Göteborgs Hamns järnvägsnät

S i d a |1
2015
Göteborgs Hamns
Järnvägsnätbeskrivning
S i d a |2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
I NNEHÅLL
ALLMÄN INFORMATION ................................................................................................ 4
ALLMÄN INFORMATION ............................................................................................................. 4
ANSVAR.................................................................................................................................. 4
GILTIGHETSTID ......................................................................................................................... 4
PUBLICERING ........................................................................................................................... 4
KONTAKTUPPGIFTER.................................................................................................................. 4
SAMARBETA MELLAN AKTÖRER .................................................................................................... 4
VILLKOR FÖR TRAFIKERING AV INFRASTRUKTUREN ...................................................... 5
VILLKOR FÖR ATT ANSÖKA OM TÅGLÄGE ........................................................................................ 5
FARLIGT GODS ......................................................................................................................... 5
SPECIALTRANSPORTER OCH PROVKÖRNING AV FORDON .................................................................... 5
INFRASTRUKTUR ........................................................................................................... 6
INLEDNING .............................................................................................................................. 6
JÄRNVÄGSNÄTETS OMFATTNING .................................................................................................. 6
Gränser ................................................................................................................................ 6
Anslutande järnvägsnät ...................................................................................................... 7
BESKRIVNING AV INFRASTRUKTUREN ............................................................................................ 7
Egenskaper .......................................................................................................................... 7
KAPACITETSTILLDELNING............................................................................................... 7
INLEDNING .............................................................................................................................. 7
Uppgifter i ansökan ............................................................................................................. 7
SAMORDNING .......................................................................................................................... 8
TJÄNSTER & SPÅRAVGIFTER .......................................................................................... 8
PLATSER DÄR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS ...................................................................................... 8
AVGIFTSPRINCIPER .................................................................................................................... 8
VÄXLINGSTJÄNST ...................................................................................................................... 8
S i d a |3
BILAGEFÖRTECKNING
BILAGA 1. JÄRNVÄGSTERMINALER
BILAGA 2. ANLÖPSPROCESS JÄRNVÄG
BILAGA 3. PROCESS - TILLHANDAHÅLLA KAPACITET
BILAGA 4. KONTAKTUPPGIFTER OCH SPÅRTILLDELNINGSPLAN
BILAGA 5. BLANKETT KAPACITETSANSÖKAN
BILAGA 6. PRISLISTA VÄXLINGSTJÄNST
S i d a |4
ALLMÄN INFORMATION
A LLMÄN I NFORMATION
Göteborgs Hamn är Nordens största hamn och är infrastrukturförvaltare av en järnvägsanläggning som ansluter till tio järnvägsterminaler och under 2014 organiserade
tio järnvägsföretag trafik i Göteborgs Hamn.
A NSVAR
Göteborgs Hamn AB ansvarar för innehållet i denna järnvägsnätbeskrivning.
G ILTIGHETSTID
Denna järnvägsnätbeskrivning gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare.
P UBLICERING
Järnvägsnätbeskrivningen publiceras på Göteborgs Hamns AB hemsida,
http://www.goteborgshamn.se/. Länk finns även på Trafikverkets hemsida.
K ONTAKTUPPGIFTER
I bilaga 4 finns kontaktuppgifter till Göteborgs Hamn och alla terminaler som tillhandahåller tjänster i anslutning till Göteborgs Hamns järnvägsinfrastruktur.
S AMARBETA
MELLAN AKTÖRER
Göteborgs Hamn samarbetar med Trafikverket, terminaloperatörer och övriga infrastrukturförvaltare i ytterhamnsområdet vid planering och tilldelning av kapacitet.
S i d a |5
VILLKOR FÖR TRAFIKERING AV
INFRASTRUKTUREN
V ILLKOR
FÖR ATT ANSÖKA OM TÅGLÄGE
Alla licensierade järnvägsföretag med säkerhetsintyg med säte inom EES eller i
Schweiz eller auktoriserade sökanden får organisera trafik på Göteborgs Hamns
järnvägsnät.
För att ansöka om en tjänst, hanteringen av lasten, dvs. omlastning av vagnsätt och
relaterade tjänster, ställs inte kravet enligt ovan. En sådan ansökan kan göras av
andra aktörer än bara järnvägsföretag.
