2015-07-09 Remissvar angående svenska läkaresällskapets

/('\
inspektionen för vård och omsorg
2015-07-09
Dnr 10.1-21518/2015
1(1)
Svenska Läkaresällskapet ­
Arbetsgruppen En Värdefull Vård
[email protected]
Generaldirektörens stab
Monica Axelsson
[email protected]
Angående rapport En Värdefull Vård
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tackar för möjligheten att se över
ovanstående rapport. Dock avstår IVO från att lämna synpunkter.
H~t? -!cl yf1l
Monica Axelss'on
Stabschef
Inspektionen för vård och omsorg
Box45184
104 30 Stockholm
/
Telefon 010-788 50 00
[email protected]
www.ivo.se
Org.nr 202100-6537