Avfallstaxa

Avfallstaxa
Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Våra kostnader är dina utgifter!
Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av
renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.
Regler och taxor
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i Umeå kommuns egen renhållningsordning som kommunfullmäktige fastställer.
Det är också kommunfullmäktige som beslutar om
renhållningstaxan.
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i
denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker
från vad som är normalt får UMEVA besluta om särskilda
avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och
de grunder som anges i 27 kapitlet 5§ miljöbalken.
Avgifterna gäller fr o m 2015-01-01, efter ett beslut
i fulllmäktige 2014-12-22.
Avfall & Återvinning
I Umeå är det vi som sköter hämtning och behandling
av hushållsavfall. Det är också till oss du vänder dig med
de ansökningar och beställningar som nämns i denna
information, se kontaktuppgifter på sista sidan.
I alla priser som anges ingår moms.
Vi reserveras oss för eventuella ändringar och tryckfel.
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
2
Innehåll
Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Avgifter för boende i villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Avgifter för fritidsboende samt latrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Slamtömning brunn och tank samt fosforfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Företag och verksamheter samt djupbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vad får du för pengarna?
En hundralapp i avgift används för att täcka flera kostnader:
Farligt avfall och grovavfall 32 kr
Drift och underhåll av miljöstatiner och
återvinningscentraler där farligt avfall
som t ex färgrester, lysrör och batterier
samt grovavfall som t ex trä, metall
och trädgårdsavfall tas emot för vidare
behandling eller deponering.
Avfallsinsamling
19 kr
Inköp, drift och underhåll av kärl
samt transport av hushållsavfall.
Behandling 18 kr
Insamlat brännbart avfall går
till energiåtervinning.
Administration och service
11 kr
Planering, utveckling, kundservice samt
datatjänster, annonser, webbinformation
och tryckt material
Moms
20 kr
Statens del av kakan
Fördelningen av kostnader för abonnemang med
viktbaserad avgift och 14-dagarshämtning av kärl
på 190 L, med 380 kilo avfall per år.
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
3
Avgifter för flerfamiljshus och samfälligheter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena
väsentligt avviker från vad som är normalt får UMEVA besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 5§ miljöbalken.
Fast kostnad för hushåll
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler och miljöstationer.
Lägenheter över 40 m2
299 kr per år
Lägenheter mindre än eller lika med 40 m2
149 kr per år
Fastighetsägare som aktivt väljer hemkompost eller separat kärl för matavfall betalar ingen miljöavgift.
Miljöavgift lägenheter över 40 m2
243 kr per år
Miljöavgift lägenheter mindre än eller lika med 40 m2
121 kr per år
Kärlavgift och viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek, eventuell avgift för dragvägen samt en
avgift som registreras vid tömning av behållaren.
14-dagarshämtning
Avgift för behållare
Pris per år vid kärl på:
och dragväg
140 L brunt
190 L grönt
370 L grönt
Kärlavgift/år
245 kr
265 kr
588 kr
1037 kr
98 kr
98 kr
130 kr
163 kr
Tillägg för dragväg 7,1–21 m
195 kr
195 kr
228 kr
260 kr
Tillägg för dragväg mer än 21 m
293 kr
293 kr
390 kr
488 kr
0 kr
2,05 kr
1,73 kr
1,35 kr
Tillägg för dragväg upp till 7 m
Rörlig viktavgift, per kilo
660 L grönt
Veckohämtning
Avgift för behållare
Pris per år vid kärl på:
och dragväg
140 L brunt
190 L grönt Kärlavgift/år
514 kr
588 kr
1192 kr
2384 kr
Tillägg för dragväg upp till 7 m
195 kr
195 kr
260 kr
325 kr
Tillägg för dragväg 7,1–21 m
390 kr
390 kr
455 kr
520 kr
Tillägg för dragväg mer än 21 m
585 kr
585 kr
780 kr
975 kr
0 kr
2,05 kr
1,73 kr
1,35 kr
Rörlig viktavgift, per kilo
370 L grönt
660 L grönt
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
4
Avg i f t er fö r f lerfam iljs h us oc h s amfälli ghe ter
Reservavgift vid vägning
Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning träder en reservavgift in. Då räknar vi fram ett
viktmedelvärde utifrån de senaste tömningarna hos abonnenten. Därefter debiteras kostnaden för detta
viktmedelvärde.
