"Vad hände sen? - seminarium angående jämställdhet

"Vad hände sen? - seminarium angående jämställdhet
och jämlikhet i skolan, 22.10.2015 kl. 12.30 – 15.30 i Helsingfors
Palmenia bjuder in skolrepresentanter till ett uppföljningstillfälle i Ekvalitas regi för de skolor som under året 20142015 aktivt arbetat med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Seminariets målsättning är att erbjuda ett tillfälle för
kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande skolorna.
Målgrupp, tidpunkt och plats
Målgrupp: seminariets främsta målgrupp är de som
deltagit i våra tidigare urbildningar angående jämställdhet och mångfald i skolan. Dock är även övriga
välkomna att delta.
Tidpunkt: 22.10.2015 klockan 12.30-15.30
Plats: Palmenias utrymmen i centrala Helsingfors
Innehåll
Tillfället inleds med en 30min introduktion om vad som
är aktuellt just nu och den resterande tiden reserveras
för modererad diskussion och reflektion över egna
erfarenheter i jämställdhets- och jämlikhetsarbetet i
skolan utgående från följande teman; jämställdhet och
jämlikhetsplaner, arbete med normkritik i undervisningen samt sexuella trakasserier i värdegrundsarbetet.
Alla deltagare förväntas på förhand lämna in en kort
beskrivning av vad man vill dela med sig av och om
det är något konkret man önskar få stöd med. Den
korta beskrivningen skickas senast den 15.10.2015 till
[email protected] På basen av dessa förväntningar och
önskemål planerar Ekvalita träffen.
Utbildare
Ekvalitas skolteam Roh Petas och Ida Eriksson fungerar som utbildare. Även Malin Gustavsson, konsult i
jämställdhets- och mångfaldsfrågor, finns på plats
under tillfället.
Kostnader och anmälan
Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbildningen är gratis för deltagare från undervisningssektorn i fråga om innehåll. Eventuella resor, övernattningar och måltider måste var och en betala själv.
Anmäl dig på www.helsinki.fi/palmenia/svenska till
utbildningen. Anmälningstiden utgår 15/10 och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterligare information om utbildningen. Vänligen notera att anmälan är bindande. Ifall deltagarna annullerar sin plats
efter att anmälningstiden utgått, inte anländer till utbildningen eller avbryter den utan giltig orsak, faktureras 80 euro. Detta för att täcka interna omkostnader
och den finansiering som Palmenia går miste om från
Utbildningsstyrelsen.
Ytterligare information
Planerare Johanna Ekström-Partanen
[email protected]
tfn 050-318 5804
Sekreterare Helena Mikkola
[email protected]
tfn 050-415 0533