Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård med förtydligande

Överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län
angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården
FÖRTYDLIGANDEN
Våren 2013 presenterades en rapport som beskrev resultatet av en utvärdering av
denna överenskommelse.
Hösten 2014 startade ett projekt med uppgift att revidera denna överenskommelse
i enlighet med utvärderingens resultat.
Våren 2015 avbröts revideringsarbetet när det nästan var klart. Bakgrunden till det
är bl. a att stora förändringar förväntas komma inom detta område. SLLs SVEAprojekt och den nyligen levererade utredningen om kommunernas betalningsansvar (Göran Stiernstedt SOU 2015:20) kommer med stor sannolikhet bidra till
förändrat arbetssätt mm, varför det finns anledning att se över hela verksamhetsområdet i ett samlat grepp.
Revideringsarbetet, så långt det ändå hann komma, bör komma de berörda av
denna överenskommelse till nytta. Därför har dessa förtydliganden tagits fram.
De mappar rubrikerna i nu gällande överenskommelse med rubrikerna i det
reviderade, men icke fastställa arbetsdokumentet.
Notera att arbetsgruppens förslag kompletterats med en förteckning över termer,
ett nytt exempel på ett Trygghetskvitto samt processkartor.
Innehållsförteckning
Nu gällande överenskommelse 2011-01-01
1. Inledning................................................................................................................... 3
2. Integritet, samtycke och sekretess............................................................................. 3
3. Information om patient boende i särskilt boende
för äldre som söker kontakt med slutenvård och akutmottagning.................................. 4
4. Inskrivningsmeddelande............................................................................................ 4
5. Samordnad vårdplanering......................................................................................... 4
5.1 Kallelse till och medverkande i samordnad vårdplanering................................ 5
5.2 Vårdplan........................................................................................................ 5
5.2.1 Justering av vårdplan............................................................................ 6
6. Utskrivningsklar patient............................................................................................. 6
6.1 Förändrat hälsotillstånd hos utskrivningsklar patient........................................ 7
6.2 Utskrivningsklar patient inom psykiatrisk tvångsvård........................................ 7
7. Utskrivningsmeddelande........................................................................................... 8
8. Utskrivningsinformation – ”Trygghetskvitto”............................................................. 8
8.1 Trygghetskvitto............................................................................................... 9
9. Kommunernas betalningsansvar................................................................................ 9
9.1 Somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård........................................................ 9
9.2 Psykiatrisk vård............................................................................................. 10
10. Informationsöverföring - WebCare........................................................................ 10
11. Permission............................................................................................................. 10
12. Planering inför storhelger och semestrar................................................................ 11
13. Läkemedel............................................................................................................ 11
13.1 Läkemedelslista och läkemedelsberättelse.................................................... 11
14. Uppföljning........................................................................................................... 12
15. Revidering............................................................................................................. 12
16. Uppsägning och omförhandling............................................................................ 12
Referenser.................................................................................................................. 13
Bilaga 1 Utskrivningsinformation – Trygghetskvitto - i WebCare................................. 14
Bilaga 2 När inträder betalningsansvar?...................................................................... 16
Förtydliganden – arbetsgruppens (KSL/kommuner/SLL) förslag........ 17
Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning,
organisationsnummer 232100-0016, och xx kommun, organisationsnummer 000000-0000.
Giltighetstid: Överenskommelsen börjar gälla från parternas undertecknande, dock tidigast
2011-01-01 och gäller till dess att överenskommelsen sägs upp eller omförhandlas.
VERSION 150902 |
2
1. Inledning
Grundläggande bestämmelser om samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård
finns i lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård, i (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering, i rehabilitering, i (SOSFS 2008:20) om ändring av föreskrifter för habilitering
och rehabilitering samt (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
När en patient skrivs in och ut i sluten vård krävs det en samordnad kommunikation
mellan huvudmännen för att patienten ska få en god och säker vård.
Syftet med samordnad vårdplanering är att säkerställa tryggheten och säkerheten för
patienten genom att upprätta vårdplan där ansvarsfördelningen mellan kommun och
landsting fastställs.
Överenskommelsen omfattar alla målgrupper och åldrar för att säkerställa en trygg
övergång mellan landstingets och kommunens ansvarsområden.
Berörda enheter hos kommun och landstingets öppna hälso- och sjukvård ska ta över
ansvaret för sina insatser snarast möjligt efter att patient är utskrivningsklar samt att
en vårdplan är upprättad. I de fall insats krävs från enbart landstingets öppna hälsooch sjukvård regleras detta genom landstingets vårdavtal.
Lagen om kommunernas betalningsansvar reglerar tidpunkt och förutsättningar för
när kommunerna blir skyldiga att ersätta landstingens slutenvårdsenheter för utskrivningsklara patienter med upprättad vårdplan.
2. Integritet, samtycke och sekretess
Den frivilliga hälso- och sjukvården och de kommunala insatserna ges utifrån att den
enskilde själv avgör om denne vill ta emot de olika insatser som föreslås. Detta innebär att en patient kan säga nej till samordnad vårdplanering. Den enskilde avgör om
han/hon vill ansöka om kommunala insatser.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap. Integritet,
samtycke och sekretess 13.1, sid 25.
Samtycke ska inhämtas från patienten om att informationsutbyte får göras mellan
berörda enheter. Om samtycke inte kan inhämtas på grund av patientens tillstånd gör
ansvarig läkare en menprövning med utgångspunkt från närståendes/god man synpunkter. Hur samtycke har inhämtats ska dokumenteras i journalen.
När det gäller tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och
lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) får information överföras mellan enheterna om det behövs för att patienten ska få nödvändig vård eller behandling, eller
något annat stöd som krävs. Om patienten motsätter sig att uppgifterna lämnas ut ska
det i första hand respekteras. Om den enskilde inte kan ges nödvändig vård, behandling eller annat stöd ska ställning tas till om uppgifterna kan lämnas utan samtycke.
I 15 § Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård anges: ”Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift
om namn, personnummer och folkbokföringsadress för patienter som avses i 10 a
§ och patienter för vilka kommunen har betalningsansvar.” Personuppgifterna ska
synas tydligt och inte vara kodade i inskrivningsmeddelandet i WebCare. Dessa upp-
VERSION 150902 |
3
gifter kan lämnas ut utan samtycke från patienten med anledning av betalningsansvarighetslagen.
Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn, personnummer och folkbokföringsadress för patienter som avses i punkt 4 Inskrivningsmeddelande och för vilka kommunen har betalningsansvar.
3. Information om patient boende i särskilt boende för äldre som söker kontakt
med slutenvård och akutmottagning
FÖRTYDLIGANDE
Se kapitel 2, Informationsöverföring,
sid 19.
När en boende i särskilt boende för äldre lämnar boendeenheten för färd till akutmottagning eller inskrivning i slutenvård ska kommunen tillse att följande information
medföljer den boende till akutmottagning/slutenvården:
• Patientens status, aktuella insatser och hjälpmedel.
• Information om ansvarig sjuksköterska, inremitterande läkare och gärna patientansvarig läkare och kontaktväg.
• Namn på biståndshandläggare och kontaktväg.
• Aktuell läkemedelslista och aktuella recept.
• Uppgifter om närstående.
• Patienten ska förses med ID-band alternativt ska legitimation skickas med.
4. Inskrivningsmeddelande
Inskrivningsmeddelande ska endast lämnas för patienter där nya eller fortsatta insatser bedöms bli aktuella efter slutenvården hos någon av huvudmännen.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 3, Inskrivningsmeddelande,
sid 20.
När en patient skrivs in i sluten vård eller så snart det blir känt att det finns ett behov
av vård eller omsorg efter utskrivning från slutenvården ansvarar behandlande läkare för att ett inskrivningsmeddelande skickas till den öppna hälso- och sjukvården
och/eller kommun.
Meddelandet skickas så snart som möjligt, senast dagen efter inskrivning till berörda
enheter.
5. Samordnad vårdplanering
En samordnad vårdplanering ska alltid ske för patienter där behov finns av nya eller
fortsatta insatser efter slutenvården vilket innebär att:
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 4, Samordnad
vård- och omsorgsplanering, sid 20.
• patientens behov inte är kända sedan tidigare av socialtjänsten.
• patienten bedöms vara i behov av förändrade eller omfattande omvårdnads-/hälso
och sjukvårdsinsatser.
Patient och närståendes behov av att diskutera medicinska frågor i samband med utskrivning från slutenvård ska beaktas innan vårdplaneringsmötet.
VERSION 150902 |
4
5.1 Kallelse till och medverkande i samordnad vårdplanering
När den behandlande läkaren inom slutenvården bedömer att en patient efter sjukhusvistelsen behöver fortsatt vård och/eller omsorg från kommunen ska samordnad
vårdplanering genomföras där personal med rätt kompetens deltar och en vårdplan
upprättas. Kallelsen sker i samråd med patienten och närstående.
Det är den behandlande läkaren i slutenvården som ansvarar för att kallelse till vårdplanering sker., när förutsättningar för sådan föreligger.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 4.1 Kallelse
till möte om samordnad vård- och
omsorgsplanering,
sid 20.
Slutenvården ska vid kallelsen kunna lämna underlag om patienten inför vårdplaneringsmötet. Kallelse till vårdplanering ska ske först när sådant underlag är sammanställt och när det inte finns pågående remisser till annan vårdform.
Vårdplaneringen ska ske i samverkan mellan berörda enheter inom kommunen och
landstinget och tillsammans med patienten och om möjligt dennes närstående.
