Nationella husdjursstöd – anvisningar för ansökan år 2015

Nationella husdjursstöd – anvisningar för ansökan år
2015
Stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland, nordligt husdjursstöd,
nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning samt krisstöd för
svinhushållning
Sisällysluettelo
1 NYTT ÅR 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3 ANSÖKAN OM NATIONELLA HUSDJURSSTÖD . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4 SÖKANDENS OCH GÅRDSBRUKSENHETENS RÄTT TILL STÖD . . . . . . . . 13
5 DJUR I SÖKANDENS BESITTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR BEVILJANDET AV HUSDJURSSTÖD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7 FASTSTÄLLANDE AV HUSDJURSSTÖD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
8 NORDLIGA STÖD FÖR NÖTKREATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9 NORDLIGT STÖD FÖR TACKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
10 NORDLIGT STÖD FÖR HONGETTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
11 FRIKOPPLAT STÖD FÖR SVIN- OCH FJÄDERFÄHUSHÅLLNING . . . . . . . . 29
12 KRISSTÖD FÖR SVINHUSHÅLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
13 NORDLIGT STÖD FÖR HÄSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
14 BETALNING AV NATIONELLA HUSDJURSSTÖD OCH STÖDNIVÅER . . . . . . 38
15 UNDANTAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
16 ÖVERFÖRING AV BESITTNINGEN AV HELA GÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . 43
BILAGA 1 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR SOM GÄLLER NATIONELLA
HUSDJURSSTÖD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2
1 NYTT ÅR 2015
Stödregion AB
tackor begränsas av antalet lamm som är födda år 2014. Antalet stödberättigande hongetter begränsas av den godkända mjölkmängd
som hongetterna har producerat under stödåret. Minimiantalet stödberättingande tackor är 2 de. Kravet på en kvot för bidrag per
tacka och kravet på en 100 dagar lång djurhållningsperiod har slopats.
I stödregionen AB beviljas som nationellt
husdjursstöd bara från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
dvs. stöd för svin- och fjäderfähushållning i
södra Finland. Djurtäthetskravet är 0,35 djurenheter (= de) per stödberättigande hektar
åker. När djurtätheten beräknas används det
innevarande stödårets (1.1.–31.12.2015) djurantal och åkerareal.
Jordbrukaren ska anmäla sig till de nationella stödsystemen för tackor och hongetter genom anmälan om deltagande.
Den kan lämnas in elektroniskt via Viputjänsten2 eller på pappersblankett 184 senast
30.4.2015. Om jordbrukaren ansöker om förskott på stöd för tackor och/eller hongetter,
ska han eller hon lämna in anmälan om deltagande redan när han eller hon ansöker om
förskott.
Stödregion C
Perioden för fastställande av det nordliga stödet per djurenhet för nötkreatur är ett kalenderår (1.1–31.12).
Jordbrukaren ska delta på nytt i systemet för nationella stöd för nötkreatur eftersom giltighetstiden för den gamla anmälan
om deltagande upphörde 31.12.2014. Jordbrukaren kan lämna in anmälan om deltagande elektroniskt via Viputjänsten1 eller på
pappersblankett 184 senast 30.4.2015. Om
jordbrukaren ansöker om förskott på stöd för
nötkreatur, ska han eller hon lämna in anmälan om deltagande redan när han eller hon
ansöker om förskott.
Kravet på djurtätheten inom det nordliga
stödet för svin- och fjäderfähushållning
är 0,35 de per stödberättigande hektar åker.
När djurtätheten beräknas används det innevarande stödårets (1.1.–31.12.2015) djurantal och åkerareal.
Hela landet
År 2015 kan krisstöd för svinhushållning
beviljas i form av stöd av mindre betydelse
(= de minimis -stöd) till sådana sökande som
bedriver svinhushållning. Se mer information
i kapitel 12.
De nordliga husdjursstöden för tackor och
hongetter är registerbaserade. Perioden för
fastställande av stödet är ett kalenderår (1.1.–31.12.). Antalet stödberättigande
1
2
https://vipu.mavi.fi/login.html
https://vipu.mavi.fi/login.html
3
2 DEFINITIONER
Med bestämmande inflytande i ett aktiebolag avses en sådan andel av aktieinnehavet som tillsammans med jordbrukarens eller
hans eller hennes familjeföretagsmedlemmars
andelar direkt medför mer än hälften av de
sammanlagda rösterna för samtliga aktier i
bolaget.
das av en eller flera fastigheter eller delar av
fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller
arrende.
Med en honget avses över ett år gammal get
som har fått avkomma, dock inte en dvärgget.
Med en diko avses ett nötkreatur av köttras
eller ett nötkreatur som är framavlat genom
korsning med en sådan ras och till minst 50
procent är av köttras och har kalvat minst en
gång, som används enbart till produktion av
kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen.
En diko bör ha användningssättet diko i nötdjursregistret.
Med en lamning avses att en tacka har lammat efter normal dräktighetstid eller kastat
lammet under dräktighetstiden.
Med nötkreatur som kalvat avses nötkreatur som kalvat efter normal dräktighetstid
samt nötkreatur som kastat efter minst sju
månader lång dräktighet.
Med en dikokviga avses ett minst 8 månader och högst 4 år gammalt nötkreatur av
köttras eller ett nötkreatur som är framavlat genom korsning med en sådan ras och till
minst 50 procent är av köttras, som inte har
kalvat och som är avsett att uppfödas till diko. En dikokviga bör ha användningssättet
diko i nötdjursregistret. Dikokvigorna uppdelas i 2 åldersgrupper: 8–24 mån. och över 24
mån.
Som odlingsbar åker som räknas in i minimiarealen betraktas utöver odlingsarealen för
jordbruks- och trädgårdsgrödor även träda,
icke odlad åker som sköts, åker som enligt anmälan inte odlas för tillfället samt trädgårdsland. Med trädgårdsland avses odlingsareal
vilken används för odling av t.ex. trädgårdsgrödor och potatis för eget bruk. Till den minimiareal på fem hektar som är ett villkor för
utbetalning av husdjursstöd kan också räknas naturängar och naturbeten som är i bruk
samt öppna hagmarker som är i bruk, om dessa används till foderproduktion eller som betesmark för sökandens husdjur.
Djur i sökandens besittning avser djur
som sökanden äger eller som sökanden förfogar över på basis av hyres- eller leasingavtal
eller som innehas av dennes familjemedlemmar. Ett djur i sökandens besittning ska vara
registrerat på det lägenhetssignum som jordbrukaren använder vid ansökan om stöd för
djuren (undantag: hästar).
Med en referenskvantitet avses den enhetskvantitet på grundval av vilken från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning högst kan beviljas per gårdsbruksenhet.
Gårdsbruksenhet avser en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som
används för bedrivande av jordbruk samt bil-
Med en sökande avses en fysisk eller juridisk
4
person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer.
ner som lever under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som
har eller har haft ett gemensamt barn.
Med sökandens familjemedlemmar avses
sökandens make samt sökandens minderåriga
barn som 31.12.2014 ännu inte hade fyllt 18
år. Med makar avses äkta makar och perso-
Med en tacka över ett år gammalt får av
honkön.
5
3 ANSÖKAN OM NATIONELLA
HUSDJURSSTÖD
Du kan ansöka om nationellt stöd för husdjur
enligt det stödområde där din gårds driftscentrum ligger. I stödregionen AB kan du ansöka
om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och i stödregionen C kan du ansöka om nordligt husdjursstöd samt frikopplat
stöd för svin- och fjäderfähushållning.
Det finns två ansökningsomgångar för nationella husdjursstöd: ansökan om förskott
och ansökan om slutligt stöd. Förskott kan
du söka senast 23.3.2015 och slutligt stöd,
från vilket det till dig eventuellt utbetalda förskottet redan har dragits av, kan du söka senast 30.4.2015 i samband med den samlade
stödansökan. Det är frivilligt att ansöka om
förskott.
Du kan söka stöd på basis av det antal stödberättigande djur som du eller dina familjemedlemmar besitter och på basis av den fastställda individuella referenskvantiteten för frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.
Elektronisk ansökan om förskott
Du kan söka förskott på nationella husdjursstöd elektroniskt via Viputjänsten3 senast
måndag 23.3.2015. Den elektroniska ansökan är då öppen till kl. 23.59. Landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt eget samarbetsområde ger dig råd om hur man använder Viputjänsten4 samt besvarar frågor kring ansökan
om förskott.
Stöd per djurenhet, alltså de-stöd (euro/de) kan du i stödregionen C söka i fråga
om:
• dikor och dikokvigor,
• tjurar och stutar,
• tackor,
Fyll i den elektroniska anmälan om deltagande i de systemen för nötkreatur, tackor
och/eller hongetter och lämna den in innan du fyller i ansökan om förskott! Du
kan inte fylla i ansökan om förskott gällande ovan nämnda djur, om din anmälan om
deltagande inte är i kraft.
• hongetter,
• hästar och
• kvigor som slaktats under 2015.
Stöd per djur (euro/slaktat djur) kan du
söka i fråga om tjurar och stutar som har
fötts upp i stödregionerna C3 och C4 och
slaktats under 2015.
Obs! Om du använder uppskattat djurantal i ansökan om förskott läs i detta
kapitel punkter Fastställande av förskott
på basis av antalet djur och Utredning
om att produktionen har inletts eller utvidgats.
Stöd enligt en individuell referenskvantitet kan du söka i hela landet i fråga om
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.
3
4
https://vipu.mavi.fi/login.html
https://vipu.mavi.fi/login.html
6
Ansökan om förskott på pappersblan- 2A. Frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
kett 139
Kryssa för rutan i punkt 2A om du ansöker
om förskott på frikopplat stöd för svin- och
fjäderfähushållning.
Lämna in blankett 139 senast 23.3.2015
till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är
beläget. Om din gård inte har något driftscentrum så lämna in ansökan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdens åkrar ligger.
2B. Ansökan om förskott på basis av
antalet djur
Om du ansöker om förskott på basis av det
antal djur som godkänts som grund för betalningen av stöd för 2014, kryssa då för
punkten för den berörda djurgruppen i kolumn a)”Antal djur godkänt för utbetalning
av stöd 2014”.
Lämna in ansökan direkt till landsbygdsnärings myndigheten eller skicka den per post.
En ansökan som skickats per post anses vara
inlämnad i rätt tid om postförsändelsen med
ansökan har poststämplats senast den sista ansökningsdagen 23.3.2015 och adresserats till landsbygdsnäringsmyndigheten i den
kommun där gårdsbruksenheten är belägen.
En ansökan som har lämnats in för sent
(dvs. efter 23.3.2015) avslås.
När det gäller det antal djur som godkänts
ligga till grund för betalningen av stöd 2014,
och som fastställandet av förskott baserar sig
på, beaktas den begränsning för stöd per djurenhet som beskrivs närmare i kapitel 14.
Om du ansöker om förskott på basis av det
antal djur som du uppskattar, ange då för
djurgruppens vidkommande i kolumn b) orsak varför du vill ha förskott enligt uppskattat antal djur. Kryssa i antingen rutan ”Produktionen inletts”, ”Produktionen
utvidgas” eller ”Produktionen minskar” och
anmäl dessutom i kolumn c) det uppskattade genomsnittliga antalet djur.
Om du har nötkreatur, tackor eller hongetter så lämna in också anmälan om
deltagande (blankett 184) i de nationella stödsystemen för nötkreatur, tackor
och/eller hongetter redan när du ansöker om förskott!
Anvisningar om ansökan och blankett
139
Fastställande av förskott på basis av
antalet djur
Du får anvisningar för ansökan om nationella husdjursstöd samt blanketter 139 och
184 på webbtjänsten Suomi.fi5 med sökordet ”mavi+blankettnummer” (t.ex. mavi139,
mavi184) eller vid behov av kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet.
1. Om du bedriver produktionen inom någon djurgrupp i tidigare omfattning
eller om det djurantal som ligger till
grund för 2015 års husdjursstöd inte
har ökat betydligt, använd det djurantal som godkänts som grund för betalningen av stöd 2014 som grund för
fastställandet av förskott för den aktuella djurgruppen.
Ifyllandet av ansökan om förskott
Punkterna 2A. och 2B.
5
http://www.suomi.fi/etjanster
7
2. Om antalet djur inom någon djurgrupp år 2015 kommer att bli mindre än det djurantal som godkänts som
grund för betalningen av 2014 års stöd,
fastställs förskottet på stöd för den aktuella djurgruppen på basis av det antal
djur som du uppskattar.
om anskaffning av djur eller på något annat
sätt som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet godkänner att du har inlett eller utvidgat produktionen betydligt.
