Angående frånvarorapportering

1 (1)
Utbildningsförvaltningen
Anders Ljungstedts Gymnasium
Angående frånvarorapportering - CSN
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på
Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om
följande.
Skolan använder datasystemet skola24 där du som vårdnadshavare har möjlighet att få
information kring ditt barns studier via e-post fram till det år barnet fyller 18.
Eleverna på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon.
Uppge: elevens personnummer. Ny anmälan måste göras varje dag.
Frånvaroanmälan görs via telefonnr 013 - 26 26 26.
Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer
frånvaro att registreras för nästkommande dag.
Det går att avbryta samtalet när som helst under frånvaroanmälan.
När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta. Lägger man på
luren innan dess så kommer anmälan att avbrytas.
Elever som går hem del av dag, ska fylla i blanketten för frånvaro del av dag som ska
skrivas på av mentor och sedan lämnas till mentor alternativt receptionen.
All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om eleven skolkar
mer än 6 timmar i månaden utslaget på minst 2 tillfällen per månad.
Om eleven ofta är sjuk måste han/hon lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om
eleven är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in
läkarintyg kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.
Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om eleven är ogiltigt frånvarande/
sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas från läkare. Om eleven har extra tillägg från CSN
dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Detta händer om man
har bidrag som t ex. bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från
försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den
”bonusmånad” som betalas ut i juni varje läsår.
Besöksadress: Anders Ljungstedts gata ,1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24 32 E-postadress: [email protected]
Fakturaadress: Linköpings kommun, Scanningscentralen 420 (ange A, B, C, D eller E), 581 81 Linköping