Medborgarförslag angående utökad planläggning inom Drevsta

Sida
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-04-01
1(2)
Ks/2014:222
008 Motioner/enkel
fråga/medb.förslag
Kommunledningsförvaltningen
Johan Stenson ,0550-88550
[email protected]
Medborgarförslag angående utökad planläggning inom
Drevsta industriområde
Sammanfattning
Kristinehamns kommun emottog 2014-11-19 ett medborgarförslag angående
utökad planläggning för handel och verksamheter inom Drevsta
industriområde.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-03-10
 Medborgarförslag ”Utökad planläggning inom Drevsta industriområde”
2014-11-19
Förslag till beslut
Planeringsavdelningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget angående utökad planläggning för handel och verksamheter
inom Drevsta industriområde med hänvisning till pågående planarbete.
Skickas till
Förslagsställaren
Ärendet
Kristinehamns kommun emottog 2014-11-19 ett medborgarförslag angående
utveckling inom Drevsta industriområde. Förslaget innebär utökad planläggning
för verksamheter, främst handel, inom Drevsta industriområde att även gälla
den västra sidan av Skaraborgsvägen och södra sidan av Varnumsleden.
Förslagsgivaren anger denna mark som inbjudande till stadens centrum och
attraktiv mark för handelsetableringar.
Planeringsavdelningen delar förslagsgivarens synpunkter om att Drevsta
industriområde bör utvecklas för framtida industri- och handelsetableringar.
Avdelningen arbetar därför redan idag aktivt med frågan genom strategiska
markköp för att möjliggöra ny planläggning för verksamheter, handel och
industri, både norr och söder om Varnumsleden.
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
1. Kommunledningsförvaltningen
681 84 Kristinehamn
E-post
[email protected]
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-88 011
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2
Västra sidan av Skaraborgsvägen är däremot inte lämplig för planläggning av nu
verksamhetsmark för industri och handel då Lötälven, som stundom
översvämmas, rinner genom området.
I tillägg ska nämnas att planeringsavdelningen just nu arbetar fram en ny
kommunövergripande översiktsplan vilken bland annat behandlar frågor om ny
verksamhetsmark för handel och industri.
Kalle Alexandersson
Planeringschef
Johan Stenson
Planarkitekt