Hämtning två gånger per vecka och tre gånger per vecka
Vid hämtning två gånger per vecka ökar avgiften för behållare med 1,9 gånger avgiften i tabellen för
veckohämtning, samt 2 ggr beloppet för dragväg veckohämtning. Vid hämtning tre gånger per vecka
ökar avgiften för behållare med 3,3 gånger avgiften i tabellen för veckohämtning, samt 3 ggr beloppet för
dragväg veckohämtning.
Extra säck – både vecko- och 14-dagarstömning
För en extra säck på högst 160 L och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras 24 kr per säck
och rörlig viktavgift enligt tabellen. Förbeställning ska göras minst två vardagar innan, kontakta kundservice.
Extra hämtning – både vecko- och 14-dagarstömning
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift på 189 kr, rörlig viktavgift enligt
tabellen och en extra avgift som är 48 kr för 140 till 370-literskärl respektive 85 kr för 660-literskärl.
Byte av abonnemang och behållare
Hyran av sopkärlet ingår i årsavgiften. En gång per år har abonnenten rätt att ändra storleken på kärlet och/
eller abonnemanget utan extra avgift, räknat från det datum abonnenten ändrade förra gången.
Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle med:
Ändring av abonnemang 200 kr
Vid byte av kärl tillkommer 274 kr för 140 liter till 370 liter och 534 kr för 660 liter.
Grov- och trädgårdsavfall
Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i hushållsavfallet på grund av
exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen.
Till grovavfall räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre mängder
trädgårdsavfall. Hushåll (privatpersoner) kan utan avgift lämna grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall till
någon av återvinningscentralerna.
Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall, mot avgift. Hämtning sker
snarast dock senast inom 17 dagar. OBS! Endast mindre mängder trädgårdsavfall hämtas. Det finns också
möjlighet att schemalägga grovavfallshämtning i flerfamiljsfastigheter.
Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 189 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 91 kr per m3..
Farligt avfall
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall från hushåll
kan lämnas utan avgift på alla återvinningscentraler eller någon av våra miljöstationer i kommunen.
Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, fotovätskor,
bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall ingår också i gruppen farligt avfall,
inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri för hushåll.
Matavfall
Minst 60 procent av matavfallet i fastigheten ska sorteras ut och renheten på matavfallet ska vara minst 98
procent. När behållare för matavfall innehåller annat avfall får kommunen klassa om avfallet till brännbart
hushållsavfall och avgift för aktuell hämtning tas ut som motsvarande hämtning av brännbart hushållsavfall.
UMEVA får ändra abonnemanget efter tre noterade avvikelser inom tre månader, angående otillåtet avfall i
behållare för matavfall. Abonnenten får inte teckna matavfallsabonnemang inom 1 år.
UMEVA och dess anlitade entreprenörer har rätt att utföra kontroller i matavfallskärlet för att säkerställa
kvalitetet av avfallet.
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
5
Avgifter för boende i villa
Fast kostnad för hushåll
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl.a. bekostar återvinningscentraler och miljöstationer.
Villor
599 kr per år
Fastighetsägare som aktivt väljer hemkompost eller separat hämtning med brunt kärl betalar ingen
miljöavgift.
Miljöavgift 675 kr per år
Kärlavgift och viktavgift
Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek, viktavgift tillkommer. Eventuell avgift för
dragväg vid villa, som förekommer i undantagsfall, redovisas under rubriken Flerfamiljshus.
14-dagarshämtning:
Avgift för behållare
Kärlavgift/år
Rörlig viktavgift, per kilo
Pris per år vid kärl på:
140 L brunt
190 L grönt
245 kr
265 kr
0 kr
2,05 kr
370 L grönt 660 L grönt
588 kr 1037 kr
1,73 kr
1,35 kr
Pris per år vid kärl på:
140 L brunt
190 L grönt
514 kr
588 kr
0 kr
2,05 kr
370 L grönt
1192 kr
1,73 kr
Veckohämtning:
Avgift för behållare
Kärlavgift/år
Rörlig viktavgift, per kilo
Reservavgift vid vägning
Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning träder en reservavgift in. Då räknar vi fram ett
viktmedelvärde utifrån de senaste tömningarna hos abonnenten. Därefter debiteras kostnaden för detta
viktmedelvärde.
Extra säck – både vecko- och 14-dagarstömning
För egen extra säck på högst 160 L och max 15 kg i samband med ordinarie tömning, debiteras 24 kr per
säck och rörlig viktavgift enligt tabellen.
OBS! Förbeställning ska göras minst två vardagar innan, kontakta kundservice.
