Farligt med ”jag ska bara”

1.2015
bransch.nytt
Idéer och energinyheter för elinstallatörer
E.ON Elnät
Farligt med ”jag ska bara”
Efter att det 2013 varit noll döda i elolyckor så omkom fem personer på grund av el under
2014. Det visar de preliminära uppgifter som tagits fram inför Elsäkerhetsverkets årliga
elolycksfallsrapport, som kommer att presenteras under våren.
Två personer som arbetade inom byggsektorn avled då de utsattes för strömgenomgång. Två av dödsfallen har skett då
ungdomar klättrat upp på stillastående
tågvagnar och utsatts för strömgenomgång. Ett annat dödsfall inträffade då en
äldre man påträffades avliden mellan ett av
spåren och kontaktskena inom en depå för
spårvagn/tunnelbana.
– Inga elyrkesmän har däremot omkommit av el i yrket sedan 2011, då två personer
avled efter strömgenomgång, säger Lars
Jansson inspektör vid Elsäkerhetsverket
och ansvarig för myndighetens statistik
över elolyckor.
yrkesmännen i 75 procent av fallen skadats
genom strömgenomgång. Resterande har
varit ljusbågsolyckor. Nästan 50 procent av
elolyckorna sker när elyrkesmannen utfört
ett arbete i samband med ny-, om- eller
tillbyggnad av en elanläggning. Elolyckor i en
kopplingsutrustning uppgår till 40 procent av
elolyckorna.
– Om man gör en spänningslöshetskontroll på rätt anläggning så kan många
olyckor undvikas. I tre av fyra fall har detta
inte gjorts, konstaterar Lars Jansson. Det
handlar om att ändra inställningen till ”jag
ska bara”. Det är i den situationen olyckan
lätt händer.
Strömgenomgång kan förhindras
I de elolyckor som skett under perioden 2000 –
2013 och som medfört sjukdagar har el-
Fler elolyckor medför sjukdagar
Antalet inrapporterade elolyckor för elyrkesmän har ökat från 88 stycken år 2000 till 149
år 2013.
– För 2014 ser vi att olycktillbuden
sjunker något, men att antalet elolyckor
med sjukdagar ökar, säger Lars Jansson.
Mörkertalet kan vara stort. Under 2005
gjordes en undersökning med syfte att bland
annat klarlägga elolyckor som inträffar bland
yrkesmän. Undersökningen visade att av de
som uppgav att de under det senaste året
fått ström genom kroppen, hade endast 16
procent anmält händelsen till arbetsgivaren.
Enligt Elsäkerhetsverkets statistik, sedan
1898, har 2 267 personer i Sverige omkommit
på grund av elektrisk ström. Det senaste
dödsfallet inträffade så sent som i år. Mellan
år 2000 och år 2011 omkom tolv elyrkesmän.
Lägre betyg kräver åtgärder
Hela 1 160 installatörer tog chansen att vara med och påverka handläggning av
elinstallationsärenden på E.ON Elnät genom att svara på undersökningen gällande 2014.
Tack för alla värdefulla synpunkter
vi fick i senaste installatörsundersökningen. Vi tar till oss dem och ser
vad vi kan göra för att åstadkomma
ytterligare förbättringar. För även
om det är höga betyg vi överlag får
finns det ingen anledning att slå sig
till ro. Tvärtom! Vi vill bevara ett högt
förtroende och jobbar hårt för att
underlätta din vardag och för säkra
elinstallationer.
Av svaren ser vi att kontakterna
med entreprenörerna förefaller att
ha försämrats under 2014. Det är en
punkt som sticker ut. Jag är glad för att
vi snabbt kan fånga upp detta tack
vare svaren som vi har fått från er.
Den kraftiga belastningen i
Stockholm är ett fortsatt bekymmer.
Det har blivit bättre, men fortsatt
kraftfulla insatser är nödvändiga för
att vi ska kunna leverera i rätt takt.
Jag är hoppfull att vi snart ska vara
i balans.
Den kraftiga stormen Egon i
början av året tog på resurserna i de
utsatta områdena. Vi tappade tid för
anslutningsärenden och är tacksamma för den förståelse som vi har
mött. Nu är vi åter i fas.