Kallelse till vårdplanering skickas till kommunen. Det ska särskilt anges om öppenvårdens insatser inte bedöms behövas. Landstingets öppna hälso- och sjukvård kallas
i de fall behandlande läkare inom slutenvården bedömer att behov finns av dess insatser i anslutning till utskrivning från den slutna vården.
I det fall patient bor i särskilt boende för äldre ska kontakt tas med ansvarig läkare
och/eller sjuksköterska vid boendet.
Kallelse till vårdplanering ska i första hand ske genom IT- stödet WebCare. Saknar
någon av parterna detta ska det ske genom pappersfax. Om inte annat överenskommes ska vårdplanering påbörjas senast dagen efter det att kallelsen till samordnad
vårdplanering mottagits.
5.2 Vårdplan
Det är den behandlande läkaren i sluten vård som ansvar för att en vårdplan upprättas. Vårdplan kan upprättas även om patienten inte är utskrivningsklar. Upprättad
vårdplan avser den handling som ger en samlad bild av patientens funktionsstatus
och behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning samt vem som är ansvarig för
respektive insats.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 5, Samordnad planering vid
utskrivning, sid 21.
Vårdplan ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) innehålla:
1. medicinska åtgärder och andra behandlingar,
2.aktuella läkemedelsförskrivningar,
3.tillhandahållna eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller förbrukningsartiklar,
4.allmän och specifik omvårdnad,
5.omsorg, stöd och service,
6.rehabilitering och habilitering.
Av vårdplanen ska det även framgå;
1. namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen,
2.vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård
alternativt egenvård och vem som ska vidta respektive åtgärd,
3.namnet på den eller de läkare i primärvården och i den slutna vården som har det
fortsatta ansvaret för vården och behandlingen av patienten,
VERSION 150902 |
5
4.om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte,
5. om närstående har medverkat i vårdplaneringen eller inte, och
6. målsättningen med insatserna samt hur och när dessa ska följas upp
I de fall där det är aktuellt med utbildning och handledning till kommunal personal
ska landstingets ansvar för utbildning och handledning tydligt framgå i vårdplanen.
Förvaltningsrätten beslutar efter ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Till denna ansökan ska en samordnad vårdplan bifogas.
Om chefsöverläkaren efter samråd med socialtjänsten, bedömer att patienten inte behöver några insatser från socialtjänsten eller om patienten inte önskar sådana insatser
ska detta framgå av den samordnade vårdplanen.
Vårdplanens innehåll när det gäller tvångsvårdade patienter regleras i Lag (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas i vårdplanen om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har
en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom
eller skada eller är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt
bor tillsammans med oväntat avlider. 2 kap 7 § Socialtjänstlagen(2001:453, i ändrad
lydelse enligt Lag 2009:981).
5.2.1 Justering av vårdplan
En vårdplan är upprättad när den har justerats av samtliga ansvariga enheter.
Genom justeringen tar företrädare för sina verksamheter ansvar för sina insatser.
Vårdplanen kan inom landstingets verksamheter justeras av läkare, sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan utsedd företrädare för berörd enhet. Vårdplanen ska inom kommunerna justeras av biståndsbedömare.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 5.3, Justering
av samordnad plan
vid utskrivning,
sid 22.
Biståndsbedömarens justering gäller enbart för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
och inte för de medicinska insatserna. Kan vårdplan inte justeras ska slutenvården
snarast kontaktas – om möjligt senast inom 24 timmar – för att åtgärda den uppkomna situationen.
Vid särskilt boende för äldre har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård med undantag för läkarinsatser som är landstingets ansvar, varför kommunens hälso- och
sjukvårdsansvariga kan konsulteras före justering. Vid utskrivning från slutenvård
till särskilt boende, både vid nyinflyttning och för återgång till särskilt boende svarar
enbart kommunen och slutenvård för justering av vårdplan.
VERSION 150902 |
6
6. Utskrivningsklar patient
Det är den behandlande läkaren i sluten vård som avgör om en patient är utskrivningsklar.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 6, Utskrivningsklar patient,
sid 22.
I samband med att patienten lämnar slutenvården ska utskrivningsinformation ”Trygghetskvitto” - tillsammans med läkemedelslista och läkemedelsberättelse överlämnas till patienten, se punkt 8. I de fall där denna information även kan sändas
elektroniskt till kommun och annan offentligt finansierad verksamhet inom hälsooch sjukvården i landstinget ska så ske.
Vidare ska behandlande läkare i sluten vården i samband med att patienten är utskrivningsklar vara förvissad om att mottagande enhet har bekräftat mottagandet av
patienten genom att en justering av vårdplanen är gjord, se punkt 5.2.1 och punkt 7.
6.1 Förändrat hälsotillstånd hos utskrivningsklar patient
Förändras tillståndet hos en utskrivningsklar patient så att behandlande läkare inom
slutenvården bedömer att patienten inte längre är utskrivningsklar ska läkaren meddela berörda enheter genom att återta ”utskrivningsklar”.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 6.2, Återtagande av utskrivningsklar patient,
sid 22.
I de fall förändringen är så stor eller att patienten ansöker om ny eller förändrad kommunal insats så att den justerade vårdplanen påverkas ska nytt vårdplaneringsmöte
ske och ny vårdplan upprättas. Det är den behandlande läkaren i slutenvården som
ansvarar för att ny vårdplan ska upprättas.
Om patienten avlidit ska kontakt snarast tas med mottagande enhet för att meddela
avbruten vårdplanering och detta ska också anges i utskrivningsmeddelandet.
6.2 Utskrivningsklar patient inom psykiatrisk tvångsvård
Läkare eller förvaltningsrätt beslutar om slutenvården kan avslutas eller om vården
kan övergå till öppenvård med tvång. Chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning
där patienten är inskriven ansvarar också för uppföljningen av den samordnade vårdplaneringen som krävs vid öppen psykiatrisk tvångsvård
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 6.1, Utskrivningsklar patient
inom psykiatrisk
tvångsvård, sid 22.
För patient som vårdas i öppen tvångsvård ska chefsöverläkaren ha en sådan kontakt
med berörda instanser inom den öppna hälso- och sjukvården och kommunen avseende patientens situation så att chefsöverläkaren fortlöpande kan pröva fråga om återintagning till sluten vård. Vidare ska löpande prövas om vårdens upphörande. Kommunen ska därför skriftligen rapportera till chefsöverläkaren eller av denne utsedd om
patientens följsamhet till de icke-medicinska villkoren i den samordnade vårdplanen.
Inga tvångsåtgärder med stöd av LPT eller LRV är tillåtna under öppenvård med
tvång. Om tvångsåtgärder behövs krävs beslut av förvaltningsrätt, eller chefsöverläkare om återintagning till vårdinrättningen. Samverkansparterna bör följa upp orsakerna till sådana oplanerade återintagningar i syfte att anpassa insatserna i följande
öppenvårdsepisod.
VERSION 150902 |
7
7. Utskrivningsmeddelande
De enheter som är ansvariga för insatser enligt den samordnade vårdplaneringen ska
senast vardagen före det att en patient beräknas skrivas ut få ett meddelande från
behandlande läkare inom den slutna vården.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 7, Utskrivningsmeddelande,
sid 23.
Utskrivningsmeddelandet ska innehålla:
1. patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress, och
2. information om när patienten beräknas skrivas ut
Är folkbokföringsadressen inte är densamma som vistelseadressen ska bägge adresserna anges i utskrivningsmeddelandet.
Behandlande läkare ansvarar för att tillgängliggöra utskrivningsmeddelande via WebCare eller fax hos de enheter som är ansvariga för fortsatta insatser enligt den justerade vårdplanen senast klockan 12.00 vardagen före planerad utskrivning.
Denna framförhållning möjliggör att all information som ska följa patienten är klar
vid utskrivning.
8. Utskrivningsinformation
– ”Trygghetskvitto”
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 8, Utskrivningsinformation,
sid 23.
Information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst ska senast
samma dag som patienten skrivs ut överföras från slutenvården till de enheter som är
ansvariga för fortsatta insatser. Informationen ska medfölja patient som är i behov av
fortsatt vård inom kommun och/eller landstinget öppna hälso- och sjukvård.
Behandlande läkare ansvarar för att informationen –Trygghetskvittot- överlämnas
till patienten vid utskrivning från sluten vården. Det ska framgå i såväl journal som
trygghetskvittot att läkemedelslista och läkemedelsberättelse har överlämnats till
patienten.
Informationen ska innehålla dels vårdplanen och där så är relevant för patientens
vård och omsorg uppgifter om:
1. inskrivningsorsak och hälso- och funktionstillståndet vid inskrivningen,
2. läkemedelslista och läkemedelsberättelse
3. vilka som varit ansvariga för patientens vård, behandling och rehabilitering
inom sluten vård
4. i utskrivningsinformationen ska det framgå vem som är ansvarig läkare i
öppenvården
5. patientens aktuella hälso- och funktionstillstånd,
6. patientens upplevda hälsotillstånd,
7. riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd,
8. patientens arbetsförmåga,
9. närstående, förvaltare eller god man
10. andra kontinuerliga läkarkontakter
11. ansvarig biståndshandläggare
12. sammanfattning av genomförd vård, behandling och rehabilitering.