Extra hämtning – både vecko- och 14-dagarstömning
Vid extra tömning av hushållsavfall debiteras en framkörningsavgift på 189 kr, rörlig viktavgift enligt
tabellen och en extra avgift som är 48 kr för 140L till 370-literskärl respektive 85 kr för 660-literskärl.
Hämtning sker snarast dock senast inom två vardagar, kontakta kundservice.
Delning av kärl
Högst två fastigheter kan dela på ett 140L respektive 190L kärl. För mer information, kontakta kundservice. Vid delning av kärl på 140L repektive190L minskas avgiften för varje abonnent med 50 procent
för behållaravgiften. Den rörliga viktavgiften är oförändrad och debiteras den som är ansvarig för kärlet.
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
6
Avg i f t er fö r b oe n de i vill a
Byte av abonnemang och behållare
Hyran av sopkärlet ingår i årsavgiften. En gång per år har abonnenten rätt att ändra storleken på kärlet och/
eller abonnemanget utan extra avgift, räknat från det datum abonnenten ändrade förra gången.
Vid tätare ändringar tas en avgift ut per ändringstillfälle med:
Ändring av abonnemang 200 kr
Vid byte av kärl tillkommer 274 kr för 140 liter till 370 liter och 534 kr för 660 liter.
Grov- och trädgårdsavfall
Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i hushållsavfallet på grund av
exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen.
Till grovavfall räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre mängder
trädgårdsavfall.
Hushåll (privatpersoner) kan utan avgift lämna grovavfall och trädgårdsavfall till någon av
återvinningscentralerna.
Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall, mot avgift. Avfallet ska vara
märkt med ”Grovavfall alternativt Trädgårdsavfall”, namn och adress samt ställas så att det klart framgår
att det är grov-/trädgårdsavfall. Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar. OBS! Endast mindre
mängder trädgårdsavfall hämtas.
Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 189 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 91 kr per m3.
Farligt avfall
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall från hushåll
kan lämnas utan avgift på alla återvinningscentraler eller någon av våra miljöstationer i kommunen.
Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, fotovätskor,
bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall igår också i gruppen farligt avfall,
inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri för hushåll.
Matavfall
Allt matavfall som uppstår i hushållet ska läggas i matavfallskärlet. När behållare för matavfall innehåller
annat avfall får kommunen klassa om avfallet till brännbart hushållsavfall och avgift för aktuell hämtning
tas ut som motsvarande hämtning av brännbart hushållsavfall.
UMEVA får ändra abonnemanget efter tre noterade avvikelser inom tre månader, angående otillåtet avfall
i behållare för matavfall. Abonnenten får inte teckna matavfallsabonnemang inom 1 år.
UMEVA och dess anlitade entreprenörer har rätt att utföra kontroller i matavfallskärlet för att säkerställa
kvalitetet av avfallet.
Dispens
En abonnent kan begära uppehåll från hämtning av hushållsavfall om huset står öde. Uppehållet måste
omfatta minst åtta månader och gäller högst ett år. Vid fortsatt upphåll måste alltså ny ansökan göras.
Ansökan ska ha inkommit minst 30 dagar innan önskad uppehållsperiod.
Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun,
901 84 Umeå. Tel 090–16 10 00.
Övrigt
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena
väsentligt avviker från vad som är normalt får UMEVA besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kapitlet 5§ miljöbalken.
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
7
Avgifter för fritidsboende
Hushållsavfall från fritidshus får lämnas i kärl mellan tiden 15 maj–15 oktober. För hämtning andra delar
av året kan villaabonnemang tecknas för fastigheten.
Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl. a. bekostar återvinningscentraler och miljöstationer.
Grundavgift, fritidshus
359 kr per säsong
Vid farbar väg för sopbil:
Gemensamma kärl eller container 336 kr per säsong
Eget kärl 190 L, 14-dagarshämtning 449 kr per säsong
Om farbar väg för sopbil saknas:
Hämtning, minst fem gånger per säsong/år, debiteras 685 kr per tillfälle
Tillägg för specialhämtning, max 160 L och max 15 kilo
90 kr per säck
Grov- och trädgårdsavfall
Grovavfall är sådant som normalt finns i ett hushåll, men som inte ska kastas i hushållsavfallet på grund av
exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen.
Till grovavfall räknas bl a möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder m.m. samt mindre mängder
trädgårdsavfall. Hushåll (privatpersoner) kan utan avgift lämna grovavfall och trädgårdsavfall till någon av
återvinningscentralerna.