Ett matnyttigt tips vill jag gärna
komma med. På eon.se/installator
hittar du nyheter, anvisningar, viktiga
meddelanden och allmänna tips. Ta
gärna en sväng in där för sidan har
den information som du behöver.
Det påståendet vågar jag göra med
stöd av installatörsundersökningen
där väldigt många höll med om just
detta. Jag önskar dig en god läsning
både av dagens BranschNytt och av
eon.se/installator.
Peter Thelin
ansvarig utgivare
Mer än var femte installatör som fått undersökningen har kommit tillbaka med svar,
kommentarer och synpunkter. Det är ett bra
resultat.
Helhetsintrycket av medarbetarna på
E.ON Elnät är fortsatt högt, 55 procent ger
betyg 5 och 6 på en sexgradig skala. Oroväckande är däremot att kontakterna med
entreprenörerna upplevs som sämre än
föregående år. Betyget har gått kraftigt ner
från 4,60 i fjol till 3,27 i år i genomsnitt.
Klart godkänt för webbkontakt
Det är för övrigt övervägande positiva
omdömen som lämnas. E.ONs sida för
installatörer (eon.se/installator) har den
information som behövs, den webbaserade
tjänsten för föranmälan är lätt att använda
och det är lätt att följa pågående ärenden
på webbplatsen. I dessa påståenden svarar
långt mer än hälften att de instämmer helt
eller nästan helt (betyg 5 och 6).
Hela 45 procent (betyg 5 och 6) tycker att
det är enkelt att klassificera föranmälan. Men
betygssnittet har sjunkit från föregående år.
Åtta procent instämmer inte alls eller nästan
inte alls (betyg 1 och 2).
Missnöje med siduppdatering
Möjligheten att skriva kommentarer används
flitigt. Här kan noteras önskemål om att
kunna se centralbeteckning, möjlighet att
söka på mätarnummer och missnöje över att
siduppdateringen kan vara olidligt långsam.
Lyckat trots regionala problem
I förra BranschNytt beskrevs de problem
som varit i Stockholm. Dessa förefaller däremot inte ge utslag i undersökningen där 41
procent ger betygen 5 och 6 på hur ärendehanteringen har fungerat inom Stockholmsregionen. Utanför storstadsregion är siffran
47 procent. Jämfört med Malmöregionen
där 60 procent ger motsvarande betyg
är det ändå tydligt att det finns förbättringar att göra. Kommentarerna menar
att handläggningen tar för lång tid och
att det är problem med att tidsbestämma
arbetet.
Ständiga förbättringar
Undersökningens syfte är att få kunskap
för att driva utvecklingen. Går det åt rätt
eller fel håll, finns det områden som är
försummade, finns det behov som kan
lösas?
– De upplevt sämre kontakterna med våra
entreprenörer känner jag som absolut viktigast
just nu. Det är en fråga som vi direkt kommer
att lyfta på vår nästa entreprenörsträff, säger
Per-Olof Ransfjord, gruppchef Anslutning på
E.ON Elnät.
Försäljningsförbud kvarstår Klart för
nedladdning
Förvaltningsrätten har avgjort ärendet
mellan Elsäkerhetsverket och Ensto,
vilket innebär att Elsäkerhetsverkets
beslut om försäljningsförbud för markmätarskåp, modell PEVEP125.03-S,
E2200170, står fast.
Med anledning av den nya standarden
SS 437 01 02 har E.ON Elnät uppdaterat sina
Regler för arbete i elanläggningar (RFA)
och de har bytt namn till E.ONs tekniska
anvisningar. Du kan ladda ner dem från
eon.se/installator.
Ring anslutningsteknikern
Välkommen att diskutera anslutningen direkt med en av våra tekniker.
De är tillgängliga 8-16.30 och du når dem på 0771-37 70 00.
Skattereduktion ökar lönsamheten
för mikroproduktion
Sedan den 1 januari 2015 finns möjlighet
att få skattereduktion för mikroproduktion
av förnybar el.
Skattereduktionen uppgår till 60 öre per
kilowattimme för all el som matas in till
elnätet, dock maximalt 18 000 kronor per år.
För att kunden ska kunna tillgodogöra sig
skattereduktionen, krävs det att kunden är
nettokonsument. Om kunden producerar
mer el än han eller hon konsumerar så
beviljas endast en skattereduktion på ett
belopp som motsvarar konsumtionen.