VERSION 150902 |
8
8.1 Trygghetskvitto
Samma information som finns i utskrivningsinformation, se punkt 8, ska också medfölja patienten och kallas då Trygghetskvitto, se bilaga 1. Syftet med trygghetskvittot
är att den enskilde ska finna information om vart och till vem han/hon ska vända sig
till om behov finns.
9. Kommunernas betalningsansvar
En kommun har betalningsansvar för patienter i slutenvård som är utskrivningsklara
när en vårdplan är upprättad, se 5.2.1.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 8.1, Trygghetskvitto, sid 24.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 14, Kommunernas betalningsansvar, sid 26.
Medverkar inte en kommun vid upprättandet av en vårdplan inträder ändå kommunens betalningsansvar enligt 11 § om den utskrivningsklara patienten stannar kvar
inom landstingets slutna hälso- och sjukvård.
Kan de insatser som landstinget ansvarar för enligt 10 d § inte utföras, inträder inte
något betalningsansvar för kommunen det vill säga att vårdplan ska innehålla uppgift
om det bedömda behovet av insatser enligt 10 b § samt vilken enhet som är ansvarig
för respektive insats.
9.1 Somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård
Kommunens betalningsansvar för en patient inom den somatiska akutsjukvården och
den geriatriska slutenvården regleras i 3 § och 11 § i Lag om kommunernas betalningsansvar;
Betalningsansvaret inträder dock tidigast den dag personen skrivs in vid inrättningen.
Betalningsansvaret inträder tidigast från och med:
• fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det
att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering. Lag (2003:193 11 §) förutsatt
att kallelsen har mottagits före klockan 16.00 denna dag
• betalningsansvaret kan infalla först dagen efter att kommunen mottagit utskrivningsmeddelande och vårdplanen är upprättad.
• Kommunen har fem betalningsfria vardagar innan betalningsansvaret inträder. Betalningsansvar kan inträda på samtliga årets dagar. När betalningsansvaret inträtt
omfattar det alla kalenderdagar. Exempel är att när kommunen har mottagit kallelse till vårdplanering innan klockan 16.00 en onsdag inträder betalningsansvaret
vid en normalvecka tidigast påföljande veckas torsdag, se bilaga 2.
Tidpunkten när kommun mottagit kallelsen är avgörande för beräkningen av när betalningsansvaret ska börja gälla. Det är därför nödvändigt att tidpunkterna för överföring och mottagande av dokumentation registreras.
En kommun har inte betalningsansvar för patienter i sluten vård i de fall som:
• patientens hälsotillstånd förändras så att denne blir kvar på sjukhuset efter att
vårdplanering skett, se punkt 6.1,
• patienten inte har samtyckt till samordnad vårdplanering,
• patienten inte har ansökt om kommunala insatser,
• landstinget inte kan uppfylla sitt åtagande enligt justerad vårdplan,
se punkt 5.2 och 5.2.1.
VERSION 150902 |
9
9.2 Psykiatrisk vård
För psykiatrisk vård inträder kommunens betalningsansvar tidigast trettio vardagar
(lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade), efter det att kommunen
mottagit kallelsen till vårdplanering förutsatt att kallelsen mottagits före klockan
16.00 denna dag.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 14.1, Psykiatrisk vård, sid 27.
Betalningsansvarslagen gäller även när det gäller patient i öppen psykiatrisk och
rättspsykiatrisk tvångsvård. Det innebär att kommunen har betalningsansvaret för
patienter vid enheter för psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård, när en patient är utskrivningsklar och en samordnad vårdplan har upprättats.
Kommunens betalningsansvar börjar gälla tidigast trettio vardagar efter det att kommunen har tagit emot kallelsen till vårdplanering.
Vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård som beslutats av
domstol inträder kommunens betalningsansvar när domstol har fattat beslut om detta.
Chefsöverläkaren ska omedelbart meddela berörda samverkansparter domstolens
utslag.
10. Informationsöverföring – WebCare
Genom ett separat WebCare avtal regleras tillhandahållande, användande, förvaltande och finansiering av WebCare. Stockholms läns landsting är systemägare för WebCare. Förvaltningsorganisationen har ett systemägarråd som är partsammansatt av
Stockholms läns landsting och representanter för berörda kommuner med flera.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 10, Informationsöverföring
– det gemensamma
IT-verktyget, sid 25.
WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering
mellan sluten vård, öppenvård och kommuner inom Stockholms län. I WebCare finns
information om vilken huvudman som för tillfället har vårdansvaret för patient. Detta
stöd kan ytterligare öka patientsäkerheten vid utskrivning från sluten vården.
Den information som WebCare kan generera kring att månatligen kunna följa antalet
utskrivningsklara inom sluten vård och antalet dygn med betalningsansvar per kommun och stadsdel ska tillhandahållas vid anfordran.
11. Permission
Om en patient har permission från sluten vård och insatser krävs under den tiden ska
överenskommelse och planering göras tillsammans med öppen hälso- och sjukvård
och/eller kommun i god tid före permissionen. Nödvändiga förbrukningsartiklar och
mediciner ska medfölja patienten.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 5.4, Permission, sid 22.
Kommunen ska bedöma patienters rätt till insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS
på samma sätt, oberoende om patienten får vård enligt tvångslagstiftning eller enligt
HSL.
VERSION 150902 |
10
12. Planering inför storhelger och semestrar
Verksamhetsansvariga har ett gemensamt ansvar för att i god tid innan storhelg och
semestrar informera aktuella samverkansparter kring helg- och semesterperiodens
planeringsförutsättningar i syfte att säkerställa att patienten erhåller ett säkert, tryggt
och effektivt omhändertagande.
13. Läkemedel
I enlighet med SOSFS 2000:1 ”Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården” ska
bland annat vårdgivaren ge skriftliga direktiv och säkerställa att kvalitetssystemen
innehåller rutiner för läkemedelshantering.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 11, Planering
inför storhelger och
semester, sid 25.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 9, Läkemedel, sid 24.
Enligt SOSFS (2009:6) Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärda kan utföras som egenvård, ska den som förskriver läkemedel vid förskrivningstillfället ta
ställning till om patienten själv kan hantera sina läkemedel (egenvård). Förskrivarens
bedömning ska dokumenteras i patientjournalen och kommuniceras med mottagande
enhet. Rutinerna för läkemedelshantering ska ingå enligt ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12), samt (SOSFS 2006:11)
om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
I landstingets regler vid läkemedelsförskrivning i verkställighetsbeslut HSD 1044 och
i geriatrikavtal 2010/2011 anges bland annat att utskrivande läkare ska säkerställa att
patient efter utskrivning har tillgång till samtliga läkemedel som patienten behöver.
Vid tidsbegränsad läkemedelsbehandling kortare än tre månader ska den förskrivna
läkemedelsmängden täcka hela den planerade behandlingsperioden. Vid planerad
behandling mer än tre månader förskrivs läkemedel för tre månader.
Förskrivna läkemedel ska medfölja patienten så att det täcker behovet tills dess att
läkare vid särskilt boende har tagit del av aktuell läkemedelsordination för att kunna
fullfölja behandlingen.
13.1 Läkemedelslista och läkemedelsberättelse
I Trygghetskvittot ska vid informationsöverföringen medfölja en läkemedelsberättelse
som följer Socialstyrelsens instruktion för säkrare rutiner för läkemedelshantering.
FÖRTYDLIGANDE
Se kap 9.1, Läkemedelsberättelse och
läkemedelslista,
sid 24.
”Läkemedelsberättelsen är ett enkelt redskap för att minska överföringsfel av läkemedel för patienter som går från sjukhusvård till annan vårdform.
Av läkemedelsberättelsen ska framgå vilka förändringar som har gjorts i patientens
läkemedelsbehandling under vårdtiden och orsaken till ändringarna. Läkemedelsberättelsen ges till patienten och skickas också till nästa vårdgivare, exempelvis kommunen eller primärvården”.
En läkemedelsberättelse ska i enlighet med Socialstyrelsens instruktioner innehålla:
• En kort beskrivning av inläggningsorsak, vad som gjorts och vad som planeras
• Vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför
• En läkemedelslista med information om preparat, dosering, verkan och speciella
anmärkningar.
VERSION 150902 |
11
14. Uppföljning
Erfarenheterna av denna överenskommelse och dess rutiner ska följas upp årligen av
KSL och Stockholms läns landsting. Avvikelserapportering ska ske enligt lokala avvikelse-hanteringsrutiner.
15. Revidering
Revidering, och kontinuerlig uppdatering utifrån gällande författningar och lagstiftning, av denna överenskommelse för in- och utskrivning av patienter i sluten vård,
sker i samråd med KSL och SLL.
16. Uppsägning och omförhandling
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om sex (6) månader.
Omförhandling av överenskommelsen ska ske om någon part så begär.
***
Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit
varsitt.
DatumDatum
Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsnämnden
…………………………………… För…………………………………. kommun
i Stockholms län
…………………………………………………
VERSION 150902 |
12
Referenser
1.
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
2.
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
3.
Socialtjänstlagen, ändring, (SFS 2009:981)
4.
Lag (SFS 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
5.
Lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
6.
Sekretesslagen (1980:100)
7.
Lag (SFS 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
8.
Lag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)
9.
Lag om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129)
10. Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1)
11.
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12)
12. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)
13. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11)
14. Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10)
15. Ändring av föreskrifter för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20)
16. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)
17.