F ARLIGT
GODS
Vid transport av farligt gods gäller bl a Lag (2006:623) om transport av farligt gods
samt Förordning (2006:311) om transport av farligt gods och föreskrifter som är utfärdade med stöd av dessa författningar.
Vid transport till och från hamnen på järnväg tillämpas MSBs föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, SRVFS 2006:8, RID-S. Inom hamnens område tillämpas IMO regelverk.
S PECIALTRANSPORT ER
OCH PROVKÖRNING AV FORDON
Om behov finns för specialtransport eller provkörning av fordon på infrastrukturen
ska berörd terminal kontaktas för att diskutera om den önskade specialtransporten
eller provkörningen är möjlig och villkor för densamma.
S i d a |6
INFRASTRUKTUR
I NLEDNING
Den infrastruktur som förvaltas av GHAB består främst av terminalspår där lossning
och lastning av vagnar sker.
J ÄRNVÄGSNÄTETS
OMFATTNING
Göteborgs Hamns järnvägsnät består av följande kajspår och terminaler enligt följande. Se även bilaga 1 för en schematisk översikt av terminalerna i Göteborgs
Hamn.
Tabell 1. Lista över terminaler
G R ÄN S E R
Nedan anges den avskiljande växeln från Trafikverkets infrastruktur på bandel 603.
- Kajspår 51 spårväxel 746
- Kajspår 61 spårväxel 731
- Kajspår 63 spårväxel 728
- Kajspår 64 spårväxel 722
- Kajspår 65 spårväxel 722 a
- Kajspår 71 spårväxel 703
- Spår 906 / 912 spårväxel 708
S i d a |7
A N S L UT AN D E
J ÄR N V Ä G SN Ä T
Anslutande järnvägsnät i Skandiahamnen förvaltas av Trafikverket Anslutande järnvägsnät i Pölsebo (Kajspår 51) förvaltas av Trafikverket, i Energihamnen förvaltas angränsande infrastruktur av Preem och St1.
B ESKRIVNING
AV INFRASTRUKTUREN
E GE N SK AP E R
-
Spårvidden är på samtliga spår i enlighet med normal standard, dvs. 1435 mm.
-
Största tillåtna lastprofil är lastprofil A med undantag för kajspår 71 till spår
715a och 715b där är största tillåtna lastprofil C
Största tillåtna axeltryck (STAX) är 22.5 ton med undantag för Kajspår 61 fram
till grind och 71 till spår 715a och 715b där är största tillåtna axeltryck 25 ton
Största tillåtna hastighet är generellt sett 10 km/h på GHAB infrastruktur. Se
dock Trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för mer information.
-
S P ÅR L ÄN G DE R
I bilaga 4 i spårtilldelningsplanen allra längst till vänster anges den lastbara längden
på varje termianlspår.
KAPACITETSTILLDELNING
I NLEDNING
I enlighet med vad som anges i denna järnvägsnätsbeskrivning kan de företag som
anges i kapitel 2 ansöka om tillträde till infrastrukturen.
U P P GI F T E R
I AN SÖ K AN
I ansökan om kapacitet skall anges:
-
Sökande
-
Önskad tid för tillträde av infrastrukturen
-
Vilken terminal som tillträde önskas till
-
Längd på planerat vagnsätt.
-
I ansökan skall dessutom anges om kontakt med aktuell terminal och vad man i så
fall kommit fram till.
Vid ansökan om kapacitet om spårtillträde till GHAB infrastruktur skall angiven blankett användas (se bilaga 6.)
Ansökan skall vara skriftlig och ställas till kontaktperson på berörd terminal.
S i d a |8
S AMORDNING
Innan kapacitet tilldelas sker samordning mellan Göteborgs Hamn, Trafikverket och
berörda terminaloperatörer.
TJÄNSTER & SPÅRAVGIFTER
P LATSER
DÄR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS
Omlastning av vagnar sker på alla omnämnda terminaler i tabell 2. I bilaga
Tabell 2. Lista över terminaler
A VGIFTSPRINCIPER
Det bolag som är underhållsansvarig debiterar det företag som har tilldelad kapacitet på specifik terminal. Avgift tas ut per vagn och är särskild per terminal. Avgift
per vagn avser ett omlopp på berörd spåranläggningen. Avgiftsnivå anges i tabell 2.
Om förutsättningarna för trafik till ett kajspår väsentligt förändras kan avgiften
komma att justeras.
V ÄXLINGSTJÄNST
Från och med 2011-11-01 tillhandahåller Baneservice Skandinavia AB en växlingstjänst som är upphandlad av Göteborgs Hamn.