• Om du ansöker om förskott på stöd för
hongetter på basis av en uppskattad,
betydligt utvidgad produktion ska du
utöver utredningen dessutom som
bilaga till ansökan lämna in en uppskattning av den mjölkmängd som
produceras under perioden 1.1.2015–
31.12.2015 och som är godtagbar som
grund för fastställande av stödet (se
kap. 10). Förskottet på stödet för hongetter fastställs på basis av ditt uppskattade antal hongetter, om den uppskattade mjölkmängden per honget är
minst 400 liter. Om din uppskattade
mjölkmängd understiger 400 liter per
honget, fastställs förskottet på basis av
det antal hongetter som fås genom att
dividera den uppskattade mjölkmängden med 400.
3. Om du har inlett produktionen inom någon djurgrupp efter stödansökan 2014 (efter 30.4.2014) eller om din
husdjursproduktion utökar betydligt år 2015, fastställs förskottet på
stöd för den aktuella djurgruppen på
basis av det antal djur som du uppskattar.
• Produktionen har utvidgats betydligt om det djurantal som ligger till grund för 2015 års husdjursstöd är minst en tredjedel
större än det djurantal som godkänts ligga till grund för betalningen av stöd för 2014.
• Obs! Svin- och fjäderfägårdar
som inleder eller utvidgar sin
verksamhet beviljas inte nya referenskvantiteter för frikopplat stöd
för svin- och fjäderfäproduktion
bortsett från fall enligt kap. 11 i
dessa anvisningar.
Om kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på basis av den utredning du lämnar in
ändå inte blir övertygad om att du kommer
att bedriva produktionen i den omfattning
som du anger i ansökan, kan myndigheten
lämna förskottet helt eller delvis obetalt.
Utredning om att produktionen har inletts eller utvidgats
Punkt 3. Sökandens förutsättningar
Om du är en fysisk person ska du kryssa för
lämpliga alternativ. Du behöver inte anmäla
makens/makans uppgifter om du själv uppfyller ålderskravet.
Om du har inlett husdjursproduktion eller utvidgat den betydligt ska du som
bilaga till ansökan lämna en utredning
till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. På basis av utredningen kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet försäkra sig om att du bedriver produktionen i den
omfattning som du anger i ansökan.
Om en sammanslutning, som inte omfattas
av ålderskravet, ansöker om förskott ska du
kryssa för det övre alternativet. Om en sammanslutning, som omfattas av ålderskravet,
ansöker om förskott ska du kryssa för det
nedre alternativet och lämna uppgifter om
den person som uppfyller ålderskravet. Se
Påvisa med hjälp av en byggnadsplan, en plan
för utökning av djurbesättningen, ett avtal
8
kap. 4.
Punkt 4. Innehav av åker
Om du kommer att inneha minst fem hektar
odlingsbar åker (se kap. 2) under vegetationsperioden 2015, kryssa då i ruta A.
Om det är sannolikt att du 15.6.2015 inte
kommer att inneha den åkerareal som krävs,
kan du ansöka hos Mavi om undantag från
kravet på åkerareal. I detta fall kryssa i ruta B. Mer information om undantaget finns i
kap. 15.
Antingen ruta A eller ruta B måste ha
ett kryss! Om krysset saknas betalas
inget förskott!
1) Dikokvigor är uppdelade i 2 åldersgrupper: 8-24 mån. (0,6 de) och över 24 mån. (1
de).
2) Tjurar och stutar är uppdelade i 2 åldersgrupper: 6-24 mån. (0,6 de) och över 24 mån.
(1 de).
Tabell 2. Nordliga husdjursstöd för tackor
och hongetter år 2015
Ansökan om slutligt stöd
Ansöka om slutligt nationellt husdjursstöd hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet elektroniskt eller på pappersblanketter
senast 30.4.2015. Du kan inte göra en försenad elektronisk ansökan om nationellt husdjursstöd. När ansökningstiden har gått ut
kan du göra en försenad ansökan om stödet
bara på pappersblanketter.
Tabellerna 1-3 innehåller ett sammandrag av
de blanketter som ska användas vid ansökan om nationella husdjursstöd 2015, ansökningstiderna, grunderna för fastställande av
stöd samt den beräknade tidpunkten för utbetalning av de slutliga stöden för olika djurgrupper och -stöd.
Tabell 3. Nordligt husdjursstöd för hästar
och stöd för svin- och fjäderfähushållning år
2015
Tabell 1. Nordliga husdjursstöd för nötkreatur år 2015
9
31.12.2016 annulleras deltagandet i fråga om
stödåret 2017.
Exempel 1. Jordbrukaren lämnar in blankett
184 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 28.11.2015 och återkallar de nordliga husdjursstöden för nötkreatur. Återkallelsen gäller då stödåret 2016. Jordbrukaren kan
år 2015 alltså beviljas både det de-stöd som
uppkommit på basis av uppgifterna i nötdjursregistret och slaktstöd, om stödvillkoren
uppfylls i övrigt.
Närmare information om upphörandet med
husdjursproduktionen ingår i kapitel 6.
3) Namnen på blanketterna för ansökan om
nationella husdjursstöd enligt tabellerna 1-3:
Andra blanketter som behövs
• 101C Ansökan om nationellt husdjursstöd för hästar år 2015
Förutom de blanketter som nämns i tabellerna 1-3 ska du senast 30.4.2015 lämna in följande blanketter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet elektroniskt eller på papper i samband med den samlade stödansökan:
• 184 Anmälan om deltagande/återkallelse av deltagande i EU- och nationella
stödsystem baserade på nötdjursregistret samt får- och getregistret
• 101A Gårdsbruksblankett 2015,
• 410 Utredning av användningen av getmjölk
• 102A Stödansökans basskiftesblankett
2015,
• 461 Anmälan om djurantal
• 102B Stödansökans jordbruksskiftesblankett 2015 och vid behov:
– 102C Ändringsblankett för basskiften 2015,
En sådan anmälan om deltagande i systemen om nationella husdjursstöd för nötkreatur, tackor eller hongetter som du har gjort
år 2015 är i kraft tills du anmäler att du upphör att bedriva produktion och återkallar ditt
deltagande eller tills du eventuellt utesluts ur
systemet. Med andra ord behöver du inte anmäla varje år att du deltar i systemen.
– 117 Anmälan om ändringar i
såningsarealerna 2015 senast
15.6.2015,
– 101D Delaktiga i gårdsbruksenheten och
Du har möjlighet att återkalla ditt deltagande
i Viputjänsten6 eller på blankett 184. Om du
återkallar deltagandet före 26.5.2015 annulleras deltagandet i fråga om stödåret 2015.
En återkallelse som du gör 26.5.2015 eller senare annullerar deltagandet i fråga om stödåret 2016. Om du gör en återkallelse 1.1.–
6
– 468 Anmälan om användning av
undantag från lamningsvillkoret
år 2015.
Om du inte har jordbruksmark i din besitt-
https://vipu.mavi.fi/login.html
10
ning ska du elektroniskt eller på papper lämna in blankett 101A och vid behov 101D tillsammans med ansökan om förskott – eller,
om du inte ansöker om förskott, tillsammans
med ansökan om slutligt stöd till kommunen
samt ansökan om undantag från kravet på
åkerareal till Mavi (kap. 15).
dagar och förseningen inte beror på något
oöverstigligt hinder som har bevisats på ett
godtagbart sätt (se Ansökningsguide 2015),
sjunker antalet djur i den försenade ansökan
till noll (= stöd betalas inte). I kalenderdagarna räknas in såväl vardagar som helgdagar
och med arbetsdag avses vardagar.
Andra blanketter som hör samman med
husdjursstöden och som du vid behov
ska lämna in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller Livsmedelssäkerhetsverket:
Om den elektroniska anmälan om deltagande eller blankett 184 Anmälan om deltagande/återkallelse av deltagande i EU- och nationella stödsystem baserade på nötdjursregistret samt får- och getregistret lämnas in
för sent, minskas stödet för det år då anmälan om deltagandet lämnades in försenad.
A) Mavis blanketter i webbtjänsten Suomi.fi7 med sökordet ”mavi+blankettnummer” (t.ex. mavi462)
I regel orsakar en försenad inlämning av bilagor inte att ansökan blir försenad. Nationellt
husdjursstöd beviljas ändå inte förrän du har
lämnat in bilagorna.
• Vid överföring av besittningen till en
hel nötkreaturs-, får- eller getgård 462
Anmälan om deltagande i EU- och nationella stödsystem baserade på nötdjursregistret samt får- och getregistret vid besittningsöverföring av en hel
gård.
Om en behövlig bilaga och/eller blankett saknas ger kommunens landsbygdsnäringsmyndighet dig en utsatt tid för att lämna in bilagan och/eller blanketten. Om du inte lämnar
bilagan och/eller blanketten till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet inom den utsatta tiden, fattar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslut om stödet utan dem.
B) Livsmedelssäkerhetsverkets (= Evira)
blanketter8 från internet:
• registrering som djurhållare och
• anmälningsblanketter för olika djurslag.
Komplettering av ansökan
Du kan komplettera ansökan under ansökningstiden och inom 25 kalenderdagar från
ansökningstidens utgång genom att återta
den ursprungliga ansökan och lämna in en ny
ansökan till landsbygdsnäringsmyndigheten.
Om du gör kompletteringen inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång leder
den försenade ansökan till att antalet stödberättigande djur sänks med en procent per försenad arbetsdag. Om du har underrättats om
Försenad ansökan
I fråga om nationella husdjursstöd iakttas
den regeln om 25 kalenderdagars försening.
Om din ansökan försenas med 1–25 kalenderdagar minskas antalet stödberättigande djur
med en procent per försenad arbetsdag. Om
din ansökan försenas med över 25 kalender7
8
http://www.suomi.fi/etjanster
http://www.evira.fi/portal/se/
11
att det i ansökan har observerats regelstridigheter, eller om en förestående gårdskontroll,
jämförande kontroll (dvs. korsgranskning) el-
ler annan administrativ kontroll, kan du inte
komplettera eller ändra regelstridiga delar i
ansökan.
12
4 SÖKANDENS OCH
GÅRDSBRUKSENHETENS RÄTT TILL
STÖD
Gårdsbruksenheten och innehav av
åker
Nationella husdjursstöd kan beviljas endast
för produktion som bedrivs i Finland. Sökanden behöver inte bo på gården eller i Finland.
Sökandens gårdsbruksenhet ska ha ett
av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
tilldelat lägenhetssignum i landsbygdsnäringsregistret. Om gården saknar lägenhetssignum ger landsbygdsnäringsmyndigheten
sökanden ett sådant.
Sökandens ålder
Stödåret 2015 kan nationella stöd beviljas
om den sökande eller hans maka/hennes make 31.12.2014 var minst 18 år.
För att få nationella husdjursstöd ska sökanden senast 15.6.2015 förfoga över minst fem
hektar åker som är odlingsbar under vegetationsperioden 2015. En sökande som ansöker om stöd för svin- och fjäderfähushållning ska förfoga över minst fem stödberättigande hektar åker. Om sökanden inte har
någon sådan areal, används som gårdsbruksenhetens areal den åkerareal som lämpar sig
för odling.
En sökande som inte fyllt 18 år kan betalas nationellt stöd endast om han eller hon
har ingått äktenskap eller idkar jordbruk som
samägare tillsammans med sina föräldrar eller med en av dem, eller om det finns andra
särskilda skäl för att bevilja stöd. Åldersvillkoren berör inte offentligrättsliga samfund,
föreningar, stiftelser, skollägenheter, fängelselägenheter eller sökande vars stödberättigande verksamhet är annan än jordbruk.
Åkern ska anges på stödansökans jordbruksskiftesblankett för år 2015 (blankett 102B)
senast 30.4.2015 och vid behov på blankett
117 för anmälan om ändringar av såningsarealer år 2015 senast 15.6.2015 oavsett om
stöd söks för åkerarealen eller inte. I vissa fall
kan man ansöka hos Mavi om undantag från
kravet på åkerareal (se kap. 15).
Flera fysiska personer gemensamt eller en sammanslutning som sökande
Om det är fråga om produktion eller verksamhet som idkas av flera fysiska personer tillsammans eller i sammanslutningsform måste
minst en jordbrukare, bolagsman, medlem
eller delägare vara en fysisk person som
själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling
och som uppfyller ålderskravet. Mavi kan
av särskilda skäl bevilja undantag från kravet
på att själv bedriva jordbruk och trädgårdsodling (se kap. 15).
Kap. 15 innehåller information om innehav
av åker när det gäller gårdsbruk som bedrivs
i form av en sammanslutning. Information om
de allmänna förutsättningarna för erhållande
av stöd finns också i Ansökningsguide 2015.
13
5 DJUR I SÖKANDENS BESITTNING
Innehav av djur
ton som hänför sig till ärendet etc. Den jordbrukare som övertagit besittningen av djuren
bär det ekonomiska ansvaret för de djur som
omfattas av avtalet. Han eller hon är även ansvarig för journalföringen (se kap. 6) över de
djur som tagits i besittning och har rätt att
ansöka om nationella husdjursstöd för djuren
i fråga.
