beskrivning av företagets kvalitetsverksamhet angående för tu

BESKRIVNING AV FÖRETAGETS
KVALITETSVERKSAMHET ANGÅENDE FÖR
TU-FÖRETAGSCERTIFIKAT
IFYLLS MED TRYCKBOKSTÄVER
Ansökan
Företag och kontaktuppgifter
FO-nummer
Bransch
Företaget installerar och/eller underhåller följande elektriska säkerhetssystem, som hör till företagets kvalitetsverksamhet:
Brandlarmsystem
Inbrottslarmsystem
Kameraövervakningssystem
Passerkontrollsystem
Personsäkerhetssystem
Annat, vad?
Kvalitetssystemets tillstånd i företaget:
Kvalitetssystemet har tagits i bruk, kvalitetshandboken är färdig (tidpunkt):
Utvecklande av kvalitetssystemet har påbörjats (tidpunkt):
Kvalitetschef, -ansvarig (namn, kontaktuppgifter):
UNDERSKRIFTER
Jag försäkrar att de av mig givna uppgifterna är riktiga
Plats:
Datum:
Underskrift av företagaren / verkställande direktören
Namnförtydligande
Bilagor
Bilaga 1: Företagets kvalitetshandbok eller
Bilaga 1: Beskrivning på företagets kvalitetsverksamhet (obligatorisk, ifall kvalitetshandboken inte finns)
Bilaga 2: Beskrivning på företagets dataskyddspolicy
Bilaga 3: Personalens specialbehörigheter
Andra bilagor, vilka?
LIITE 1
1 (4)
BESKRIVNING PÅ FÖRETAGETS KVALITETSVERKSAMHET (anvisningar för ifyllande finns på slutet av bilagan)
IFYLLS MED TRYCKBOKSTÄVER
Ansökan
Företag och kontaktuppgifter
FO-nummer
Kontaktperson (kvalitetsansvarig)
Kontaktuppgifter (e-post)
1 Beskrivning på företagets kvalitetssystem och -verksamhet
1.1 Målsättning för kvalitetsverksamheten (beskrivning)
1.2 Kvalitetssystemets certifiering (certifieringsorganisation och tidpunkt):
1.3 Kvalitetsutbildning (instruktör, tidpunkt):
1.4 Plan på kvalitetshandbokens innehåll (sammandrag, planerad tidpunkt för förverkligande):
1.5 Intern granskning av kvalitetssystemet (förverkligande, hur ofta):
LIITE 1
2 (4)
2 Kvalitetsverksamhetens huvudprocesser (åtminstone försäljnings- och förverkligandeprocesserna bör beskrivas):
2.1 Försäljningsprocessen och beskrivning av uppgifter som hör därtill (exempel av uppgifter: syn, genomgång av
entreprenadförfrågan, värdering av förverkligandet, värdering av riskfaktorerna, uppgörande av offert):
2.2 Förverkligandeprocessen och beskrivning av uppgifter som hör därtill (exempel på uppgifter: värdering av arbetet,
planläggning av förverkligandet, förverkligandet, övervakning av anskaffningar, beredskap för ändringar, överlåtelser,
mottagningsgranskning och uppdragets avslutande):
2.3 Underhållsprocessen (underhållstjänster som erbjuds åt kunden):
LIITE 1
3 (4)
3 Behandling av kundrespons
Ett särskilt handlingssätt finns till för uppsamling av kundrespons (under projektet, efter projektet, skriftligt, per e-post,
via internet-sidorna, ...)
På kundresponsen svaras alltid. Målsättning för svarstid:
Inom företaget behandlas kundresponsen enligt följande:
4 Anvisningar för det tekniska förverkligandet
Alla personer i företaget, som deltar i förverkligandet (arbetsledningen, montörerna), behärskar goda monteringssätt.
Företaget utför arbetet enligt avtal.
Följande anvisningar används i tele- och säkerhetsmonteringar:
Säkerhetsskydd och tekniska bevakningssystem, Turva-alan yrittäjät ry
Säkerhetsbranschens datamapp (säkerhetsbestämmelser och ST-kort), Turva-alan yrittäjät ry
ST-kortregister, Sähkötieto ry
Teleasennusopas 2005, STUL ry
Parikaapeloinnit (asentajasarja) STUL ry 2008
Tulityöt hanskassa 2006, SPEK
Andra anvisningar, vilka?
I elmonteringsarbeten följs anvisningar som fyller kraven för monteringsstandard SFS 6000 och SFS 2001. Montörerna
har till sitt förfogande följande handböcker:
Käsikirja rakennusten sähköasennuksista D1-2006, STEK ry/STUL ry
Hyvä asennustapa sähkötöissä, Sähkötieto ry
Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset 2008, STUL ry
Sähköasennusopas 2007, STUL ry
Ifall elarbeten eller andra viktiga uppgifter görs av en underentreprenör, krävs att underentreprenören använder
tidigare nämnda anvisningar i sin verksamhet
5 Dataskydd och hemlighållande
Personal, som arbetar med kundprojekt, har kort för utrörare av säkerhetsskyddsuppgifter
Företaget har en särskild datasäkerhetspolicy, som innehåller beskrivningar och verksamhetsmodeller gällande
förvaring av handlingar, kopiering av handlingar osv.
Beskrivning av företagets dataskyddspolicy som bilaga
6 Personal
Personalen har behövliga behörigheter (den ansvariga har TU-expertcertifikat)
Bilaga med förteckning på personalens specialbehörigheter
Personalens kompetens och kunnande utvecklas och upprätthålls kontinuerligt med hjälp av utbildning
Upplärning av nya anställda utförs enligt en skild handledningspolicy, som tar i beaktande speciella aspekter inom
branschen bl.a. angående dataskydd och arbetssäkerhet
Annat:
LIITE 1
4 (4)
7 Arbetarskydd
Dokument angående arbetarskydd är förvarade i en arbetarskyddsmapp, som upprätthålls av den ansvariga för
arbetarskydd. Varje arbetsplats har dessutom till förfogande boken "Asentajan työturvallisuusopas". Varje montör har fått
utbildning i första hjälp.
Personal, som deltar i monterings- och uppehållsprojekt vars beställare fordrar giltigt arbetarskyddskort, har deltagit i
utbildning för arbetarskyddskort.
Montörer som utför eldarbeten har giltigt kort för hela arbetar.
Montörer som utför elarbeten har avlagt kursen "SFS 6002" för att trygga elarbetssäkerheten
Annat om arbetarskydd, vad?
8 Miljöskydd (beskrivning på miljöskyddsanvisningarna företaget har i bruk)
Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy
Harakkavägen 18 B
PB 55
02601 ESBO
02650 ESBO
Tel.
09 5476 1600
Fax
09 5476 1666
Internet
www.seti.fi
E-post
[email protected]
FO-nummer
1044296-1