HÄR - QET

Sid 1 (4)
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PROTOKOLL
2015-09-11
Häktningsförhandling i
Stockholm
Aktbilaga 22
Mål nr
B 11469-15
Tid: 15.50 – 16.40
RÄTTEN
Chefsrådmannen Malou Lindblom
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsfiskalen Liisa Seim Sehr
PARTER (såvitt nu ifråga)
Åklagare
Kammaråklagaren Christina Voigt
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Närvarande
Misstänkt
Mohamed Mesawe
Tidigare uppgett namn: Morad Norve
Frihetsberövande: Anhållen
Personligen närvarande
Offentlig försvarare:
Advokaten Annika Nisser
Box 377
101 27 Stockholm
Närvarande
ÖVRIGA (närvarande)
Tolken Azza Abd Elmaksoud
Häktespersonal
SAKEN
Grov våldtäkt; nu fråga om häktning
______________________
Närvaron kontrolleras.
Åklagaren begär att offentlig försvarare ska förordnas för den misstänkte och
advokaten Annika Nisser uppger att hon kan åta sig uppdraget.
Dok.Id 1507007
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm
Besöksadress
Scheelegatan 7
Telefon
Telefax
08-561 651 40
08-561 650 01
E-post:
[email protected]
www.stockholmstingsratt.se
Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PROTOKOLL
2015-09-11
Sid 2
B 11469-15
Tingsrätten avkunnar följande
BESLUT
Tolken Azza Abd Elmaksoud, som har avlagt generell tolked, förordnas till tolk vid
dagens häktningsförhandling.
Advokaten Annika Nisser förordnas till offentlig försvarare för den misstänkte
Mohamed Mesawe.
________________
Åklagaren ger in häktningspromemoria, aktbilaga 23, och uppger att den senaste
uppgiften om den misstänktes namn är Mohamed Mesawe och att hans födelsedag ska
vara den 6 april 2000.
Den misstänkte bekräftar att Mohamed Mesawe är hans riktiga namn, men uppger att
han är född i november 2001.
Åklagaren framställer yrkanden i enlighet med aktbilaga 15, med justeringen att det
inte görs gällande att det skulle finnas någon risk för att Mohamed Mesawe fortsätter
sin brottliga verksamhet. Åklagaren hemställer att förhandlingen, p.g.a. utredningsskäl
och den misstänktes låga ålder, ska hållas inom stängda dörrar.
Den misstänkte Mohamed Mesawe förnekar brott och bestrider åklagarens
häktningsyrkande. Han bestrider att det skulle finnas laglig grund för häktning
eftersom han är under femton år. Han bestrider att det skulle finnas grund för skälig
misstanke liksom att särskilda häktningsskäl föreligger. Likaså bestrids åklagarens
begäran om restriktioner. Han har ingen erinran emot begäran om stängda dörrar.
Förordnande enligt 5 kap. rättegångsbalken m.m.
Tingsrätten förordnar med stöd av 5 kap. 1 § rättegångsbalken, 18 kap. 1 § och 35 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen (förundersökningssekretess) samt med stöd av
27 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (under 21 år) att
förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.
__________________
Se protokollsbilaga A (HEMLIG)
__________________
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PROTOKOLL
2015-09-11
Sid 3
B 11469-15
Rätten meddelar att förhandlingen åter är offentlig.
Tingsrätten avkunnar följande
BESLUT
Den misstänkte Mohamed Mesawe häktas.
Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner.
En ny förhandling i häktningsfrågan ska hållas senast om en vecka, fredagen den
18 september 2015.
SKÄL FÖR BESLUTET
Brottsmisstanken
Den misstänkte Mohamed Mesawe är skäligen misstänkt för grov våldtäkt den
9 september 2015 vid klippan, Klockstapelsbacken 3 i Stockholm.
De särskilda häktningsskälen

Det finns risk för att Mohamed Mesawe avviker eller på annat sätt undandrar sig
lagföring eller straff.

Det finns risk för att Mohamed Mesawe genom att undanröja bevis eller på något
annat sätt försvårar sakens utredning.
Det är av synnerlig vikt att Mohamed Mesawe tas i förvar i avvaktan på ytterligare
utredning om brottet.
Den misstänkte Mohamed Mesawe omfattas av bestämmelsen i 24 kap. 4 §
rättegångsbalken, men det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas.
Synnerliga skäl för häktning föreligger.
Skälen för häktning uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för
Mohamed Mesawe eller för något annat motstående intresse.
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Sid 4
B 11469-15
PROTOKOLL
2015-09-11
Rätten erinrar om åklagarens skyldighet enligt 24 kap. 19 § rättegångsbalken att, så
snart hon anser att det finns sannolika skäl för att den misstänkte begått brottet, anmäla
detta till rätten som då utan dröjsmål kommer att hålla en ny förhandling i
häktningsfrågan.
_________
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt. Rätten att överklaga beslutet om häktning
eller restriktioner är inte inskränkt till viss tid.
__________
Advokaten Annika Nisser uppger att hon mot bakgrund av tingsrättens beslut om
häktning, innefattande en bedömning om Mohamed Mesawes ålder, liksom att hon
idag har förordnats att vara offentlig försvarare för honom, inte har någonting att erinra
emot att hon entledigas från uppdraget som juridiskt biträde.
Tingsrätten avkunnar därpå följande
BESLUT
Advokaten Annika Nisser entledigas från uppdraget som juridiskt biträde för
Mohamed Mesawe.
___________
Vidare antecknas att åklagaren uppger att en socialtjänstutredning kommer att
verkställas och att fortsatt kontakt kommer att förvara med socialtjänsten i syfte att
ordna annan betryggande övervakning.
____________
Liisa Seim Sehr
Protokollet uppvisat/