Nationellt husdjursstöd kan sökas bara för
djur som sökanden eller sökandens familjemedlemmar besitter under perioden för fastställande av stöd (se tabeller 1-3). Djur för
vilka stöd söks (frånsett hästar) ska vara registrerade på det lägenhetssignum som
jordbrukaren använder vid ansökan om
stöd, de ska inte vara registrerade på ett
kundsignum eller på ett eventuellt annat lägenhetssignum som jordbrukaren har tilldelats. Om de djur för vilka stöd söks har registrerats på ett kundsignum eller fel lägenhetssignum, beviljas inte stöd för djuren.
• Besittningen av hästar och överföring
av besittningen av hästar (se kap. 13).
Djurens skötsel
Om en jordbrukare börjar sköta (t.ex. föda
upp) en annan jordbrukares djur måste parterna ingå ett skriftligt avtal om djurens skötsel som visar att den jordbrukare som har tagit emot djuren enbart har hand om skötseln
men inte bär det ekonomiska ansvaret för de
djur som omfattas av avtalet.
• Om du söker stöd för en häst som innehas av ditt minderåriga barn, anmäl då barnets namn och personbeteckning i punkten Tilläggsuppgifter både i ansökan om förskott
och i ansökan om slutligt stöd.
Den jordbrukare som äger eller annars har
djuren i sin besittning är ansvarig för journalföringen över de djur han eller hon sköter.
I djurregistren ska djuren (frånsett hästar)
registreras under lägenhetssignumet för den
gårdsbruksenhet som besitter djuren.
• Om du söker stöd för en häst som innehas av din make/maka som inte
är delaktig i gårdsbruksenheten,
anmäl då makens/makans namn
och personbeteckning i punkten
Tilläggsuppgifter både i ansökan
om förskott och i ansökan om slutligt stöd.
Den jordbrukare som sköter djuren kan inte
ansöka om stöd. Bara jordbrukare som innehar (äger/hyr) djuren kan ansöka om och
betalas stöd.
Överföring av besittningen av djur
Uträkning av djurens ålder
Om besittningen av djur överförs från en
jordbrukare till en annan (t.ex. genom hyrning/leasing) måste detta gå att påvisa med
ett skriftligt avtal mellan parterna och kvit-
Ofta blir husdjuren stödberättigande i fråga om nationella husdjursstöd när de uppnår
den åldersgräns i månader/år som ger rätt till
14
stöd.
Ett djur blir ett visst antal månader gammalt den dag som har samma ordningsnummer som djurets födelsedag. Vid uträknandet
av åldern antas varje månad ha 30 dagar.
• För nötkreaturen tjurar, stutar och dikokvigor anges åldersgränsen i månader och för hästar i år.
• Om ett djur har fötts den 31, räknas
dess ålder på samma sätt som åldern
för ett djur som har fötts den 30.
• Hästar ska vara födda senast år 2014.
En häst är år 2015 ett år om den är
född under år 2014; två år om den är
född under år 2013 och tre år om den
är född under år 2012.
• Om ett djur är fött den 29, 30 eller 31,
och det uppnår stödberättigad ålder i
februari, som inte har en dag som motsvarar dess födelsedag, används den
sista februari som djurets födelsedag.
• Tackor och hongetter ska vara över ett
år (= 12 månader) gamla.
Närmare information om åldersgränserna för
olika djurgrupper ges i tabellen 8. Se också
exempel 2 nedan.
Exempel 2. En tjur är född 5.11.2014. Den
blir stödberättigande som 6 månader gammal 5.5.2015. Den uppnår åldersgränsen för
andra åldersgruppen (över 2 år) 6.11.2016,
dvs. dagen efter sin andra födelsedag.
Ålder i månader
15
6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
BEGRÄNSNINGAR FÖR BEVILJANDET AV
HUSDJURSSTÖD
Registrering som djurhållare
Nötdjursregistret
Registrera nötkreaturen på din gårds lägenhetssignum i nötdjursregistret, inte på ditt
eller din familjemedlems kundsignum.
En förutsättning för beviljandet nationella
husdjursstöd är att du har registrerat dig
som djurhållare i Eviras register över djurhållare i fråga om nötkreatur, svin, fjäderfä, får och/eller getter. Registreringen
görs med Eviras blanketter9 via landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din
gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget eller där din bostad ligger.
Lantbrukets Datacentral sänder alla djurhållare som har nötkreatur ett utdrag ur
nötdjursregistret fem gånger om året. Nötdjursregistret innehåller en följesida, nötkreatursförteckning, händelseutdrag, slaktdjursrapport samt vid behov förteckningen Djur
och händelser att kontrollera. Uppgifterna
har hämtats från nötdjursregistret och bygger på de uppgifter som sökanden har lämnat samt de slaktuppgifter som slakterierna
har anmält.
Märkning och registrering av djur
Märka djuren enligt Eviras anvisningar10 .
Nötkreatur, får och getter ska vara försedda med öronmärken.
Kontrollera omsorgsfullt uppgifterna i
registerutdraget och anmäla nödvändiga korrigeringar till nötdjursregistret! På
checklistan till utdraget har skrivits ut det datum då korrigeringarna senast ska göras.
Registrera de djur som är föremål för
stödansökan (frånsett hästar) alltid under det lägenhetssignum som du använder när du ansöker om stöd för djuren.
Med avseende på stöduträkningen får Mavi uppgifter om de stödberättigande nötdjuren ur nötdjursregistret vid en körning av
engångsnatur. Om uppgifter som tagits ur
nötdjursregistret är felaktiga/bristfälliga på
grund av att du har varit försumlig vid anmälan om eller kontroll av uppgifter, gör Mavi
ingen ny körning i nötdjursregistret i efterhand, även om du skulle korrigera uppgifterna
efter att ha lagt märke till felen eller brister-
Djurregistren
Gör anmälningar som gäller djur till djurregistren korrekt och inom utsatt tid. Håll djurens uppgifter i registren alltid aktuella. Bristfälliga eller felaktiga registeruppgifter påverkar de stöd som beviljas.
9
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/blanketter+och+anvisningar/djur/inforsel–utforsel–djurskydd–
markning-och-registrering/
10
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd+och+djurhallning/markning+och+registrering/
16
na.
porten en kopia av slakteriets kvitto
som gäller djuren i fråga och skicka den
till nötdjursregistret.
Om du har anmält uppgifter felaktigt till nötdjursregistret och därför får obefogat stöd, är
det bra om du för att undgå tillsynspåföljder
anmäler felet på eget initiativ till nötdjursregistret så att stödet kan beviljas korrekt utan
tillsynspåföljder. Det är inte möjligt att beakta en sådan felanmälan som du har gjort på
eget initiativ efter det att du har meddelats
om övervakning.
• Som jordbrukare är du ensam ansvarig för att du har kontrollerat och
undertecknat slaktdjursrapporten samt
skickat den till nötdjursregistret. Om
det vid övervakningen konstateras att
du inte har korrigerat felen i slaktdjursrapporten och du har fått stöd för sådana djur som inte har rätt till stöd underkänns dessa djur vid övervakningen.
Om det efter körningen av uppgifter vilka stödet baserar sig på konstateras att du på basis av felaktiga registeruppgifter får obefogat
stöd för djuren, beviljas och betalas inte den
del av stödet som baserar sig på de felaktiga uppgifterna. Om den del av stödet som
baserar sig på felaktiga uppgifter har hunnit
betalas ut, ska den återkrävas.
Lantbrukets Datacentral11 , PB 25, 01301
Vanda; tfn 09 85 666 000; fax 09 27 100
35
Får- och getregistret
Registrera får och getter på din gårds lägenhetssignum i får- och getregistret, inte
på ditt eller din familjemedlems kundsignum.
Fel i slaktdjursrapporten
• Om ett fel i slaktdjursrapporten gäller sådana registeruppgifter om ett
djur som du ska anmäla till nötdjursregistret, måste du själv se till att uppgifterna blir korrigerade i tid. Sådana
fel är t.ex. fel i djurets födelseidentifikation eller datum för födelse, köp eller
avlägsnande.
Med avseende på stöduträkningen får Mavi
uppgifter om de stödberättigande tackor och
hongetter ur får- och getregistret vid en körning av engångsnatur. Om uppgifter som tagits ur får- och getregistret är felaktiga/bristfälliga på grund av att du har varit försumlig
vid anmälan om eller kontroll av uppgifter,
gör Mavi ingen ny körning i nötdjursregistret
i efterhand, även om du skulle korrigera uppgifterna efter att ha lagt märke till felen eller
bristerna.
• Om slaktade djur saknas i slaktdjursrapporten eller om det finns
fel i de uppgifter som slakteriet
har anmält ska du skicka tillbaka den
korrigerade blanketten direkt till nötdjursregistret. Sådana fel är t.ex. fel i
djurets födelseidentifikation, slaktvikt,
slaktdatum eller slaktnummer. Du ska
korrigera felen direkt i slaktdjursrapporten och skicka en kopia av den till
nötdjursregistret. Du ska dessutom foga till kopian av den korrigerade rap11
Om du har anmält uppgifter felaktigt till fåroch getregistret och därför får du obefogat
stöd, är det bra om du för att undgå tillsynspåföljder anmäler felet på eget initiativ till
får- och getregistret så att stödet kan beviljas korrekt utan tillsynspåföljder. Det är inte
möjligt att beakta en sådan felanmälan som
du har gjort på eget initiativ efter det att du
http://www.mloy.fi/MLWeb/SE/
17
([email protected]fi16 ) eller
har meddelats om övervakning.
4. per telefon (09 85 666 003) närmast
för korrigering av uppgifter och särskilda situationer.
Om det efter körningen av uppgifter vilka stödet baserar sig på konstateras att du på basis av felaktiga registeruppgifter får obefogat
stöd för djuren, beviljas och betalas inte den
del av stödet som baserar sig på de felaktiga uppgifterna. Om den del av stödet som
baserar sig på felaktiga uppgifter har hunnit
betalas ut, ska den återkrävas
Finlands Hippos rf:s hästregister
• Hästarna ska i regel vara registrerade
i Finlands Hippos rf:s hästregister
senast 1.5.2015 (se kap. 12).
• Du kan göra anmälningar om får och
getter samt beställningar av öronmärken via följande anmälningskanaler:
Finlands Hippos rf17
1. djurregistrets internettillämpning12 ,
Bokföring av djuren
2. med Eviras blanketter13 per post
till adressen: Lantbrukets Datacentral,
Får- och getregistret,PB 25, 01301
VANDA eller per fax 09 27 100 35 eller
För uppdaterad bok (djurförteckning) över
antalet djur på gården samt ökningar (födslar, köp) och minskningar (försäljning till livs,
försäljning till slakt, dödsfall) av djurantalet
på gården samt övergångar från en åldersgrupp till en annan (bara fjäderfä).
3. via får- och getregistrets kundtjänst
per e-post ([email protected]fi) eller
per telefon (09 85 666 002) närmast
för korrigering av uppgifter och särskilda situationer.
Kravet på bokföring gäller alla djurslag
som är stödberättigande i fråga om nationellt husdjursstöd. Stöd betalas inte för
djur som du inte fört bok över, eller om det
på basis av gårdens bokföring inte på ett tillförlitligt sätt går att klarlägga antalet stödberättigande djur vid tidpunkten för fastställande av stödet.
Svinregistret
• Du kan göra anmälningar om svin via
följande anmälningskanaler:
1. djurregistrets internettillämpning14 ,
2. med Eviras blanketter15 per post
till adressen: Lantbrukets Datacentral,
Svinregistret, PB 25, 01301 VANDA eller per fax 09 27 100 35 eller
• Av bokföringen över hästarna ska utöver uppgifter om antalet djur enligt
den första dagen i varje kalendermånad framgå namn, UELN- eller registernummer (eller annan identifikation),
kön, ras, besittningstid och vistelse-
3. via svinregistrets kundtjänst per e-post
12
https://niemi.mmm.fi/elain/
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/blanketter+och+anvisningar/djur/inforsel–utforsel–djurskydd–
markning-och-registrering/
14
https://niemi.mmm.fi/elain/
15
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/blanketter+och+anvisningar/djur/inforsel–utforsel–djurskydd–
markning-och-registrering/
16
[email protected]fi
17
http://www.hippos.fi/hippos/muut/pa_svenska/kontakta_oss
13
18
plats under besittningstiden för var och
en häst. Vid behov anteckna dessutom datum för födelse eller köp samt
datum för försäljning eller avlägsnade.
Obs! Hästens registreringsbevis eller hästpass ersätter inte bokföringen eftersom hästens vistelseplats
inte framgår av dem.
köttproduktion. Produktionen, t.ex. antalet
kalvar och lamm, ska ligga på normal nivå
i förhållande till djurantalet. Uppfödning av
får för eget bruk eller som sällskapsdjur är
inte gängse produktion.