Ändring i föreskrifter och allmänna råd för läkemedel (SOSFS 2009:14)
18. Offentlighet och sekretesslag (SFS 2009:400)
19. Patientdatalagen (SFS 2008:355)
20. Regler för läkemedelsförskrivning med anledning av kostnadsansvar för läkemedel i öppenvård (SLL)
21. Riktlinjer för dosförpackade läkemedel i Stockholms län
22.www.uppdragsguiden.sll.se
23. Fast vårdkontakt som är legitimerad läkare vid livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7)
VERSION 150902 |
13
Bilaga 1
Utskrivningsinformation – Trygghetskvitto - i WebCare
Text i Utskrivningsmeddelandet
Text i Utskrivnings-meddelandet
Utskrivningsmeddelande
Kommentar/ förtydligande
(ej med i utskriften)
Obligatorisk rubrik.
Inrättning
Södersjukhuset AB Avd 23, Sektionen för Endokrinologi, Internmedicin, Södersjukhuset AB
Obligatorisk uppgift.
Den avdelning där patienten vårdats för den vårdtid som utskrivningsmeddelandet gäller.
Vårdtid
2008-09-05 t.o.m. 2008-09-18
Obligatoriska uppgifter.
Inskrivningsdatum anges på inskrivningssidan.
Utskrivningsdatum anges på utskrivningssidan.
Ansvarig läkare
Telefonnummer
Dr Svensson
Obligatoriskt fält.
Det som skrivits in av SV på Utskrivningssidan i fältet för underskrift.
Ansvarig kontaktsjuksköterska
Telefonnummer
Personuppgifter
Ej obligatorisk uppgift
personnummer
Obligatorisk uppgift
namn
Obligatorisk uppgift
adress
Obligatorisk uppgift
postnummer och postadress
Obligatorisk uppgift
Sammanfattning, diagnos, behandling
Obligatorisk rubrik.
Patienten har vårdats för lunginflammation med antibiotika.
Obligatoriskt fält.
Detta är det SV skrivit in på Utskrivningssidan i fältet ”Sammanfattning, diagnos, behandling”.
Behöver hjälp med
Ej obligatorisk rubrik.
Visas endast om SV valt innehåll i
ADL-status (på Utskrivningssidan)
som patienten behöver hjälp med.
Toalettbesök
Förflyttning
Kontinens
Födointag
Medicinering
APO-dos
Ej obligatoriskt val.
Endast de ADL-status patienten
behöver hjälp med. (I detta exempel är samtliga med.)
APO-dos finns med om det är
ikryssat på sidan.
Kvarvarande medicinska och omvårdnadsbehov
Obligatorisk rubrik.
Vi bedömer att patienten behöver hjälp med dosett. Samt omläggning
av bensår på vä fot.
Obligatoriskt fält.
Denna information kommer ifrån
SOVP-sidan. Det SV har skrivit i
fältet ”Kvarvarande medicinska/
omvårdnadsbehov”.
Kvarvarande behov av rehabilitering
Ej obligatorisk rubrik.
Visas endast om nedanstående
information finns.
Sjukgymnastik för att stärka muskulaturen i vänster ben.
Ej obligatoriskt fält.
SV har angivit ”Kvarvarande behov av rehabilitering” på SOVP-sidan.
Överenskomna insatser från kommun, enligt HSL och SoL
Obligatorisk rubrik.
Efter vårt telefonsamtal med slutenvården har vi beslutat att göra ett
hembesök hos patienten efter utskrivningen för att se över hjälpbehovet.
Ej obligatoriskt fält.
Det fält på SOVP-sidan där
kommunen dokumenterar sina
insatser.
VERSION 150902 |
14
Ansvarig biståndshandläggare
Telefonnummer
Obligatorisk rubrik.
Maria Johansson
Namnet på den inloggade biståndshandläggare som sparat
information för kommunens räkning på Inskriven-sidan är förifyllt
i fältet. Den inloggade biståndshandläggaren kan ange ett annat
namn här om så önskas.
Överenskomna insatser från primärvård/annan utförare
Obligatorisk rubrik.
Skrivs ut även om information från
primärvård/annan utförare saknas.
Insatser från primärvården
Ej obligatorisk rubrik.
Visas endast om PV skrivit något
i ”Primärvård”-fältet på SOVP-sidan.
Vi fortsätter med såromläggningarna som tidigare. Påbörjar dosettdelning en gång i veckan.
Ej obligatoriskt fält.
Innehåller den information PV
skrivit in i ”Primärvård”-fältet på
SOVP-sidan.
Ansvarig distriktssköterska
Telefonnummer
Ej obligatorisk rubrik.
Lars-Åke Danielsson
Namnet på den inloggade DSK
som skriver in PV´s information på
inskrivensidan är förifyllt på sidan.
Denna person kan dock ange ett
annat namn i detta fält om så
önskas
Insatser från annan utförare
Ej obligatorisk rubrik.
Finns endast om nedanstående
är ifyllt.
Lena, arbetsterapeut, kommer kontakta patienten för att se över ev
behov av hjälpmedel i hemmet.
Ej obligatoriskt fält.
Ett fält på SOVP-sidan där ”annan
utförare” hos PV kan fylla i information.
Dock är det oklart om/hur detta
fält används idagsläget.
Insatser paramedicinsk rehabilitering
Ej obligatorisk rubrik.
Finns endast om nedanstående
är ifyllt.
Vår sjukgymnast kontaktar patienten.
Ej obligatoriskt fält.
Information sparad av PV på
SOVP-sidan i fältet ”Rehabilitering”.
Fortsatt kontakt med primärvården
Obligatorisk rubrik.
Patienten bör kallas inom en vecka
Obligatoriskt val (”Återbesök i
primärården”) för SV på Utskrivningssidan. Den text som visas i
utskrivningsmeddelandet beror på
vilket val SV gjort.
Utskrivning till
Obligatorisk rubrik.
Hemmet
Obligatoriskt val (”Utskrives till”)
för SV på Utskrivningssidan. Det
val SV gjort visas här.
Hemkomstplanering
Obligatorisk rubrik.
Finns även om nedanstående ej
är ifyllt.
Patienten får skjuts hem av sin son. Distriktssköterskan är meddelad om
hemgången och kommer att kontakta patienten för dosettdelning och
såromläggning.
Biståndshandläggaren hör av sig till patienten för att boka tid för hembesök.
Obligatoriskt fält ”Hemkomstplanering” på Utskrivningssidan.
VERSION 150902 |
15
Bilaga 2
När inträder betalningsansvar?
För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder
betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen.
Betalningsansvar kan inträda på samtliga årets dagar. När betalningsansvaret inträtt
omfattar det alla kalenderdagar.
Kommunen ska ha mottagit kallelsen senast klockan 16.00.
Den dag kallelse mottagits, innan klockan 16.00, räknas som dag 0. Har kallelsen
mottagits efter klockan 16.00 räknas nästkommande vardag som dag 0.
År 2010-2011
Exempel
Kallelse mottagen
Betalningsansvar
inträder
Förklaring
1
Fredag 9 april, 2010
kl. 14.00
Lördag 17 april
10 och 11 april (lördag och söndag) räknas
bort. 12 – 16 april (måndag – fredag) är vardagarna 1, 2, 3, 4 och 5. Betalningsansvar inträder således den 17 april (lördag)
2
Fredag 9 april, 2010
kl. 17.30
Tisdag 20 april
13 april (tisdag) blir vardag 1 eftersom kallelsen
är mottagen efter kl. 16.00. 12 april (måndag)
är således dag 0. 14 – 16 april (onsdag – fredag) är vardag 2, 3 och 4. 17 och 18 april (lördag och söndag) räknas bort. 19 april (måndag)
är vardag 5. Betalningsansvar inträder således
20 april (tisdag)
3
Påsk
Måndag 29 mars, 2010
kl. 15.00
Torsdag 8 april
30 mars – 1 april (tisdag – torsdag) blir vardagarna 1, 2 och 3. Datum 2 – 5 april räknas bort
eftersom de är röda dagar och lördag. 6 och 7
april (tisdag och onsdag) är vardagarna 4 och
5. Betalningsansvar inträder således den 8 april
(torsdag).
4
Onsdag 14 april, 2010
kl. 12.00
Torsdag 22 april
15 – 16 april blir vardagarna 1 och 2. 17 – 18
april (lördag och söndag) räknas bort. 19 – 21
april (måndag – onsdag) blir vardagarna 3 –
5. Betalningsansvar inträder således 22 april
(torsdag).
5
Jul och
nyår
Onsdag 22 december,
2010 kl. 14.30
Fredag 31 december
23 december (torsdag) är vardag 1. 24 – 26
december (fredag – söndag) räknas bort eftersom det är julafton och röda dagar. 27 – 30
december (måndag – torsdag) är vardagar 2, 3,
4 och 5. Betalningsansvar inträder således 31
december (fredag).
6
Jul och
nyår
Torsdag 23 december,
2010 kl. 15.00
Tisdag 4 januari
2011
27 – 30 december (måndag – torsdag) är vardagar 1, 2, 3 och 4. 24 – 26 december (fredag
– söndag) räknas bort eftersom det är julafton och röda dagar. 31 december – 2 januari
(fredag – söndag) räknas bort eftersom det är
nyårsafton och röda dagar. 3 januari (måndag)
är vardag 5. Betalningsansvar inträder således
4 januari 2011 (tisdag).
VERSION 150902 |
16
FÖRTYDLIGANDEN
VERSION 150902 |
17
2015-01-27
Arbetsgruppens (KSL/kommuner/SLL) förslag till ny överenskommelse.
OBS! Ej antagen.
