massa bör låtas
härda ut, kan sedan användas som fyllnadsmassa eller liknande.
Ja
Nej
Lämplig avfallskod pulver: 160303. Härdad massa: 170904.
Härdat material är inte farligt avfall.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
Kommentar
Ej farligt gods.
14.2 Officiell transportbenämning
Anmärkning
Ingen.
14.3 Faroklass för transport
Anmärkning
Ingen.
14.4 Förpackningsgrupp
Anmärkning
Ingen.
Expanderbetong Std Vinter
Sida 6 av 6
14.5 Miljöfaror
Anmärkning
Inga kända.
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare
Ingen.
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Produktnamn
Inte relevant.
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö
Lagar och förordningar
Arbetskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1992:16) KVARTS
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS2011:18) Hygieniska gränsvärden
och åtgärder mot
luftföroreningar.
Avfallsförodrningen, SFS 2011:927.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts
Nej
AVSNITT 16: Annan information
Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]
Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)
Version
Ansvarig för säkerhetsdatablad
Skin Irrit. 2; H315;
Eye Dam. 1; H318;
STOT SE3; H335;
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H315 Irriterar huden.
1
Combimix AB