För att få tillträde till Göteborgs Hamns järnvägsinfrastruktur på kajspår 61, 63, 64,
65, 71 och spår 906 och 912 och de tjänster som tillhandahålls i anslutning till dessa
spår, ska upphandlad växlingstjänst nyttjas av järnvägsföretagen som organiserar
trafik i Göteborgs Hamn. Priser på växlingstjänster återfinns i bilaga 6.
Järnvägsterminaler
31
32
13
33
34
1
35
2
15
Arken Norr
3
36 / 906
4
42 / 912
5
6
Bilhamnen
Harpan
Arken Syd
612a
612b
612c
711a
711b
Kajspår 64
Kajspår 71
© Port of Gothenburg
Kajspår 63
632 b
632 a
631 c
631 a
Kajspår 65
652 c
652 b
652 a
715 a
715 b
714
712
Älvsborgshamnen
631 b
CFS
713b
Kajspår 61
Skjulet
713a
Syning
Inväxling
Infrastruktur
Utväxling
Bromsprov
Lossning/
Lastning
Ankomstbangård
Utdragsspår
& spår 6
1 tim
© Port of Gothenburg
Syning
Avgående
tåg
Terminaloperatör
Ankomst*
Växlingsoperatör
Förenklad Anlöpsprocess Järnväg Operativt skede utan avvikelser
Järnvägsterminal
2 tim
Järnvägsterminal
Utdragsspår
& spår 6
1 tim
Avgångsbangård
Process – ”Tillhandahålla hållbar och
effektiv kapacitet”
Förfrågan om
terminalhantering
Terminaloperatör
NEJ
JA
Terminalplanering
Preliminär
Spårplan ok?
Pårverkar planerad
slot befintlig trafik?
Erbjud slot
Tilldelad slot
NEJ
JA
Göteborgs
Hamn
Informera
Göteborgs Hamn
Fastställd
Spårplan
Samordning
Ansökan om
tåglägen
Trafikverket
Trafikplanering
© Port of Gothenburg
NEJ
Finns Preliminär
eller Fastställd
Spårplan?
Tilldelade
tåglägen
NEJ
JA
JA
Spårplan ok?
Tilldela
tåglägen
Tilldelad Kapacitet - Järnvägsterminaler
Exempel
Preliminär
Terminal & spårnummer
1:00
Bilhamnen 0:00
612 a
612 b
612 c
0:00
Harpan
631 a
631 b
631 c
632 a
632 b
0:00
640
0:00
CFS
652 a
652 b
0:00
Skjulet
652 c
0:00
Reserv
711 a
711 b
Arken syd 0:00
713 a
713 b
0:00
Älvsborg
712
714
715 a
715 b
Arken Norr 0:00
906
912
Längd
2:00
3:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
220 m
190 m
190 m
6:00
12:00
18:00
24:00
125 m
125 m
125 m
125 m
125 m
6:00
12:00
18:00
24:00
6:00
12:00
18:00
24:00
0m
170 m
170 m
6:00
12:00
18:00
24:00
6:00
12:00
18:00
24:00
0m
0m
6:00
12:00
18:00
24:00
200 m
200 m
6:00
12:00
18:00
24:00
135 m
210 m
140 m
140 m
6:00
12:00
18:00
24:00
550 m
550 m
Tågspeditör / Järnvägsföretag
Green Cargo
SCT / Tågfrakt
Vänerexpressen
Järnvägsterminal
Bilhamnen
Harpan
Älvsborg
Skjulet
CFS
Arken Syd
Arken Norr
4:00
TM-Rail
CFL / PGF
Rushrail Intermodal
Operatör
Logent Port & Terminals
APM Terminals
Gothenburg Roro Terminal
Mimab
Logent Port & Terminals
Sören Thyr AB
Logent Port & Terminals
Växlingsoperatör
Baneservice Skandinavia AB
DB Schenker
Kontaktperson
Daniel Karlsson
Hans Gutsch
Mikael Karlsson
Joakim Fernblad
Daniel Karlsson
Telefon
0707-731 40 92
010-122 24 67
031-65 06 58
0706-93 91 58
0707-731 40 92
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mikael Eriksson
0729-68 13 85
[email protected]
Kontaktperson
Claes Mårdstrand
Telefon
0767-71 17 80
E-mail
[email protected]