1. Inledning
1.1. Bakgrund
Samverkansöverenskommelsen grundar sig i bestämmelser om samverkan vid in- och
utskrivning i sluten vården som finns i Betalningsansvarslagen och Socialstyrelsens
föreskrifter. Lagen om kommunernas betalningsansvar reglerar tidpunkt och förutsättningar för när kommunerna blir skyldiga att ersätta landstinget för utskrivningsklara patienter som har en upprättad samordnad plan vid utskrivning.
1.2. Målgrupp
Överenskommelsen gäller patienter oavsett ålder som är inskrivna i sluten vård och
som, i samband med utskrivning, är eller kan blir aktuella för insatser från enheter
inom öppna vården och/eller socialtjänsten – dvs. insatser från någon av:
• socialtjänst SoL, LSS, LVM, LVU *
• hälso- och sjukvård i kommunen
• all öppen vård på landstingets uppdrag
Notera att fr o m 2015-10-01 övergår ansvaret för sjuksköterskor vid LSS-boenden till
kommunen.
Följande ingår inte i målgruppen eller överenskommelsen:
• I de fall insats krävs från enbart landstingets öppenvård sker detta genom remitteringsrutiner och regleras i landstingets vårdavtal och omfattas inte av denna överenskommelse.
• Samordnad plan vid utskrivning är aktuell för den närmsta tiden efter utskrivning
från slutenvård. Därefter kan, vid behov, en Samordnad Individuell Plan, SIP , upprättas. Denna överenskommelse omfattar inte SIP.
Parterna i denna överenskommelse ansvarar för att de vårdgivare som arbetar på
uppdrag av Stockholms läns landsting och länets kommuner är införstådda i och följer intentionerna i denna överenskommelse.
1.3. Syfte
För att den enskilde ska kunna få det stöd som behövs i samband med utskrivning
från sluten vård är grunden en upprättad samordnad plan vid utskrivning och överföring av nödvändig information mellan vårdnivåerna.
* SoL = Socialtjänstlag (2001:453)
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
VERSION 150902 |
18
Genom dialog, där såväl den enskilde som företrädare för berörda enheter medverkar, ska gränsdragningskonflikter undvikas. Den enskildes inflytande samt en tydlig
målsättning och ansvarsfördelning utgör förutsättningar för att genomförandet ska
fungera och ge önskat resultat.
Informationsöverföringen ska bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde
och klargöra det samlade behovet av insatser samt vilken enhet som är ansvarig för
respektive insats.
1.4. Mål
Den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård och omsorg i samband med utskrivning från sluten vården och den närmsta tiden därefter.
1.5. Definitioner
Se bilaga 1.
Skrivningen ”vård- och/eller omsorg…” ska i denna process alltid tolkas så att omsorg
(dvs insats från kommunen) alltid ingår, men vård (dvs insats från öppen vård) inte
alltid ingår.
1.6. Lokala rutiner
Med denna överenskommelse som grund har varje enhet har ansvar för att upprätta
lokala rutiner för säker tillämpning av överenskommelsen och rutiner för att den enskilde ska få bästa möjliga omhändertagande.
En lokal överenskommen rutin kan med fördel ingå i kvalitetsledningssystemet.
2. Informationsöverföring
2.1. Informationsöverföring avseende särskilt boende (SoL)
som söker kontakt med sluten vården eller akutmottagning
När den enskilde i särskilt boende söker vård på akutmottagning eller skrivs in i sluten vård, ska kommunen se till att följande information följer med den enskilde till
akutmottagning/sluten vården:
• Patientens status, aktuella insatser och hjälpmedel.
• Kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska, inremitterande läkare och patientansvarig läkare samt biståndshandläggare.
• Aktuell läkemedelslista.
• Kontaktuppgifter till närstående.
• Beakta särskilt äldres behov.
Patienten ska kunna legitimera sig och/eller förses med ID-band.
VERSION 150902 |
19
3. Inskrivningsmeddelande
Om patienten, från överenskommelsens målgrupp, skrivits in i sluten vård och har
eller bedöms komma att vara i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och/eller vårdoch omsorgsinsatser från andra vård- och omsorgsgivare efter vårdtillfället, skall behandlande läkare besluta om att skicka ett inskrivningsmeddelande till öppen vården
och/eller socialtjänsten.
I det fall patienten inte lämnar samtycke ska inskrivningsmeddelandet skickas utan
att inskrivningsorsak anges.
Inskrivningsmeddelande ska sändas oavsett vårdtidens förväntade längd.
4. Samordnad vård- och omsorgsplanering
En samordnad vård- och omsorgsplanering ska alltid erbjudas den enskilde där behov
finns av nya eller förändrade vård- och omsorgsinsatser efter sluten vården.
Vård- och omsorgsplaneringen ska ske mellan ansvariga inom sluten vården, kommunen och vid behov öppen vård, tillsammans med patienten och om möjligt dennes
närstående.
4.1. Kallelse till möte om samordnad vård- och
omsorgplanering
• Det är den behandlande läkaren i sluten vården som fastställer när vård- och omsorgs-planeringen ska genomföras .
• Kallelsen görs efter samtycke från patienten.
• Behandlande läkare i sluten vården ansvarar för att kallelse till vård- och omsorgsplanering sker.
• Sluten vården ska vid kallelsetillfället lämna skriftligt underlag till kommunen om
patientens funktionsförmåga/or. Kallelsen till vård- och omsorgsplanering ska ske
först när sådant underlag är sammanställt och när det inte finns pågående remisser
till annan sluten vård, exempelvis geriatrik och specialiserad palliativ sluten vård.
• Kallelsen ställs till öppen vården om behov av närvaro föreligger.
• Om den enskilde bor i särskilt boende (SoL) och har förändrade behov, ska kontakt
tas med ansvarig läkare och/eller sjuksköterska vid boendet.
Kallelse till vård- och omsorgsplanering ska i första hand göras genom gemensamt ITstöd. Saknar någon av parterna detta ska det ske genom fax.
Om inte annat överenskommes mellan sluten vård och kommunen ska vård- och omsorgsplanering påbörjas senast dagen efter det att kallelsen mottagits. Som kallelsedag räknas vardag innan kl. 16.
De är faxets sändrapport som används som tidstämpeln för inkommen kallelse.
Avseende IT-stödet räknas kallelsen som inkommen med datum och tid från sändningstillfället.
Kallelsen ska bekräftas av mottagaren oavsett om den inkommit via IT-stöd eller fax.
VERSION 150902 |
20
5. Samordnad plan vid utskrivning
(dokumentet)
En upprättad samordnad plan vid utskrivning avser den handling som ger en samlad
bild av patientens funktionsstatus och behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning samt vem som är ansvarig för respektive insats.
En samordnad plan vid utskrivning kan upprättas även om patienten inte är utskrivningsklar.
En samordnad plan vid utskrivning ska i förekommande fall innehålla :
1. medicinska åtgärder och andra behandlingar,
2.aktuella läkemedelsförskrivningar,
3.tillhandahållna eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller förbrukningsartiklar,
4.allmän och specifik omvårdnad,
5.omsorg, stöd och service,
6.rehabilitering och habilitering
Av den samordnade planen vid utskrivning ska det även framgå;
1. namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen,
2.vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård
alternativt egenvård och vem som ska vidta respektive åtgärd,
3.namnet på den eller de läkare alternativt enhet som har det fortsatta ansvaret för
behandlingen av patienten, gäller såväl primärvård, specialistvård och/eller privata
läkarmottagningar
4.om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte,
5.om närstående har medverkat i vårdplaneringen eller inte, och
6.målsättningen med insatserna samt hur och när dessa ska följas upp
I de fall där det är aktuellt med utbildning och handledning till personal på uppdrag
av kommunen, ska landstinget ansvara för utbildning och handledning. Planen för
detta ska tydligt framgå i den samordnade planen vid utskrivning.
5.1. Psykiatrisk tvångsvård
Förvaltningsrätten beslutar efter slutenvårdens ansökan om öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. Till ansökan ska en samordnad plan
enligt LPT eller LRV bifogas. Det ska framgå om chefsöverläkaren, efter samråd med
socialtjänsten, bedömer att patienten inte behöver några insatser från socialtjänsten
eller om patienten inte önskar sådana insatser .
5.2. Barn som anhörig/närstående
Barns behov av information, råd, stöd och deltaktighet ska särskilt beaktas i en samordnad plan vid utskrivning, om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet
varaktigt bor tillsammans med
• har en psykisk sjukdom,
• en psykisk funktionsnedsättning,
• en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller
• är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel
VERSION 150902 |
21
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt
bor tillsammans med, avlider .
5.3. Justering av samordnad plan vid utskrivning
En samordnad plan vid utskrivning är upprättad när den har justerats av samtliga
ansvariga parter. Genom justeringen tar företrädare för respektive verksamhet ansvar
för sina insatser.
Kommunen meddelar sluten vården kontaktuppgifter samt vilken utförare den enskilde valt och i förekommande fall vilket särskilt boende som den enskilde flyttar till.
Kan den samordnade planen vid utskrivning inte justeras ska sluten vården snarast
kontaktas – om möjligt senast inom 24 timmar – för att åtgärda den uppkomna situationen.
Vid särskilt boende(SoL) har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård med undantag för läkarinsatser som är landstingets ansvar. Det är den läkare som patienten har
listat sig hos som ska bekräfta övertagandet av det medicinska ansvaret och som har
ansvaret tills patienten listat sig hos annan läkare, t ex vid ett särskilt boende, enligt
förfrågningsunderlag för husläkaruppdraget.