Fastighetsägare kan också beställa hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall, mot avgift. Avfallet ska
vara märkt med ”Grovavfall”, namn och adress samt ställas så att det klart framgår att det är grov-/
trädgårdsavfall. Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar. OBS! Endast mindre mängder
trädgårdsavfall hämtas.
Avgiften består av en fast framkörningsavgift på 189 kr per tillfälle och en rörlig avgift på 91 kr per m3.
Farligt avfall
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall från hushåll
kan lämnas utan avgift på alla återvinningscentraler eller någon av våra miljöstationer i kommunen.
Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, kvicksilvertermometrar, fotovätskor,
bekämpnings-medel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel. Elavfall igår också i gruppen farligt avfall,
inlämning till återvinningscentral är avgiftsfri för hushåll.
Dispens
En abonnent kan begära uppehåll från hämtning av hushållsavfall om fritidshuset står öde. Ansökan ska ha
inkommit minst 30 dagar innan önskad uppehållsperiod. För fritidshus ska ansökan ske före 15 april varje
år och måste omfatta hela hämtningsperioden. Ansökan kan bara omfatta ett år i taget.
Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå kommun,
901 84 Umeå. Tel 090–16 10 00.
Latrin (utedass)
Latrinkärl på 37 L finns till försäljning på alla återvinningscentraler och kostar 198 kr. I priset ingår själva
kärlet, mottagning/inlämning och behandling. Alla återvinningscentraler tar emot latrinkärl. Endast
Umevas kärl är godkända och kärlen får inte innehålla plastsäckar eller liknade. Hämtning av sådant latrinkärl kan beställas mot ett tillägg på 189 kr/tillfälle och 50 kr per kärl (maxvikt vid hämtning är 15 kg/kärl)
Hämtning sker snarast dock senast inom 17 dagar vid fastigheten.
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
8
Slamtömning brunn och tank
Ordinarie tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter.
För extra slang tillkommer ytterligare avgift.
SlamavskiljareSluten tank
Avgift
Högst
Avgift 981 kr
3 m3
981 kr
Avvattnande teknik, högst 4 m3 412 kr
4 m3
1206 kr
Heltömning, högst 4 m3 tillägg 1 388 kr
5 m3
1 575 kr
Slamavskiljare, heltömning
6 m3
3
1 388 kr
7 m3
1 754 kr
5m
1 575 kr
8 m3
1 950 kr
6 m3
3
1 754 kr
9 m3
2 138 kr
7m
1 950 kr
>9 m3
2 138 kr plus 190 kr 8 m3
2 138 kr per m3 >9 m3
9 m3
>9 m3
2 138 kr plus 190 kr per m3 >9 m3
Bad-, disk- och tvättbrunn
475 kr
Vid samtidig tömning av en extra brunn/tank på samma fastighet tillkommer 475 kr per enhet
– under förutsättning att de har samma tömningsintervall och samma tömningsteknik.
Tilläggstjänster (extra slangängd, extra tömning m m), ordinarie pris enligt ovan plus tillägg för:
Extra slang, 21–35 m
155 kr
Extra slang, 36–50 m
263 kr
Extra slang, över 50 m 913 kr
Slangläng räknas från bil till brunnens botten
Tömning av brunn inom 8 dygn
Tömning brunn inom 24 timmar på vardagar
Tömning av tank inom 8 dygn
Tömning av tank inom 24 timmar på vardagar
Tömning samma vardag, beställt före kl.14.00
Tömning samma vardag, beställt efter kl. 14.00
Tömning under helg
293 kr
475 kr
49 kr
293 kr
913 kr
2 809 kr totalpris
2 809 kr totalpris
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske
475 kr
Krav på närvaro vid tömning/specificerad tömningstid 475 kr
Lyft av tungt lock som kräver två personal
913 kr
Extra slamtömning beställs via vår kundservice, även e-post kan användas vid budning 8-dygn.
Fosforfilter
Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg
2 750 kr/tillfälle
Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg3 375 kr/tillfälle
Budad hämtning inom 8 dygn 475 kr/tillfälle
Framkörningsavgift då tömning ej skett pga hinder
och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren 475 kr/tillfälle
Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid,
(ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning) 475 kr/tillfälle
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
9
Priser inom parantes är exkl. moms
Företag och verksamheter samt djupbehållare
Avgifter för container – helårsabonnemang hushållsliknade avfall
Avgiften för helårsabonnemang på container för hushållsliknande avfall, fast kostnad beroende på
containerstorlek, en rörlig avgift som beror på vikten avfall och hämtningsintervall.