Elnätsföretagen kommer att lämna kontrolluppgifter om hur mycket el som matas in
och ut i anslutningspunkten.
Solel växer
Mikroproduktion kan till exempel vara solceller på villataket eller ett vindkraftverk på
villatomten.
Solel har de senaste fem åren växt
kraftigt i omfattning. I augusti fanns
43 MW solel installerad i Sverige, varav
det i E.ONs elnät fanns 6,3 MW installerad
solel från mikroproduktion och ytterligare
2,5 MW från större anläggningar.
– Vi väntar nu på den riktigt stora
boomen. Den lär komma, frågan är bara när,
säger Peter Andersson på E.ON Elnät som
tror att skattereduktionen kommer att ge
ökad långsiktighet och stabilitet för de som
vill investera i solel.
Intäkter från flera håll
Kunder som säljer mikroproduktion kan
förutom skattereduktionen få betalt från ett
elhandelsföretag för försäljningen och även
få betalt för nätnyttan från elnätsföretaget.
Skatteverket ställer dock krav på att den
som vill få ersättning för sin produktion ska
vara momsregistrerad.
Mikroproduktion kan till exempel vara solceller på
villataket eller ett vindkraftverk på villatomten.
Du kan läsa mer om installation av
elproduktion under ”Information &
anvisningar” på installatörssidorna
på eon.se/installator. Har du fler
frågor kring anslutning kan du
kontakta oss via växeln 040-25 50 00.
Tänk på detta vid installation av värmepump
Värmepumpar kan orsaka mycket irritation
hos kunder om de vid start skapar blinkningar i belysningen.
Niclas Eriksson är nättekniker och arbetar
nationellt med spänningskvalitet på E.ON
Elnät. Han upplever att problemen med
värmepumpar har ökat.
– Det tas för liten hänsyn till de elektriska
förutsättningarna vid installationen, menar
Niclas och skulle önska följande:
• Alla fasta anslutningar bör göras med
3-fas om detta är möjligt.
• Begränsning av stora startströmmar
(mjukstart).
• Automatisk återstart efter både elavbrott
och spänningsdipp.
• Kontrollera vilka krav som värmepumpsanläggningen
ställer
på
elnätet
(impedans/kortslutningseffekt).
Halvera impedansen med trefas
– Start av värmepump orsakar snabb
spänningsändring, framför allt om de är
1-fasanslutna, och detta kan ge blinkningar.
Med 3–fas anslutning belastas inte
PEN-ledaren vilket gör att impedansen i
PEN-ledaren inte ger något spänningsfall.
Man kan se det som att nätimpedansen har
halverats och därmed minskar problemen
vid start.
Start av värmepump orsakar snabb spänningsändring, framför allt om de är 1-fasanslutna, och detta
kan ge blinkningar. Fråga gärna efter impedansvärden för elnätet innan installation.
Om installatören inte har möjlighet att mäta
nätimpedans/kortslutningseffekt föreslår
Niclas en kontakt med E.ON Elnät för att få
de värden för elnätet som redan finns.
– Vi kan ta fram impedansvärden och
kortslutningsegenskaper för varje elnät.
Då kan du välja den värmepump som klarar
förutsättningarna.
– Det får även förekomma vissa spänningsdippar på nätet och det borde också
den anslutna tekniken kunna möta. Vi har
fått information om att det finns pumpar
som återstartar efter strömavbrott, men
inte efter spänningsdippar. Den irritationen
borde kunna förebyggas.
Tänk också på att det behövs föranmälan
när det sker en utökning av befintlig
anläggning som medför behov av
större mätarsäkring eller som innebär
väsentlig effektökning, samt när du gör
nyinstallationer av värmepumpar.
Missa inga
nyheter!
Sommaren 2015 slutar vi av miljöskäl
att trycka BranschNytt. Istället
kommer nyhetsbrevet att skickas
direkt till din e-postlåda.
Kontrollera att vi har rätt e-postadress
till dig! Det är viktigt. Annars kan du
missa värdefull information.
Du kan själv ändra och
komplettera dina adressuppgifter. Du
loggar in på webbföranmälan och
där har du en flik som heter Mina
uppgifter. Ändra och fyll i saknade
uppgifter. Tryck på knappen Ändra. Så
lätt är det.