Stöd kan också betalas för djur som du håller på gården i syfte att förvärva inkomster på
grund av olika slag av nya verksamheter inom
husdjursproduktionen. Vid behov ska du förete en utredning (t.ex. ett intyg över att du
är införd i förskottsuppbördsregistret för den
aktuella verksamhetens del) över verksamheten och dess karaktär av förvärvsverksamhet.
• För bok också över getternas mjölkproduktion och användningen av den
mjölk som producerats (se kap. 10).
Närmare anvisningar om förandet av djurförteckningar gällande olika djurslag (frånsett hästar) hittar du i Eviras handböcker för
märkning och registrering18 . En officiell djurförteckning är t.ex. en uppdaterad förteckning som skrivits ut från något djurregister
eller beställts från registrets kundtjänst.
Om det i samband med övervakningen konstateras att du har hållits djur enbart för att
få stöd eller som sällskapsdjur, dvs. att du
har inte bedrivit husdjursskötseln enligt gängse produktionssätt, beviljas inget stöd till dig
för djurslaget i fråga.
Bevarande av handlingar
Du ska spara alla handlingar som hör samman med ansökan om stödet, djurförteckningarna i anslutning till bokföringen, hyresavtalen om djur, fullmakter, köpe- och
försäljningskvitton m.fl. verifikat på gården
minst året för ansökan om stöd samt de fyra
påföljande åren.
Djurskydd
Sörja för djurens välbefinnande i enlighet med
djurskyddsbestämmelserna. Om det i samband med en gårdskontroll upptäcks att du
har skött eller behandlat djuren i strid med
djurskyddslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den,
ska kommunveterinären, hälsoinspektören eller polisen omedelbart underrättas om upptäckten.
Gängse produktionssätt
En förutsättning för utbetalning av husdjursstöd är att du på din gård bedriver husdjursskötsel i enlighet med det gängse produktionssättet för varje djurslag som ligger till
grund för stödet. Med gängse produktionssätt avses i första hand att t.ex. dikor hålls för
produktion av kalvar som föds upp på gården
för köttproduktion och tackor hålls för produktion av lamm som föds upp på gården för
18
Om du eller en medlem i ditt familjeföretag har dömts för djurskyddsbrott, grovt
djurskyddsbrott, lindrigt djurskyddsbrott eller
djurskyddsförseelse och samtidigt har meddelats djurhållningsförbud, beviljas inget nationellt husdjursstöd och ett eventuellt beviljat
stöd betalas inte ut för det stödår då den
behöriga myndigheten konstaterat gärningen
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd+och+djurhallning/markning+och+registrering/
19
träffas på din gård, ska inga nationella djurbaserade stöd betalas till dig under det kalenderår då iakttagelsen görs.
som lett till dom.
Om du eller en medlem i ditt familjeföretag har dömts till djurhållningsförbud, betalas inget nationellt husdjursstöd ut för tiden då förbudet är i kraft och inte heller för
tiden mellan gärningsåret och lagakraftvunnen dom. Utbetalningen av nationella husdjursstöd ska beträffande stöden för djurarten i fråga avbrytas när åtalsprövning inletts
i ärendet.
Övervakning
Information om övervakningen av nationella
husdjursstöd berättas i guiden Övervakning
av åker- och djurstöd19 .
Upphörandet med husdjursproduktioFörbjudna ämnen eller illegalt innehav nen
av ämnen
Om du upphör med husdjursproduktionen under stödåret ska du omedelbart underrätta
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om
saken. Meddela om saken också med Eviras
blanketter20 till Eviras register över djurhållare samt nötdjurs-, svin- och/eller får- och
getregistret.
Du får inte använda tillväxtfrämjande ämnen
som avses i EG:s veterinärlagstiftning för att
föda upp eller göda sina djur. Du får inte heller inneha sådana ämnen, om inte en veterinär har förskrivit dem med avseende på behandling av djur. En lista över förbjudna ämnen finns i jord- och skogsbruksministeriets
förordning 847/2008.
När du upphör med nötkreaturs-, får- eller
getskötsel ska du också återkalla deltagandet i nordliga husdjursstöd och EU:s djurbidrag elektroniskt via Viputjänsten21 eller på
blankett 184.
Om rester av förbjudna ämnen påträffas i dina djur eller om förbjudna ämnen eller illegalt
innehav av ämnen i någon som helst form på-
19
http://www.mavi.fi/sv/utbetalning-och-tillsyn/tillsyn/odlare/Sidor/varfor-overvakas-stoden.aspx
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/blanketter+och+anvisningar/djur/inforsel–utforsel–djurskydd–
markning-och-registrering/
21
https://vipu.mavi.fi/login.html
20
20
7 FASTSTÄLLANDE AV HUSDJURSSTÖD
De nationella husdjursstöden för olika djurgrupper fastställs antingen på basis det
djurantal som under kalenderåret (1.1.–
31.12.2015) fås från nötdjursregistret eller
får-och getregistret, antalet djur som slaktats år 2015, antalet djur under den 100 dagar långa besittningsperioden eller i fråga om
stöd för svin- och fjäderfähushållning på basis
av en individuell referenskvantitet.
sas av den godkända mjölkmängd som hongetterna har producerat under stödåret (se
kap. 10).
4. Hästar
Nordligt stöd för hästar fastställs på basis av
den 100 dagar långa besittningsperioden som
börjar 1.5.2015 och slutar 8.8.2015.
5. Slaktade kvigor, tjurar och stutar
Stöd för slaktade nötdjur fastställs på basis
av antalet djur som slaktats år 2015 (ytterligare information i kap. 8).
Grunderna för fastställandet av nationella husdjursstöd
1. Nötkreatur (= dikor, dikokvigor,
tjurar och stutar)
6. Stöd för svin- och fjäderfähushållning
Nordligt stöd per djurenhet för nötdjur fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur i nötdjursregistret under perioden
1.1.2015–31.12.2015.
Stödet fastställs på basis av en individuell referenskvantitet (se kap. 11).
Uträkning av det genomsnittliga antalet nötkreatur
2. Tackor
Nordligt stöd för tackor fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur i fåroch getregistret under perioden 1.1.2015–
31.12.2015.
Det genomsnittliga antalet nötkreatur, tackor och hongetter fås genom att man räknar samman de stödberättigande dagarna
för varje djur i djurgruppen under perioden
1.1.2015 – 31.12.2015 och dividerar summan
med 365.
Antalet stödberättigande tackor begränsas
av antalet lamm som är födda år 2014.
3. Hongetter
• Med djurets första stödberättigande
dag avses den dag då djuret blir stödberättigande. Det kan vara den första dagen i perioden för fastställande av
stödet (1.1.2015) eller den dag då djuret uppnår den ålder som krävs för en
viss åldersgrupp (över 6 mån., över 8
Nordligt stöd för hongetter fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur i fåroch getregistret under perioden 1.1.2015–
31.12.2015.
Antalet stödberättigande hongetter begrän-
21
Om ditt djurantal är tillfälligt nedsatt på
grund av eldsvåda, djursjukdom eller någon
annan orsak som inte beror på dig, kan man
använda sig av det sedvanliga djurantalet
när nationella husdjursstöd beviljas, förutsatt att du fortsätter produktionen på
din gård. Det anses att ditt djurantal har
sjunkit, om ditt djurantal vid tidpunkten för
fastställande av stöd har varit minst en tredjedel lägre än ditt sedvanliga djurantal.
mån. eller över 24 mån.), den dag som
följer på den dag när djuret fick avkomma eller den dag som följer på den dag
då djuret köptes.
• Med djurets sista stödberättigande
dag avses den dag då djuret upphör
att vara stödberättigande. Det kan vara den dag djuret avlägsnas, den dag
som föregår dagen då djuret flyttas till
en annan åldersgrupp (över 6 mån.,
över 8 mån. eller över 24 mån.), den
sista dagen i perioden för fastställande
av stödet (31.12.2015) eller den dag då
djuret fick avkomma.
Som sedvanligt djurantal kan man använda
det föregående stödårets djurantal som legat till grund för nationellt husdjursstöd. Om
ditt djurantal har varit exceptionellt lågt eller
högt det föregående stödåret, kan som sedvanligt djurantal användas genomsnittet av
dina djurantal som legat till grund för stödet under de högst fyra på varandra följande
stödåren före det föregående ansökningsåret.
Räkningsdagar när produktionen inleds eller upphör
I kapitel 16 berättas om hur stöd söks på
gårdar som är eller har varit föremål för generationsväxling eller en annan överföring av
besittningen av hela gården år 2015. Information om innehavet av åker vid upphörande med produktionen finns i Ansökningsguide
2015.
Du ska lämna en skriftlig utredning till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om
att ditt djurantal har sjunkit till följd av de
orsaker som nämns ovan. Lämna utredningen
inom 10 arbetsdagar från det att du har
kunnat lämna in den. Om ditt djurantal har
gått ned på grund av en djursjukdom måste
det förutom den ovan nämnda utredningen
också finnas ett intyg som utfärdats av en
veterinär.
Om du inleder eller upphör med produktionen inom någon djurgrupp medan perioden
för fastställande av stöd pågår, och det inte är fråga om överföring av hela gårdens
besittning, använd då djurantalet noll för de
räkningsdagar som föregår inledandet av produktionen och som följer på att produktionen
har upphört när du räknar det genomsnittliga
antalet djur i den aktuella djurgruppen.
Annan orsak
Om antalet djur har sjunkit av en orsak som
beror på sökanden används inte det normala
djurantalet som grund för beviljande av husdjursstödet. Det godkända djurantalet är då
det antal djur i din besittning som uppfyller
stödvillkoren.
Användning av det sedvanliga antalet
djur
Orsaker som inte beror på sökanden
22
8 NORDLIGA STÖD FÖR NÖTKREATUR
Stöd per djurenhet för nötkreatur
och Mattson låter kvigans användningssätt
fortsätta att vara diko → kvigans användningssätt den sista dagen (31.12.2015) av
perioden för fastställande av stödet är diko. År 2015 får Karlsson för tiden 2.1.2015–
1.4.2015 det stöd per djurenhet för kvigan
som uppkommit under perioden för fastställande av stödet, och Mattson får stödet för
tiden 2.4.2015–31.12.2015.
Stöd per djurenhet beviljas i stödregion C
för dikor, dikokvigor, tjurar och stutar.
• En diko eller en dikokviga som är i
din besittning ska ha användningssättet diko i nötdjursregistret den sista
dagen av perioden för fastställande av stödet (1.1.2015–31.12.2015).
Om du avlägsnar djuret under perioden för fastställande av stödet
ska djurets användningssätt vara diko
den sista dagen då djuret är i din
besittning.
Exempel 4. Karlsson har en dikokviga som
har användningssättet köttproduktion i nötdjursregistret. Kvigan har fyllt 8 månader
10.7.2015. Karlsson ändrar användningssättet till diko 29.12.2015 → kvigans användningssätt den sista dagen (31.12.2015) av
perioden för fastställande av stödet är diko.
Kvigan ger retroaktivt upphov till utfodringsdagar från och med sin 8-månadersdag, alltså
under perioden 10.7.2015–31.12.2015.
• En dikokviga är stödberättigande i fråga om de-stöd för nötkreatur när den är
minst 8 månader men högst 4 år gammal.
• I det följebrev som skickas ut tillsammans med utdraget ur nötdjursregistret för januari anges sista dagen för ändring av uppgifterna i nötdjursregistret (bl.a. uppgift
om användningssättet). Ändringar som
du gör senast det datumet kommer att
beaktas när uppgifter om djurenheterna för nötkreatur förs över till stödsystemet.
Stöd för slaktade nötdjur
Stöd beviljas på basis av antalet kvigor, tjurar och stutar som under år 2015 har slaktats
i ett av Livsmedelssäkerhetsverkets godkänt
slakteri eller ett av regionförvaltningsverket
godkänt renslakteri. En slaktad kviga motsvarar 0,6 de och stödet för den betalas som
de-stöd (euro/de).
Exempel på den betydelse som användningssättet för dikokvigor har i olika situationer:
Ett villkor för stödberättigande är att du har
registrerat och märkt de slaktade kvigorna,
tjurarna och stutarna i enlighet med bestämmelserna. Du ska se till att uppgifterna i nötdjursregistret är korrekta (se kap. 6). Också
slakteriet måste ha skickat slaktuppgifterna
om djuren till nötdjursregistret därifrån också uppgifterna om de nötdjur som ligger till
Exempel 3. Karlsson har en dikokviga som
har användningssättet diko i nötdjursregistret. Kvigan har fyllt 8 månader 2.1.2015, och
då har utfodringsdagar börjat samlas för den.
