Sekreterare för möte Föregående

Sida
MINNESANTECKNINGAR
1
Datum
2014-08-25
Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv
Berit Hassel, utvecklingsledare
[email protected]
Plats:
Datum:
Närvarande:
Region Värmland,
Lagergrens gata 2
2014-06-16
Yvonne Lennemyr, (YL), ordförande
Åsa Wahlén
Ann-Katrin Nilsson
Henrik Svensson
Kristina Steiner
Gunilla Öberg
Per-Joel Sewelén
Karin Malmqvist
Frånvarande: Karin Haster
Sekreterare för möte
Sekreterare för mötet Berit Hassel, utvecklingsledare Region Värmland
Föregående minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes och lades till
handlingarna, se hemsida.
Information angående uppdraget om tillnyktring, LOB
Hur säker är omhändertagandet av onyktra personer? LOB, lagen om
omhändertagande av berusade personer, har kritiserats för att den
tillämpas på ett sätt som är förenat med bristande rättslig och
medicinsk säkerhet.
Region Värmland samordnar en översyn över länet. Uppdraget har
getts Sören Palm som startar med kartläggning och nulägesanalys.
Kartläggningen ska därefter utmynna i en avsiktsförklaring, arbetet ska
vara klart i början av 2015
Överenskommelse barn och unga och missbruk
Åsa Wahlén informerar från arbetsgruppen där både tjänstemän och
politiker ingår och dokumentet presenteras.
Nationella Riktlinjer ligger till grund för en gemensam plan för länet.
Den enkät som finns i dokumentet ska ge ytterligare underlag för
fortsatt arbete. Hur-frågan blir i fokus.
Planen presenteras 21-22 oktober för tjänstemän på ledningsnivå och
politiker.
Region Värmland - kommunalförbund
Postadress
Box 1022
651 15 KARLSTAD
Besöksadress
Lagergrens gata 2
Telefon 054-701 10 00 vx
Fax 054-701 10 01
E-post [email protected]
Webbplats www.regionvarmland.se
Orgnr 222000-1362
Bankgiro 5344-2984
PlusGiro 437 33 98-9
REGION VÄRMLAND
2014-06-16
Processen fortsätter med remissrunda
Revidering av policy för vårdplanering
Åsa informerar. Har påbörjat arbetet med representanter från
kommunerna och landstinget. Har kallat till första mötet.
Rapport om palliativ vård och vård av barn i hemmet,
upp till 7 år, - dialog med kommunerna
Åsa visar bildspel och informerar om det arbete som gjorts
utifrån Palliativ vård Nationella Riktlinjer. Finns mycket att gå
vidare med t ex är egenvård svårtolkat för verksamheterna. Finns
många områden att diskutera. Nästa steg inom uppdraget för
palliativ vård och vård av barn med särskilda behov i hemmet 0-6
år är att:
• Se över möjligheterna för Värmlands 16 kommuner att
ingå ett samverkansavtal som reglerar försäljning av
hemsjukvårdsinsatser eller övertagande av
anställningsförhållanden som rör insatser av hemsjukvård till
Landstinget för barn upp till 7 år. Därefter utforma samverkansavtal som reglerar ekonomiska villkor, anställningsvillkor
samt tydliggör ansvarsförhållanden och villkor för egenvård
• Utreda finansieringen och organisering inom Landstinget
för barnkonsultsjuksköterska, palliativa
specialistinsatser, utbildningsinsatser till kommunernas personal
och anställningar för att kunna utföra hemsjukvård för barn 018 år.
• I dags läget har Landstinget ansvar för all hälso- och sjukvård
för barn upp till 7 år. För patienter från 7år och uppåt ansvarar
kommunerna för hemsjukvård upp till
sjuksköterskenivå. Målsättningen bör vara att hitta en
organisation där vi kan erbjuda vård i hemmet på lika villkor
oavsett åder. Arbetsgruppen föreslår att frågan utreds vidare.
Exempelvis via ett studiebesök i Dalarna som är det län som
senast ska ha genomfört en ny organisation från 0 år
Förankras i fortsatt process i kommunerna. Samförstånd krävs
mellan huvudmännen
Aktuellt från Bättre liv för sjuk äldre
Statens 4-åriga satsning avslutas vid nyår och ännu finns inga andra
besked om andra satsningar.
Sören Palm gör uppföljning med hjälp av intervjuer där han bett om
tankar inför fortsättningen.
Ledningskraft bjuder in sig tillsammans med Niklas Forsberg till
dialogmöten med divisionerna och socialchefsnätverk, MAS/MAR.
2
REGION VÄRMLAND
2014-06-16
Resultatmässigt:
- Palliativ Registrets täckningsgrad sjunker, och i vissa
kommuner under 70%. Samma trend ses även i övriga
Sverige. Försenad registrering?
- SWEDEM tappat fart, stor skillnad i aktivitet. Utskickat till alla
enhetschefer om läget. I det stora syns förbättringar.
- BPSD går framåt, syns där man har haft stöttning
- Senior Alert visar lägre nivåer. PPM krävs för att få statsbidrag
- Läkemedel ok för alla tre indikatorerna
- Klarar inte målvärden för oplanerade återinskrivningar och
undvikbar slutenvård
2015:s insatser kopplat till utvecklingsledarnas arbete
NP 10,
Planeringsstart nästa vecka inför NP 10 som blir 7-8 maj 2015.
Planering av kommande möten
22 sept nästa möte för Beredningsgruppen.
Susanne Forslund anmält frågan om mellanvårdsplatser.
Planering socialchefs- divisionschefsträff 24 oktober
Aktuellt eHälsa
Nationellt uppdrag som hanteras från RV. Supportorganisation är tänkt
från 1 jan. RV tagit initiativ till planeringsmöte
Övriga frågor
Representation i Beredningsgruppen – med tanke på den nya
ledningsstrukturen i LIV bör frågan diskuteras.
Organisationsförändring i Sunne kommun - verkställs 1 jan
Sjuksköterskebrist i östra.
SIP-utbildning startar 2 sept
Psykiatriprojekt, FK noterat att psykisk ohälsa ökar. En kartläggningsoch analysfas i uppstart. Kopplas till Nya Perspektiv och Psykisk
ohälsa? Workshops.
Mellanvårdsplatserna – kommer att diskuteras bland
tjänstemannaleden, Eva Ericsson har uppdraget att ta fram ett
underlag
3