Eftersom de särskilda boendena inte har tillgång till IT-verktyget (WebCare) kan justering av samordnad plan vid utskrivning inte ske den vägen. Justering får i stället ske
via fax eller via krypterad mail med stark autentisering.
5.4. Permission
Om en patient har permission från sluten vården och insatser krävs under den tiden
ska överenskommelse och planering göras tillsammans med öppen vården och/eller
socialtjänsten i god tid före permissionen. Nödvändiga förbrukningsartiklar och mediciner ska medfölja patienten.
Kommunen ska bedöma patienters rätt till insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS
på samma sätt, oberoende om patienten får vård enligt tvångslagstiftning eller enligt
HSL.
6. Utskrivningsklar patient
Slutenvården avgör om en patient är utskrivningsklar, att han eller hon inte längre
bedöms behöva sluten hälso- och sjukvård.
I samband med att patienten är utskrivningsklar ska sluten vården förvissa sig om att
mottagande enhet/er har bekräftat mottagandet av patienten genom att den samordnade planen vid utskrivning är justerad.
6.1. Utskrivningsklar patient inom psykiatrisk tvångsvård
Chefsöverläkaren eller förvaltningsrätt beslutar om sluten vården kan övergå till öppen psykiatrisk tvångsvård.
6.2. Återtagande av utskrivningsklar patient
Återtagande görs om den behandlande läkaren, inom sluten vård, efter en ny bedömning, bedömer att patienten inte längre är utskrivningsklar.
VERSION 150902 |
22
Utskrivningsdatum kan ibland behöva flyttas fram om något i patientens hälsotillstånd förändrats.
• Om inga större förändringar i patientens hälso- och sjukdomstillstånd tillkommer
och upprättad samordnad plan vid utskrivning fortfarande gäller flyttas bara utskrivnings-datumet fram. (T.ex. patienten har blivit magsjuk.)
• När stora förändringar i patientens hälso- och sjukdomstillstånd tillkommer ska ny
kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering skickas och ny samordnad plan
vid utskrivning upprättas. (T.ex. patienten har brutit benet.) Det är således ett nytt
ärende och kommunen är betalningsansvarig efter 5 alternativt 30 dagar.
Om patienten avlidit ska kontakt snarast tas med mottagande enheter för att meddela
avbruten samordnad vård- och omsorgsplanering.
7. Utskrivningsmeddelande
Senast kl. 12.00 vardagen före planerad utskrivning skall sluten vården sända ett utskriftsmeddelande via gemensamt IT-stöd eller fax till berörda enheter inom öppen vården och/eller socialtjänsten, enligt den justerade samordnade planen vid utskrivning.
Sker utskrivning plötsligt på patientens initiativ meddelas berörda parter snarast möjligt.
Utskrivningsmeddelandet ska innehålla:
1. patientens namn, personnummer och folkbokföringsadress
2.information om när patienten beräknas skrivas ut
Är folkbokföringsadressen inte densamma som vistelseadressen ska bägge adresserna
anges i utskrivningsmeddelandet.
Utskriftsmeddelandet ska kvitteras av mottagaren vilket innebär att berörda enheter
har informerats.
8. Utskrivningsinformation
Informationen ska senast samma dag som patienten skrivs ut från sluten vården överföras till de enheter som är ansvariga för de fortsatta insatserna, enligt den upprättade samordnade planen vid utskrivning. Om informationen inte kan överföras elektroniskt måste sluten vården försäkra sig om att informationen kommer fram på annat
sätt i avvaktan på informations-överföring via NPÖ.
Utskriftsinformationen skall innehålla den samordnade planen vid utskrivning samt
där så är relevant för patientens vård och omsorg uppgifter om:
• Inskrivningsorsak och hälso- och funktionstillståndet vid inskrivningen,
• Läkemedelslista och läkemedelsberättelse
• Vilka som varit ansvariga för patientens vård, behandling och rehabilitering inom
sluten vård
• Vem som är ansvarig läkare i öppen vården
• Patientens aktuella hälso- och funktionstillstånd
• Patientens upplevda hälsotillstånd
• Riskbedömningar utifrån patientens hälsotillstånd
• Patientens arbetsförmåga
• Närstående, förvaltare eller god man
VERSION 150902 |
23
• Andra kontinuerliga läkarkontakter
• Ansvarig biståndshandläggare
• Sammanfattning av genomförd vård, behandling och rehabilitering
8.1. Trygghetskvitto
Trygghetskvittot är den enskildes samlade information om vårdtiden inom sluten vården och vart och till vem den enskilde ska vända sig till om behov finns efter utskrivningen.
Behandlande läkare i sluten vården ansvarar för att Trygghetskvittot överlämnas till
patienten om denne så önskar, i samband med att han/hon skrivs ut från sluten vården.
Trygghetskvittot skall innehålla den samordnade planen vid utskrivning samt övrig
relevant utskrivningsinformation enligt kapitel 9.
Exempel på ett trygghetskvitto, se bilaga 3.
9. Läkemedel
Avser Socialstyrelsens förordning om läkemedelshantering , om egenvårdsåtgärd ,
landstingets regler vid läkemedelsförskrivning.
Den som förskriver läkemedel ska vid förskrivningstillfället ta ställning till om patienten själv kan hantera sina läkemedel (egenvård). Förskrivarens bedömning ska
dokumenteras i patientjournalen och kommuniceras med mottagande enhet.
Den enskilde som vistats inom slutenvård och som överförs till annan vårdgivare
förses med läkemedel (ej bara recept) fram till dess att läkare vid aktuellt boende har
tagit del av aktuell läkemedelsordination för att kunna fullfölja behandlingen. Utskrivande läkare ska säkerställa att patient efter utskrivning har tillgång till samtliga
läkemedel som patienten behöver. Vid tidsbegränsad läkemedelsbehandling kortare
än tre månader ska den förskrivna läkemedels-mängden täcka hela den planerade behandlingsperioden. Vid planerad behandling mer än tre månader förskrivs läkemedel
för tre månader.
Ordinationsändringar ska dokumenteras i Pascal. Har patienten APO-dos och läkemedelsordinationen ändras ska akutbeställning göras. Se SLL:s riktlinjer för APOdos.
9.1. Läkemedelsberättelse och Läkemedelslista
En läkemedelsberättelse ges till patienten, som en del av Trygghetskvittot och skickas
också till nästa vårdgivare.
En läkemedelsberättelse ska innehålla uppgifter om:
• Vilka ordinationer som har ändrats
• Vilka andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen som har vidtagits
• Orsakerna till de vidtagna åtgärderna
• Målen för läkemedelsbehandlingen
• När en uppföljning av behandlingen ska göras och vilken vårdgivare eller vårdenhet
som ska ansvara för uppföljningen
• Läkemedelsberättelsen ska också innehålla en aktuell läkemedelslista.
VERSION 150902 |
24
10. Informationsöverföring – det gemensamma IT-verktyget
WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vård- och omsorgsplanering mellan sluten vård, öppen vård och kommuner inom Stockholms län. I
WebCare finns information om vilken huvudman som för tillfället har vård- och omsorgsansvaret för patienten.
Den information som WebCare kan generera kring att månatligen kunna följa antalet
utskrivningsklara inom sluten vård och antalet dygn med betalningsansvar per kommun och stadsdel ska tillhandahållas vid anfordran.
11. Planering för storhelger och semester
Verksamhetsansvariga har ett gemensamt ansvar för att i god tid innan storhelg och
semestrar informera aktuella samverkansparter kring helg- och semesterperiodens
planerings-förutsättningar i syfte att säkerställa att patienten erhåller ett säkert,
tryggt och effektivt omhändertagande.
12. Skyddade personuppgifter
Personer med skyddade personuppgifter kan inte hanteras
13. Säkerhet
13.1 Integritet, samtycke och sekretess
Vid inskrivning i sluten vård informeras kommunen via IT-verktyget (WebCare) om
detta. Kommunen bekräftar att informationen mottagits.
Vid kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering informeras den enskilde om
att landstinget kommer dela information med kommunen. Den enskilde tillfrågas om
samtycke till kallelse och informationsdelning. Om samtycke inte kan inhämtas på
grund av patientens tillstånd gör ansvarig läkare en menprövning. När och av vem
samtycke har inhämtats ska dokumenteras i journalen och i IT-stödet (WebCare).
Vid mötet om samordnad vård- och omsorgsplanering tillfrågas den enskilde av kommunens representant om samtycke avseende att kommunen delar information med
landstinget.
Den enskilda avgör om den vill ansöka om kommunala insatser. Detta innebär att den
enskilda kan säga nej till samordnad vård- och omsorgsplanering. Patienten skrivs ut
från sluten vården och tar eget ansvar.
När det gäller tvångsvård får information överföras mellan enheterna om det behövs
för att patienten ska få nödvändig vård eller behandling, eller något annat stöd som
krävs. Om den enskilda motsätter sig att uppgifter lämnas ut ska det i första hand respekteras. Om den enskilda inte kan ges nödvändig vård, behandling eller annat stöd
ska ställning tas till om uppgifterna kan lämnas utan samtycke.
I Betalningsansvarslagen anges: ”Sekretess hindrar inte att ett landsting till en komVERSION 150902 |
25
mun lämnar uppgift om namn, personnummer och folkbokföringsadress för enskilda
som avses i 10 a § och enskilda för vilka kommunen har betalningsansvar.” Personuppgifterna ska synas tydligt. Dessa uppgifter kan lämnas ut utan samtycke från de
enskilda med anledning av betalningsansvarslagen.
Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn,
person-nummer och folkbokföringsadress för patienter som avses i punkt 3.2 Inskrivningsmeddelande och för vilka kommunen har betalningsansvar.
13.2 Information om risker och avvikelser mellan parter/
verksamheter
För att trygga patientsäkerheten och att förhindra oönskade händelser ska enheterna
ha rutiner för att informera samverkansparter om avvikelser eller risker som uppstått
i samarbetet kring enskilda enligt denna överenskommelse. Denna överenskommelse
kräver att avvikelser ska förmedlas till rätt instans (se bilaga 6) och att de besvaras
inom skälig tid.
Avvikelser ska hanteras i kvalitetsledningssystem.
Komplettera med hur avvikelser hanteras mellan kommun och primärvård.
14. Kommunernas betalningsansvar
Information om kommunens betalningsansvar för en patient inom den somatiska
akutsjukvården och den geriatriska sluten vården.
Betalningsansvaret inträder tidigast från och med:
• fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter att
kommunen mottagit kallelsen till samordnad vård- och omsorgsplanering,
• för psykiatrisk vård inträder kommunens betalningsansvar tidigast 30 vardagar
(lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade), efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering förutsatt att kallelsen mottagits före
klockan 16:00 denna dag.
En kommun har betalningsansvar för enskild i sluten vård som är
• Utskrivningsklar, se avsnitt 7 och
• en samordnad plan vid utskrivning är upprättad, se avsnitt 6.3.
Medverkar inte en kommun vid upprättandet av en samordnad plan vid utskrivning
inträder ändå kommunens betalningsansvar om den utskrivningsklara patienten
stannar kvar inom sluten vård.
I vissa situationer inträder inte kommunens betalningsansvar, t.ex.
• om de insatser som landstinget ska ansvara för enligt samordnadplan vid utskrivning inte kan utföras,
• om behandlande läkare inom landstingets slutna hälso- och sjukvård inte ser till att
en samordnad plan vid utskrivning upprättas,
• om den enskilde förhindrar eller inte vill ha någon samordnad vård- och omsorgsplanering,
• om den enskilde inte ansöker om kommunala insatser,
• om den enskilde beviljats insatser av kommunen men är missnöjd med dessa och
väljer att tacka nej eller att vänta på ett annat alternativ, t.ex. ett annat boende, eller
VERSION 150902 |
26
• om den enskilde är på permission och fortfarande är i behov av tvångsvård. Patienter på permission är som tidigare redovisats inte utskrivningsklara.
Om den enskilde stannar kvar i slutenvården trots att ovanstående villkor är uppfyllda inträder kommunens betalningsansvar utifrån när kommunen mottagit kallelse till
samordnad vård- och omsorgsplanering.
Kallelsen har tagits emot samma dag om sändningstillfället i IT-stödet eller tidsstämpeln i faxets sändrapport är en vardag före kl 16:00.
Kallelsen har tagits emot nästkommande vardag om sändningstillfället är efter kl
16:00
Den dag som kallelsen tagits emot utgör dag Noll och nästföljande vardag (lördag,
midsommar-, jul- och nyårsafton oräknade) utgör dag Ett i beräkning av när betalningsskyldigheten börjar gälla.
När betalningsansvaret inträtt omfattar det alla kalenderdagar.
Kommunen ska ersätta den slutna vården med det belopp som anges i gällande förordning om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Se bilaga 2 för beräkning av dagar.
14.1. Psykiatrisk vård
Betalningsansvarslagen gäller även patient i öppen psykiatrisk och rättspsykiatrisk
tvångsvård och i de fall vården har beslutats av domstol, inträder kommunens betalningsansvar när domstol har fattat beslut om detta.
Chefsöverläkaren ska omedelbart meddela berörda samverkansparter domstolens
utslag.
15. Uppföljning
Se nu gällande överenskommelse.
16. Revidering
Se nu gällande överenskommelse.
17. Uppsägning och omförhandling
Se nu gällande överenskommelse.
VERSION 150902 |
27
18. Bilagor
1. Definitioner - Termer
2. Beräkning av dagar – (se bilaga 2 i den ursprugliga överenskommelsen)
3. Exempel på Trygghetskvitto
4.Processkartor
5. Förkortat ärende
VERSION 150902 |
28
Bilaga 1 – Termer
Term
Synonym
Socialstyrelsens termbank
anhörig
person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna
bedömning
åtgärd i form av ett omdöme grundat på
insamlad information
behandlande läkare
beslutsoförmögen
utan beslutsförmåga
(om provgivare:) som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att
fatta samtyckesbeslut
beslutsunderlag
skriftlig sammanställning av de uppgifter
som bedöms ha betydelse för ett beslut
brukare
(inom socialtjänst:) person som får, eller
som är föremål för en utredning om att få,
individuellt behovsprövade insatser från
socialtjänsten
funktionstillstånd
(rekommenderad)
hälsostillstånd
(avrådd)
tillstånd hos en persons kroppsfunktioner
och kroppsstrukturer samt förmåga till
aktivitet och delaktighet
god man
person som är utsedd att företräda en viss
person som på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande förhållande behöver hjälp med
att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom
eller sörja för sin person utan att dennes
rättshandlingsförmåga begränsas
hemsjukvård
hälso- och sjukvård när den ges i patients
bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden
huvudman
myndighet eller organisation som juridiskt
och ekonomiskt har ansvaret för viss
verksamhet
individuell plan enl
LSS
vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av
och tagits fram i samråd med den enskilde
som har beviljats insats enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
inskrivnings-meddelande
klient
intagningsmeddelande
skriftligt meddelande från sluten vård
om att en patient har skrivits in och kan
komma att behöva fortsatta insatser efter
utskrivningen
(inom socialtjänst:) brukare som delvis med
egen medverkan får stöd eller insats vid
regelbundet återkommande möten med
anställda inom socialtjänsten
menprövning
närstående
person som den enskilde anser sig ha en
nära relation till
Annan källa
Förslag
SLLs Regelverk för
rapportering av
vårdkontakter 2013
står om ”Självständig hälso- och
sjukvårdspersonal”:
... har självständigt
behandlingsansvar
och gör kvalificerad bedömning av
patientens vårdbehov
samt planerar och
genomför den vårdinsats som behövs.
Kommentar: Som ...
räknas även ...personal som på delegation
av verksamhetschef
uför vissa åtgärder
och har journalföringsansvar.
Läkare som har
självständigt
behandlingsansvar och bedömer
patientens
vårdbehov samt
planerar och
genomför den
vårdinsats som
behövs enl HSL.
Term
Synonym
Socialstyrelsens termbank
ordinärt boende
patient
Samordnad individuell plan
individuell plan
enligt SoL och
HSL Omfattas inte
av Överenskommelse mellan
Stockholms läns
landsting och
kommunerna
i Stockholms
län angående
samverkan vid inoch utskrivning i
sluten vård
vård och omsorgsplan som beskriver
insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård
och/eller socialtjänst för den enskilde och
som efter samordnad vård- och omsorgsplanering upprättats inför ansökan till
förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård
samordnad plan
vid utskrivning
(rekommenderad)
vård- och omsorgsplan som upprättats vid
utskrivning från sluten vård för att beskriva
den enskildes fortsatta behov av insatser/
åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller
socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering
vård- och omsorgsplan som upprättats vid
utskrivning från sluten vård för att beskriva
den enskildes fortsatta behov av insatser/
åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller
socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering
samtycke
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring
genom vilken en person som tillfrågats om
något, efter att ha fått information, godtar
det frågan gäller sluten vård (rekommenderas)
särskilt boende
(som insats)
särskilt boende för
äldre
hemmet
vård- och omsorgsplan som beskriver
insatser/åtgärder som den enskilde har
behov av från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst och som tagits fram genom
samordnad vård- och omsorgsplanering
samordnad plan vid
utskrivning
slutenvård
(tillåten)
Förslag
det som inte är särskilt
boende är ordinärt
boende
person som erhåller eller är registrerad för
att erhålla hälso- och sjukvård
Samordnad plan
enligt LPT och LRV
samordnad
vårdplan (avrådd)
Annan källa
Behöver utvecklas.
hälso- och sjukvård när den ges till patient
vars tillstånd kräver resurser som inte kan
tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård individuellt behovsprövat boende som ges
med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
äldreboende
”boende som tillhandahåller bostäder eller
platser för heldygnsvistelse tillsammans
med insatser i form av vård och omsorg för
äldre personer med behov av särskilt stöd.
FÖRSLAG:
Använd av tydlighetsskäl uttrycket
”insatsen särskilt boende” om det är
insatsen och inte boendet som avses.
Tidigare kallades särskilda boenden för
äldre t.ex. för ålderdomshem, servicehus,
Dessa benämningar avråder Socialstyrelsen
ifrån. Numera används ibland vård- och
omsorgsboende för detta begrepp, en
benämning som inte nämns i lagtext.
Ibland används benämningen gruppboende för boenden som riktar sig till ett
begränsat antal personer med demenssjukdomar.
trygghetsboende,
seniorboende m fl
Ej insatsbeslut. Primärvården ansvarig för
hälso- och sjukvårdsinsatser
Exempel på
benämningar
som förekommer
i avvikelser
Term
Synonym
Socialstyrelsens termbank
trygghetskvitto
Patientens information
om dennes behov av
hälso- och sjukvård
som ska medfölja
från slutenvården.