Karlsson säljer kvigan till Mattson 1.4.2015,
23
ta nationella stöd för nötdjur kan alltså
inte betalas för din kviga av köttras.
grund för stödet fås. En slaktad kviga, tjur
och stut ska dessutom vara i din besittning
utan avbrott i minst 60 av de 90 dygn som
föregår slakten.
• När du köper en kviga av köttras som
har fyllt 8 månader för att föda upp
den till slaktkviga bör du fråga säljaren
vilket kvigans användningssätt är. Om
kvigans användningssätt är diko kan
den ha betalts de-stöd eller så kan den
i framtiden betalas de-stöd, vilket innebär att slaktstödet avslås. Om du vill
ha slaktstöd för kvigan måste du vid
behov ändra dess användningssätt från
diko till köttproduktion och be säljaren
också göra samma ändring av användningssättet. Djurets användningssätt
är en ägar- och djurhållningsplatsspecifik uppgift.
Stödberättigande slaktkropp av slaktade kvigor, tjurar och stutar
Stöd betalas för kvigor, tjurar och stutar vars
slaktkroppar vid köttbesiktningen konstaterats vara tjänliga som människoföda. Slaktvikten ska vara minst 170 kg för kvigor och
minst 220 kg för tjurar och stutar. Slaktkroppar som har kasserats delvis vid slakt omfattas av stödet om slaktvikten (inklusive den
kasserade delen) uppfyller kravet på minimivikt. Om slaktkroppen i sin helhet har kasserats i samband med slakten omfattas den
inte av stödet.
Om slaktkroppen har kasserats på grund av
slaktningsfel som slakteriet har gjort och du
sålunda har fått normal slaktlikvid, berättigar
slaktkroppen till stöd. Om djuret dör under
transport eller i slakteriets ladugård är det
inte stödberättigande.
Exempel 5. Mattson köper av Karlsson en
10 månader gammal köttrasig kviga som han
ska föda upp till slaktkviga. Kvigans användningssätt i nötdjursregistret är diko. Mattson vill i framtiden få stöd för slaktkvigor för
kvigan. Därför ändrar han användningssättet
till köttproduktion. Också Karlsson ska ändra kvigans användningssätt i nötdjursregistret till köttproduktion. För Karlsson samlas
då inga utfodringsdagar som ger de-stöd för
kvigan och Mattson går inte miste om det
slaktstöd som i framtiden betalas för kvigan.
Om Karlsson inte ändrar användningssättet
för kvigan och det de-stöd för kvigan som
uppkommit medan kvigan varit i hans besittning betalas till honom, får Mattson i framtiden inte slaktstöd för kvigan.
Stödet betalas både för djur som du har sålt
till slakt och för djur vars slaktkroppar du har
tagit tillbaka från slakteriet för ditt eget bruk
eller direktförsäljning.
• Var uppmärksam på användningssättet för dina kvigor av köttras som
du föder upp till slaktkvigor, eftersom
slaktstöd inte betalas för sådana
slaktade kvigor för vilka de-stöd för
dikokvigor har betalats. Två separa-
24
9 NORDLIGT STÖD FÖR TACKOR
Nordligt husdjursstöd för tackor fastställs på
basis av det genomsnittliga antalet djur i fåroch getregistret under perioden 1.1.2015–
31.12.2015. Antalet lamm som är födda
år 2014 begränsar antalet stödberättigande
tackor. För att stödet ska kunna beviljas ska
du besitta stödberättigande tackor som i genomsnitt motsvarar minst 2 de (= 10 st.).
år 2014.
Exempel 6: Jordbrukarens genomsnittligt
antal tackor är 27,4. Antalet har fåtts från
får- och getregistret för perioden för fastställande av stödet (1.1.–31.12.). År 2014 har
det på gården fötts 27 lamm och därför kan
stöd för tackor år 2015 betalas för högst 27
tackor. Om det hade fötts 28 lamm, skulle
stöd ha kunnat betalas för 27,4 tackor.
Lamningsvillkor
År 2015 kan man tillämpa följande undantag från lamningsvillkoret på fårgårdar som
utvidgar/har utvidgat eller inleder/har inlett
produktion eller som är en ny typ av fårgård:
Ett villkor för att stöd för tackor ska kunna
beviljas är att dina tackor under kalenderåret
2014 har producerat i genomsnitt minst 1,0
lamm per tacka som hålls stödåret 2015. Det
genomsnittliga antalet lamm innebär att din
enskild tacka inte går miste om sitt stöd även
om den inte har lammat, om någon annan av
din gårds tackor har fått exempelvis tvillinglamm. Anmäla också antalet dödfödda lamm
och tackornas kastningar till får- och getregistret, eftersom även de beaktas när det genomsnittliga antalet lamm räknas ut. I fråga
om kastningar beaktas 1,0 lamm/kastning.
1. Gård som utvidgat produktionen
Om ditt antal stödberättigande tackor år
2015 är minst en tredjedel större än ditt antal tackor som berättigade till stöd år 2014,
tillämpas lamningsvillkoret inte när det gäller
ökningen av antalet tackor. Lamningsvillkoret tillämpas ändå på det antal tackor som
berättigade till stöd år 2014. Djurantalen fås
ur får- och getregistret.
Exempel 7. En jordbrukare har beviljats
stöd för tackor för 25 tackor år 2014. År
2015 är jordbrukarens antal tackor 35, enligt uppgifter från får- och getregistret. Eftersom antalet tackor år 2015 är mer än en
tredjedel större är det stödberättigande antalet tackor år 2014 kan man använda sig av
undantaget för gårdar som utvidgat produktionen. Då tillämpas lamningsvillkoret inte på
ökningen av antalet tackor (= 10 st.), men
nog de tackor som var stödberättigande år
2014 (= 25 st.).
Enligt Eviras anvisningar22 ska lamningen anmälas till får- och getregistret inom 6 månader från lamningen. I samband med beviljandet av stödet kontrolleras ditt antal lamm
med hjälp av uppgifterna i får- och getregistret per 31.1.2016. De lamningar som du har
anmält till registret efter 31.1.2016 beaktas
inte när stödet beviljas.
Om din gårds genomsnittliga antal lamm år
2014 var lägre än 1,0 lamm per tacka som
hålls stödåret 2015, beviljas stöd bara för så
många tackor som motsvarar antalet lamm
22
http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurskydd+och+djurhallning/markning+och+registrering/far+och+getter/
25
Om du från år 2009 har hållit tackor på din
gård i syfte att förvärva inkomster och bedrivit sådan ny husdjursproduktion (se kap.
6 och JSMf 248/2009), där dina tackor inte
kan lamma enligt gängse produktionssätt (i
praktiken blodserumfår), kan stöd för tackor
beviljas högst på basis av det antalstödberättigande tackor som bestäms enligt uppgifterna i får- och getregistret.
2. Gård som inlett produktionen
Om du har börjat hålla får stödåren 2014 eller
2015 gäller lamningsvillkoret inte dig. Då kan
stödet för tackor beviljas högst för det antal
stödberättigande tackor som bestäms enligt
uppgifterna i får- och getregistret. Ditt hållande av tackor anses ha startat vid den
tidpunkt då du för fårens del registrerade dig som djurhållare i Eviras register
över djurhållare.
Om du vill använda undantaget från lamningsvillkoret, ska du på blankett 468 Anmälan om användning av undantag från
lamningsvillkoret år 2015 anmäla saken
till kommunens landsbygdsmyndighet senast
30.4.2015. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska efter den administrativa kontrollen av anmälan besluta om det är skäl att
godkänna undantaget eller inte.
Exempel 8. En jordbrukare ansöker om nationellt stöd för tackor för första gången år
2015. Han registrerade sig redan år 2012 som
djurhållare och skaffade sig då två tackor som
sällskapsdjur. Det går inte att använda undantaget för gårdar som inleder produktionen.
3. Ny typ av husdjursgård
26
10 NORDLIGT STÖD FÖR HONGETTER
Nordligt husdjursstöd för hongetter fastställs
på basis av det genomsnittliga antalet dina
hongetter i får- och getregistret under perioden 1.1.2015–31.12.2015. Den mjölkmängd
som godkänts som grund för fastställande av
stöd och som dina hongetter producerat under stödåret begränsar antalet stödberättigande hongetter. För att stödet ska kunna
beviljas ska du besitta stödberättigande hongetter som motsvarar minst 1 de (= 5 st.).
person och dag). Till sökandens hushåll räknas personer vars bostad enligt lagen om befolkningsdatasystemet
och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) är densamma som sökandens.
Bokföring över getternas mjölkproduktion
För bok över den mjölk som dina hongetter producerat under tiden 1.1.– 31.12.2015
och som är godkänna i fråga om stödet för
hongetter. Anmäl på blankett 410 Utredning
om användningen av getmjölk månadsvis de
mjölkmängder som är godtagbara som grund
för stödet för hongetter. Lämna in blanketten med bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 29.1.2016.
Godkänd mjölkmängd
För att stöd för hongetter ska kunna beviljas till fullt belopp måste dina hongetters godkända mjölkproduktion uppgå till
minst 400 liter per get under perioden 1.1.–
31.12.2015.
Följande mjölkpartier räknas in den godtagbara mjölkmängd:
Anteckna på blankett 410 den mjölk (antalet
liter) som räknas in i de godtagbara mjölkmängderna.
1. den mjölkmängd som levererats till en
godkänd mjölkförädlingsanläggning (=
ett godkänt mejeri) eller till en livsmedelslokal som kräver anmälan i enlighet med 13 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006) (= en livsmedelslokal som används för framställning av
ost eller andra mjölkprodukter ligger på
gården),
• Du får reda på den mjölkmängd som
levererats till ett mejeri från mejeriets
avräkningskvitton.
• För en daglig förteckning över köpare och sålda mängder av direktförsäljningsmjölk.
• Uppge i kilogram mängden ost som tillverkats under månaden och uppge typen/typerna av ost.
2. den mjölkmängd som gått till direktförsäljning,
3. den mjölkmängd som använts till framställning av andra produkter för försäljning, och
• Om du på gården använder getmjölk
för produktion av andra produkter än
ost för försäljning, ska du ha separat månatlig bokföring över använda
mjölkmängder specificerade per pro-
4. den mjölkmängd som använts i sökandens eget hushåll (högst en liter per
27
31.12.2015 haft i genomsnitt 25 hongetter.
dukt. Bokföringen ska dessutom uppta mängden för försäljning framställda
produkter under månaden.
Om den mjölkmängd som godkänts som
grund för fastställande av stöd för gårdens
hongetter under perioden 1.2015–31.12.2015
har uppgått till sammanlagt 9 800 liter, kan
stöd betalas för högst (9 800/400) = 24,5
hongetter.
Räkna inte in i den godtagbara mjölkmängden sådan mjölk som du har använt
för utfodring av djur eller sådan mjölk som
du har använt för att testa tillverkningsmetoder för produkter som tillverkas av getmjölk.
Räkna inte heller in i den godtagbara mjölkmängden obehandlad mjölk som du har
sålt direkt till en butik. Obs! Den mängd
obehandlad mjölk som du har sålt direkt
till en butik ingår inte heller i mängden
direktförsäljningsmjölk.
Om den mjölkmängd som godkänts som
grund för fastställande av stöd för gårdens hongetter under perioden 1.1.2015–
31.12.2015 har uppgått till sammanlagt 10
400 liter är det kalkylerade antalet hongetter (10 400/400) = 26 hongetter. Stöd kan
dock betalas för högst det genomsnittligt antal hongetter dvs. för 25 hongetter.
Exempel 9. Sökanden har under perioden för fastställande av stödet 1.1.2015–
28
11 FRIKOPPLAT STÖD FÖR SVIN- OCH
FJÄDERFÄHUSHÅLLNING
Referenskvantitetens egenskaper
I samband med överföring av besittningsrätten till en hel gård har gårdens ägare ändå
rätt att utanför besittningsöverföringen lämna driftscentrumområdet med bostadsbyggnaderna samt ett åkerområde för att odla
trädgårdsprodukter till husbehov eller bygga
en bostad. Åkerområdet får utgöra högst 10
% av den åkerareal som överföringen gäller,
dock inte mer än en hektar.
En referenskvantitet för frikopplat stöd för
svin- och fjäderfähushållning kan generellt
sett inte överföras eller bytas och det går inte att idka handel med referenskvantiteter,
men referenskvantiteten kan överföras, slås
samman, delas, minskas, återtas eller dras in.
I dessa fall är det bra om parterna i köpebrevet eller arrendeavtalet kommer överens
om hur den föregående sökandens djurantal
eventuellt påverkar uträknandet av den nya
sökandens djurtäthet och på så vis beloppet
av frikopplat stöd.
Om överföringen av besittningsrätten till en
hel gård bygger på ett arrendeavtal, kan referenskvantiteten överföras endast om arrendegivaren inte har behållit mer än de ovan
nämnda byggnaderna och åkerområdet i sin
besittning genom arrendeavtalet. Arrendeavtalet måste dessutom omspänna minst 5 kalenderår räknat från avtalets början.
Referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållning för en gård i stödregionen AB
kan överföras, slås samman och delas endast inom AB-regionen. Referenskvantiteten
för svin- och fjäderfähushållning för en gård i
stödregion C kan överföras, slås samman och
delas endast inom C-regionen.
Ett villkor för överföring av referenskvantiteten är att alla åkrar som ägs av den gård som
köps/arrenderas överförs till den nya sökanden. Den föregående sökandens arrendeåkrar,
skogar och djur behöver inte säljas/arrenderas till referenskvantitetens nya innehavare
för att referenskvantiteten ska gå att överföra.
Referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållning kan:
a) överföras till en ny sökande i samband
med generationsväxling eller överföring av
hela gårdens besittning.
b) slås samman i samband med generationsväxling eller överföring av besittningsrätten till en hel gård.
Gårdens nya innehavare ska i fråga om överföring av besittningsrätten till en hel gård
lämna in blankett 156 samt kopior på köpebrevet, arrendeavtalet och andra motsvarande utredningar till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. I köpebrevet eller arrendeavtalet är det skäl att nämna att referenskvantiteten överförs till den nya sökanden.
Om två gårdar slås samman till en ny gård
kan gårdens nya innehavare ansöka om att en
gemensam referenskvantitet för den nya gården ska fastställas. Referenskvantiteten dras
in för den gård på vilken verksamheten upphör i samband med sammanslagningen. Beakta de-begränsningarna (se tabell 10) för
29
betalningen av frikopplat stöd i C-regionen.
ning och som har anmälts på jordbruksskiftesblankett 102B stödåret 2015. Den odlingsbara åkerarealen beaktas inte om du har stödberättigande åker i din besittning, hur liten
den än är.
c) delas i samband med generationsväxling, om var och en mottagare uppfyller förutsättningarna för att få stöd.
Om gården i samband med generationsväxling har delats upp i två eller flera gårdar, kan
de nya gårdarnas innehavare ansöka om att
en referenskvantitet för de delade gårdarna
ska fastställas enligt de andelar som sökandena kommit överens om eller, om avtal saknas, i lika stora delar enligt antalet övertagare. När det gäller den nya gårdens innehavare
tas det djurantal som den nya gården besitter och som ligger till grund för fastställandet
av referenskvantiteten i beaktande från och
med datumet för besittningsöverföringen när
stödet fastställs för den berörda sökanden.
Exempel 10 . En sökande har 3,75 stödberättigande hektar åker i sin besittning, dvs.
den minimiareal som krävs (5 hektar) fylls
inte. Eftersom sökanden har lite stödberättigande åker i sin besittning, kan den odlingsbara åkerarealen inte användas för att fylla
den areal (1,25 hektar) som saknas i minimiarealen 5 hektar.
Vid beräkning av djurtätheten i samband
med stödet för svin- och fjäderfähushållning
kan följande djurgrupper som är i din besittning under stödåret (1.1–31.12.2015) beaktas:
d) dras in, när förutsättningarna för frikopplat stöd inte har uppfyllts två år i rad, om det
inte är fråga om force majeure.
Tabell 4. Djurgrupper som beaktas vid beräkning av djurtätheten i samband med stöd
för svin- och fjäderfähushållning (nötkreatur)
Beviljandet av frikopplat stöd för svinoch fjäderfähushållning förutsätter att
djurtätheten på din husdjursgård är
minst 0,35 djurenheter per stödberättigande hektar åker.
För fastställande av djurtätheten används
ditt antal djurenheter under stödåret (1.1–
31.12.2015) och den stödberättigande åkerareal som du besitter under stödåret. De
stödberättigande åkerhektaren ska vara i din
besittning senast 15.6.2015. Som en stödberättigande hektar åker betraktas en hektar
åker som är ersättningsberättigande i fråga
om kompensationsersättningen. Du ska ha
minst fem stödberättigande hektar åker i din
besittning.
Om du inte alls har stödberättigande åker i
din besittning, kan vid fastställande av djurtätheten på din husdjurgård beaktas den odlingsbara åkerareal som du har i din besitt-
Tabell 5. Djurgrupper som beaktas vid be-
30
räkning av djurtätheten i samband med stöd
för svin- och fjäderfähushållning (får, getter
och svin)
genomsnittliga de-antalet för svin beaktas inte de två månader då djurantalet har varit
som lägst.
I fråga om fjäderfä och hästar används vid beräkningen det faktiska antalet djur som enligt
bokföringen har hållits den första dagen i varje kalendermånad. Vid beräkning av det genomsnittliga antalet djurenheter för fjäderfä
beaktas inte de fyra månader då djurantalet
har varit som lägst.
Anmäl de månatliga djurantalen för fjäderfä och hästar under kalenderåret (1.1–
31.12.2015) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 29.1.2016, antingen elektroniskt i Viputjänsten23 eller på
blankett 461 Anmälan om djurantal. Du behöver inte lämna in anmälan om djurantal
det fallet att det registerbaserade de-antalet
för nötkreatur, får, getter eller svin är tillräckligt i förhållande till åkerarealen, dvs. minimidjurtätheten 0,35 de/stödberättigande hektar åker fylls redan utan antalet fjäderfä eller
hästar.
Tabell 6. Djurgrupper som beaktas vid beräkning av djurtätheten i samband med stöd
för svin- och fjäderfähushållning (fjäderfä och
hästar)
Exempel 11. En sökande som bedriver svinhushållning har svin, fem hästar och 25 stödberättigande hektar åker i sin besittning under stödåret 2015. Svinen ger under stödåret
upphov till 20 de, och det betyder att man
redan med användning av de-antalet svin får
djurtätheten 0,8 de/hektar (= 20 de/25 hektar) som är en större djurtäthet än minimidjurtätheten 0,35 de/ stödberättigande hektar åker. Eftersom djurtätheten redan fylls
med antalet svin, behöver man inte anmäla
antalet hästar till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
För beräkning av djurtätheten får stödadministrationen antalen nötkreatur, får, getter
och svin direkt ur de olika djurregistren. Du
behöver alltså inte anmäla dem separat till
stödadministrationen. Vid beräkning av det
23
https://vipu.mavi.fi/login.html
31
Företag i sammanslutningsform
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
ska utan dröjsmål underrättas om ändringar
i det bestämmande inflytandet, om kravet
som gäller detta inte längre uppfylls. De djurenheter som tillkommit efter en ändring i
det bestämmande inflytandet tas inte med i
beräkningen av antalet djur på gårdsbruksenheten.
Vid beräkning av djurtätheten kan beaktas
den stödberättigande åkerareal i hektar eller
de stödberättigande djur som en sökande
med bestämmande inflytande i ett företag i sammanslutningsform har i sin besittning.
Villkoren för betalning av frikopplat stöd
i ett nötskal:
När antalet djurenheter på en gårdsbruksenhet beräknas kan antalet djur inom ett företag i sammanslutningsform beaktas på yrkande, om företaget inte har ansökt om från
produktionen frikopplat stöd och om:
1. du har en fastställd referenskvantitet,
2. du besitter minst fem stödberättigande
hektar åker,
1. det bestämmande inflytandet i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet innehavs av en eller
flera sådana bolagsmän som ansökt om
från produktionen frikopplat stöd och
som uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd eller
3. djurtätheten på din gård räcker (minst
0,35 de/ stödberättigande hektar åker)
och
4. du uppfyller de allmänna förutsättningarna för nationella husdjursstöd:
a) du har lämnat de behövliga blanketterna till kommunen på papper
eller elektroniskt,
2. det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag innehavs av en eller flera sådana aktieägare som har ansökt om
från produktionen frikopplat stöd och
som uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stödet.
b) du uppfyller ålderskravet,
c) du bedriver husdjursskötsel enligt
gängse produktionssätt och du
ombesörjer djurens välbefinnande i överensstämmelse med djurskyddsbestämmelserna,
Den förutsättning som gäller det bestämmande inflytandet ska uppfyllas från och med den
sista dagen för ansökan under det år som föregår stödåret (= 30.4.2014). Djur som ägs
av ett företag i sammanslutningsform kan
räknas till godo för endast en sådan gårdsbruksenhet som under hela stödåret helt och
hållet innehas av medlemmar i ett familjeföretag.
d) du för bok över djuren och ser
till att djurregistren hela tiden är
uppdaterade och
e) du har registrerat dig som djurhållare.
32
12 KRISSTÖD FÖR SVINHUSHÅLLNING
Krisstöd för svinhushållning kan beviljas i hela landet som annat nationellt stöd till sökande som bedriver svinhushållning.
Som en gårdsbruksenhet betraktas en gårdsbruksenhet som uppfyller förutsättningarna i
statsrådets förordning 213/200725 om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt
självständig gårdsbruksenhet.
Ansökning om stöd
Tabell 7. Djurantalsklasser för svin i krisstöd
för svinhushållning
Sök krisstöd på blankett 460 Ansökan om
krisstöd för svinhushållning. Du får blanketten på webbtjänsten Suomi.fi24 med sökordet
mavi460 eller vid behov av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
Kryssa för rätt djurantalsklass eller rätta djurantalsklasser i punkt 2. på blanketten. Du
kan välja högst två klasser. Fyll i också uppgifter om tidigare de minimis -stöd och tidigare skatteår. Lämna in blankett 460 senast 23.3.2015 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget. En ansökan som har lämnats in för sent (dvs.
efter 23.3.2015) avslås.
Beviljande och betalning
Bestämmande av stöd
Krisstöd kan beviljas dig enligt högst det genomsnittliga antal svin som du enligt svinregistret hade i din besittning under tiden 1.9.–
1.12.2014. Stödet beviljas i form av stöd av
mindre betydelse, dvs. som de minimis -stöd.
Krisstöd kan beviljas dig om du 1.9.2014,
1.10.2014, 1.11.2014 och 1.12.2014 har haft
i din besittning i genomsnitt det antal djur
som anges i tabell 7. När antalet djur räknas ska de svin beaktas som senast första dagen i den kalendermånad som enligt journalen omfattas av räkningen är minst åtta månader gamla och som är ämnade som suggor
(= suggor), samt 3–8 månader gamla andra svin (= slaktsvin), dock inte vildsvin eller
sådana minisvin som hålls som sällskapsdjur.
24
25
En förutsättning för beviljande av stöd är att
summan av de minimis -stöd inom jordbrukssektorn som beviljats dig inte överstiger 15
000 euro under det beskattningsår då de minimis -stödet beviljas eller under de två föregående beskattningsåren. En ytterligare förutsättning är att summan av alla de minimis -
http://www.suomi.fi/etjanster
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2007/20070213
33
i krisstöd för slaktsvin, dvs. sammanlagt 8
000,00 euro. Sökanden har inte under vare
sig beskattningsåret eller de två föregående
beskattningsåren fått de minimis-stöd inom
jordbrukssektorn, och inte heller har sökanden fått andra de minimis-stöd. Krisstödet
kan därför beviljas honom eller henne till fullt
belopp.
stöd som under referensperioden beviljats dig
inte överskrider maximibeloppet. Tilläggsinformation om de minimis -stöd finns i Ansökningsguide 2015 i kapitel 19.
Om det stödbelopp som beviljas dig enligt tabellen 7 sammanlagt överstiger 15 000 euro,
ska det belopp som ska betalas ut begränsas till högst 15 000 euro. Djur som ägs av
en gård kan endast räknas till godo för en
sådan stödsökande som innehaft gården hela
perioden för bestämmande av stödet.
I krisstöd för svinhushållning kan beviljas
sammanlagt högst 3,7 miljoner euro. Om
stödbeloppet som räknas utgående från stödberättigande djurantal överskrider stödtaket,
ska enhetsstödet sänkas.
Exempel 12. En sökande har ansökt om
krisstöd för svinhushållning i fråga om suggor
i djurantalsklassen 100,01–250,00 och i fråga om slaktsvin i djurantalsklassen 1 000,002 000,00. Sökanden beviljas 2 500,00 euro i krisstöd för suggor och 5 500,00 euro
Krisstöd för svinhushållning betalas under år
2015. Den exakta betalningstidpunkten klarnar senare.
34
13 NORDLIGT STÖD FÖR HÄSTAR
Den 100 dagar långa besittningsperioden för
hästar börjar 1.5.2015 och slutar 8.8.2015
(den första och den sista dagen medräknade). Du ska under hela besittningsperioden
inneha det antal hästar som du har anmält i
ansökan.
lig anmälan. Du kan inte ersätta en häst som
avlägsnats med en annan häst.