B
PORTO
BETALT
Tydligare krav för elinstallationsarbetet
Tydligare ansvarfördelning och effektivare
tillsyn är två grundstenar i betänkandet
”Elsäkerhet - en ledningsfråga” som
Elbehörighetsutredningen har överlämnat
till energiminister Ibrahim Baylan.
Utredningens uppdrag har varit att se över
och lämna förslag till förbättringar av regelverket när det gäller vilka krav som ska ställas
på dem som utför elektriska installationer.
Krav på egenkontrollprogram
När det gäller elinstallationsarbete ska det
enligt utredningens förslag bara få utföras
av elinstallatörer och av yrkespersoner i
företag där det finns en elinstallatör och ett
egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.
Egenkontrollprogrammet ska garantera
att verksamheten sker i enlighet med
gällande bestämmelser, utförs av personer
med tillräckliga yrkeskunskaper och att
kontroll sker i betryggande omfattning av den
anläggning eller anordning som arbetet
omfattar innan den tas i bruk.
Fortsatt reglerat yrke
Elinstallatör ska även i fortsättningen vara
ett reglerat yrke. Elsäkerhetsverket ska
meddela auktorisation som elinstallatör till
den som uppfyller kraven på utbildning och
praktisk erfarenhet.
Krav på registrering
Ansvaret för elinstallationsarbetet ska på ett
tydligare sätt än idag läggas på företagsledningen. De elinstallationsföretag som
utför arbete på annans anläggning ska
också anmäla sin verksamhet till Elsäkerhetsverket som ska ha ett register över
sådana företag på sin webbplats.
Ny elsäkerhetslag
Utredningens förslag innebär också att
samtliga bestämmelser om elsäkerhet i
ellagen (1997:857), starkströmsförordningen
(2009:22) och förordningen om elektrisk
materiel (1993:1068) samt regler om krav för
att utföra elinstallationer förs samman i en
ny elsäkerhetslag med tillhörande förordning.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den
1 januari 2017.
Elinstallationsarbete ska bara få utföras av elinstallatörer och av yrkespersoner i företag där det finns
en elinstallatör och ett egenkontrollprogram. Det
förslaget är lämnat till energiministern.
bransch.nytt
Bättre och bättre i Stockholm
Upplaga
9 000 ex
Ansvarig utgivare Peter Thelin
Redaktion Thomas Pettersson
Ove Pettersson
Per-Olof Ransfjord
Ulf Silfverström
Adress
bransch.nytt
E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö
Telefon
040-25 50 00
Webbplats
eon.se/installator
Situationen i Stockholmsregionen har förbättrats. Entreprenören har fått in förstärkningar,
både administrativt och med tekniker från andra delar av landet.
Det innebär att de mängder ärenden som
vi skrev om i förra numret av BranschNytt
har minskat radikalt. I vecka 4 var högen
på hela 643 ärenden. I vecka sju hade den
krympt till 279 stycken.
Försinkar arbetet
– Det går definitivt åt rätt håll, säger Robin
Bergman, samordnare av anslutningsärenden för Stockholm på E.ON Elnät.
Däremot finns det fortsatta problem.
Tillstånd för grävning kan saknas på grund av
att berörda kommuner inte hinner med och
det finns 20-50 ärenden där installatören färdiganmält trots att installationen inte är klar.
– Där har vi kontaktat installatörerna och
bett dem att återkomma med ny färdiganmälan när de är klara.
Fortsatt hårt tryck
När nuvarande ärenden är avklarade ligger
ytterligare 946 ärenden i pipelinen. Det är
ärenden som nu håller på att färdigställas
med underskrifter från kunder och
färdiganmälan från installatörer. Det är
hårt tryck i Stockholm.
– Vi vet att vi kommer få mycket att göra
så fort tjälen går ut ur marken, då vi kan
börja gräva igen och utföra det arbete som
krävs för att ansluta till E.ONs nät. Vi jobbar
för att vara så förberedda som möjligt på
alla fronter, säger Robin Bergman.
Tryck Holmbergs i Malmö AB 2015.03
E.ON Elnät Sverige AB, 205 09 Malmö