Storlek
Hämtning var 14-dag Hämtning 1 ggr/vecka
Hämtning 2ggr/vecka
4m (7 146) 8 933 kr
(12 760) 15 950 kr(20 196) 25 245 kr
6 m3 (9 690) 12 113 kr
(17 304) 21 630 kr(27 642) 34 553 kr
8m
(12 806) 16 008 kr
(22 868) 28 586 kr(34 833) 43 541 kr
3
3
Tillkommer rörlig viktavgift, per kilo (1,08) 1,35 kr
Vid hämtning tre gånger per vecka
ökar avgiften för behållare med 3,3 gånger avgiften i tabellen för veckohämtning.
Priser för kärlhämtning med brännbart och matavfall finns på sidan för flerfamiljshus.
Avgifter för säsongabonnemang kan beställas via kontakt med Avfall & Återvinning.
Hämtning matavfall
Hämtning matavfall med brunt kärl accepteras inte om nedan värden överskrids,
s.k. våt lösning gäller för storkök.
Servering utan tillagning, överbliven mat kvar vid servering högst 5 000 port/ vecka
Tillagningskök med servring eller så kallad cateringverksamhet
högst 1 500 port/ vecka
Extra hämtning
Vid extra tömning av container och underjordsbehållare debiteras en framkörningsavgift på (151) 189 kr
och avgift för extra hämtning container (225) 281 kr/tillfälle, samt viktavgift.
Komprimator max 20 m3 som ägs av kund, viktavgift tillkommer
Komp20/13
(12285) 15356 kr/ år
Komp20/17
(15385)19231 kr/ år
Komp20/26
(22868) 28585 kr/ år
Komp20/52
(33627)42034 kr/ år
Komp20/104
(55484) 69355 kr/ år
Tillkommer rörlig viktavgift, per kilo (1,08) 1,35 kr.
Extra hämtning
Vid extra tömning av komprimator debiteras en avgift på (1 350) 1 688 kr/tillfälle, samt viktavgift.
Hämtning sker snarast dock senast inom två vardagar, kontakta kundservice.
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
10
Priser inom parantes är exkl. moms
F ö re tag oc h verk s amhe t er s am t dju pbehå llare
Underjordsbehållare, djupbehållare eller markbehållare, som ägs av kund
Gäller viktbaserade abonnemang. D = maximal behållarvolym m3 / antal tömningar per år
Tömning behållare utan innersäck/antal tömningar per år
D2/26
(3 086)
3 858 kr/år
D4/26
(4 752)
5 940 kr/år
(5 414)
6 768 kr/år
D6/26
(6 444)
8 055 kr/år
D2/52
D4/52
(8 485)
10 606 kr/år
D6/52
(11 507) 14 384 kr/år
D4/104
(13 430) 16 788 kr/år
D2/104
(8 500)
10 625 kr/år
D6/104
(18 382)
22 978 kr/år
Tillkommer rörlig viktavgift, per kilo (1,08) 1,35 kr. Extra hämtning, se sid 10.
Fettavskiljare, och kvarnat matavfall till tank, schemalagd tömning och behandling
avskiljare/tank upp till 3 m3
(1796) 2245 kr/ tillfälle
avskiljare/tankupp till 6 m (2596) 3245 kr/ tillfälle
avskiljare/tank större än till 6 m3
(3196) 3995 kr/ tillfälle
3
Tillägg fettavskiljare
Budad hämtning inom 48 tim
(730)
913 kr/ tillfälle
Budad hämtning inom 8 dygn
(380)
475 kr/ tillfälle
Framkörningsavgift, ej tömt
(380)
475 kr/ tillfälle
Krav på närvaro vid tömning
eller secificerad tömningstid
(380)
475 kr/ tillfälle
Extra arbeten med tätning av lock osv
(380)
475 kr/ tillfälle
UMEVA
Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun
Antagen av kommunfullmäktige 22 december 2014. Gäller fr o m 1 januari 2015
11
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår
Kundservice 090-16 19 00 måndag - fredag 8.00–15.00
Umeå Vatten och Avfall AB | 901 84 UMEÅ | Besöksadress Övägen 37
Kundservice 090-16 19 00 | Fax 090-12 54 08 | [email protected] | www.umeva.se
Ord & Co. Foto Kentaroo Tryman/Johnér. Mars 2015.
Kontorets öppettider måndag - fredag 08.00 - 15.00