Om du är delägare i hästen ska du som bilaga till ansökan bifoga en fullmakt eller fullmakter, där de övriga ägarna ger sitt medgivande till ansökan om stöd. Om hästen är
delägd under täcknamnet ska du också då ha
en fullmakt/fullmakter som alla andra delägaren har gett dig. I fullmakten/fullmakter
bör täcknamnet nämnas. Täcknamnets officiella ombud är inte berättigat att ge sökanden en fullmakt/fullmakter på andra delägares vägnar. Du kan söka stöd med fullmakt
endast för en häst som du är delägare
i, men inte för en häst som i Hippos register
är i en annan persons/andra personers besittning/ägo. Om en häst som du är delägare i
har övergått i din besittning helt och hållet
och denna överföring har antecknats i Hippos
register, behöver du ingen fullmakt.
Besittningen förutsätter att du håller din häst
i Finland utom när det gäller kortvarig tävlingsresa utomlands som pågår i mindre än
en vecka. En häst omfattas inte av djurhållningskrav under besittningstiden och därför
kan din häst t.ex. gå på bete hos granngården eller vistas på en hingst-/seminstation
för inseminering. Obs! För in i bokföringen
långvarigare vistelser annanstans än på gården (t.ex. på träning eller för inseminering)
(se kap. 6).
Uppgifterna om besittning av de hästar som
du har angett i ansökan ska vara uppdaterade i Finlands Hippos rf:s hästregister senast
1.5.2015. Om du vill få stöd för en häst som
du besitter genom ett hyres- eller leasingavtal
måste du göra anmälan om överföring av besittningsrätten till hästen till Hippos register
senast 1.5.2015. Det är möjligt att överföra
besittningsrätten genom anteckning i uppfödarregistret, tävlingsregistret eller ägarregistret. Oberoende av i vilket register överföringen av besittningsrätten har antecknats är hästens innehavare men inte hästägaren berättigad att ansöka om stöd för hästen.
Om en sammanslutning (t.ex. ett kommanditbolag, ett aktiebolag, en lantbrukssammanslutning) ansöker om stöd för en häst
som en delägare i sammanslutningen äger
helt och hållet, ska delägaren ge sammanslutningen en fullmakt att ansöka om stöd. Om
hästen ägs av sammanslutningen och stöd
söks av en delägare i sammanslutningen, ska
sammanslutningen ge delägaren en fullmakt
för ansökan om stöd. Oberoende av den situation där fullmakt behövs gäller det att lägga märke till att en fullmakt ska lämnas in
varje år som bilaga till ansökan.
I en situation där du under besittningsperioden blir tvungen att avlägsna en häst (som
t.ex. dött eller sålts) som du har anmält i
ansökan, ska du inom 10 arbetsdagar anmäla detta till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet genom en fritt formulerad skrift-
35
I Hippos register införda/inte införda /leasingavtalet. Uppge alltid hästens UELNeller registernummer (eller en annan indivihästar
duell identitetskod) i ansökan.
EU-kommissionen har antagit en förordning
om identifiering av hästdjur26 . Enligt den ska
alla hästdjur identifieras. Med stöd av förordningen ska alla hästar i Finland vara identifierade. Du kan inte ansöka om stöd för
en häst som inte är identifierad.
Krav för avelsston
Med avelssto avses en häst eller ponny som
har betäckts eller fölat år 2014. Ett sto som
betäckts 2014 kan godkännas som avelssto bara om dess dräktighet har pågått i
minst 12 veckor. Stoet ska vara betäckt
med en hingst som har godkänts för avel.
Om betäckningen har ägt rum utomlands ska
hingsten ha haft ett giltigt godkännande för
avel i det land där betäckningen har skett.
1) Hästar som är införda i Hippos register
Hästarna bör som regel vara registrerade i
Hippos register senast 1.5.2015. Hästen anses vara registrerad då registreringsåtgärderna har slutförts och hästens innehavare har ett hästpass (tidigare registreringsbevis) som Hippos utfärdat för hästen.
Om registreringen av din häst i Hippos register inte är slutförd och detta beror på något som Hippos inte kan påverka (t.ex. registreringsrusch eller frivillig härstamningsundersökning), anses hästen inte berättigar till
stöd innan du för din del har sett till att registreringsärendena är i ordning och har löst
ut hästpasset från Hippos.
Ridhästhingstar ska vara införda i en härstamningsstambok som är godkänd av Finlands Hippos rf eller i en stambok som är godkänd av Suomen Irlannincobyhdistys – FSIC
rf. Ponnyhingstar ska vara införda i en härstamningsstambok som är godkänd av den
internationella avelsorganisationen för rasen
i fråga. Ett ponnysto ska vara renrasigt och
hingsten som använts vara av samma ras, ifall
ponnystoet inte har betäckts enligt ridponnyprogrammet.
Om din häst finns i Hippos register, behöver du inte foga ett hästpass eller registerhandlingar till ansökan. Anmäl alltid hästens
UELN-nummer (= lifenumber) eller registernummer i ansökan.
2) Hästar som inte är införda i Hippos
register
Om ett avelssto har kastat fölet efter en dräktighetstid på minst 12 veckor, ska du för att
stoet ska förbli stödberättigande lämna in till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ett
av veterinären utfärdat intyg över att stoet
kastat sitt föl. Anmäl också till Hippos register att stoet har kastat fölet.
Om din identifierade häst är registrerad i ett
utländskt register ska du foga till din ansökan
en bestyrkt kopia av den identitetshandling (= det hästpass/det registreringsbevis) som registret i fråga har beviljat, en tillförlitlig utredning över ägandet av hästen och vid behov en bestyrkt kopia på hyres-
Att ett sto som betäckts år 2014 har varit
dräktigt i minst 12 veckors kan bevisas genom stoets fölning år 2015, varvid Hippos
register ska innehålla uppgift om fölningen,
dvs. uppgift om att stoet födde ett hingstföl/ett stoföl eller att fölet var dödfött eller
att stoet kastat. En tillräcklig dräktighetstid
26
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0504-20141121&rid=1
36
egen, icke stambokförd hingst som är av samma ras som stoet ska du innan stödet betalas
lämna en bestyrkt kopia på fölningsintyget
till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
och anmäla fölningen på behörigt sätt också
till Hippos register.
kan bevisas också genom ett av veterinären
utfärdat skriftligt intyg över att dräktigheten
pågått i minst 12 veckor.
Ston som har betäckts med en egen Efter det att ansökningstiden för stöd för häshingst som inte är stambokförd
tar har avslutats (30.4.2015) kan du inte byta
hästens djurgrupp (T = avelssto, S = finsk
häst eller M = 1-3 år gammal annan häst
eller ponny) som du har anmält i ansökan.
Stöd för hästen kan beviljas bara inom den
djurgrupp i vilken du har sökt stöd. Hästen
ska underkännas om den inte uppfyller stödvillkoren för den djurgrupp inom vilken du har
sökt stöd.
Ston av finska hästar och varmblodiga travhästston kan betäckas också med en egen
hingst som inte är stambokförd, men som är
av samma ras som stoet självt (= en finsk
häst betäcks med en finsk häst och en varmblodig travhäst med en varmblodig travhäst).
Om du har låtit betäcka ditt sto med din
37
14 BETALNING AV NATIONELLA
HUSDJURSSTÖD OCH STÖDNIVÅER
Allmänt
talas inget förskott alls. Då betalas hela stödet i en enda post (= det slutliga stödet).
Du kan inneha åker som hör till samma produktionsenhet i två eller flera kommuner eller
både i skärgården och på fastlandet. Stödnivån för nationella husdjursstöd fastställs i
så fall i enlighet med den stödregion där din
gårds driftscentrum är beläget.
Djurenhetskoefficienter används vid uträknandet av de nordliga husdjursstöden för
nötkreatur, tackor, hongetter och hästar. Antalet djurenheter som berättigar till stöd fås
genom att multiplicera antalet djur i djurgruppen (st.) med de de-koefficienter som
anges i tabell 8.
Nationella husdjursstöd betalas i två
Allmänna begränsningar för betalningen
rater: förskott och slutligt stöd
av stöd:
Nationellt husdjursstöd för stödberättigande
husdjur betalas som stöd per djurenhet (euro/de) utom när det gäller stödet för slaktade tjurar och stutar som betalas per djur
(euro/slaktat djur) samt frikopplat stöd för
svin- och fjäderfähushållning som baseras på
en individuell referenskvantitet.
• Inget stöd betalas om det sammanlagda beloppet av nationella husdjursstöd
per sökande och stödtyp är mindre än
100 euro.
• För nationella stöd som betalas för
husdjur har maximala stödbelopp fastställts enligt ett beslut av Europeiska
kommissionen. Det maximala beloppet
av nordligt husdjursstöd för nötkreatur,
tackor, hongetter och hästar är sammanlagt 179 160 de och 73,7 miljoner euro. När det gäller stöd för svinoch fjäderfähushållning är det maximala beloppet 16 miljoner i AB-regionen
och 37 miljoner euro i C-regionen. Om
det stödbelopp som räknas ut på basis
av godtagbara ansökningar överstiger
dessa maximala belopp sänks husdjursstödet.
År 2015 beviljas 75 % av det sammanlagda
stödbeloppet i förskott för nötkreatur, tackor
och hongetter och 60 % i förskott för hästar.
I förskott på frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning beviljas 75 % av det stödbelopp som räknats ut på basis av den referenskvantitet som är i sökandens besittning
1.3.2015. För att det slutliga frikopplade stödet ska betalas ut måste referenskvantiteten
vara i sökandens besittning 1.9.2015. Därför
ska eventuella överföringar av besittningen
av referenskvantiteten ha genomförts senast
31.8.2015. Förskottet kommer antagligen att
betalas i april 2015.
Produktionsbundna nordliga djurstöd
Om beloppet av de förskott på husdjursstöd
som betalas till dig understiger 500 euro, be-
Betalningen av nordliga stöd per djurenhet
38
begränsas. Begränsningarna gäller de-stöd
för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, slaktkvigor, hästar, tackor och hongetter. År 2015
betalas inget stöd för den del som per sökande överstiger 700 de i region C1-C2, 500 de
i region C2n, 300 de i region C3 och 225 de
i region C4.
De djurspecifika begränsningar som gäller betalningen anges i punkterna ”Att beakta” i
tabellerna 1-3.
Tabell 10. Maximala stödnivåer år 2015
(tackor, hongetter, hästar och stöd för svinoch fjäderfähushållning)
Djurenhetskoefficienterna för idisslare
och hästar
Tabell 8. Djurenhetskoefficienterna för nötkreatur, tackor, hongetter och hästar i nordliga husdjursstöd
1) C2n = C2 norra och skärgården
Exempel 13. Tackorna på en gård i stödregion C2 har tillsammans gett upphov till 14
610 stödberättigande dagar. Det genomsnittliga antalet tackor är (14 610/365 = 40,03),
dvs. 40,0 tackor. Det föddes 41 lamm på gården under år 2014, vilket betyder att stöd för
tackor kan beviljas för alla de 40 tackorna.
Stödet för tackor räknas ut på följande sätt:
40 st. x 0,2 de/st. = 8 de → 8 de x 369 €/de
= 2 952 €.
Stödnivåerna för husdjursstöd
(Enligt tabell 8 är en tacka 0,2 de och enligt
tabell 10 är stödet för tackor i C2-regionen
369 €/de).
Tabell 9. Maximala stödnivåer år 2015 (nötkreatur)
39
Oberättigade utbetalningar av stöd
har beviljat stödet besluta att detta stödbelopp ska återkrävas efter att ha inhämtat den
utredning som begärts av dig med ett brev för
hörande. På belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta som är sju procentenheter högre än den referensränta som
gäller vid tidpunkten i fråga. Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter
beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas
senare, när avdraget görs.
Stödet sänks eller kan lämnas obeviljat, om
du i fråga om någon djurgrupp har vidtagit
sådana arrangemang som uppenbart syftar
till att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål. Med det menas t.ex. att produktionen på ett konstlat sätt har delats upp på
olika sökande av stöd.
Om det till dig har betalats stöd utan grund
eller till ett högre belopp än vad som hade
kunnat beviljas dig, kan den myndighet som
40
15 UNDANTAG
Undantag från kravet på åkerareal
2. det gäller en situation där flera fysiska
personer år 2007 har bedrivit produktion eller verksamhet tillsammans eller
i sammanslutningsform och minst en
jordbrukare, bolagsman, medlem eller
delägare har uppfyllt kravet på tre hektar åkerareal och åkern har uppgetts i
stödansökan för året i fråga.
Mavi kan av särskilda skäl bevilja undantag
för betalning av husdjursstöd även om sökanden inte innehar minst fem hektar odlingsbar
åker (se kap. 2).
När undantag beviljas gör man i första hand
en bedömning av sökandens möjligheter att
skaffa sig tillräckligt med odlingsbar åker på
ett skäligt avstånd. Om det inte går att skaffa odlingsbar åker kan undantag beviljas om
husdjursskötseln bedrivs i avsikt att förvärva inkomster eller om det finns andra motsvarande särskilda skäl för att bevilja stöd.
