Grovplanering 14/15 Förskoleklass Tjörnarp

Grovplanering 14/15
Förskoleklass Tjörnarp
Värdegrund
och
social
gemenskap
Träna gruppkänsla, samhörighet, förståelse för likheter och olikheter,
inlevelse, empati, turtagande, tålamod, samarbete.
Hänsynstagande
Hävda sin egen person
Inkludering
Kunna lyssna på varandra
kunna prata inför varandra
Inflytande i gruppen, i skolan….
Ansvar i gruppen, i skolan…
Skolan ska vara tydlig med kunskapsmålen och stimulera eleverna
så lärandet blir lustfyllt samt stärka kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt
under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna
sig kunskaper. Lgr11
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass,
skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande. Lgr11
Språklig medvetenhet
Ett av de viktigaste verktygen för att
kunna inhämta och bearbeta kunskap.
Hur ?
Umgås med andra
Rim och ramsor
Sagor
Samtal
Metodisk pedagogisk träning
Lek och spel
Medier
Drama
Upplevelser
Tillägna sig ett rikt och varierat språk.
Förutsättning för att lära ytterligare språk.
Tiden Året Månaderna
Veckodagarna Klockan
Siffror Antal Ordningstal
Sortera Storlek Mönster
Former
Pärlor Klossar Lego
Klippa och klistra.
Sy och väva.
Trä, tyg, papper, kottar,
pinnar……
Dator
i-Pad
Undersöka Laborera
Bygga och konstruera.
Demontera etc
Grunderna i matematik
Källsortera
Återanvända
Energispara
*Hållbar utveckling.
Miljö
Maril Magnusson, Tjörnarps förskoleklass
Teknik
Rörelse
Musik
Drama
SO
Samhällskunskap
Historia
Religion
Geografi
Helger och traditioner, olika och lika…
Information, olika medier…
Olika kulturer, språk och traditioner
Egen födelsedag – år, månad, datum
Förr och nu
Allemansrätten
Att hitta i närmiljön
Var bor vi? Tjörnarp, Skåne, Sverige
Grannländer: Danmark, Norge, Finland, Island
NO
Fysik
Kemi
Biologi
Maril Magnusson, Tjörnarps förskoleklass
Kroppen, Hälsa, Kost, Rörelse, Sömn
Sinnen, Kroppsdelar
Djur, natur, växter
Väder
Värme och kyla
Vatten, vind, luft, eld
Ljud, ljus