Behandlande läkare
ansvarar för att informationen. Det ska
framgå i såväl journal
som i trygghetskvittot
att läkemedelslista och
läkemedelsberättelse
har överlämnats till
patienten. (Trygghetskvittot motsvarar den
”Utskrivningsinformation”-som slutenvården ska använda
för att kommunicera
med primärvård/mottagande hälso- och
sjukvårdsverksamhet.)
Utskrivningsklar
patient
patient som av behandlande läkare inte
längre bedöms behöva sluten vård utskrivnings-meddelande
skriftligt meddelande om att en patient
planeras att skrivas ut
vård och omsorg
åtgärder och insatser till enskilda personer
gällande socialtjänst, stöd och service till
funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar
vårdenhet (rekommenderad)
sjukvårdsinrättning (avrådd)
vårdgivare
öppen vård
Annan källa
organisatorisk enhet som tillhandahåller
hälso- och sjukvård
statlig myndighet, landsting och kommun
i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget
eller kommunen har ansvar för (offentlig
vårdgivare) samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)
öppenvård
hälso- och sjukvård när den ges till patient
vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats
förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar
Förslag
Bilaga 2 – Beräkningar av dagar
När inträder betalningsansvar?
För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att
kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. Betalningsansvar kan inträda på samtliga årets
dagar. När betalningsansvaret inträtt omfattar det alla kalenderdagar.
Kommunen ska ha mottagit kallelsen senast klockan 16.00.
Den dag kallelse mottagits, innan klockan 16.00, räknas som dag 0. Har kallelsen mottagits efter
klockan 16.00 räknas nästkommande vardag som dag 0.
År 2010-2011
Exempel
Kallelse mottagen
Betalningsansvar
inträder
Förklaring
1
Fredag 9 april, 2010
kl. 14.00
Lördag 17 april
10 och 11 april (lördag och söndag) räknas
bort. 12 – 16 april (måndag – fredag) är vardagarna 1, 2, 3, 4 och 5. Betalningsansvar inträder således den 17 april (lördag)
2
Fredag 9 april, 2010
kl. 17.30
Tisdag 20 april
13 april (tisdag) blir vardag 1 eftersom kallelsen
är mottagen efter kl. 16.00. 12 april (måndag)
är således dag 0. 14 – 16 april (onsdag – fredag) är vardag 2, 3 och 4. 17 och 18 april (lördag och söndag) räknas bort. 19 april (måndag)
är vardag 5. Betalningsansvar inträder således
20 april (tisdag)
3
Påsk
Måndag 29 mars, 2010
kl. 15.00
Torsdag 8 april
30 mars – 1 april (tisdag – torsdag) blir vardagarna 1, 2 och 3. Datum 2 – 5 april räknas bort
eftersom de är röda dagar och lördag. 6 och 7
april (tisdag och onsdag) är vardagarna 4 och
5. Betalningsansvar inträder således den 8 april
(torsdag).
4
Onsdag 14 april, 2010
kl. 12.00
Torsdag 22 april
15 – 16 april blir vardagarna 1 och 2. 17 – 18
april (lördag och söndag) räknas bort. 19 – 21
april (måndag – onsdag) blir vardagarna 3 –
5. Betalningsansvar inträder således 22 april
(torsdag).
5
Jul och
nyår
Onsdag 22 december,
2010 kl. 14.30
Fredag 31 december
23 december (torsdag) är vardag 1. 24 – 26
december (fredag – söndag) räknas bort eftersom det är julafton och röda dagar. 27 – 30
december (måndag – torsdag) är vardagar 2, 3,
4 och 5. Betalningsansvar inträder således 31
december (fredag).
6
Jul och
nyår
Torsdag 23 december,
2010 kl. 15.00
Tisdag 4 januari
2011
27 – 30 december (måndag – torsdag) är vardagar 1, 2, 3 och 4. 24 – 26 december (fredag
– söndag) räknas bort eftersom det är julafton och röda dagar. 31 december – 2 januari
(fredag – söndag) räknas bort eftersom det är
nyårsafton och röda dagar. 3 januari (måndag)
är vardag 5. Betalningsansvar inträder således
4 januari 2011 (tisdag).
Bilaga 3 – Trygghetskvitto
Journal
Pascal
WebCare
Landstingets
öppenvård
Bistånds
handläggare
Behandlande
läkare
Slutenvård
Patient
Simbanemodell
Bedömning
oförändrad
eller nya
insatser
Inhämta
samtycke
menprövn.
Samtycke
Förkortat ärende
Prepared by using the Visuera Method. Copyright © 2001-2012 Visuera Integration AB. All Rights Reserved.
Beslut om
slutenvård
Undersökning
In och utskrivning slutenvård
Ja
samtycke
inskrivnings
meddelande
Eget flöde i
slutenvård
Eget flöde i
slutenvård
Vård och
Behandling
WebCare
Kvittens
Inskrivnings
meddelande
Ja
Nej
Kvittens
Inskrivnings
meddelande
Samtycke
Ja/Nej
Sida 2 (av 2)
Dokumentera
Avisering
utskrifts
meddelande
Skrivs ut
Dokumentera
Deltager
Utskrivning
Skrivs ut
Bill Heiding Kentor
Version 1.0
Utskriven
Bilaga 4 – Processer
VERSION 150902 |
34
VERSION 150902 |
35
Journal
Pascal
WebCare
Landstingets
öppenvård
Bistånds
handläggare
Behandlande
läkare
Slutenvård
Patient
Simbanemodell - NU-läge
Bedömning
av omsorg
och/eller
vård
Samtycke
inskrivnings
meddelande
Samtycke
Ja/ Nej
Ja
Nej
WebCare
Beslut
aktuellt
funktionstillstånd
Information
Inhämtar info
från personal
funktionstillstånd
Beslut
Eget flöde i
slutenvård
Nej
Skrivs ut
Beslut
med berörda
parter om
fortsatta hälso
och sjukvård
Eget flöde i
slutenvård
Vård och Behandling
Sida 2 (av 4)
Kvittens
Inskrivnings
meddelande
Kvittens
Inskrivnings
meddelande
Inhämta
samtycke
menprövn.
Samtycke
Samordnad vård och
omsorg
Prepared by using the Visuera Method. Copyright © 2001-2012 Visuera Integration AB. All Rights Reserved.
Beslut om
slutenvård
Undersökning
In och utskrivning slutenvård 1 av 3
Dokumentera
Samtycke
om kallelse
SVOOP
Samtycke
Samtycke
Ja/ Nej
Nej
Skrivs ut
Ja
Bill Heiding Kentor
Version 2.0
In och
utskrivning
slutenvård
2 av 3
Utskriven
VERSION 150902 |
36
Journal
WebCare
Landstingets
öppenvård
Bistånds
handläggare
Behandlande
läkare
Slutenvård
Patient
Simbanemodell - NU-läge
In och
utskrivning
slutenvård
1 av 3
Kallelse
Kvittera
Kvittera
Kallelse
SVOOP
Kallelse
In och utskrivning slutenvård 2 av 3
Deltager
Dokumentera
Deltager
Deltager
Genomför
samordnad vård
och omsorgs
planering
(SVOOP)
Deltager
Samordnad vård och
omsorg
Dokumentera
Underlag
plan
för justering
WebCare
Beslut om
insatser
SOL,
LSS
Ansöker
om insats
Sida 3 (av 4)
Plan klar
Upprättad
Samordnad
plan vid
utskrivning
In och
utskrivning
slutenvård
3 av 3
Prepared by using the Visuera Method. Copyright © 2001-2012 Visuera Integration AB. All Rights Reserved.
Justering
Justering
Justering
3
Justering
2
Justering
Deltager
Justering
1
Bill Heiding Kentor
Version 2.0
VERSION 150902 |
37
Journal
WebCare
Landstingets
öppenvård
Bistånds
handläggare
Behandlande
läkare
Slutenvård
Patient
Simbanemodell - NU-läge
In och utskrivning
slutenvård 2 av 3
Dokumentera
Deltager
Information
och
dokumentera
Avisering
utskrifts
meddelande
Samordnad vård och
omsorg
Bedömning
meddelande
utskrivning klar
In och utskrivning slutenvård 3 av 3
WebCare
Deltager
Revidera
funktionstillstånd
Dokumentera
Deltager
Utskrivning
Skrivs ut
Sida 4 (av 4)
Informera
Säkerställa
medicinskt
behov
Läk. lista
Läk. berättelse
Prepared by using the Visuera Method. Copyright © 2001-2012 Visuera Integration AB. All Rights Reserved.
Trygghets
kvitto
Trygghets
kvitto
Utskriven
Bill Heiding Kentor
Version 2.0
Bilaga 5 – Förkortat ärende
För att säkerställa att nästa vårdgivare får information även när en samordnad
vård- och omsorgsplanering inte är aktuell, finns funktionen förkortat ärende i
IT-verktyget. Den är till för att fullgöra informationsansvaret .
Målet är att sluten vård informerar kommunen och öppen vård att patienten
inkommit, men bedömningen är samtidigt att inga förändringar i vård- och
omsorgsbehovet förväntas i samband med utskrivning från sluten vård.
I vissa verksamheter används denna funktion för att förbättra kommunikationen
mellan sluten och öppen vård. För ytterligare information se www.vardgivarguiden.se,
sök Svea.
VERSION 150902 |
38