Undantag beviljas inte för husdjursskötsel av
hobbynatur.
Undantag från kravet på att själv bedriva jordbruk eller trädgårdsodling
Om det är fråga om gårdsbruk som idkas
av flera fysiska personer tillsammans eller i
form av en sammanslutning måste minst en
jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare vara en fysisk person som själv bedriver
jordbruk eller trädgårdsodling och som uppfyller ålderskravet (se kap. 4.) Mavi kan ändå
av särskilda skäl bevilja undantag för betalning av husdjursstöd också till en sådan sökande som inte uppfyller kravet på att själv
bedriva jordbruk och trädgårdsodling.
Om flera fysiska personer bedriver husdjursproduktion eller husdjursverksamhet tillsammans (lantbrukssammanslutning, dödsbo) eller i sammanslutningsform (öppet bolag,
kommanditbolag, andelslag, aktiebolag) och
minst en jordbrukare, bolagsman, medlem
eller delägare uppfyller kravet på fem hektar åker senast 15.6.2015 och åkern uppges
på sammanslutningens, jordbrukarens, bolagsmannens, medlemmens eller delägarens
stödansökningsblanketter för stödåret 2015,
behöver inget undantag sökas för beviljandet
av nationella husdjursstöd 2015.
Vid prövningen av om ett särskilt skäl föreligger måste man beakta företagsformens särdrag, om produktionen tidigare varit stödberättigande samt andra motsvarande omständigheter. Undantag från ålderskravet kan inte
beviljas.
När det gäller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
krävs inget undantag i följande fall, utan fem
hektar används som kalkylerad åkerareal när
förutsättningarna för beviljandet av stöd bedöms, om:
Ansökan om undantag
Sök undantag hos Mavi med en fritt formulerad skriftlig ansökan senast 30.4.2015
på adressen: Landsbygdsverket, Avdelningen
för landsbygdsnäringar, Enheten för djur- och
specialstöd, PB 405, 60101 SEINÄJOKI. För
1. den sökande år 2007 har beviljats undantag från kravet på åkerareal eller
41
att försnabba behandlingen av ansökan om
undantag ska du bifoga kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande om ansökan.
gång som du lämnar in ansökan om förskott på nationellt husdjursstöd till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Förskotten betalas till dig först efter att undantag har beviljats. Undantaget beviljas för
ett år gången.
Anhålla om undantag hos Mavi på samma
42
16 ÖVERFÖRING AV BESITTNINGEN AV
HELA GÅRDEN
Överföring av besittningen av hela mäler att han eller hon deltar i de registerbaserade systemen för EU:s djurbidrag och/eller
husdjursgården
nordliga husdjursstöd.
Med överföring av besittningen av hela husdjursgården avses ett sådant fall då gårdens
alla stöddjur, den ägda åkerarealen och produktionsbyggnaderna övergår till en ny innehavare. Den tidigare innehavaren kan lämna
kvar högst 10 % av åkerarealen som trädgårdsland, dock högst en hektar.
Obs! I en överföring av besittningen av en
hel gård som har verkställts senast 30.4.2015
kan man bara på blankett 462 överföra till
en ny innehavare ett gällande deltagande.
Överföring av besittningen av hela gården kan godkännas endast om alla förutsättningar nedan uppfylls:
Med sammanslagning av gårdar avses fall där
hela gården övergår i en annan gårds besittning via köp eller arrendering. Den expanderande gårdens lägenhetssignum förblir vanligen oförändrat och lägenhetssignumet för
den gård som upphör tas ur bruk. Sammanslagning av gårdar kan också innebära fall
där två gårdar bildar en lantbrukssammanslutning etc. för att bedriva jordbruk. I dessa
fall får den nya gården i allmänhet den ena
sammanslagna gårdens lägenhetssignum.
• gårdens tidigare innehavare har senast
30.4.2015 anmält gårdens basskiften i
sin egen stödansökan (vid behov ändrad senast 15.6.2015);
• gårdens nya innehavare har lämnat in
sin stödansökan senast 30.4.2015, utom då det är fråga om sådan överföring
av besittningen av hela gården att den
nya innehavaren inte har haft en egen
stödansökan 30.4.2015;
Det rekommenderas att besittningsöverföringen av en hel gård genomförs i början av
året, dvs. innan de första utbetalningarna för stödåret inleds. Ändring av den
sökande i stödansökan är möjlig att göra senast 31.8.2015, både vid generationsväxling
som gäller hela gården och vid annan överföring av besittningsrätten till hela gården. En
överföring av besittningen av en hel gård
som har gjorts senast 31.8.2015 ska du anmäla till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på blankett 156 senast 15.9.2015.
Den nya innehavaren av en nötdjurs-,
får- eller getgård ska dessutom lämna in
blankett 462, med vilken han eller hon an-
• gårdens nya innehavare anmäler om
besittningsöverföringen av hela gården senast 15.9.2015 till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet på blankett 156;
• gårdens tidigare innehavare anmäler
om besittningsöverföringen av hela
gården senast 15.9.2015 på blankett
156;
• nötdjurs-, får- eller getgårdens nya innehavare har också lämnat in blankett
462,
43
• eventuella förbindelser ska överföras till
den nya innehavaren (inte i sådana fall
då han eller hon redan har en förbindelse eller förbindelser för den gård som
han eller hon besitter) och
om slutliga husdjursstöd. Sökanden ska lämna utredningar om den genomförda överföringen av besittningen av gården (t.ex. blankett 156 och 462 (nötdjur-, får- och getgårdar)) samt om överföringen av ansökan om
förskott på den nya innehavaren till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet innan förskottet betalas ut.
• ändringsanmälningar gällande djur har
gjorts till registret för det berörda djurslaget inom de fastställda anmälningstiderna.
Om besittningen av hela gården har överförts
efter det att förskottet har betalts ut, före betalningen av de slutliga husdjursstöden, kan
det slutliga stödet ha sökts av den tidigare innehavaren, den nya innehavaren eller bägge.
I datasystemet utgör dessa dock en enda ansökan under det berörda lägenhetssignumet.
Uppgifterna på ansökningsblanketterna registreras i datasystemet på den sökande till vilken förskottet har betalats, dvs. den tidigare
innehavaren.
Det är inte möjligt att byta stödsökande efter 31.8.2015. Stöden för 2015 betalas till den som varit sökande 30.4.2015. I det
fallet överföringen av besittningen sker efter
31.8.2015 kan parterna sinsemellan komma
överens om hur stöden ska fördelas.
Överföring av besittningen av hela
gården och nationella husdjursstöd
Ansökan om nordliga husdjursstöd kan, om
den nya och den tidigare innehavaren kommer överens om det, omfatta de djur (dikor,
dikokvigor, tjurar, stutar, tackor och hongetter) som den tidigare innehavaren haft i sin
besittning och som omfattas av stödet 2015.
I datasystemet kan en enda ansökan per stödår inrättas för var och en stödtyp (t.ex. nationellt husdjursstöd till södra Finland) under ett och samma lägenhetssignum. Ansökan inrättas i datasystemet åt den sökanden
som lämnar stödårets första ansökningsblankett för ett enskilt stöd (t.ex. blankett 139
om ansökan om förskott på nationella husdjursstöd). Det går inte att flytta ansökan
mellan gårdens tidigare och nya innehavare
i datasystemet efter att den första utbetalningen har skett (t.ex. efter att förskott på
nationella husdjursstöd betalats).
Sammanslagning av gårdar
Om två eller flera gårdar har slagits samman kan den vid sammanslagningen uppkomna gården, då de berörda
parterna kommer överens om det, ansöka om
de slutliga stöden för de djur (dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, tackor och hongetter) som
fötts upp på de sammanslagna gårdarna och
som omfattas av stödet 2015. Ett eventuellt
förskott på husdjursstöd som eventuellt betalats till en gård vars lägenhetssignum tas ur
bruk i och med sammanslagningen kommer
att återkrävas.
1. Ansökan om slutliga nationella husdjursstöd
Om besittningen av hela gården har överförts
innan förskott ska sökas eller om gårdens nya
ägare har ändrats som sökande i ansökan om
förskott (= ansökan om förskott har överförts) och förskottet har betalts till honom
eller henne, ska den nya innehavaren ansöka
2. Utbetalning av slutliga nationella husdjursstöd
44
Om en sökande inte har erhållit förskott, kan
gårdens tidigare och nya innehavare sinsemellan komma överens om till vem de slutliga
nationella husdjursstöden utbetalas. Om parterna önskar att de slutliga stöden betalas till
gårdens nya innehavare, skall den nya innehavaren innan stödet har betalats ut lämna
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en
kopia av avtalet som gäller detta. Dessutom
bör den nya innehavaren visa att besittningen
av hela gården har överförts genom att han
eller hon lämnar in blankett 156 (och vid behov 462) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
I fråga om överföring av besittningen av hela gården anses det krav på besittning av
åker som ligger till grund för beviljande av
husdjursstöd vara uppfyllt, om gården i fråga 15.6.2015 har haft minst fem hektar odlingsbar åker i sin besittning under växtperioden 2015. I fråga om köp eller andra avtal
om överföring av besittningen av en gård kan
parterna sinsemellan komma överens om hur
de sinsemellan delar upp de nationella husdjursstöd som har betalats ut till gården.
a) Förskott på husdjursstöd har betalats
ut
Om en sökande har erhållit förskott och besittningen av hela gården överförs efter att
förskottet har betalats ut, betalas de slutliga nationella husdjursstöden till den sökande
som har erhållit förskottet, dvs. den tidigare
innehavaren. I fråga om köp eller andra avtal
om överföring av besittningen av en gård är
det då bra om parterna kommer överens hur
de sinsemellan delar upp de nationella husdjursstöd som betalts/ska betalas till gården.
3. Frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och överföring av besittningen av en hel gård
En referenskvantitet för frikopplat stöd för
svin- och fjäderfähushållning kan generellt
sett inte överföras eller bytas, men referenskvantiteten kan överföras, slås samman,
delas, minskas, återtas eller dras in. Närmare information om referenskvantitetens egenskaper ingår i kapitel 11.
b) Inget förskott på husdjursstöd har betalats ut
45
BILAGA 1 RÄTTSAKTER OCH
FÖRFATTNINGAR SOM GÄLLER
NATIONELLA HUSDJURSSTÖD
Villkoren och anvisningarna ovan för ansökan om nationella husdjursstöd har meddelats med stöd av följande rättsakter och författningar:
• Kommissionens förordning (EG) nr
504/2008 av den 6 juni 2008
om tillämpning av rådets direktiv
90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur
(jämte ändringar)
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001
och (EG) nr 1234/2007
• Kommissionens beslut K(2009)3067/EG
om systemet för långsiktigt statligt
stöd till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (jämte ändringar)
• Kommissionens beslut C(2014)510 om
godkännande av den nationella ordningen för inkomststöd för södra Finland 2014-2020Lag 1559/2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17
december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu),
om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1305/2013
vad gäller resurser och resursfördelning
avseende år 2014 och om ändring av
rådets förordning (EG) nr 73/2009 och
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr
1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad
gäller deras tillämpning under år 2014
• Lag 1559/2001 om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen (jämte ändringar)
• Lag 238/2010 om ett system för identifiering av djur (jämte ändringar)
• Statsrådets förordning 213/2007 om
kännetecknen för en funktionellt och
ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet
• Statsrådets förordning 759/2008 om
från produktionen frikopplat stöd för
svin- och fjäderfähushållning samt
kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
(jämte ändringar)
• Rådets förordning (EG) nr 21/2004 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och
getter och om ändring av förordning
(EG) nr 1782/2003 samt direktiven
92/102/EEG och 64/432/EEG (jämte
ändringar)
• Statsrådets förordning 5/2015 om
46
registrering av nötkreatur (jämte ändringar)
stödområden för jordbruksstöd och de
delområden av stödområdena som räknas som skärgård
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning 880/2009 om identifiering och
märkning av hästdjur (jämte ändringar)
• Statsrådets förordning 23/2015 om nationellt stöd till södra Finland 2015
• Statsrådets förordning 44/2015 om
nordligt stöd 2015
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning 720/2012 om identifiering av
svin
• Statsrådets förordning 45/2015 om
djurenheter i vissa stöd till jordbruket
(jämte ändringar)
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning x/2015 om administrationen
av nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen 2015
• Statsrådets förordning 120/2015 om
krisstöd för svinhushållning
• Statsrådets förordning x/2015 om
övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2014
• Landsbygdsverkets föreskrift 3/15 om
ansökningstider för ansökan om nationella stöd år 2015
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning 469/2005 om märkning och registrering av får och getter (jämte ändringar)
• Landsbygdsverkets föreskrift 14/15 om
ansökan om krisstöd för svinhållning år
2015
Endast gällande rättsakter och författningar är officiella källor.
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1391/2006 om märkning och
47